Protokół nr 6/2021 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 26 maja 2021 r. na ul. Mazurskiej w Puszczykowo (wizja lokalna) oraz w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.1.6.2021
 
Godz. rozpoczęcia:     8:30
Godz. zakończenia:    10:25
 
Tematy:
  1. Kontrola inwestycji pn. „Budowa ul. Mazurskiej” - wizja lokalna.
  2. Zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym za 2020 rok.
  3. Przygotowanie wniosku absolutoryjnego.
  4. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie; obecnych 4 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn.: „Budowa ul. Mazurskiej”.
O godz. 8:30 komisja dokonała wizji lokalnej na ul. Mazurskiej. W spotkaniu terenowym uczestniczyli, odpowiadając na pytania radnych: kierownik Jagoda Andrzejewska oraz Remigiusz Motycki z Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury.
 
Przyjazd do urzędu; kontynuacja obrad w sali sesyjnej.  
 
Ad 2. Zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym za 2020 rok.
Skarbnik Piotr Łoździn omówił sprawozdanie finansowe za 2020 rok i odpowiedział na pytania radnych (ww. sprawozdanie finansowe za 2020 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 3. Przygotowanie wniosku absolutoryjnego.
Komisja przygotowała projekt wniosku absolutoryjnego za 2020 rok, a następnie przystąpiła do jego odczytania.
 
Wobec braku uwag, przewodniczący Ryszard Teuschner przeprowadził głosowanie nad przyjęciem wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Puszczykowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta za rok 2020.
Wynik głosowania: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Wniosek absolutoryjny został przyjęty jednogłośnie (wniosek absolutoryjny stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Ustalono, że kolejne posiedzenie odbędzie się w środę, 2 czerwca o godz. 8:30.
 
O godz. 10:25 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak