Protokół nr 8/2021 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 18 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 

RM.0012.1.8.2021

 
Godz. rozpoczęcia:     8:30
Godz. zakończenia:    10:30
 
Tematy:
  1. Kontrola dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
  2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie i powitał radnych (obecnych 3 radnych).
Lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Komisja rozpoczęła obrady od uczczenia chwilą ciszy pamięci, zmarłego w czerwcu, radnego Władysława Hetmana.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
W związku z wakatem na stanowisku zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, przewodniczący Ryszard Teuschner poprosił o zgłaszanie kandydatur do tej funkcji.
Radny Mariusz Frąckowiak zaproponował kandydaturę radnego Piotra Guziałka na funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej, na co radny Piotr Guziałek wyraził zgodę.
Kandydatura radnego Piotra Guziałka została jednogłośnie zaakceptowana.
 
Ad 1. Kontrola dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Komisja dokonała przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego:
radny Ryszard Teuschner      – segregator I 2021
radny Mariusz Frąckowiak     – segregator III 2021
radny Piotr Guziałek               – segregator II 2021
 
Kolejne posiedzenie komisji zaplanowano na 15 września br. o godz. 8:30.
 
 
O godzinie 10:30 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak