Protokół nr 1/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 4 lutego 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

RM.0012.1.1.2020
 
Godz. rozpoczęcia:     8:00
Godz. zakończenia:    10:00
 
Tematy:                                      
  1. Kontrola inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Moniuszki".
  2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Moniuszki".
Komisja przystąpiła do przeglądu dokumentacji dotyczącej inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Moniuszki" i sformułowała pytania.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Ustalono, że kolejne posiedzenie odbędzie się 25 lutego 2020 roku o godz. 8.00 i rozpocznie się wizją lokalną na ul. Moniuszki.
 
O godz. 10:00 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak