Protokół nr 10/2021 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 13 października 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

RM.0012.1.10.2021

 
Godz. rozpoczęcia:     8:30
Godz. zakończenia:    10.10
 
Tematy:
  1. Kontrola inwestycji: „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – w formie zaprojektuj i wybuduj”.
  2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie i powitał radnych (obecnych 3 radnych).
Lista obecności radnych i gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania dotyczące dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska oraz sekretarz Maciej Dettlaff udzielili informacji na temat realizacji zaleceń z protokołów pokontrolnych Komisji Rewizyjnej.
 
Komisja Rewizyjna:
- zamierza wpisywać w protokołach pokontrolnych termin wykonania zaleceń (uzgodniony uprzednio z kontrolowanym referatem),
- wnioskuje o tworzenie dokumentacji fotograficznej realizowanej inwestycji (w szczególności robót, których później nie widać).
 
Ad 1. Kontrola inwestycji: „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – w formie zaprojektuj i wybuduj”.
Komisja przystąpiła do kontroli dokumentacji dotyczącej inwestycji pn. „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – w formie zaprojektuj i wybuduj”.
 
 
Kolejne posiedzenie komisji zaplanowano na 27 października br. o godz. 8:30.
 
O godzinie 10.10 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak