Protokół nr 9/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4


RM.0012.1.9.2019
 
Godz. rozpoczęcia: 8:04
Godz. zakończenia: 9:29
 
Tematy:
  1. Absolutorium z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2018 rok.
  2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Ryszard Teuschner powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Absolutorium z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2018 rok.
Skarbnik Piotr Łoździn omówił:
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania komisji dotyczące omówionych dokumentów.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Ustalono termin kolejnego posiedzenia komisji na wtorek 7 maja br. o godzinie 8:00.
 
O godzinie 9:29 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Stoińska
protokolant