2020

Protokół nr 3/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 12 marca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

RM.0012.1.3.2020
 
Godz. rozpoczęcia:     8:10
Godz. zakończenia:    9.40
 
Tematy:                                      
  1. Przygotowanie i podpisanie protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Moniuszki”.
  2. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Przewodniczący Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 3 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Piotra Guziałka; chwilowa nieobecność radnego Krzysztofa Paszkowskiego).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przygotowanie i podpisanie protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Moniuszki”.
Komisja przystąpiła do sporządzenia protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Moniuszki”.
 
O godz. 8.20 do obradujących dołączył radny Krzysztof Paszkowski (obecnych 4 radnych).
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Moniuszki”.
Wynik głosowania: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Protokół pokontrolny nr 1/20/VIII został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
 
Punkt 2 porządku obrad posiedzenia (tj. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego) nie został podjęty.
 
O godz. 9.40 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

 

Protokół nr 2/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 25 lutego 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

RM.0012.1.2.2020

Godz. rozpoczęcia:     8:00
Godz. zakończenia:    9:50
 
Tematy:                                      
  1. Kontrola inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Moniuszki”.
  2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Moniuszki”.
Komisja spotkała się na ul. Moniuszki celem dokonania wizji lokalnej.
 
Od godz. 8:50 komisja obradowała w Urzędzie Miejskim.
 
Pan Remigiusz Motycki z Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury odpowiedział na pytania komisji z poprzedniego posiedzenia (pytania i udzielone odpowiedzi stanowią załącznik do niniejszego protokołu).
 
Komisja kontynuowała przegląd dokumentacji dotyczącej inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Moniuszki”.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Ustalono, że kolejne posiedzenia odbędą się 12 i 17 marca 2020 roku o godz. 8.00.
 
O godz. 9:50 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

Protokół nr 1/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 4 lutego 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

RM.0012.1.1.2020
 
Godz. rozpoczęcia:     8:00
Godz. zakończenia:    10:00
 
Tematy:                                      
  1. Kontrola inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Moniuszki".
  2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Moniuszki".
Komisja przystąpiła do przeglądu dokumentacji dotyczącej inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Moniuszki" i sformułowała pytania.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Ustalono, że kolejne posiedzenie odbędzie się 25 lutego 2020 roku o godz. 8.00 i rozpocznie się wizją lokalną na ul. Moniuszki.
 
O godz. 10:00 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak