Protokół nr 4/2020 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 12 maja 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

RM.0012.1.4.2020

 
Godz. rozpoczęcia:     8:30
Godz. zakończenia:    10:25
 
Tematy:                                      
  1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego - kontynuacja.
  2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 5 radnych.  
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego - kontynuacja.
Komisja kontynuowała przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
 
Radny Ryszard Teuschner                 – segregator XII 2019
Radny Władysław Hetman                – segregator XI 2019
Radny Mariusz Frąckowiak                – segregator X 2019
Radny Piotr Guziałek                          – segregator VIII 2019
Radny Krzysztofa Paszkowski          – segregator IX 2019
 
Radni sformułowali pytania do ww. dokumentacji.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Kolejne posiedzenie odbędzie się 19 maja o godz. 17.00 (wspólne posiedzenie z Komisją Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisją Edukacji, Kultury i Sportu).
 
O godz. 10.25 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak