Protokół nr 1/2021 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 3 marca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.1.1.2021
 
Godz. rozpoczęcia:       8:30
Godz. zakończenia:    10:25
 
Tematy:                                      
  1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
  2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 3 radnych (nieobecni radni: Piotr Guziałek i Krzysztof Paszkowski).
Lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Komisja dokonała przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego:
radny Ryszard Teuschner      – segregator VI 2020
radny Władysław Hetman    – segregator VII 2020
radny Mariusz Frąckowiak    – segregator VIII 2020
 
Radni sformułowali pytania do ww. dokumentacji.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Kolejne posiedzenie zostało wyznaczone na środę, 10 marca br. o godz. 8:30.
 
O godz. 10.25 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak