Protokół nr 9/2021 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 15 września 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.1.9.2021
 
Godz. rozpoczęcia:     8:30
Godz. zakończenia:    10:20
 
Tematy:
  1. Kontrola dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego – kontynuacja.
  2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie i powitał radnych (obecnych 3 radnych).
Lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Komisja kontynuowała przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego:
radny Ryszard Teuschner      – segregator I 2021
radny Piotr Guziałek               – segregator II 2021
radny Mariusz Frąckowiak     – segregator III 2021
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Kolejne posiedzenie komisji zaplanowano na 13 i 27 października br. o godz. 8:30.
 
O godzinie 10:20 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak