Protokół nr 2/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 25 lutego 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

RM.0012.1.2.2020

Godz. rozpoczęcia:     8:00
Godz. zakończenia:    9:50
 
Tematy:                                      
  1. Kontrola inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Moniuszki”.
  2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Moniuszki”.
Komisja spotkała się na ul. Moniuszki celem dokonania wizji lokalnej.
 
Od godz. 8:50 komisja obradowała w Urzędzie Miejskim.
 
Pan Remigiusz Motycki z Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury odpowiedział na pytania komisji z poprzedniego posiedzenia (pytania i udzielone odpowiedzi stanowią załącznik do niniejszego protokołu).
 
Komisja kontynuowała przegląd dokumentacji dotyczącej inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Moniuszki”.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Ustalono, że kolejne posiedzenia odbędą się 12 i 17 marca 2020 roku o godz. 8.00.
 
O godz. 9:50 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak