Protokół nr 7/2021 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 2 czerwca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

RM.0012.1.7.2021
 
Godz. rozpoczęcia: 8:35
Godz. zakończenia: 9:50
 
Tematy:
  1. Kontrola inwestycji pn. „Budowa ul. Mazurskiej” – przygotowanie protokołu pokontrolnego.
  2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Ryszard Teuschner powitał gości i radnych; obecnych 4 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn. „Budowa ul. Mazurskiej” – przygotowanie protokołu pokontrolnego.
Komisja przystąpiła do przygotowania protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji pn. „Budowa ul. Mazurskiej”.
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji pn. „Budowa ul. Mazurskiej”.
Wynik głosowania: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Protokół pokontrolny nr 1/21/VIII został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Kolejne posiedzenie komisji zaplanowano na sierpień br.
 
O godzinie 9:50 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga