Protokół nr 12/2021 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 17 listopada 2021 r. na terenie kontrolowanej inwestycji przy dworcu kolejowym w Puszczykowie oraz w Urzędzie Miejskim

 
RM.0012.1.12.2021
 
Godz. rozpoczęcia:     8:30
Godz. zakończenia:    10:15
 
Tematy:
  1. Kontrola inwestycji: „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – w formie zaprojektuj i wybuduj”.
  2. Sprawy bieżące.
 
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji: „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – w formie zaprojektuj i wybuduj”.
Komisja spotkała się na parkingu przy dworcu kolejowym w Puszczykowie przy ul. Poznańskiej, gdzie dokonała wizji lokalnej terenu inwestycji.
W tej części spotkania uczestniczyły: kierownik Jagoda Andrzejewska oraz Maria Nowak z Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury (notatka z wizji lokalnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Od godz. 9:00 komisja kontynuowała obrady w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego.
 
Komisja kontynuowała kontrolę dokumentacji dotyczącej inwestycji pn. „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – w formie zaprojektuj i wybuduj”.
 
Pytanie radnego Mariusza Frąckowiaka:
Wykonawca pismem z dnia 20.09.2019 r. informuje, że od dnia 5.10.2019 r. przystępuje do robót. Dlaczego zatem Urząd Miejski w Puszczykowie w piśmie z 27.09.2019 r. informuje Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, że rozpoczęcie budowy nastąpi 30.09.2019 r.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że zawiadomienie inspektoratu nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczęcia robót jest wymogiem prawnym i musi poprzedzać wejście wykonawcy na plac budowy.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Ustalono, że kolejne posiedzenie komisji odbędzie się 24 listopada o godz. 8:30.
 
O godzinie 10.15 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak