2020

Protokół nr 10/2020 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 8 października 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.1.10.2020
 
Godz. rozpoczęcia:  8:35        
Godz. zakończenia: 10:30     
 
Tematy:
 1. Odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
 2. Rozpoczęcie kontroli inwestycji pn. „Rewitalizacja willi Mimoza”.
 3. Sprawy bieżące.                                     
Przewodniczący Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 4 radnych; nieobecny radny Mariusz Frąckowiak (listy obecności radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
 
Ad 1. Odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Omawianie punktu zostało przeniesione na kolejne posiedzenie.
 
Ad 2. Rozpoczęcie kontroli inwestycji pn. „Rewitalizacja willi Mimoza”.
Komisja przystąpiła do kontroli dokumentacji inwestycji pn. „Rewitalizacja willi Mimoza”.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Kolejne posiedzenie odbędzie się w czwartek, 22 października br. o godz. 8:30.
 
O godz. 10:30 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

 

Protokół nr 9/2020 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 23 września 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.1.9.2020
 
Godz. rozpoczęcia:       8:35
Godz. zakończenia:    10:15
 
Tematy:                                      
 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
 2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 5 radnych (listy obecności radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
 
Ad 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Komisja kontynuowała przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego:
radny Ryszard Teuschner      – segregator I 2020
radny Władysław Hetman      – segregator III 2020
radny Mariusz Frąckowiak     – segregator IV 2020
radny Piotr Guziałek                – segregator V 2020
radny Krzysztof Paszkowski   – segregator II 2020
 
Radni sformułowali pytania do ww. dokumentacji.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Kolejne posiedzenie odbędzie się w czwartek, 8 października br. o godz. 8:30.
 
O godz. 10.15 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

 

Protokół nr 8/2020 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 10 września 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.1.8.2020
 
Godz. rozpoczęcia:     8:30
Godz. zakończenia:    10:15
 
Tematy:                                      
 1. Kontrola rozliczenia dotacji dla organizacji pozarządowych.
 2. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
 3. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie, powitał radnych i przedstawił porządek obrad spotkania; obecnych 5 radnych (listy obecności radnych stanowią załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 1. Kontrola rozliczenia dotacji dla organizacji pozarządowych.
Komisja przystąpiła do przygotowania protokołu pokontrolnego z kontroli rozliczenia dotacji dla organizacji pozarządowych.
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu pokontrolnego z kontroli rozliczenia dotacji dla organizacji pozarządowych.
Wynik głosowania: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Ryszard Teuschner przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 137/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2020.
Wynik głosowania: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 1 głos, „wstrzymało się” – 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ustalono, że kolejne posiedzenie odbędzie się w środę, 23 września br. o godz. 8.30.
 
Ad 2. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Komisja przystąpiła do przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego:
radny Ryszard Teuschner      - segregator I 2020
radny Władysław Hetman     - segregator III 2020
radny Mariusz Frąckowiak     - segregator IV 2020
radny Piotr Guziałek                - segregator V 2020
radny Krzysztof Paszkowski   - segregator II 2020
 
O godz. 9.30 posiedzenie opuścił radny Mariusz Frąckowiak (obecnych 4 radnych).
 
O godz. 10:15 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

 

Protokół nr 7/2020 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 27 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.1.7.2020
 
Godz. rozpoczęcia:     8:35
Godz. zakończenia:    9:50
 
Tematy:                                      
 1. Kontrola rozliczenia dotacji dla organizacji pozarządowych.
 2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 5 radnych (listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
 
Ad 1. Kontrola rozliczenia dotacji dla organizacji pozarządowych.
Komisja przystąpiła do kontroli wybranych dotacji dla organizacji pozarządowych z 2019 roku:
 • Cykl Turniejów „Sportoteka Puszczykowo Football Cup” – radny Ryszard Teuschner,
 • Organizacja zawodów wędkarskich dla mieszkańców – radny Mariusz Frąckowiak,
 • Cykl Ogólnopolskich Turniejów „Tenis 10” dla dzieci o Puchar Agnieszki Radwańskiej – radny Piotr Guziałek,
 • Organizacja Mistrzostw Polski w Mölkky 24-25 sierpnia 2019 r. – radny Krzysztof Paszkowski,
 • Organizacja sekcji piłki siatkowej dla grup dzieci – radny Władysław Hetman.
 
Radny Piotr Guziałek zapytał panią Katarzynę Nowak-Śronek, czy była na którymś z turniejów, organizowanych przez Stowarzyszenie „Sportoteka Puszczykowo”, na co pani Katarzyna Nowak-Śronek odpowiedziała twierdząco.
Radny Piotr Guziałek stwierdził, że nie wiadomo, ile dzieci z Puszczykowa wzięło udział w turniejach.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zwrócił uwagę, żeby na kartach oceny widniało czytelne imię i nazwisko członka komisji konkursowej lub czytelny podpis.
Pani Katarzyna Nowak-Śronek poinformowała, że obecnie na kartach oceny imię i nazwisko osoby sprawdzającej jest drukowane.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zasugerował, żeby na kartach oceny wprowadzić dodatkowy punkt dotyczący sposobu promocji danego zadania.
Radny Mariusz Frąckowiak zwrócił uwagę, żeby doprecyzowywać nazwę Polskiego Związku Wędkarskiego o wzmiankę „Koło Puszczykowskie”. Ponadto radny zasugerował, żeby z realizacji każdego zadania tworzyć również dokumentację fotograficzną.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Ustalono, że kolejne posiedzenie odbędzie się 10 września br. o godz. 8.30.
 
O godz. 9:50 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 

 

Protokół nr 6/2020 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 19 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

RM.0012.1.6.2020
 
Godz. rozpoczęcia: 8:35
Godz. zakończenia: 10:00
 
Tematy:
 1. Kontrola rozliczenia dotacji dla organizacji pozarządowych.
 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Ryszard Teuschner powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola rozliczenia dotacji dla organizacji pozarządowych.
Komisja przystąpiła do kontroli wybranych dotacji dla organizacji pozarządowych w 2019 roku:
 • Cykl Turniejów "Sportoteka Puszczykowo Football Cup" – radny Ryszard Teuschner,
 • Organizacja zawodów wędkarskich dla mieszkańców – radny Mariusz Frąckowiak,
 • Cykl Ogólnopolskich Turniejów "Tenis 10" dla dzieci o Puchar Agnieszki Radwańskiej – radny Piotr Guziałek,
 • Organizacja Mistrzostw Polski w Mölkky 24 - 25 sierpnia 2019 r. – radny Krzysztof Paszkowski,
 • Organizacja sekcji piłki siatkowej dla grup dzieci – radny Władysław Hetman.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Kolejne posiedzenie komisji zaplanowano na 27 sierpnia br. godz. 8:30
 
O godzinie 10:00 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga

Protokół nr 5/2020 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 9 i 10 czerwca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.1.5.2020
 
Rozpoczęcie obrad:    9 czerwca 2020 r., 8:30
Zakończenie obrad:    10 czerwca 2020 r., godz. 8.40
 
Tematy:                                      
 1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2019 rok.
 2. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019 rok.
 3. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 5 radnych (listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Ryszard Teuschner poinformował, że podczas dzisiejszego posiedzenia skarbnik Piotr Łoździn przedstawi sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2019 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2019 rok.
 
Ad 1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2019 rok.
Ad 2. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019 rok.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2019 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2019 rok (ww. dokumenty stanowią załączniki do niniejszego protokołu) oraz odpowiedział na pytania radnych.
 
Odpowiadając na pytania radnych, skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że:
- ściągalność należności podatkowych przebiega płynnie i wynosi ok. 99% i dotyczy ok. 90% podatników,
- wysokość wpływu z podatku PIT za maj była w normie,
- oszczędności wynikające z trwającej pandemii dotyczą głównie nierealizowanych imprez (np. Dni Puszczykowa),
- w związku z pandemią udzielanych jest więcej ulg w podatku od nieruchomości,
- tzw. janosikowe w tym roku wyniesie 800 tys. zł, a w ubiegłym roku wyniosło 300 tys. zł (Puszczykowo osiąga 170% średniej krajowej, a wymóg płacenia janosikowego obowiązuje od 150%),
- do spadku nadwyżki operacyjnej przyczyniła się głównie oświata, ponieważ subwencja oświatowa nie pokryła podwyżek dla nauczycieli, dlatego brakujące środki trzeba było pozyskać z budżetu miasta.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Ryszard Teuschner poinformował, że jutro, tj. w środę 10 czerwca przeprowadzi głosowanie nad wnioskiem absolutoryjnym. 
 
O godz. 9:23 przewodniczący Ryszard Teuschner ogłosił przerwę w obradach informując, że posiedzenie zostanie wznowione w środę, 10 czerwca br. o godz. 8:00.
 
 
Kontynuacja posiedzenia w dniu 10 czerwca 2020 r., godz. 8:05.
 
Komisja przystąpiła do czytania projektu wniosku absolutoryjnego.
 
Wobec braku uwag, przewodniczący Ryszard Teuschner przeprowadził głosowanie nad przyjęciem wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Puszczykowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta za rok 2019.
Wynik głosowania: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 1 głos.
 

O godz. 8:40 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.

 
Protokołowała:
Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

Protokół nr 4/2020 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 12 maja 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

RM.0012.1.4.2020

 
Godz. rozpoczęcia:     8:30
Godz. zakończenia:    10:25
 
Tematy:                                      
 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego - kontynuacja.
 2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 5 radnych.  
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego - kontynuacja.
Komisja kontynuowała przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
 
Radny Ryszard Teuschner                 – segregator XII 2019
Radny Władysław Hetman                – segregator XI 2019
Radny Mariusz Frąckowiak                – segregator X 2019
Radny Piotr Guziałek                          – segregator VIII 2019
Radny Krzysztofa Paszkowski          – segregator IX 2019
 
Radni sformułowali pytania do ww. dokumentacji.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Kolejne posiedzenie odbędzie się 19 maja o godz. 17.00 (wspólne posiedzenie z Komisją Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisją Edukacji, Kultury i Sportu).
 
O godz. 10.25 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

Protokół nr 3/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 12 marca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

RM.0012.1.3.2020
 
Godz. rozpoczęcia:     8:10
Godz. zakończenia:    9.40
 
Tematy:                                      
 1. Przygotowanie i podpisanie protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Moniuszki”.
 2. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Przewodniczący Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 3 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Piotra Guziałka; chwilowa nieobecność radnego Krzysztofa Paszkowskiego).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przygotowanie i podpisanie protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Moniuszki”.
Komisja przystąpiła do sporządzenia protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Moniuszki”.
 
O godz. 8.20 do obradujących dołączył radny Krzysztof Paszkowski (obecnych 4 radnych).
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Moniuszki”.
Wynik głosowania: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Protokół pokontrolny nr 1/20/VIII został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
 
Punkt 2 porządku obrad posiedzenia (tj. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego) nie został podjęty.
 
O godz. 9.40 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

 

Protokół nr 2/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 25 lutego 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

RM.0012.1.2.2020

Godz. rozpoczęcia:     8:00
Godz. zakończenia:    9:50
 
Tematy:                                      
 1. Kontrola inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Moniuszki”.
 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Moniuszki”.
Komisja spotkała się na ul. Moniuszki celem dokonania wizji lokalnej.
 
Od godz. 8:50 komisja obradowała w Urzędzie Miejskim.
 
Pan Remigiusz Motycki z Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury odpowiedział na pytania komisji z poprzedniego posiedzenia (pytania i udzielone odpowiedzi stanowią załącznik do niniejszego protokołu).
 
Komisja kontynuowała przegląd dokumentacji dotyczącej inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Moniuszki”.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Ustalono, że kolejne posiedzenia odbędą się 12 i 17 marca 2020 roku o godz. 8.00.
 
O godz. 9:50 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

Protokół nr 1/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 4 lutego 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

RM.0012.1.1.2020
 
Godz. rozpoczęcia:     8:00
Godz. zakończenia:    10:00
 
Tematy:                                      
 1. Kontrola inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Moniuszki".
 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Moniuszki".
Komisja przystąpiła do przeglądu dokumentacji dotyczącej inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Moniuszki" i sformułowała pytania.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Ustalono, że kolejne posiedzenie odbędzie się 25 lutego 2020 roku o godz. 8.00 i rozpocznie się wizją lokalną na ul. Moniuszki.
 
O godz. 10:00 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak