Protokół nr 8/2020 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 10 września 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.1.8.2020
 
Godz. rozpoczęcia:     8:30
Godz. zakończenia:    10:15
 
Tematy:                                      
  1. Kontrola rozliczenia dotacji dla organizacji pozarządowych.
  2. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
  3. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie, powitał radnych i przedstawił porządek obrad spotkania; obecnych 5 radnych (listy obecności radnych stanowią załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 1. Kontrola rozliczenia dotacji dla organizacji pozarządowych.
Komisja przystąpiła do przygotowania protokołu pokontrolnego z kontroli rozliczenia dotacji dla organizacji pozarządowych.
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu pokontrolnego z kontroli rozliczenia dotacji dla organizacji pozarządowych.
Wynik głosowania: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Ryszard Teuschner przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 137/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2020.
Wynik głosowania: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 1 głos, „wstrzymało się” – 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ustalono, że kolejne posiedzenie odbędzie się w środę, 23 września br. o godz. 8.30.
 
Ad 2. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Komisja przystąpiła do przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego:
radny Ryszard Teuschner      - segregator I 2020
radny Władysław Hetman     - segregator III 2020
radny Mariusz Frąckowiak     - segregator IV 2020
radny Piotr Guziałek                - segregator V 2020
radny Krzysztof Paszkowski   - segregator II 2020
 
O godz. 9.30 posiedzenie opuścił radny Mariusz Frąckowiak (obecnych 4 radnych).
 
O godz. 10:15 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak