2021

Protokół nr 12/2021 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 17 listopada 2021 r. na terenie kontrolowanej inwestycji przy dworcu kolejowym w Puszczykowie oraz w Urzędzie Miejskim

 
RM.0012.1.12.2021
 
Godz. rozpoczęcia:     8:30
Godz. zakończenia:    10:15
 
Tematy:
 1. Kontrola inwestycji: „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – w formie zaprojektuj i wybuduj”.
 2. Sprawy bieżące.
 
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji: „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – w formie zaprojektuj i wybuduj”.
Komisja spotkała się na parkingu przy dworcu kolejowym w Puszczykowie przy ul. Poznańskiej, gdzie dokonała wizji lokalnej terenu inwestycji.
W tej części spotkania uczestniczyły: kierownik Jagoda Andrzejewska oraz Maria Nowak z Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury (notatka z wizji lokalnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Od godz. 9:00 komisja kontynuowała obrady w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego.
 
Komisja kontynuowała kontrolę dokumentacji dotyczącej inwestycji pn. „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – w formie zaprojektuj i wybuduj”.
 
Pytanie radnego Mariusza Frąckowiaka:
Wykonawca pismem z dnia 20.09.2019 r. informuje, że od dnia 5.10.2019 r. przystępuje do robót. Dlaczego zatem Urząd Miejski w Puszczykowie w piśmie z 27.09.2019 r. informuje Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, że rozpoczęcie budowy nastąpi 30.09.2019 r.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że zawiadomienie inspektoratu nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczęcia robót jest wymogiem prawnym i musi poprzedzać wejście wykonawcy na plac budowy.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Ustalono, że kolejne posiedzenie komisji odbędzie się 24 listopada o godz. 8:30.
 
O godzinie 10.15 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

 

Protokół nr 11/2021 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 27 października 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

RM.0012.1.11.2021
 
Godz. rozpoczęcia:     8:30
Godz. zakończenia:    11:30
 
Tematy:
 1. Kontrola inwestycji: „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – w formie zaprojektuj i wybuduj”.
 2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie i powitał radnych (obecnych 3 radnych).
Lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji: „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – w formie zaprojektuj i wybuduj”.
Komisja kontynuowała kontrolę dokumentacji dotyczącej inwestycji pn. „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – w formie zaprojektuj i wybuduj”.
 
O godzinie 11.30 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

Protokół nr 10/2021 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 13 października 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

RM.0012.1.10.2021

 
Godz. rozpoczęcia:     8:30
Godz. zakończenia:    10.10
 
Tematy:
 1. Kontrola inwestycji: „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – w formie zaprojektuj i wybuduj”.
 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie i powitał radnych (obecnych 3 radnych).
Lista obecności radnych i gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania dotyczące dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska oraz sekretarz Maciej Dettlaff udzielili informacji na temat realizacji zaleceń z protokołów pokontrolnych Komisji Rewizyjnej.
 
Komisja Rewizyjna:
- zamierza wpisywać w protokołach pokontrolnych termin wykonania zaleceń (uzgodniony uprzednio z kontrolowanym referatem),
- wnioskuje o tworzenie dokumentacji fotograficznej realizowanej inwestycji (w szczególności robót, których później nie widać).
 
Ad 1. Kontrola inwestycji: „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – w formie zaprojektuj i wybuduj”.
Komisja przystąpiła do kontroli dokumentacji dotyczącej inwestycji pn. „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – w formie zaprojektuj i wybuduj”.
 
 
Kolejne posiedzenie komisji zaplanowano na 27 października br. o godz. 8:30.
 
O godzinie 10.10 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

 

 

 

Protokół nr 9/2021 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 15 września 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.1.9.2021
 
Godz. rozpoczęcia:     8:30
Godz. zakończenia:    10:20
 
Tematy:
 1. Kontrola dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego – kontynuacja.
 2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie i powitał radnych (obecnych 3 radnych).
Lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Komisja kontynuowała przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego:
radny Ryszard Teuschner      – segregator I 2021
radny Piotr Guziałek               – segregator II 2021
radny Mariusz Frąckowiak     – segregator III 2021
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Kolejne posiedzenie komisji zaplanowano na 13 i 27 października br. o godz. 8:30.
 
O godzinie 10:20 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

Protokół nr 8/2021 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 18 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 

RM.0012.1.8.2021

 
Godz. rozpoczęcia:     8:30
Godz. zakończenia:    10:30
 
Tematy:
 1. Kontrola dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
 2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie i powitał radnych (obecnych 3 radnych).
Lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Komisja rozpoczęła obrady od uczczenia chwilą ciszy pamięci, zmarłego w czerwcu, radnego Władysława Hetmana.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
W związku z wakatem na stanowisku zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, przewodniczący Ryszard Teuschner poprosił o zgłaszanie kandydatur do tej funkcji.
Radny Mariusz Frąckowiak zaproponował kandydaturę radnego Piotra Guziałka na funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej, na co radny Piotr Guziałek wyraził zgodę.
Kandydatura radnego Piotra Guziałka została jednogłośnie zaakceptowana.
 
Ad 1. Kontrola dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Komisja dokonała przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego:
radny Ryszard Teuschner      – segregator I 2021
radny Mariusz Frąckowiak     – segregator III 2021
radny Piotr Guziałek               – segregator II 2021
 
Kolejne posiedzenie komisji zaplanowano na 15 września br. o godz. 8:30.
 
 
O godzinie 10:30 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

Protokół nr 7/2021 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 2 czerwca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

RM.0012.1.7.2021
 
Godz. rozpoczęcia: 8:35
Godz. zakończenia: 9:50
 
Tematy:
 1. Kontrola inwestycji pn. „Budowa ul. Mazurskiej” – przygotowanie protokołu pokontrolnego.
 2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Ryszard Teuschner powitał gości i radnych; obecnych 4 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn. „Budowa ul. Mazurskiej” – przygotowanie protokołu pokontrolnego.
Komisja przystąpiła do przygotowania protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji pn. „Budowa ul. Mazurskiej”.
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji pn. „Budowa ul. Mazurskiej”.
Wynik głosowania: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Protokół pokontrolny nr 1/21/VIII został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Kolejne posiedzenie komisji zaplanowano na sierpień br.
 
O godzinie 9:50 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga

Protokół nr 6/2021 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 26 maja 2021 r. na ul. Mazurskiej w Puszczykowo (wizja lokalna) oraz w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.1.6.2021
 
Godz. rozpoczęcia:     8:30
Godz. zakończenia:    10:25
 
Tematy:
 1. Kontrola inwestycji pn. „Budowa ul. Mazurskiej” - wizja lokalna.
 2. Zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym za 2020 rok.
 3. Przygotowanie wniosku absolutoryjnego.
 4. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie; obecnych 4 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn.: „Budowa ul. Mazurskiej”.
O godz. 8:30 komisja dokonała wizji lokalnej na ul. Mazurskiej. W spotkaniu terenowym uczestniczyli, odpowiadając na pytania radnych: kierownik Jagoda Andrzejewska oraz Remigiusz Motycki z Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury.
 
Przyjazd do urzędu; kontynuacja obrad w sali sesyjnej.  
 
Ad 2. Zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym za 2020 rok.
Skarbnik Piotr Łoździn omówił sprawozdanie finansowe za 2020 rok i odpowiedział na pytania radnych (ww. sprawozdanie finansowe za 2020 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 3. Przygotowanie wniosku absolutoryjnego.
Komisja przygotowała projekt wniosku absolutoryjnego za 2020 rok, a następnie przystąpiła do jego odczytania.
 
Wobec braku uwag, przewodniczący Ryszard Teuschner przeprowadził głosowanie nad przyjęciem wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Puszczykowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta za rok 2020.
Wynik głosowania: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Wniosek absolutoryjny został przyjęty jednogłośnie (wniosek absolutoryjny stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Ustalono, że kolejne posiedzenie odbędzie się w środę, 2 czerwca o godz. 8:30.
 
O godz. 10:25 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

Protokół nr 5/2021 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 12 maja 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

RM.0012.1.5.2021
 
Godz. rozpoczęcia: 8.35
Godz. zakończenia: 10:25
 
Tematy:
 1. Kontrola inwestycji pn.: „Budowa ul. Mazurskiej”.
 2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie; obecnych 4 radnych.
Lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn.: „Budowa ul. Mazurskiej”.
Komisja przystąpiła do przeglądu dokumentacji dotyczącej inwestycji pn. „Budowa ul. Mazurskiej”.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Ustalono, że kolejne posiedzenia odbędą się:
- w środę, 26 maja o godz. 8:30,
- w środę, 2 czerwca o godz. 8:30.
 
 
O godz. 10:25 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

Protokół nr 4/2021 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 28 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 

RM.0012.1.4.2021
 
Godz. rozpoczęcia: 8.30
Godz. zakończenia: 9:35
 
Tematy:
 1. Pytania do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.
 2. Przygotowanie wniosku absolutoryjnego.
 3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie; obecnych 4 radnych.
Listy obecności radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Pytania do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.
Radni sformułowali pytania do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.
 
Ad 2. Przygotowanie wniosku absolutoryjnego.
Komisja przystąpiła do sporządzenia wniosku absolutoryjnego. 
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Ustalono, że kolejne posiedzenie odbędzie się w środę, 12 maja o godz. 8:30.
 
O godz. 9:35 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

Protokół nr 3/2021 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 7 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.1.3.2021
 
Godz. rozpoczęcia: 8.37
Godz. zakończenia: 9:40
 
Tematy:
 1. Odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
 2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.
 3. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie; obecnych 4 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania dotyczące dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego, sformułowane na poprzednich posiedzeniach komisji.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zaproponował ustalenie i ujednolicenie kanonu poprawnych nazw urzędowych i podanie ich do publicznej wiadomości do stosowania.
 
Ad 2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.
Skarbnik Piotr Łoździn omówił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok (ww. sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Ustalono, że kolejne posiedzenie odbędzie się w środę, 14 kwietnia o godz. 8:30.
 
 
O godz. 9:40 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

 

Protokół nr 2/2021 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 10 marca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.1.2.2021
 
Godz. rozpoczęcia:       8:30
Godz. zakończenia:    10:35
 
Tematy:                                      
 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
 2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 5 radnych.
Lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Komisja dokonała przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego:
radny Ryszard Teuschner      – segregator VI 2020
radny Władysław Hetman     – segregator XII 2020
radny Mariusz Frąckowiak     – segregator XI 2020
radny Piotr Guziałek               – segregator IX 2020
radny Krzysztof Paszkowski  – segregator X 2020
 
Radni sformułowali pytania do ww. dokumentacji.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Kolejne posiedzenia odbędą się w dniach 7, 14 i 28 kwietnia br.
 
O godz. 10:35 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

 

Protokół nr 1/2021 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 3 marca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.1.1.2021
 
Godz. rozpoczęcia:       8:30
Godz. zakończenia:    10:25
 
Tematy:                                      
 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 3 radnych (nieobecni radni: Piotr Guziałek i Krzysztof Paszkowski).
Lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Komisja dokonała przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego:
radny Ryszard Teuschner      – segregator VI 2020
radny Władysław Hetman    – segregator VII 2020
radny Mariusz Frąckowiak    – segregator VIII 2020
 
Radni sformułowali pytania do ww. dokumentacji.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Kolejne posiedzenie zostało wyznaczone na środę, 10 marca br. o godz. 8:30.
 
O godz. 10.25 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak