Protokół nr 4/2021 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 28 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 

RM.0012.1.4.2021
 
Godz. rozpoczęcia: 8.30
Godz. zakończenia: 9:35
 
Tematy:
  1. Pytania do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.
  2. Przygotowanie wniosku absolutoryjnego.
  3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie; obecnych 4 radnych.
Listy obecności radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Pytania do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.
Radni sformułowali pytania do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.
 
Ad 2. Przygotowanie wniosku absolutoryjnego.
Komisja przystąpiła do sporządzenia wniosku absolutoryjnego. 
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Ustalono, że kolejne posiedzenie odbędzie się w środę, 12 maja o godz. 8:30.
 
O godz. 9:35 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak