Protokół nr 10/2020 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 8 października 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.1.10.2020
 
Godz. rozpoczęcia:  8:35        
Godz. zakończenia: 10:30     
 
Tematy:
  1. Odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
  2. Rozpoczęcie kontroli inwestycji pn. „Rewitalizacja willi Mimoza”.
  3. Sprawy bieżące.                                     
Przewodniczący Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 4 radnych; nieobecny radny Mariusz Frąckowiak (listy obecności radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
 
Ad 1. Odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Omawianie punktu zostało przeniesione na kolejne posiedzenie.
 
Ad 2. Rozpoczęcie kontroli inwestycji pn. „Rewitalizacja willi Mimoza”.
Komisja przystąpiła do kontroli dokumentacji inwestycji pn. „Rewitalizacja willi Mimoza”.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Kolejne posiedzenie odbędzie się w czwartek, 22 października br. o godz. 8:30.
 
O godz. 10:30 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak