Protokół nr 7/2020 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 27 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.1.7.2020
 
Godz. rozpoczęcia:     8:35
Godz. zakończenia:    9:50
 
Tematy:                                      
  1. Kontrola rozliczenia dotacji dla organizacji pozarządowych.
  2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 5 radnych (listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
 
Ad 1. Kontrola rozliczenia dotacji dla organizacji pozarządowych.
Komisja przystąpiła do kontroli wybranych dotacji dla organizacji pozarządowych z 2019 roku:
  • Cykl Turniejów „Sportoteka Puszczykowo Football Cup” – radny Ryszard Teuschner,
  • Organizacja zawodów wędkarskich dla mieszkańców – radny Mariusz Frąckowiak,
  • Cykl Ogólnopolskich Turniejów „Tenis 10” dla dzieci o Puchar Agnieszki Radwańskiej – radny Piotr Guziałek,
  • Organizacja Mistrzostw Polski w Mölkky 24-25 sierpnia 2019 r. – radny Krzysztof Paszkowski,
  • Organizacja sekcji piłki siatkowej dla grup dzieci – radny Władysław Hetman.
 
Radny Piotr Guziałek zapytał panią Katarzynę Nowak-Śronek, czy była na którymś z turniejów, organizowanych przez Stowarzyszenie „Sportoteka Puszczykowo”, na co pani Katarzyna Nowak-Śronek odpowiedziała twierdząco.
Radny Piotr Guziałek stwierdził, że nie wiadomo, ile dzieci z Puszczykowa wzięło udział w turniejach.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zwrócił uwagę, żeby na kartach oceny widniało czytelne imię i nazwisko członka komisji konkursowej lub czytelny podpis.
Pani Katarzyna Nowak-Śronek poinformowała, że obecnie na kartach oceny imię i nazwisko osoby sprawdzającej jest drukowane.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zasugerował, żeby na kartach oceny wprowadzić dodatkowy punkt dotyczący sposobu promocji danego zadania.
Radny Mariusz Frąckowiak zwrócił uwagę, żeby doprecyzowywać nazwę Polskiego Związku Wędkarskiego o wzmiankę „Koło Puszczykowskie”. Ponadto radny zasugerował, żeby z realizacji każdego zadania tworzyć również dokumentację fotograficzną.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Ustalono, że kolejne posiedzenie odbędzie się 10 września br. o godz. 8.30.
 
O godz. 9:50 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak