Protokół nr 2/2021 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 10 marca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.1.2.2021
 
Godz. rozpoczęcia:       8:30
Godz. zakończenia:    10:35
 
Tematy:                                      
  1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
  2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 5 radnych.
Lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Komisja dokonała przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego:
radny Ryszard Teuschner      – segregator VI 2020
radny Władysław Hetman     – segregator XII 2020
radny Mariusz Frąckowiak     – segregator XI 2020
radny Piotr Guziałek               – segregator IX 2020
radny Krzysztof Paszkowski  – segregator X 2020
 
Radni sformułowali pytania do ww. dokumentacji.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Kolejne posiedzenia odbędą się w dniach 7, 14 i 28 kwietnia br.
 
O godz. 10:35 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak