Protokół nr 8/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 16 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4


RM.0012.1.8.2019
 
Godz. rozpoczęcia: 8:20
Godz. zakończenia: 9:52
 
Tematy:
  1. Absolutorium z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2018 rok.
  2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Ryszard Teuschner powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Absolutorium z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2018 rok.
Komisja przystąpiła do zapoznania się z dokumentami:
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Na prośbę członków komisji kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Remigiusz Motycki przedstawił działania podjęte przez Urząd Miejski w odniesieniu do wniosków protokołu pokontrolnego nr 2/19/VIII Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa z kontroli inwestycji pn. „Budowa ul. Szpitalnej".
 
Ustalono terminy kolejnych posiedzeń komisji na:
  • czwartek 25 kwietnia br. o godzinie 8.00,
  • wtorek 7 maja br. o godzinie 8:00.
 
O godzinie 9:52 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Stoińska
protokolant