Protokół nr 3/2021 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 7 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.1.3.2021
 
Godz. rozpoczęcia: 8.37
Godz. zakończenia: 9:40
 
Tematy:
  1. Odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
  2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.
  3. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie; obecnych 4 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania dotyczące dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego, sformułowane na poprzednich posiedzeniach komisji.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zaproponował ustalenie i ujednolicenie kanonu poprawnych nazw urzędowych i podanie ich do publicznej wiadomości do stosowania.
 
Ad 2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.
Skarbnik Piotr Łoździn omówił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok (ww. sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Ustalono, że kolejne posiedzenie odbędzie się w środę, 14 kwietnia o godz. 8:30.
 
 
O godz. 9:40 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak