Protokół nr 5/2020 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 9 i 10 czerwca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.1.5.2020
 
Rozpoczęcie obrad:    9 czerwca 2020 r., 8:30
Zakończenie obrad:    10 czerwca 2020 r., godz. 8.40
 
Tematy:                                      
  1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2019 rok.
  2. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019 rok.
  3. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 5 radnych (listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Ryszard Teuschner poinformował, że podczas dzisiejszego posiedzenia skarbnik Piotr Łoździn przedstawi sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2019 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2019 rok.
 
Ad 1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2019 rok.
Ad 2. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019 rok.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2019 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2019 rok (ww. dokumenty stanowią załączniki do niniejszego protokołu) oraz odpowiedział na pytania radnych.
 
Odpowiadając na pytania radnych, skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że:
- ściągalność należności podatkowych przebiega płynnie i wynosi ok. 99% i dotyczy ok. 90% podatników,
- wysokość wpływu z podatku PIT za maj była w normie,
- oszczędności wynikające z trwającej pandemii dotyczą głównie nierealizowanych imprez (np. Dni Puszczykowa),
- w związku z pandemią udzielanych jest więcej ulg w podatku od nieruchomości,
- tzw. janosikowe w tym roku wyniesie 800 tys. zł, a w ubiegłym roku wyniosło 300 tys. zł (Puszczykowo osiąga 170% średniej krajowej, a wymóg płacenia janosikowego obowiązuje od 150%),
- do spadku nadwyżki operacyjnej przyczyniła się głównie oświata, ponieważ subwencja oświatowa nie pokryła podwyżek dla nauczycieli, dlatego brakujące środki trzeba było pozyskać z budżetu miasta.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Ryszard Teuschner poinformował, że jutro, tj. w środę 10 czerwca przeprowadzi głosowanie nad wnioskiem absolutoryjnym. 
 
O godz. 9:23 przewodniczący Ryszard Teuschner ogłosił przerwę w obradach informując, że posiedzenie zostanie wznowione w środę, 10 czerwca br. o godz. 8:00.
 
 
Kontynuacja posiedzenia w dniu 10 czerwca 2020 r., godz. 8:05.
 
Komisja przystąpiła do czytania projektu wniosku absolutoryjnego.
 
Wobec braku uwag, przewodniczący Ryszard Teuschner przeprowadził głosowanie nad przyjęciem wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Puszczykowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta za rok 2019.
Wynik głosowania: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 1 głos.
 

O godz. 8:40 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.

 
Protokołowała:
Agnieszka Głowacka-Bartkowiak