Protokół nr 5/2021 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 12 maja 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

RM.0012.1.5.2021
 
Godz. rozpoczęcia: 8.35
Godz. zakończenia: 10:25
 
Tematy:
  1. Kontrola inwestycji pn.: „Budowa ul. Mazurskiej”.
  2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie; obecnych 4 radnych.
Lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn.: „Budowa ul. Mazurskiej”.
Komisja przystąpiła do przeglądu dokumentacji dotyczącej inwestycji pn. „Budowa ul. Mazurskiej”.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Ustalono, że kolejne posiedzenia odbędą się:
- w środę, 26 maja o godz. 8:30,
- w środę, 2 czerwca o godz. 8:30.
 
 
O godz. 10:25 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak