Protokół nr 9/2020 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 23 września 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.1.9.2020
 
Godz. rozpoczęcia:       8:35
Godz. zakończenia:    10:15
 
Tematy:                                      
  1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
  2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 5 radnych (listy obecności radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
 
Ad 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Komisja kontynuowała przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego:
radny Ryszard Teuschner      – segregator I 2020
radny Władysław Hetman      – segregator III 2020
radny Mariusz Frąckowiak     – segregator IV 2020
radny Piotr Guziałek                – segregator V 2020
radny Krzysztof Paszkowski   – segregator II 2020
 
Radni sformułowali pytania do ww. dokumentacji.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Kolejne posiedzenie odbędzie się w czwartek, 8 października br. o godz. 8:30.
 
O godz. 10.15 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak