Protokół nr 11/2021 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 27 października 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

RM.0012.1.11.2021
 
Godz. rozpoczęcia:     8:30
Godz. zakończenia:    11:30
 
Tematy:
  1. Kontrola inwestycji: „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – w formie zaprojektuj i wybuduj”.
  2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie i powitał radnych (obecnych 3 radnych).
Lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji: „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – w formie zaprojektuj i wybuduj”.
Komisja kontynuowała kontrolę dokumentacji dotyczącej inwestycji pn. „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – w formie zaprojektuj i wybuduj”.
 
O godzinie 11.30 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak