2007

Protokół z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 14.12.2007 r.

Protokół
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
w dniu 14.12.2007 r.
 
Godz. rozpoczęcia: 07.30
Godz. zakończenia: 09.15
 
Komisja w składzie:
 1. Przewodnicząca Komisji - Urszula Rudzińska
 2. Członkowie Komisji:
Andrzej Dettloff
Władysław Hetman
Krzysztof Jopek
Danuta Panek-Janc
Ewelina Marcinkowska
Ewa Pietrzak
 
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Goście:
Małgorzata Ornoch-Tabędzka - Burmistrz Miasta
Anna Gonet - Zastępca Burmistrza Miasta
Piotr Szmytkowski - Skarbnik Miasta
Remigiusz Motycki - kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Ochrony Zdrowia
Stanisław Balbierz - Radny
Listy obecności Radnych i Gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Temat:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 1. Zagwarantowanie środków w budżecie na poszczególne zadania.
 
Przewodnicząca Komisji Urszula Rudzińska rozpoczęła spotkanie i poprosiła o zabranie głosu Skarbnika Piotra Szmytkowskiego, który omówił projekt budżetu i odpowiedział na pytania Radnych. Skarbnik przedstawił dochody i wydatki, dotyczące właściwości Komisji.
Pani Burmistrz zaproponowała sfinansowanie dodatkowych patroli policyjnych z tzw. profilaktyki antyalkoholowej. Do tej pory środki przeznaczone na profilaktykę antyalkoholową wydatkowane były na filmy edukacyjne, teatrzyki i szkolenia - a to miasto może sfinansować własnym sumptem, natomiast ok. 35 tys. zł przeznaczyć na dodatkowe patrole policyjne.
 
Przewodnicząca Urszula Rudzińska przeprowadziła głosowanie nad projektem budżetu dotyczącym właściwości Komisji.
Wynik głosowania: 4 głosy za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące.
 
Przewodnicząca Komisji Urszula Rudzińska podjęła temat budowy schroniska dla psów w Kostrzyniu (Radni otrzymali w materiałach informacje na jego temat - ww. materiały stanowią załącznik do niniejszego protokołu).
Pani Burmistrz omówiła zasady działania schroniska. Członkowie Komisji zauważyli następujące kwestie problemowe:
-    problem z odwożeniem schwytanych zwierząt z Puszczykowa do Kostrzynia (czas przejazdu - ok. 1,5 godz.),
-    czy schwytane zwierzę będzie można niezwłocznie przewieść do schroniska? czy pozostawić właścicielom zwierząt czas na ich odbiór?,
-    podpisanie umowy ze schroniskiem w Kostrzyniu nie rozwiąże problemu istnienia podobnego punktu w Puszczykowie i nie zmniejszy kosztów jego utrzymania,
-    czy można narzucić właścicielom psów obowiązek zakładania zwierzętom obroży z danymi właściciela (wyjaśnić ten problem z prawnikiem).
 
Przewodnicząca Komisji Urszula Rudzińska podjęła temat komunikacji w mieście i wniosku mieszkańców o wydłużenie trasy kursowania autobusów przez teren Starego Puszczykowa (Radni otrzymali materiały dot. ww. sprawy -  materiały stanowią załącznik do niniejszego protokołu).
Pani Burmistrz powiedziała, że:
-    wniosek mieszkańców trafił do urzędu zbyt późno,
-    realnie patrząc sytuacja może ulec zmianie dopiero od 2009 roku,
-    właścicielowi firmy Eko-Rondo nie opłaca się zakupić busów do wewnętrznej komunikacji w mieście,
-    umowa z Eko-Rondo obowiązuje do czerwca 2008 roku - dopiero wtedy można będzie ogłosić następny przetarg na usługi transportu publicznego,
-    sugestia spotkania Komisji Spraw Społecznych z odpowiednią komisją w Mosinie na temat rozwiązania problemu komunikacji między miastami (np. dojazd do szpitala).
Przewodnicząca Komisji Urszula Rudzińska zobowiązała panią Burmistrz do ogłoszenia przetargu i próby znalezienia przewoźnika na śródmiejską trasę.   
 
Zaopiniowanie projektów uchwał
 
Projekt uchwały w sprawie: zasad wynajmowania i zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Puszczykowo.
 
Pani Burmistrz krótko przedstawiła powyższy projekt uchwały, zapowiadając konieczność podjęcia w najbliższym czasie kolejnej uchwały dot. zasad wynajmowania lokali mieszkaniowych (po uchwaleniu Strategii Miasta). 
Przewodnicząca Komisji Urszula Rudzińska przeprowadziła głosowanie nad ww. projektem uchwały.
Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący.
 
Projekt uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji Miejskiego Ośrodka Kultury.
 
Pani Burmistrz opowiedziała o konkursie i trwającym naborze na stanowisko animatora kultury. Nowy animator kultury miałby odciążyć pracowników urzędu, angażowanych w organizację różnego rodzaju imprez. Ponadto poinformowała, że likwidacja MOK jest spowodowana m.in. wnioskiem Gimnazjum nr 1 o przeznaczenie lokalu MOKu na świetlicę szkolną.
Przewodnicząca Komisji Urszula Rudzińska przeprowadziła głosowanie nad ww. projektem uchwały.
Wynik głosowania: 4 głosy za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące.
 
Projekt uchwały w sprawie: powołania Komisji Pojednawczej.
 
Przewodnicząca Urszula Rudzińska powiedziała, że kandydatury osób do Komisji Pojednawczej będą zgłaszane podczas sesji.
Przewodnicząca Komisji Urszula Rudzińska przeprowadziła głosowanie nad ww. projektem uchwały.
Wynik głosowania: 7 głosów za.
 
Po ustaleniu kolejnego terminu spotkania, zakończono posiedzenie Komisji.
 
 
 
Agnieszka Głowacka-Bartkowiak                                                                   Urszula Rudzińska
Protokolant                                                                                                     Przewodniczący Komisji 

Protokół z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 05.12.2007 r.

Protokół
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
w dniu 05.12.2007 r.
 
Godz. rozpoczęcia: 16.05
Godz. zakończenia: 18.40
 
Komisja w składzie:
 1. Przewodnicząca Komisji - Urszula Rudzińska
 2. Członkowie Komisji:
Andrzej Dettloff
Władysław Hetman
Krzysztof Jopek
Danuta Panek-Janc
Ewelina Marcinkowska
Ewa Pietrzak
 
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Goście:
Anna Gonet - Zastępca Burmistrza Miasta
Maciej Dettlaff - Sekretarz Miasta
Piotr Szmytkowski - Skarbnik Miasta
Marek Błajecki - Radny
Stanisław Balbierz - Radny
Dariusz Borowski - komendant Straży Miejskiej
Robert Raczyński - strażnik miejski
Maria Machaj - strażnik miejski
Piotr Bernaciak - strażnik miejski
Wiesław Lipiec - pracownik UM ds. obrony cywilnej
Alicja Marciniak - pracownik UM ds. infrastruktury technicznej
Tomasz Trawiński - komendant miejski Policji w Poznaniu
Sławomir Kaczmarek - komendant Policji w Puszczykowie
ks. Bogdan Swoiński - proboszcz parafii w Puszczykówku
ks. Wojciech Pieprzyca - proboszcz parafii w Puszczykowie
Ewa Budzyńska - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
Zofia Sitek
Alicja Banaszak
Franciszek Ciszewski
Ewa Komorowska
Marek Kubiak
Izabella Barczak
Gabriela Ozorowska
Mikołaj Pietraszak Dmowski
Listy obecności Radnych i Gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Temat: Rozwiązywanie problemów społecznych - bezpieczeństwo w mieście.
 
Przewodnicząca Komisji Urszula Rudzińska rozpoczęła spotkanie, powitała gości: przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej, księży, radnych i mieszkańców.
Następnie głos zabrał nowo wybrany komendant Staży Miejskiej pan Dariusz Borowski, który przedstawił się zgromadzonym.
Przewodnicząca Komisji Urszula Rudzińska poprosiła o przedstawienie sprawozdań z działalności Policji i Straży Miejskiej.
Komendant Komisariatu Policji w Puszczykowie nadkom. Sławomir Kaczmarek powiedział, że w dniu 8 listopada 2007 r. oficjalnie podpisane zostało porozumienie między Komendantem Miejskim Policji w Poznaniu panem Tomaszem Trawińskim a Burmistrz Puszczykowa panią Małgorzatą Ornoch-Tabędzką. Powyższe porozumienie skłania policję do bardziej systemowych działań. Zamiarem policji jest stworzenie mapy zagrożeń, z miejscami szczególnie niebezpiecznymi ze względu na zdarzenia kryminalne i chuligańskie.
 
Przewodnicząca Komisji Urszula Rudzińska przedstawiła zagadnienia problemowe:
-    miejsca niebezpieczne,
-    wandalizm w nocy,
-    nieprawidłowe parkowanie,
-    spożywanie alkoholu w miejscach publicznych.
 
Nadkom. Sławomir Kaczmarek przedstawił miejsca niebezpieczne (prosząc jednocześnie o ich zgłaszanie). Są to m.in:
-    boiska szkolne SP1 i SP2 (spożywanie alkoholu),
-    boisko na Nowym Osiedlu (spożywanie alkoholu),
-    terenu MOSiRu (spożywanie alkoholu, miejsce grupowanie się młodzieży),
-    parking przy ul. Cyryla Ratajskiego,
-    tereny przy ulicach: Przyszkolnej, Libelta, Kasprowicza,
-    teren przy hotelu na ul. Kraszewskiego (kradzieże),
-    ul. Cicha (zaśmiecanie).
Wiek osób, spożywających alkohol w miejscach publicznych - to zazwyczaj do ok. 25 lat.
 
Zdaniem nadkom. Sławomira Kaczmarka ruch drogowy uspokoi się po modernizacji ul. Poznańskiej. Nałożonych zostało ok. 200 mandatów (w tym: 140 z ruchu drogowego za przekraczanie prędkości i nieprawidłowe parkowanie).
Na pytanie Radnej Danuty Panek-Janc o handel narkotykami, nadkom. Sławomir Kaczmarek odpowiedział, że jak do tej pory na terenie miasta nie zostały zdiagnozowane przypadki tego procederu. Poinformował jednak, że funkcjonariusze są w stałym kontakcie ze szkołami (na prośbę dyrektora lub nauczyciela policjanci przyjeżdżają do szkół i sprawdzają czy podejrzany uczeń jest pod wpływem narkotyków - do tej pory nie zdarzyło się, by wynik testu był pozytywny). Nadkom. Sławomir Kaczmarek powiedział, że w przyszłym roku planowane są "pogadanki" w szkołach przeprowadzane przez policjantów.
 
Przewodnicząca Komisji Urszula Rudzińska zapytała Komendanta Tomasza Trawińskiego o ocenę Komisariatu Policji w Puszczykowie.
Komendant Tomasz Trawiński:
-    komisariat ma 16 etatów (nie ma potrzeby ich zwiększania), ale dwóch policjantów uczestniczy w misjach pokojowych, a jeden przebywa na półrocznym szkoleniu,
-    komendant ma do dyspozycji 8 policjantów,
-    policja uzupełnia służbę z funkcjonariuszami Straży Miejskiej,
-    wyposażenie i sprzęt są stałym problemem z jakim boryka się policja (nowa ustawa ma zapewnić spory zastrzyk środków na ten cel),
-    wyposażenie komisariatu jest standardowe,
-    praca puszczykowskiego komendanta zostanie oceniona na przełomie stycznia i lutego,
-    z perspektywy Komendanta Miejskiego, Komisariat w Puszczykowie nie przynosi żadnych dodatkowych problemów.
 
 
Komendant Tomasz Trawiński:
-    głównymi problemami Puszczykowa są akty wandalizmu i spożywanie alkoholu w miejscach publicznych (mające miejsce głównie w okresie wiosenno-letnim),
-    gminy Murowana Goślina i Czerwonak wygospodarowały pieniądze na dodatkowe, płatne patrole policyjne (patrole kontrolują miasto pod kątem miejsc, w których spożywa się alkohol i dokonuje aktów wandalizmu).
 
Przewodniczący Rady Miasta Marek Błajecki zgodził się z pozytywną oceną Komisariatu Policji w Puszczykowie, ale zaznaczył, że poczucie bezpieczeństwa w mieście maleje. Ponadto wyraził niezadowolenie z powodu wyjeżdżających z puszczykowskiego komisariatu policjantów. Poza tym, do mapy zagrożeń, powinny być dodawane kolejne miejsca niebezpieczne w oparciu o "wizyty radiowozów na ulicach" (na co dzień policjantów nie widać na bocznych ulicach). Przewodniczący Marek Błajecki dodał kolejne miejsce zagrożenia - przy źródełku na ul. Przecznica.
 
Wiceburmistrz Anna Gonet poinformowała, że:
-    rozważana jest kwestia dodatkowych, płatnych patroli policyjnych (Komisja Spraw Społecznych miałaby zagwarantować w budżecie środki na ten cel),
-    ustalono z panią burmistrz, że na rzecz komisariatu przekazany zostanie używany sprzęt komputerowy.
 
Komendant Tomasz Trawiński powiedział, że chciałby założyć stronę internetową Komisariatu Policji w Puszczykowie (istnieje możliwość założenia podstrony na witrynie internetowej miasta z bieżącymi informacjami z komisariatu).
 
Przewodnicząca Komisji Urszula Rudzińska powiedziała, że najczęściej popełniane przestępstwa dotyczą młodych ludzi, zachodzi zatem konieczność zorganizowania dla młodzieży miejsc, w których mogłaby spędzać czas.
 
Radny Stanisław Balbierz zapytał czy w Puszczykowie działają policjanci dzielnicowi, na co nadkom. Sławomir Kaczmarek odpowiedział, że istnieją dwa etaty dzielnicowych, ale właśnie tych dwóch funkcjonariuszy wyjechało na misję pokojową (komendant będzie jednak wnioskował o powierzenie ich obowiązków innym policjantom).
 
Pracownik UM ds. obrony cywilnej pan Wiesław Lipiec zaproponował, by nadkom. Kaczmarek napisał artykuł od "Echa Puszczykowa" o tym, jak wygląda i po czym rozpoznać narkomana. Nadkom. Sławomir Kaczmarek wyraził chęć redagowania podobnych artykułów, a odpowiadając na kolejne pytania pana Wiesława Lipca powiedział, że:
-    policja współpracowała ze Strażą Leśną, odbywając wspólne patrole w lesie (w celu ścigania kłusowników),
-    ewentualna współpraca ze Służbą Ochrony Kolei jest trudniejsza do zrealizowania.
 
Radna Ewa Pietrzak poruszyła sprawę braku reakcji ze strony policji na sygnały o nękaniu przez uczniów dziecka w jednej ze szkół. Nadkom. Sławomir Kaczmarek poprosił Radną o kontakt telefoniczny celem wyjaśnienia sprawy.
 
Komendant Tomasz Trawiński zaproponował zorganizowanie spotkania grona pedagogicznego z funkcjonariuszami biura ds. nieletnich w ramach projektu "Szkoła wolna od przemocy i narkotyków". Dyrektor SP1 pani Ewa Budzyńska wyraziła chęć skorzystania z tego rodzaju spotkań.
 
Mieszkaniec Puszczykowa pan Mikołaj Pietraszak Dmowski powiedział:
-    puszczykowscy policjanci są mili i taktowni, ale nie widzą niektórych wykroczeń, np. przejeżdżających przez miasto tirów czy niewłaściwego parkowania samochodów,
-    niegdyś odbywały się rozmowy o stworzeniu w Puszczykowie sąsiedzkich enklaw, w których łatwo byłoby zdiagnozować "obcego", 
-    poczucie bezpieczeństwa w mieście byłoby większe, gdyby uspokoić ruch drogowy (prędkość).
 
Komendant Tomasz Trawiński:
-    nad walką z nadmierną prędkością wspólnie współpracują Policja i Straż Miejska,
-    współdziałanie sąsiedzkie prawdopodobnie byłoby łatwo wprowadzić w Puszczykowie i mogłoby przynieść dużo korzyści.
 
Radny Władysław Hetman zapytał Komendanta Tomasza Trawińskiego czy w jego kompetencjach leży możliwość przesunięcia policjanta z sąsiedniej gminy do pracy w Puszczykowie. Komendant Tomasz Trawiński odpowiedział, że przesunięcia funkcjonariuszy leżą w jego kompetencjach (powróci do tego tematu w nowym roku).
 
Komendant Tomasz Trawiński podał zainteresowanym swój numer służbowego telefonu komórkowego, pożegnał zgromadzonych i opuścił salę.
 
Następnie Komendant Straży Miejskiej pan Dariusz Borowski przedstawił sprawozdanie z działalności Straży od dnia 01.06.2007 r. (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu) oraz zapowiedział wprowadzenie zmian w organizacji pracy Straży Miejskiej:
-    zamierza podzielić miasto na 4 sektory, które zostaną przydzielone konkretnym strażnikom, by mieszkańcy znali i współpracowali ze "swoim" strażnikiem,
-    wprowadzić służbę w soboty lub przenieść tę służbę na godziny nocne,
-    zwiększyć bezpieczeństwo osób wracających ostatnimi połączeniami autobusowymi i kolejowymi.
 
Przewodnicząca Komisji Urszula Rudzińska poprosiła, by do powyższych zamierzeń dopisać:
-    kontrolę ruchu tirów w mieście (prowadzić ich ewidencję),
-    kontrolę utrzymania porządku na chodnikach i posesjach,
-    kontrolę posesji pod kątem umów i rachunków na wywóz odpadów.
 
Radna Ewa Pietrzak poprosiła, by do listy miejsc szczególnie niebezpiecznych (lista stanowi załącznik do niniejszego protokołu) dopisać także ulice Gajową i Leśną.
 
Radny Andrzej Dettloff poruszył następujące kwestie:
-    Straż Miejska powinna interweniować u właścicieli psów, które biegają po ulicach i zanieczyszczają chodniki,
-    strażnicy powinni zwiększyć ilość kontroli posesji pod kątem umów na wywóz odpadów,
-    na parkingu przy szpitalu samochody są nieprawidłowo parkowane i mogą powodować wypadki.
 
Mieszkanka miasta pani Alicja Banaszak wyraziła zaniepokojenie szerzącym się wandalizmem (np. przystanków), odczuwając bezsilność służb.
 
Mieszkanka miasta pani Gabriela Ozorowska poprosiła o:
-    skuteczne egzekwowanie przepisów porządkowych,
-    ochronę młodzieży, wracającą ostatnimi pociągami i autobusami,
-    choćby wyrywkowe kontrole w weekendy, np. na ul. Cyryla Ratajskiego,
-    kontrolę prędkości na ul. Cyryla Ratajskiego,
-    kontrolowanie niewłaściwie zaparkowanych pojazdów na ul. Dworcowej (przy lodziarni),
-    zabezpieczenie opuszczonych posesji na ul. Dworcowej (przy wyjeździe do Mosiny).
 
Przewodnicząca Komisji Urszula Rudzińska wskazała na konieczność:
-    oznakowania miejsc parkingowych przy sklepach na ul. Poznańskiej (namalowanie linii),
-    oznakowanie parkingu przy cmentarzu,
-    wzmocnioną czujność i kontrolę w Sylwestra i Nowy Rok.
 
Radny Stanisław Balbierz zwrócił uwagę, by rozkłady jazdy autobusów umieszczać wewnątrz wiat, a nie na płotach.
 
Wiceburmistrz Anna Gonet zapowiedziała, że relacja z przebiegu spotkania Komisji Spraw Społecznych ukaże się na łamach "Echa Puszczykowa" oraz na stronie internetowej miasta.
 
Przewodnicząca Komisji Urszula Rudzińska podziękowała wszystkim za przybycie i zakończyła spotkanie.
 
 
Agnieszka Głowacka-Bartkowiak                                                                      Urszula Rudzińska
           Protokolant                                                                                         Przewodniczący komisji 
 
  
 
 
 
   
 
 

Protokół z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 21.11.2007 r.

Protokół
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
w dniu 21.11.2007 r.
 
Godz. rozpoczęcia: 16.00
Godz. zakończenia: 18.20
 
Komisja w składzie:
 1. Przewodnicząca Komisji - Urszula Rudzińska
 2. Członkowie Komisji:
Andrzej Dettloff
Władysław Hetman
Danuta Panek-Janc
Ewelina Marcinkowska
Ewa Pietrzak
 
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Goście:
Małgorzata Ornoch-Tabędzka - Burmistrz Miasta
Piotr Szmytkowski - Skarbnik Miasta
Stanisław Balbierz - Radny
Janina Kozeńska - pracownik UM ds. ochrony środowiska
Alicja Marciniak - pracownik UM ds. infrastruktury technicznej
Barbara Mulczyńska - pracownik UM, kierownik Referatu Infrastruktury
Technicznej
Listy obecności Radnych i Gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Temat:
 1. Wizja lokalna ws. wycinki drzew przy drodze nr 430.
 2. Zapoznanie się z projektem budżetu na 2008 rok.
 
O godz. 16:25 członkowie Komisji wrócili na salę sesyjną po dokonaniu wizji lokalnej na drodze nr 430. Następnie panie Barbara Mulczyńska i Alicja Marciniak zdały relację z pobytu na targach ekologicznych POLEKO 2007 i zaprezentowały przywiezione stamtąd gadżety.
 
Zapoznanie się z projektem budżetu na 2008 rok.
 
Skarbnik Piotr Szmytkowski omówił projekt budżetu na 2008 rok i odpowiedział na pytania Radnych z zakresu właściwości Komisji.
 
Wnioski Komisji (po wizji lokalnej) dot. wycinki drzew przy drodze 430. 
 
Pani Janina Kozeńska poinformowała o wniosku Zarządu Dróg Wojewódzkich skierowanym do tutejszego urzędu o wydanie zgody na wycinkę 479 drzew przy drodze 430. Pani Kozeńska poprosiła o uzupełnienie ww. wniosku i przypisanie drzew poszczególnym działkom (od tego, kto jest właścicielem drzewa zależy dalsza procedura):
-    1 drzewo leży na terenie, należącym do Miasta Puszczykowa, więc decyzję o jego wycięciu wydaje Starosta Poznański,
-    właścicielem pozostałych drzew jest Skarb Państwa, zatem decyzję o ich wycięciu podejmuje Burmistrz Miasta Puszczykowa.
Podczas wizji lokalnej pani Janina Kozeńska wskazała Komisji kilka drzew, których korony umożliwiają zachowanie łącznika ekologicznego dla drobnej zwierzyny, ale nie zagrażają bezpieczeństwu na drodze.
Wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich o wycięcie drzew przy drodze 430 został przez Komisję zaopiniowany pozytywnie, jednak Komisja poprosiła o zasięgnięcie opinii fachowca i przygotowanie ekspertyzy stanu zdrowia 2-3 drzew (umożliwiających zachowanie łącznika ekologicznego) - celem ich zachowania.
 
Następnie Komisja rozważała możliwość przeprowadzenia od nowego roku kontroli umów na wywóz odpadów i rachunków za wywóz odpadów.
Przewodnicząca Urszula Rudzińska zaproponowała:
-    by w pierwszym kwartale nowego roku przeprowadzać wyrywkowe kontrole i upominać (np. poprzez "żółte kartki"), a następnie karać,
-    przygotować dla Eko-Rondo wykaz ulic z wyszczególnieniem 2-3 numerów posesji, na którym pracownicy firmy mieliby zaznaczać, czy pod danym adresem w ciągu I kwartału dokonywali wywozu odpadów.
 
Pani Janina Kozeńska zaproponowała zorganizowanie ekologicznej akcji edukacyjnej, zatytułowanej "Wiosna Ekologiczna" (w nawiązaniu od pomysłu Puszczykowskiej Jesieni Kulturalnej).
 
Pani Janina Kozeńska poinformowała, iż otrzymała pismo z firmy, która kiedyś przeprowadzała badania profilaktyczne w Puszczykowie niefinansowane przez Urząd. Teraz ww. firma zwraca się z prośbą o udostępnienie danych kobiet w wieku 49-69 lat. Pani Kozeńska zasięgnęła opinii prawnika, którego zdaniem należałoby takie dane udostępnić.
 
Radny Andrzej Dettloff poinformował, że obecnie na badania profilaktyczne nie zgłaszają się chętni. Pani Janina Kozeńska zobowiązała się przygotować aneks do umowy o przedłużeniu wykonywania badań.   
 
Pani Janina Kozeńska poinformowała o 1 wniosku organizacji pozarządowych dot. zdrowia, który złożyła organizacja "Leśni Przyjaciele" na kwotę 2500 zł.
 
Na tym posiedzenie komisji zakończono. 
 
 
Agnieszka Głowacka-Bartkowiak                                                                 Urszula Rudzińska
 
              Protokolant                                                                                  Przewodnicząca Komisji
  

Protokół z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 08.11.2007 r.

Protokół
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
w dniu 08.11.2007 r.
 
Godz. rozpoczęcia: 18.20
Godz. zakończenia: 19.40
 
Komisja w składzie:
 1. Przewodnicząca Komisji - Urszula Rudzińska
 2. Członkowie Komisji:
Andrzej Dettloff
Władysław Hetman
Danuta Panek-Janc
Ewelina Marcinkowska
Ewa Pietrzak
 
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Goście:
Małgorzata Ornoch-Tabędzka - Burmistrz Miasta
Maciej Dettlaff - Sekretarz Miasta
 
Listy obecności Radnych i Gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Omawiane projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Temat: Zaopiniowanie projektów uchwał.
 
Przewodnicząca Urszula Rudzińska rozpoczęła obrady.
 
Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Miasta Puszczykowa na rok 2008 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".
 
Komisja zgłosiła następujące uwagi do Rozdziału III Priorytety i Zadania Rocznego Programu Współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi w 2008 roku.
-    z pkt a) usunąć "i krwiodawstwa", a zamiast tego dodać "organizacja kursów udzielania pierwszej pomocy",
-    z pkt c) "organizację obozów sportowych" przenieść do pkt d),
-    do pkt d) dodać "w dyscyplinie sportu pływanie",
-    w pkt g) zamiast "z nowymi krajami" napisać "z nowymi partnerami".
 
Ponadto Komisja wnioskuje o dodanie następujących priorytetów i zadań:
-    działania na rzecz osób i rodzin najniżej uposażonych,
-    organizacja zajęć edukacyjnych dla osób w różnym wieku,
-    oferta kulturalno-rekreacyjna dla osób w różnym wieku.
 
Radny Andrzej Dettloff zaproponował, by urząd zorganizował imprezę przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 
 
 
Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia "Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Puszczykowa na rok 2008 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".
 
"Regulamin otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Miasta Puszczykowa..."
-    §1 pkt 2 dotyczący terminu ogłaszania przez Burmistrza konkursów - skonsultować z prawnikiem,
-    uzupełnić § 1 pkt 2 o: "pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych i audytor wewnętrzny".
 
Radna Danuta Panek-Janc zawnioskowała, by dokumenty poprawić pod względem edytorskim.
Radny Andrzej Dettloff zgłosił zastrzeżenia do składu osobowego zespołu opiniująco-doradczego (w skład którego miałoby wejść się 2 radnych i 4 osoby delegowane przez burmistrza). Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że to Rada decyduje o priorytetach, natomiast na podstawie punktów przyznanych przez zespół opiniująco-doradczy, Burmistrz podejmuje decyzje.  
 
Komisja zgłosiła uwagi i zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał.
 
Na koniec posiedzenia Komisji, pani Burmistrz krótko zreferowała spotkanie z komendantem policji w Poznaniu, na którym obecny był również komendant komisariatu policji w Puszczykowie oraz p.o. komendanta puszczykowskiej straży miejskiej.
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
 
Agnieszka Głowacka-Bartkowiak                                                                    Urszula Rudzińska
             Protokolant                                                                                    Przewodniczący Komisji

Protokół z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 24.10.2007 r.

Protokół
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
w dniu 24.10.2007 r.
 
Godz. rozpoczęcia: 15.40
Godz. zakończenia: 17.30
 
Komisja w składzie:
 1. Przewodnicząca Komisji - Urszula Rudzińska
 2. Członkowie Komisji:
Andrzej Dettloff
Władysław Hetman
Danuta Panek-Janc
Krzysztof Jopek
Ewelina Marcinkowska
Ewa Pietrzak
 
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Goście:
Anna Gonet - Wiceburmistrz Miasta
Stanisław Balbierz - Radny
 
Listy obecności Radnych i Gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Temat: Polityka lokalowa i polityka śmieciowa.
 
Polityka lokalowa
Przewodnicząca Komisji Urszula Rudzińska rozpoczęła obrady informując, że celem spotkania jest naniesienie zmian w uchwale nr 234/06/IV z dnia 08.08.2006 r. w sprawie: zasad wynajmowania i zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Puszczykowo.
 
Radni otrzymali materiały:
-    projekt zmiany uchwały nr 234/06/IV z dn. 08.08.2006 r. w sprawie: zasad wynajmowania i zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Puszczykowo,
-    opinia prawna radcy prawnego p. Piotra Stwickiego w sprawie: interpretacji postanowienia § 8 uchwały nr 234/06/IV z dn. 08.08.2006 r.
Ww. materiały stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Postanowienia Komisji:
a)    należy powołać komisję mieszkaniową do opiniowania wniosków o przyznanie mieszkania, w skład której wchodziłoby do 5 członków:
-    1 osoba z Urzędu Miejskiego w Puszczykowie (deleguje burmistrz),
-    1 osoba z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie (deleguje dyrektor MOPS),
-    1 radny/a,
-    do 2 osób z organizacji pozarządowych, działających na terenie Puszczykowa, które w statucie mają zapisaną działalność charytatywną, np. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Caritas (deleguje kierownictwo danej organizacji).
b)    Komisja spośród Radnych zaproponowała na członka komisji mieszkaniowej: Radnego Stanisława Balbierza (należy jednak zapytać pozostałych Radnych czy są jeszcze inne kandydatury).
 
Wiceburmistrz Anna Gonet poinformowała, że przedłożony projekt zmian w uchwale stanowi wzór nowej uchwały, ze względu na dużą ilość wprowadzonych poprawek i dodatkowych paragrafów.
Komisja dokonała zmian w zaproponowanym projekcie uchwały - zmiany naniesione przez Komisję wraz z punktami, które należy skonsultować z prawnikiem, stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
 
Polityka śmieciowa
Wiceburmistrz Anna Gonet opowiedziała o pobycie pani Burmistrz w Niemczech, gdzie zapoznała się z nowym systemem gospodarki odpadami. Wiceburmistrz poinformowała, że w najbliższym czasie miasto rozpocznie dużą akcję edukacyjną na temat segregacji śmieci (powróci system workowy).
 
Przewodnicząca Komisji Urszula Rudzińska poinformowała, że należy zorganizować grupę młodych adeptów prawa, którzy poprowadzą prelekcje w puszczykowskich szkołach na temat kar, które mogą zostać wymierzone osobom nieletnim za najczęściej przez nich popełniane wykroczenia i przestępstwa.
 
Inne pytania i wnioski Radnych:
Radny Krzysztof Jopek: Nowa nawierzchnia na ul. Poznańskiej nie jest równa.
Radny Stanisław Balbierz:
- Na ul. Rządowej przy wyjeździe na ul. Poznańską asfalt jest o 8 cm wyższy.
- Czy wodociągi i gazownia też dokonują odbioru nowo budowanych i wyremontowanych ulic?
 
Po ustaleniu kolejnego terminu spotkania, posiedzenie Komisji zakończono. 
 
Agnieszka Głowacka-Bartkowiak                                                                 Urszula Rudzińska
 
              Protokolant                                                                                 Przewodnicząca Komisji
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik do Protokołu
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
w dniu 24.10.2007 r.
                                                                                                
Wzór nowej uchwały
Dot. Uchwały nr 234/06/IV
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 2006-08-08
 
w sprawie: zasad wynajmowania i zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Puszczykowo.
 
 
Na podstawie art. 18 ust.1 i 2 pkt. 15, art.40. ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1808, z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568, z 2004 r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203, Nr 167, póz. 1759, z 2005 r. Nr 172, póz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, póz. 128) i art.21 ust.1 pkt.2 i ust.3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (dz. u. z 2005r. Nr 31 póz. 266 oraz z 2006r. Nr 86 poz.602 i Nr 94 póz. 657) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
Rozdział I 
Postanowienia ogólne
 
 
§ 1
 
Uchwała reguluje zasady wynajmowania i zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasto Puszczykowo.
 
§ 2
 
Ilekroć w uchwale powołane są artykuły bez bliższego określenia ustawy należy rozumieć przez to ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 roku Nr 71 póz. 733 ze zmianami).
§ 3
 
Wynajmującym lokale jest Miasto Puszczykowo reprezentowane przez Burmistrza Miasta Puszczykowa lub podmiot przez niego upoważniony.
 
Rozdział II
Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Puszczykowa
 
§ 4
 
1.    Miasto Puszczykowo, gospodarując swoim zasobem mieszkaniowym wynajmuje lokale mieszkalne mieszkańcom posiadającym stałe zameldowanie  na terenie miasta  Puszczykowa przez okres ostatnich pięciu lat.
2.    W wyjątkowych przypadkach Burmistrz Miasta Puszczykowa może udzielić zgody na  zawarcie umowy najmu z innymi osobami niż określone w ust. 1, o ile jest to uzasadnione interesem społeczności lokalnej
 
 
§ 5
 
Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy Puszczykowo, z wyjątkiem lokali socjalnych, mogą być wynajmowane tylko na czas nieoznaczony.
 
 
Rozdział III
Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na  czas nieoznaczony i lokalu socjalnego.
§ 6
 
 1. Pierwszeństwo wynajmu lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym mieszkaniowy zasób gminy przysługuje osobom, które:
a)    uprawnione są do lokalu zamiennego na podstawie przepisów ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego  lub orzeczenia sądowego,
b)    opuściły dom dziecka w związku z uzyskaniem pełnoletniości i są pełnymi sierotami, bądź nie mają możliwości powrotu do rodziny,
c)    utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru,
d)    nabyły prawo do lokalu socjalnego na podstawie orzeczenia sądowego.
 
§ 7
 
1.   Najemcą lokalu mieszkalnego może zostać wyłącznie osoba, która:
 
a)    nie ma  tytułu prawnego do lokalu, z zastrzeżeniem ust. 2.
b)    pozostaje w trudnych warunkach mieszkaniowych, tzn. zamieszkuje w lokalu, w którym na osobę przypada mniej niż 5m² powierzchni mieszkalnej, w przypadku zamieszkiwania  jako członek rodziny przez powierzchnię mieszkalną rozumie się powierzchnię wszystkich pokoi znajdujących się w lokalu/budynku
c)    średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100 % w gospodarstwie wieloosobowym. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów  ich uzyskania  oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie chorobowe , określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że, zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dodatku nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych , zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.
 1. Warunki wymienione w ust. b i w ust. c muszą być spełnione łącznie.
 
 
§ 8
 
1.   Najemcą lokalu socjalnego może zostać wyłącznie osoba:
a)    Która nie ma  tytułu prawnego do lokalu, z zastrzeżeniem ust. 2,
b)    Która pozostaje w trudnych warunkach mieszkaniowych, tzn. zamieszkuje w lokalu, w którym na osobę przypada mniej niż 5m² powierzchni mieszkalnej, w przypadku zamieszkiwania  jako członek rodziny przez powierzchnię mieszkalną rozumie się powierzchnię wszystkich pokoi znajdujących się w lokalu/budynku,
c)    Której średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza 85% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 65% w gospodarstwie wieloosobowym. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów  ich uzyskania  oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie chorobowe , określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że, zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dodatku nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych , zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.
2.   Warunki wymienione w ust. 2 i w ust. 3 muszą być spełnione łącznie.
 
§ 9
 
Najemcą lokalu zamiennego może być wyłącznie osoba, której dotychczasowy lokal został uznany za niemieszkalny albo zamieszkuj w budynku przeznaczonym do remontu kapitalnego bądź w złym stanie technicznym, albo utraciła lokal w wynik klęski żywiołowej lub katastrofy budowlanej, lub wykwaterowania z budynków komunalnych przeznaczonych na te cele.
 
 
Rozdział IV
Kryteria oddawania  w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80
 
§ 10
 
1.    Lokale mieszkalne o powierzchni przekraczającej 80 m2 oddawane są w najem w drodze przetargu.
2.    Umowa najmu zostanie zawarta z osobą, która zaoferowała najwyższy czynsz.
3.    Stawkę wyjściową do licytacji czynszu stanowi stawka czynszu regulowanego za mieszkania stanowiące przedmiot najmu.
4.    Stawka wylicytowana będzie ulegała zmianie proporcjonalnie do stawki czynszu regulowanego.
 
ROZDZIAŁ V
Zasady oraz tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej.
§ 11
 
Ustala się zasady postępowania prowadzące do wynajmu lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu miasta: dodać pkt z poprzedniej uchwały o zwołaniu komisji w razie potrzeby lub w przypadku wolnego lokalu
 1. Osoby ubiegające się o najem lokalu mieszkalnego winny złożyć wniosek na druku stanowiącym  załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. Do prowadzenia spraw związanych z zawarciem umowy najmu lokalu mieszkalnego zobowiązany jest odpowiedni Referat Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
 3. Wnioski o przydział mieszkania, poprzedzone rozpoznaniem sytuacji materialnej i lokalowej rozpatrywane będą dwukrotnie w ciągu roku:
-    raz w miesiącu maju (wnioski złożone do końca kwietnia),
-    drugi raz w miesiącu październiku (wnioski złożone do końca września) przez Członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
 1. Osoby zakwalifikowane do wynajmu mieszkania komunalnego zostają umieszczone w projektach list,
 2. Ostateczny wykaz osób ujętych na listę zatwierdza Burmistrz Miasta Puszczykowa,
 3. Ostateczny wykaz osób ujętych na listę podaje się do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przez okres 14 dni.
 4. Komisja corocznie w miesiącu grudniu zweryfikuje wszystkie przyjęte do realizacji wnioski zgodnie z obowiązującymi kryteriami,
 5. Realizacja wniosku (podpisanie umowy najmu) następuje wyłącznie z wnioskodawcą, chyba że wnioskodawca zmarł to ze współmałżonkiem lub pełnoletnim dzieckiem jeżeli pozostawali we wspólnym gospodarstwie domowym
 
§ 12
 
1. Ustala się zasady, oddania w najem lokali z zasobów mieszkaniowych miasta:
a)    Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wnioskodawcy powoduje wykreślenie z rejestru osób oczekujących na mieszkanie,
b)    Nie przyjmuje się do realizacji wniosków osób będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków lub lokali mieszkalnych,
c)    Nie przyjmuje się do realizacji wniosków osób zamieszkałych na stałe poza terenem,
d)    miasta Puszczykowo lub tych bezdomnych, których ostatni pobyt stały nie dotyczył Puszczykowa,
e)    Odmowa na piśmie objęcia zaproponowanego lokalu powoduje usunięciem wnioskodawcy  z grona osób oczekujących na przydział mieszkania z równoczesnym pozbawieniem go możliwości  ponownego zakwalifikowania na listę przez okres 3 lat,
f)    Wnioskodawcy, których wnioski zapisane zostały w rejestrze oczekujących zobowiązani są na wezwanie z Urzędu do dostarczenia zaświadczenia o wysokości dochodów, pod rygorem  pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia,
g)    Lokal mieszkalny winien być wykorzystany na cele mieszkalne.
 
§ 13
 
1.    Najemca może dokonać zamiany na inny lokal mieszkalny będący w zasobach Miasta Puszczykowa za pisemną zgodą wynajmującego.
2.    Najemca lokalu w budynku komunalnym może dokonać zamiany na inny lokal mieszkalny nie będący własnością gminy pod warunkiem:
a)    pisemnej zgody wynajmującego,
b)    wpłacenia przez nowego najemcę kaucji mieszkaniowej,
c)    najemca oddaje dotychczasowe mieszkanie bez jakichkolwiek obciążeń i stanie nie pogorszonym.
3.    Nie zezwala się na dokonanie zamiany, gdy w jej wyniku na osobę będzie przypadać mniej niż 5 m2 powierzchni łącznej pokoi lub gdy zamiana może zagrozić interesom miasta.
4.    Na wniosek najemcy wynajmujący może dokonać zamiany lokalu, jeżeli w wyniku takiej zamiany wynajmujący uzyskuje samodzielny lokal mieszkalny, lokal o wyższym standardzie wyposażenia lub lokal o większym metrażu powierzchni mieszkalnej (pokoi).
5.    Wynajmujący może dokonać zamiany na inny lokal mieszkalny najemcy, który nie wywiązuje się ze zobowiązań wobec Wynajmującego.
6.    Wynajmujący może dokonać zamiany lokalu najemcy zajmującemu lokal, który po jego opuszczeniu zostanie przekwalifikowany na lokal socjalny.
 
 
ROZDZIAŁ VII
Wynajmowanie lokali uzyskanych poprzez adaptacje lokali niemieszkalnych lub ich części na cele mieszkalne i wynajmowanie tych lokali.
 
§ 14
 
Mieszkaniowy zasób Miasta Puszczykowa można zwiększyć poprzez dokonywanie przez osoby fizyczne spełniające wymogi rozdziału II § 5 na koszt własny adaptacji strychów, suszarni, pralni i innych pomieszczeń niemieszkalnych, usytuowanych w obiektach stanowiących własność Miasta Puszczykowa, w celu wybudowania lub powiększenia zajmowanego mieszkania.
 
§ 15
 
Adaptacja, o której mowa w § 13, polega na nadbudowie, przebudowie, rozbudowie, odbudowie pomieszczeń niemieszkalnych w obiektach budowlanych lub kapitalnym remoncie lokali mieszkalnych.
 
§ 16
 
Obiekty budowlane i lokale przewidziane do wymienionych w § 15 robót budowlanych typuje właściwy Wydział Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.
 
§ 17
 
Po wytypowaniu obiektów budowlanych i lokali należy uzyskać pozytywną opinię urbanistyczno - architektoniczną, co do możliwości przeprowadzenia inwestycji
budowlanej.
§ 18
 
Informacje o obiektach budowlanych i lokalach, o których mowa w § 16, przeznaczonych do inwestycji budowlanych na koszt własny, podawane będą do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w gmachu Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.
 
§ 19
 
Załatwienie spraw dotyczących zawarcia umowy o adaptację obiektu budowlanego i lokalu z przeznaczeniem na adaptację musi być poprzedzone złożeniem wniosku.
 
§ 20
 
Wyboru osób, które otrzymają skierowanie do zawarcia umowy udostępnienia obiektu budowlanego i lokalu dokonuje Burmistrz Miasta Puszczykowa.
 
§ 21
 
Na podstawie uzyskanego skierowania oraz wymaganych ekspertyz i projektów technicznych osoba wymieniona w § 20 zawiera  umowę ( z Burmistrzem ) o udostępnienie obiektu budowlanego i lokalu z przeznaczeniem na adaptację.
 
§ 22
 
W zawartej umowie powinny być określone w szczególności warunki udostępnienia obiektu budowlanego i lokalu do adaptacji, a także wzajemne obowiązki inwestora i zarządcy oraz stosowne rozliczenia z tym związane.
 
§ 23
 
Po zakończeniu robót adaptacyjnych i komisyjnym odbiorze lokalu inwestor, z którym zawarto umowę na udostępnienie obiektu budowlanego i lokalu, otrzymuje skierowanie na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego.
 
 
 
 
 
 
 
ROZDZIAŁ VIII
Pierwszeństwo
 
§ 24
 
1. Uzależnia się zawarcie umowy najmu - z wyłączeniem umowy najmu lokalu socjalnego i zamiennego oraz umowy zawieranej w związku z zamianą lokalu od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu. to można by zapisać w § 12
2. Zasady dotyczące ustalenie wysokości kaucji odstąpienia od jej pobrania, rozłożenia jej na raty lub umorzenia określi Burmistrz Miasta Puszczykowa.
kwestię kaucji Wiceburmistrz wyjaśni z prawnikiem
 
ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe
 
§ 25
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowo.
 
§ 26
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
poprawić numerację rozdziałów przy tworzeniu właściwej uchwały
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokół z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 10.10.2007 r.

Protokół
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
w dniu 10.10.2007 r.
 
Godz. rozpoczęcia: 15.35
Godz. zakończenia: 16.50
 
Komisja w składzie:
 1. Przewodnicząca Komisji - Urszula Rudzińska
 2. Członkowie Komisji:
Andrzej Dettloff
Władysław Hetman
Danuta Panek-Janc
Krzysztof Jopek
Ewelina Marcinkowska
Ewa Pietrzak
 
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Goście:
Stanisław Balbierz - Radny
Anna Gonet - Wiceburmistrz Miasta
Maciej Dettlaff - Sekretarz Miasta
Andrzej Jakubowicz - pracownik UM ds. gospodarki komunalnej
 
Listy obecności Radnych i Gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Temat:
 1. Sprawy lokalowe.
 2. Powołanie komisji przyznającej mieszkania z zasobów komunalnych miasta.
 
Radni otrzymali w materiałach kopię Uchwały nr 234/06/IV z dn. 08.08.2006 r. w sprawie: zasad wynajmowania i zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Puszczykowo (ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Przewodnicząca Komisji Urszula Rudzińska rozpoczęła obrady, informując o tematach spotkania.
Przewodnicząca Urszula Rudzińska zaproponowała, by w skład komisji oceniającej wnioski o przyznanie mieszkania weszli: pracownik urzędu, pracownik MOPS, radny oraz mieszkaniec, działający w organizacji pozarządowej lub społecznej, np. Caritas.
Radny Krzysztof Jopek wyraził wątpliwość czy Komisja Spraw Społecznych może powołać komisję do oceny wniosków o przyznanie mieszkania i czy powołanie takiej komisji jest prawnie możliwe. Zdaniem Radnego Władysława Hetmana być może uchwała nr 234/06/IV mówi o jednej z komisji Rady.
Wiceburmistrz Anna Gonet powiedziała, że "komisję mieszkaniową" powoła Komisja Spraw Społecznych, ale zaopiniuje Rada. Ponadto, zdaniem Wiceburmistrz, należałoby doprecyzować uchwałę nr 234/06/IV.
Przewodnicząca Urszula Rudzińska poprosiła o sporządzenie opinii prawnej ws. możliwości powołania "komisji mieszkaniowej" oraz by projekt zmiany w uchwale nr 234/06/IV został przedłożony Komisji do zaopiniowania. Przewodnicząca zawnioskowała również o zmianę wyrazu "mogą" na "kwalifikują się" w § 3 ust. 2 uchwały 234/06/IV.
Przewodnicząca Urszula Rudzińska krótko zreferowała konferencję, w której uczestniczyła (pt. "Miasto bezpieczne to miasto sprawiedliwe" zorganizowaną w Warszawie z okazji Światowego Dnia Habitatu).                                                                                                 
Radny Andrzej Dettloff poruszył kwestię zamkniętej drogi przy szpitalu. Poinformował, że pan Wierzbiński nie otrzymał pisemnej odpowiedzi na swoje pisma słane do urzędu.
 
Po ustaleniu kolejnego terminu spotkania, obrady komisji zakończono. 
 
Agnieszka Głowacka-Bartkowiak                                                               Urszula Rudzińska
 
              Protokolant                                                                               Przewodnicząca Komisji
  
 
 
 
 
 
 
 

Protokół z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 03.09.2007

Protokół z posiedzenia
Komisji Spraw Społecznych
w dniu 03.09.2007
 
Godz. rozpoczęcia:17.00
Godz. zakończenia: 19.30.
 
Komisja w składzie:
1. Przewodnicząca Komisji: Urszula Rudzińska
2. Członkowie Komisji: Andrzej Dettloff - nieobecny
Władysław Hetman
Krzysztof Jopek
Ewelina Marcinkowska
Danuta Panek-Janc
Ewa Pietrzak
 
W posiedzeniu Komisji brali także udział: wiceburmistrz pani Anna Gonet, pracownik Urzędu pan Andrzej Jakubowicz, pracownik urzędu pani Janina Kozeńska i Radny Stanisław Balbierz.
 
Protokolant: Katarzyna Szóstak
 
Temat :
 1. Kwestia mieszkań komunalnych i ocena stanu posiadanych lokali
 2. Analiza wniosku Przychodni Zdrowia Salus w sprawie remontu budynku
 3. Profilaktyka zdrowotna
 4. Problem pojemników na śmieci
 5. Wandalizm na terenie miasta
 
Kwestia mieszkań komunalnych i ocena stanu posiadanych lokali
Przewodnicząca Komisji poprosiła pana Andrzeja Jakubowicza o przedstawienie sytuacji lokalowej mieszkań komunalnych. Pan Andrzej Jakubowicz wyjaśnił, że dotychczas do urzędu zostało skierowanych trzydzieści wniosków o przyznanie mieszkania komunalnego. Przy czym zaznaczył, że pojawił się problem tzw. pustostanów - osoba zajmująca mieszkanie komunalne nie przebywa w nim.
Przewodnicząca Komisji rozpoczęła dyskusję na temat sytuacji mieszkań komunalnych. Uznano, że konieczne jest wykonanie ekspertyzy dwóch budynków (budynek przy firmie "Eko-Rondo" i budynek przy ul. Przecznica), w celu ocenienia ich przydatności w przypadku przekształcenia ich na potrzeby mieszkań komunalnych.
Następnie na prośbę Przewodniczącej Komisji, pan Jakubowicz omówił procedurę rozpatrywania wniosków i przyznawania mieszkań komunalnych. Wyjaśnił, że w przypadku, gdy osobie, która złożyła wniosek zostało zaproponowane mieszkanie a ta osoba odmówi jego przyjęcia (np. ze względu na jego małą powierzchnię), osoba ta jest automatycznie skreślana z listy oczekujących.
Wiceburmistrz Anna Gonet wyjaśniła, że wniosków o przyznanie mieszkania komunalnego będzie coraz więcej, ponieważ ludzie odzyskują swoje nieruchomości i ciężar zapewnienia lokalu osobom, które będą musiały opuścić mieszkanie, będzie spadał na gminę. Ponadto pani wiceburmistrz powiedziała, że trzeba rozważyć, czy miasto będzie budować mieszkania socjalne, niekoniecznie duże, w których można by zakwaterować te osoby przejściowo, do czasu, gdy uda im się zapewnić stałe lokum.
Następnie pani wiceburmistrz odpowiadając na pytanie Przewodniczącej Komisji wyjaśniła, że niezbędna jest uchwała, która określi politykę gminy w sprawie mieszkań komunalnych.
Wnioski formalne:
 1. Przygotowanie ekspertyzy dwóch budynków (budynek przy firmie "Eko-Rondo" i budynek przy ul. Przecznica), w celu ocenienia ich przydatności w przypadku przekształcenia ich na potrzeby mieszkań komunalnych.
 2. Opracowanie całościowej polityki mieszkaniowej i przepisów prawa lokalnego zmierzające do uporządkowania sytuacji prawnej.
W dalszej części posiedzenia pan Jakubowicz mówił jeszcze o konieczności wybudowania mieszkań komunalnych, ze względu na przepełnienie i zły stan tych, które obecnie są zajmowane.
Wniosek formalny:
 1. Komisja zdecydowała o konieczności powołania zespołu, który zajmie się opracowaniem rozwiązania odnośnie problemu mieszkań komunalnych.
 
Analiza wniosku Przychodni Zdrowia Salus w sprawie remontu budynku
Następnie Komisja zajęła się pismem Przychodni Zdrowia Salus, która zwróciła się z prośbą o wykonanie w roku 2007 i 2008 prac remontowych i przystosowawczych budynku Przychodni.
Przewodnicząca Komisji rozpoczęła dyskusję na temat możliwości przeprowadzenia prac w budynku Przychodni i powiedziała, że w oparciu o informacje, jakie posiada od grona osób, które prowadzą taką działalność gospodarczą, reprezentowana jest tendencja do wykupywania lokalu i dzieje się tak dlatego, że można wtedy inwestować, dowolnie dzierżawić gabinety (pod działalność medyczną) i w pełni zarządzać budynkiem.
Pan Krzysztof Jopek wyraził zaniepokojenie, że gdyby miasto sprzedało budynek, to nowy właściciel będzie mógł nim dowolnie dysponować, niekoniecznie z przeznaczeniem na lecznicę, wyjaśniono jednak, że aby uniknąć takiej sytuacji można zawrzeć odpowiednią klauzulę w umowie.
Przewodnicząca poinformowała również, że o tendencji do wykupywania lokali przez lekarzy była mowa też podczas konferencji z ministrem zdrowia, który przekonywał burmistrzów do wypowiadania umów na lokale strajkującym lekarzom. Stąd reakcją lekarzy jest zapewnienie sobie samodzielności i własności lokalu, który w tej chwili dzierżawią, czy wynajmują.
Głos zabrała też Pani Janina Kozeńska, która powiedziała, że również około dwóch lat temu ministerstwo sprawdzało w gminach jak są uregulowane sprawy przychodni, czy są one dzierżawione, wynajmowane, czy też stanowią własność ośrodków zdrowia. Ponadto Pani Janina Kozeńska powiedziała, że obecnie, w przypadku przeprowadzania np. badań profilaktycznych, miasto otrzymuje dużą pomoc ze strony ośrodka zdrowia, który udostępnia nieodpłatnie pomieszczenia itp. a w przypadku sprzedaży budynku, niekoniecznie będzie to funkcjonowało równie skutecznie.
Głos ponownie zabrał Pan Krzysztof Jopek, który powiedział, że w przypadku zainstalowania windy, wzrosłaby też wartość budynku. W dyskusji rozpoczętej tym wątkiem ustalono jednak także, że dochodzą do tego jeszcze koszty konserwacji dźwigu i bieżącego utrzymania budynku.
Po analizie wniosku i dyskusji, w trakcie której Komisja rozważyła różne możliwości, w tym wykonania remontu i poniesienia związanych z tym kosztów, postanowiono, aby najpierw porozmawiać z Panem Andrzejem Laskowskim i po ustaleniu stanowiska Przychodni rozważyć tę kwestie ponownie.
 
Profilaktyka zdrowotna
Pani Janina Kozeńska omówiła program profilaktyki zdrowotnej, wymieniła, jakie badania będą jeszcze wykonywane i kto może z nich skorzystać, a także jakie są szanse na dodatkowe badania - informacja ze Starostwa Powiatowego badaniach PSA i cukrzyca typu drugiego. Pani Janika Kozeńska przedstawiła też, w jaki sposób będzie kształtował się koszt badań.
Poruszono tez problem badania wzroku w szkołach wśród uczniów gimnazjów, gdzie badania miały się odbyć 12 i 26 września.
 
Problem pojemników na śmieci
Kolejny problem rozpatrywany przez Komisję dotyczył śmieci. Komisja stwierdziła, że mieszkańcy traktują najbliższą okolicę pojemników do segregacji, jako wysypiska śmieci. Przewodnicząca Komisji rozpoczęła dyskusję w tej sprawie. Głos zabrała pani Ewelina Marcinkowska, która zauważyła, że w chwili obecnej te śmieci, które wcześniej wyrzucano do lasu, teraz są podrzucane do pojemników.
Pani wiceburmistrz podała przykład Poznania, gdzie funkcjonuje system motywacyjny i osoby, które dokonują selekcji workowej mają możliwość skorzystania z bonifikaty.
Głos zabrał też pan Krzysztof Jopek, który powiedział, że należy sprawdzić, kto nie ma pojemników ani umowy, ponieważ każdy produkuje śmieci i musi je gdzieś wyrzucać. Radny zaproponował też, aby w ramach próby, usunąć pojemniki na jakiś czas i wprowadzić segregację workową.
Komisji poparła tą propozycję, zasugerowała też, aby równolegle, tak jak dotychczas, prowadzić edukację ekologiczną.
 
Wandalizm na terenie miasta
Komisja zajęła się problemem szerzącego się wandalizmu i braku kontroli nad młodzieżą, która w późnych godzinach wieczornych zakłóca spokój. Pojawiła się propozycja, aby gmina w ramach zadań własnych ustaliła godzinę, po której małoletni nie powinni się sami poruszać, ale pozostaje kwestia ograniczeń prawnych.
 
Katarzyna Szóstak                                                                                           Urszula Rudzińska
     Protokolant                                                                                            Przewodnicząca Komisji

Protokół z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 17.07.2007 r.

Protokół
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
w dniu 17.07.2007 r.
 
Godz. rozpoczęcia: 18.35
Godz. zakończenia: 21.10
 
Komisja w składzie:
 1. Przewodnicząca Komisji - Urszula Rudzińska
 2. Członkowie Komisji:
Andrzej Dettloff
Władysław Hetman
Danuta Panek-Janc
Krzysztof Jopek
Ewelina Marcinkowska
Ewa Pietrzak
 
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
Goście:
Małgorzata Ornoch-Tabędzka - Burmistrz Miasta
Anna Gonet - Z-ca Burmistrza Miasta
Stanisław Balbierz - Radny
Andrzej Jakubowicz - pracownik Urzędu ds. gospodarki mieszkaniowej
Tadeusz Blumczyński - lekarz weterynarii
Jan Blumczyński - lekarz weterynarii
 
Listy obecności Radnych i Gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Temat posiedzenia:
Zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą:
-    przytuliska dla psów,
-    mieszkań komunalnych.
 
Radni otrzymali materiały związane z omawianymi tematami, które stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca Komisji Urszula Rudzińska powitała radnych i gości oraz poinformowała, iż celem spotkania jest omówienie miejsc, które Komisja odwiedziła na poprzednim posiedzeniu.
 
Przytulisko dla psów
W związku z nie podpisaniem przez Urząd umowy dot. nadzoru weterynaryjnego nad schroniskiem dla psów na rok 2007, Przewodnicząca Urszula Rudzińska zapytała panów Tadeusza i Jana Blumczyńskich czy podtrzymują  wcześniejszą umowę, na co lekarze weterynarii odpowiedzieli twierdząco.
Przewodnicząca Urszula Rudzińska zapytała weterynarzy o § 2 pkt 4 umowy, z którego wynika, że psy przebywające w schronisku dłużej niż 28 dni mogą zostać uśpione. Tadeusz Blumczyński odpowiedział, iż podany termin 28 dni jest zgodny z ustawą, jednak w gestii gminy leży decyzja czy pies zostanie uśpiony. Radna Danuta Panek-Janc zapytała, kto w Urzędzie zajmuje się podejmowaniem podobnych decyzji, na co Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że do tej pory robił to dział p. Barbary Mulczyńskiej.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że w Regulaminie Porządku i Czystości istnieje zapis o pokryciu przez właściciela kosztów pobytu jego psa w schronisku, jednak nie był on egzekwowany.
Tadeusz Blumczyński przedstawił swojego syna, Jana - także lekarza weterynarii oraz powiedział, że schronisko zawsze było przez nich traktowane jako wspólny problem, przy rozwiązaniu którego ściśle współpracowali z Urzędem i Strażą Miejską.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że Straż Miejska nie ma możliwości schwytania psa i jego przewożenia. Powołując się na słowa strażników, pani Burmistrz zapytała czy prawdą jest, iż weterynarze dysponują przestarzałym sprzętem. Tadeusz Blumczyński odpowiedział, że nie może dostać elementów do strzelby usypiającej, natomiast nowy sprzęt kosztuje ponad 1000 zł. 
Komisja poprosiła weterynarzy o rozeznanie w kosztach oraz możliwościach wprowadzenia obowiązkowej identyfikacji psów za pomocą tatuowania, czipowania lub specjalnej obroży z danymi właściciela.
Przewodnicząca Urszula Rudzińska zapytała czy właściciel schroniska prowadzi książeczki zdrowia psów. Tadeusz Blumczyński wyjaśnił, że w schronisku funkcjonuje zeszyt, w którym zapisywane są dokonane zabiegi weterynaryjne.
Radny Andrzej Dettloff poruszył kwestię błąkających się kotów, które roznoszą choroby. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że chciałaby się uporać choćby z jednym problemem - psów. Jednakże wypowiedziała pogląd, iż jest zwolenniczką sterylizacji kotów.
Następnie Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że:
Ø    Straż Miejska nie ma warunków, by wyłapywać i przewozić psy,
Ø    istnieje potrzeba wznowienia funkcji hycla, rakarza,
Ø    istnieje możliwość zakupu w przyszłym roku sprzętu dla weterynarzy.
Przewodnicząca Urszula Rudzińska poprosiła weterynarzy o rozeznanie w kosztach pistoletu do usypiania i klatki do przewożenia zwierząt oraz poruszyła kwestię braku klatki-izolatki w schronisku. Radna Ewa Pietrzak poinformowała, że zdaniem p. Zenona Guźniczaka nie ma miejsca na taką klatkę, ze względu na konieczność wybetonowania powierzchni.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że trwają wstępne rozmowy z osobą, która chciałaby poprowadzić schronisko, ale nie ma miejsca na postawienie klatek - ma jednak zrobić rozeznanie w sprawie kosztów i ewentualnej lokalizacji schroniska.
Przewodnicząca Urszula Rudzińska poprosiła, by sprawdzić kto jest właścicielem klatek na terenie Eko-Rondo.
Na pytania radnych i weterynarzy o stan budowy schroniska powiatowego, Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że we wrześniu pozna termin graniczny oddania schroniska do użytku oraz dodała, że już od 5 lat płacimy na schronisko, którego ciągle nie ma.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że nie otrzymała jeszcze od p. Zenona Guźniczaka rozliczenia kosztów utrzymania psów, informacji na temat karmienia zwierząt oraz danych o liczbie odwiedzin weterynarzy. Między radnymi wywiązała się dyskusja o kwocie, jaką Miasto powinno przeznaczać na utrzymanie schroniska.
Przewodnicząca Urszula Rudzińska zapytała czy umowa z zakładem utylizacyjnym dotyczy utylizacji wszystkich zwierząt, na co Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała twierdząco.
 
Budynki komunalne
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że wcześniej nie miała świadomości, że teren przy ul. Przecznica ma ściśle określone przeznaczenie - pod magazyn ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. Pan Andrzej Jakubowicz powiedział, że decyzja Wojewody Wielkopolskiego dot. przekazania terenu na rzecz miasta Puszczykowa, posiada zapis, który umożliwia również inne przeznaczenie omawianego terenu, w tym na budownictwo mieszkaniowe. Ponadto p. Jakubowicz powiedział, że niebawem gotowy będzie projekt modernizacji budynku na ul. Przecznica i że istnieje możliwość uzyskania środków na budownictwo komunalne.
Przewodnicząca Urszula Rudzińska zapytała p. Jakubowicza jak prawnie i praktycznie wygląda możliwość zabudowy tej działki. Andrzej Jakubowicz skonsultuje tę kwestię z architektem.
Pan Andrzej Jakubowicz poruszył kwestię dużej liczby składnych wniosków o przyznanie mieszkań komunalnych. Zwrócił się także z prośbą o doprecyzowanie pkt 3 w § 8 uchwały nr 234/06/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 08.08.2006 r. Jego zdaniem powinna powstać specjalna komisja do weryfikacji ww. wniosków.
Radni dokonali analizy mapy i umowy z p. Zenonem Guźniczakiem na dzierżawę terenu dla przedsiębiorstwa Eko-Rondo.
Przewodnicząca Urszula Rudzińska złożyła wniosek o wyciagnięcie konsekwencji wobec p. Guźniczaka. Zdaniem Przewodniczącej należy wyegzekwować § 6 umowy dzierżawy-najmu, który zobowiązuje dzierżawcę do utrzymania czystości, zieleni i porządku na wynajmowanym terenie. Radna Danuta Panek-Janc zgłosiła prośbę o usunięcie wielkogabarytowych śmieci, składowanych przy wjeździe na teren przedsiębiorstwa Eko-Rondo, a leżących na gruncie miejskim, nie dzierżawionym przez p. Guźniczaka.   
Następnie radni omówili rozkład i metraż budynku na ul. Poznańskiej 69, rozważając przeznaczenie domu. Przewodnicząca Urszula Rudzińska poinformowała, że powstał pomysł na lokalizację w tym miejscu biblioteki z czytelnią i klubem książki, natomiast przyziemie mogłoby służyć jako archiwum Urzędu lub biblioteki. Jednocześnie Przewodnicząca wykluczyła możliwość utworzenia w omawianym budynku mieszkań komunalnych. Zdaniem Andrzeja Jakubowicza stworzenie w tym miejscu biblioteki wiązałoby się z dużymi kosztami (remont dachu, renowacja budynku i dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych, przeniesienie i likwidacja dotychczasowej biblioteki). Według Radnego Andrzeja Dettloffa lepszym rozwiązaniem byłoby wystawienie domu na przetarg i budowa nowego budynku, natomiast Radny Krzysztof Jopek zauważył, że zadaniem miasta nie jest kupowanie domów i gruntów, a ponadto trwa budowa Rynku, na którym miał powstać ratusz czy miejsce wystawowe.
Andrzej Jakubowicz przypomniał, że poprzednia Rada podjęła uchwałę o sprzedaży prawie wszystkich mieszkań komunalnych, w związku z tym p. Jakubowicz zwrócił się z wnioskiem do Komisji o interwencję w sprawie uchylenia tej uchwały. Przewodnicząca Urszula Rudzińska zapowiedziała poruszenie powyższej kwestii na sesji Rady.
Przewodnicząca Urszula Rudzińska, kończąc spotkanie, poprosiła radnych o namysł nad tematami na kolejne posiedzenie Komisji we wrześniu.
 
 
 Agnieszka Głowacka -Bartkowiak                                                                       Urszula Rudzińska
            Protokolant                                                                                          Przewodniczący Komisji
 
 
 

Protokół z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 04.07.2007 r.

Protokół
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
w dniu 04.07.2007 r.
 
Godz. rozpoczęcia:17.00
Godz. zakończenia:  18.30
 
Komisja w składzie:
 1. Przewodnicząca Komisji - Urszula Rudzińska
 2. Członkowie Komisji:
Władysław Hetman
Danuta Panek-Janc
Krzysztof Jopek
Ewelina Marcinkowska
Ewa Pietrzak
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Goście:
Stanisław Balbierz - Radny
Marek Błajecki - Radny
Anna Gonet - Wiceburmistrz Miasta
Andrzej Jakubowicz - pracownik Urzędu ds. gospodarki mieszkaniowej
Tadeusz Blumczyński - lekarz weterynarii
Jan Blumczyński - lekarz weterynarii
 
Listy obecności Radnych i Gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Temat posiedzenia:
Spotkanie wyjazdowe - wizyta w przytulisku dla psów w "Eko-Rondo" oraz wizyta w budynku komunalnym na ul. Poznańskiej 69.
 
Członkowie Komisji zebrali się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (ul. Podleśna 4), po czym udali się do przytuliska dla psów w Eko-Rondo (ul. Nadwarciańska 11). Na miejscu obecny był właściciel przedsiębiorstwa p. Zenon Guźniczak. Komisja obejrzała teren, na którym umieszczone zostały klatki dla psów oraz zapoznała się z obszarem dzierżawionym przez p. Guźniczaka i obszarem, który jest jego własnością.
Radna Danuta Panek-Janc wyraziła opinię, że na wizytowanym terenie panuje "straszny bałagan" oraz że jest jeszcze miejsce na ustawienie kolejnych klatek.
Przewodnicząca Komisji Urszula Rudzińska po rozmowie z lekarzem weterynarii p. Tadeuszem Blumczyńskim (z którym Miasto nie przedłużyło jeszcze umowy dot. nadzoru weterynaryjnego nad schroniskiem dla psów), poprosiła go o przygotowanie własnej wersji umowy.
Komisja zwiedziła również budynek należący do Miasta, znajdujący się obok siedziby Eko-Rondo, w którym Urząd składuje m.in. worki.
 
Następnie Komisja udała się do budynku komunalnego na ul. Poznańskiej 69, w celu zapoznania się z jego stanem i rozkładem pomieszczeń.
 
Po ustaleniu kolejnego terminu i tematu posiedzenia obrady Komisji zakończono.
 
 
Agnieszka Głowacka-Bartkowiak                                                                     Urszula Rudzińska
            Protokolant                                                                                      Przewodniczący Komisji
 
 
 

Protokół z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 18.06.2007 r.

Protokół
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
w dniu 18.06.2007 r.
 
Godz. rozpoczęcia: 18.45
Godz. zakończenia: 20.40
 
Komisja w składzie:
1.Przewodnicząca Komisji: Urszula Rudzińska
2.Członkowie Komisji:
Andrzej Dettloff
Władysław Hetman
Danuta Panek-Janc
Krzysztof Jopek
Ewelina Marcinkowska
Ewa Pietrzak
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Goście:
Małgorzata Ornoch-Tabędzka - Burmistrz Miasta
Wiesław Lipiec - pracownik Urzędu Miejskiego ds. Obrony Cywilnej
Stanisław Balbierz - Radny
 
Listy obecności Radnych i Gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Temat:
Zapoznanie się z:
- systemem ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz wyposażeniem i utrzymaniem gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
- systemem powiadamiania o żywiołach.
 
Przed rozpoczęciem obrad pan Wiesław Lipiec rozdał Radnym kopię Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (ww. ustawa stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Posiedzenie rozpoczęła Przewodnicząca Urszula Rudzińska. Następnie głos zabrał pan Wiesław Lipiec, który opowiedział o stanie magazynów przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego oraz o sposobach powiadamiania o żywiołach:
ØMiasto posiada 3 syreny alarmowe, które ostatni raz były sprawdzane w lutym br.,
Øzarządzenie kryzysowe nakazuje przegląd systemu alarmowego raz w miesiącu (w ostatni czwartek miesiąca),
Øzarządzenie o częstotliwości sprawdzania systemów alarmowych wydaje wojewoda,
Øsystem alarmowy istniejący w Puszczykowie jest systemem ręcznym, a zdaniem pana Wiesława Lipca powinien zostać wprowadzony system centralny,
Øsystem ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej w Puszczykowie oparty został na Straży Miejskiej, która dysponuje samochodem i telefonem,
Ømagazyn obrony cywilnej, umiejscowiony w budynku starej szkoły na ul. Wysokiej zawiera m.in. maski p-gaz., odzież ochronną, opatrunki osobiste, nosze sanitarne, latarki, itp.,
ØStraż Miejska posiada ubiory jednorazowe, używane przy kontakcie z padłymi lub chorymi zwierzętami.
 
Radny Andrzej Dettloff zaproponował, by o próbnych alarmach powiadamiać mieszkańców w "Echu Puszczykowa", natomiast Radna Ewelina Marcinkowska przypomniała, że w roku ubiegłym zawiadomienia o planowanych alarmach były wywieszane na drzwiach sklepów. Zdaniem pana Wiesława Lipca mieszkańcy nie pamiętają sygnałów alarmowych, dlatego o ewentualnych zagrożeniach trzeba powiadamiać słownie.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka przypomniała o sytuacji skażenia wody w Pleszewie, gdzie największym problemem było powiadomienie mieszkańców o niebezpieczeństwie. Szkolenie w Boszkowie, w którym pani Burmistrz brała udział uświadomiło jej, że Puszczykowo nie jest w ogóle przygotowane na informowanie o zagrożeniach. Burmistrz wspomniała również sytuację braku prądu na imprezie masowej (Dni Puszczykowa), podczas której na agregat prądotwórczy trzeba było czekać 2 godziny. Pani Burmistrz zapowiedziała, iż będzie wnioskować, by w przyszłym budżecie uwzględnić zakup agregatu prądotwórczego. Poinformowała także o zamiarze zorganizowania we wrześniu szkolenia na ewentualność kryzysu oraz nauki udzielania pierwszej pomocy. Burmistrz zwróciła się z wnioskiem do Komisji o przeznaczenie w przyszłym roku pieniędzy na szkolenia z udzielania pierwszej pomocy w szkołach.
Komisja przeanalizowała możliwość przeprowadzenia nauki udzielania pierwszej pomocy w szkołach. 
Na pytanie Radnego Stanisława Balbierza Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka oraz pan Wiesław Lipiec odpowiedzieli, że ani policja ani Straż Miejska nie posiadają tuby nagłaśniającej. Pan Wiesław Lipiec powiedział, że akustyk po przeprowadzeniu badania wskaże miejsca w mieście, w których należy rozmieścić syreny alarmowe.
Myśląc o potencjalnych zagrożeniach, Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka chciałaby zorganizować rezerwuar wody. Między Radnymi wywiązała się dyskusja na temat hydrantów w mieście, które ulegają częstym dewastacjom oraz na temat umowy z firmą Aquanet, która żąda wysokich kwot za utrzymanie hydrantów. 
Radni poddali w wątpliwość sens utrzymywania magazynu obrony cywilnej w obecnym stanie oraz poruszyli kwestię usuwania z dróg padłych zwierząt przez policję lub Straż Miejską.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poprosiła Radnych, by decyzję o magazynie obrony cywilnej oraz jego zastosowaniu podjąć we wrześniu, po planowanych manewrach.
 
Wnioski Komisji:
Øna jesień w budżecie uwzględnić zakup głośników,
Øprzygotować zmianę systemu powiadamiania o zagrożeniach,
Øw przyszłości rozważyć zakup agregatu prądotwórczego,
Øprzygotować rozeznanie akustyczne.
 
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała Radnych, że komendant Straży Miejskiej zwrócił się z prośbą o zwolnienie go z pełnienia funkcji komendanta. Ponadto pani Burmistrz zwróciła się do Komisji o rozważenie kwestii zaadoptowania budynku na ul. Przecznica na mieszkanie komunalne i podjęcie decyzji co do przeznaczenia domu na ul. Poznańskiej. Burmistrz poprosiła także o wypracowanie polityki wobec osób, którym należy zapewniać mieszkania komunalne oraz wskazała na dużą ilość spływających wniosków o umorzenie podatku od nieruchomości. 
 
Po ustaleniu terminu kolejnego spotkania obrady Komisji zakończono.
 
 
Agnieszka Głowacka-Bartkowiak                                                                  Urszula Rudzińska
          Protokolant                                                                                     Przewodniczący Komisji
 
 
 
 

Protokół z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 12.06.2007 r.

Protokół
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
w dniu 12.06.2007 r.
 
Godz. rozpoczęcia: 19:00
Godz. zakończenia: 20:30
 
Komisja w składzie:
1. Przewodnicząca Komisji - Urszula Rudzińska
2. Członkowie Komisji:
Andrzej Dettloff
Władysław Hetman
Danuta Panek-Janc
Krzysztof Jopek
Ewelina Marcinkowska
Ewa Pietrzak
 
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
Na posiedzeniu Komisji obecni byli również Goście:
Stanisław Balbierz - Radny
Zbigniew Czyż - Radny
Andrzej Balcerek - Radny
Małgorzata Ornoch-Tabędzka - Burmistrz Miasta
Anna Gonet Zastępca Burmistrza Miasta Puszczykowa
Barbara Mulczyńska-Dywan - pracownik Urzędu
Grażyna Nowicka - pracownik Urzędu
Janina Kozeńska - pracownik Urzędu
Magdalena Kamińska
Krzysztof Kamiński
 
Temat posiedzenia:
1.Modernizacja ul. Poznańskiej.
2.Badania profilaktyczne dla mieszkańców.
3.Aktualna sytuacja szpitala w Puszczykowie, w związku ze strajkiem lekarzy.
 
Modernizacja ul. Poznańskiej
 
Na początku spotkania Radnym wręczono dwa pisma, które stanowią załączniki do niniejszego protokołu (Wykaz wydatków na służbę zdrowia w 2007 r., Informacja o konkursie w ramach Promocji i ochrony zdrowia).
Przewodnicząca Komisji Urszula Rudzińska rozpoczęła spotkanie, informując, że jego celem będzie omówienie kwestii wycinki drzew na ul. Poznańskiej oraz kwestii badań profilaktycznych dla mieszkańców.
Przewodnicząca poprosiła panią Barbarę Mulczyńską i Janinę Kozeńską o wyjaśnienia dot. projektu przebudowy ul. Poznańskiej. 
 
Barbara Mulczyńska: Projekt w roku 2005 był przygotowywany na szybko, pod presją czasu składania wniosków. Początkowo w projekcie zaproponowano wycinkę 19 drzew, z tym, że wzięto pod uwagę stan zdrowia drzew. W projekcie istniał zapis, iż decyzje o wycince poszczególnych drzew będą zapadać indywidualnie.
Janina Kozeńska: Pani Anna Gilmore przeprowadziła inwentaryzację zieleni na ul. Poznańskiej w 2007 roku i wówczas okazało się, że część drzew, które we wniosku zostały wskazane do wycinki, nie pokrywają się z mapą projektową.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka: Projekt nie obejmował wszystkich, rosnących na ul. Poznańskiej drzew.
Grażyna Nowicka: Do tej pory wycięto 5 drzew.
Janina Kozeńska: Złożony został szerszy wniosek o wycinkę drzew, po to, by można na bieżąco decydować, które drzewa wyciąć, a które zostawić.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka: W związku z tym, że na zgodę Starostwa Powiatowego na wycinkę drzew trzeba czekać ok. miesiąca, złożony został wniosek o wycięcie 40 drzew, co nie oznacza, że wszystkie 40 drzew zostanie usuniętych.
Na pytanie Przewodniczącej Urszuli Rudzińskiej o przyczyny pośpiechu w przygotowywaniu projektu, pani Barbara Mulczyńska odpowiedziała, że projekt jest finansowane ze środków unijnych (75% UE, 10% budżet państwa, 15% środki lokalne) i obowiązują go pewne rygory, także czasowe - modernizacja ul. Poznańskiej musi zakończyć się do 15.12.2007 r.
Grażyna Nowicka: Do bezwzględnego wycięcia w chwili obecnej kwalifikuje się 15 drzew (łącznie z wyciętymi już drzewami przy restauracji "Szafoniera"), kolidujących z pasem jezdni, chodnikiem lub ścieżką rowerową. Rezygnując z kilku miejsc postojowych można pozostawić kilka drzew.
Przewodnicząca Urszula Rudzińska zapytała o liczbę drzew przewidzianych do wycinki, na co pani Grażyna Nowicka odpowiedziała, że oprócz wcześniej wspomnianych 15 drzew, wycinka kolejnych 15 jest analizowana (decyzje zapadną po wymiarach geodezyjnych).
Radny Krzysztof Jopek zapytał o możliwość przesadzenia niektórych drzew za pomocą specjalnej maszyny, poza pas jezdni. Pani Barbara Mulczyńska powiedziała, iż przesadzać można tylko małe drzewa, np. jarzębiny, które jednak w Puszczykowie się nie przyjmują. Natomiast pani Janina Kozeńska zaproponowała sadzenie nowych drzew np. lip, które się znakomicie przyjmują. Przewodnicząca Urszula Rudzińska wskazała na konieczność konsultacji tej sprawy ze specjalistą ze względu na fakt, iż lipy mają duże korzenie, które mogą uszkadzać jezdnię.
Pani Janina Kozeńska odpowiadając na pytanie radnej Danuty Panek-Janc poinformowała, że zdrowe drzewa, leżące w trakcie pieszo-rowerowym, nie będą wycinane. Radna zapytała również czy Urząd posiada ocenę specjalistów dot. wyciętych już drzewa, na co pracownice UM odpowiedziały twierdząco.
Obecni na posiedzeniu mieszkańcy ul. Poznańskiej 85, państwo Kamińscy, chcieliby zachować dwa klony rosnące przed ich posesją. Pani Grażyna Nowicka poinformowała, że drzewa te wchodzą w zatokę parkingową oraz że jedno z nich jest chore. Pan Krzysztof Kamiński podważył zasadność istnienie w tym miejscu parkingu, natomiast zdaniem pani Grażyny Nowickiej zapotrzebowanie na miejsca parkingowe będzie rosło.
Przewodnicząca Urszula Rudzińska przypomniała, iż projekt zakłada przymus budowy nowych miejsc parkingowych.
 
Radni oraz Goście zapoznali się z planami przebudowy ul. Poznańskiej.
 
Badania profilaktyczne dla mieszkańców
 
Komisja przeanalizowała, przedstawioną przez panią Janiną Kozeńską, ofertę szpitala w Puszczykowie na badania profilaktyczne. Szpital udzielił Miastu rabatu, dzięki któremu zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej kosztowałoby 22,40 zł, USG tarczycy - 26,60 zł, a marker nowotworowy prostaty - 17,50 zł.
Pani Janina Kozeńska poinformowała, iż Urząd Marszałkowski dofinansuje badania markera prostaty, za które miasto nie musiałoby płacić.
Komisja ustaliła ilość badań profilaktycznych:
- 200-300 badań tarczycy dla kobiet powyżej 35. roku życia,
- 200 zdjęć klatki piersiowej dla mężczyzn powyżej 40. roku życia.
Aktualna sytuacja szpitala w Puszczykowie, w związku ze strajkiem lekarzy
 
Przewodnicząca Urszula Rudzińska i Radny Andrzej Dettloff poinformowali, że strajk lekarzy nie ma wpływu na działalność szpitala w Puszczykowie i w związku z tym nie ma żadnych ograniczeń w przyjęciach.
 
Po ustaleniu kolejnego terminu i tematu posiedzenia obrady Komisji zakończono.
 
 
Agnieszka Głowacka-Bartkowiak                                                                      Urszula Rudzińska
         Protokolant                                                                                          Przewodniczący Komisji
 
 
 
 
 
 

Protokół z posiedzenia otwartego Komisji Spraw Społecznych w dniu 25.05.2007 r.

Protokół
z posiedzenia otwartego Komisji Spraw Społecznych
25.05.2007 r.
 
Początek posiedzenia: godz. 7.30
Zakończenie posiedzenia: godz. 10.00
 
Obecni: Przewodnicząca Komisji Urszula Rudzińska
oraz członkowie Komisji:
            Andrzej Dettloff
            Władysław Herman
            Danuta Panek-Janc
            Ewelina Marcinkowska
            Krzysztof Jopek
            Ewa Pietrzak
            Sekretarz Miasta Maciej Dettlaff
 
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
Na posiedzeniu Komisji obecni byli również Goście:
            Stanisław Balbierz
            Janina Kozeńska
            Anna Skawranek
 
Posiedzeniu Komisji przewodniczyła p. Urszula Rudzińska, która rozpoczęła obrady, informując, że głównym zadaniem Komisji będzie omówienie projektu nowego Statutu Miasta Puszczykowa. Zmiany w Statucie mają na celu przede wszystkim doprowadzić do przejrzystości dokumentu oraz umożliwić dodanie dwóch załączników: Regulaminu Rady Miasta i Regulaminu Komisji Rewizyjnej.
 
Poprawki dot. Statutu:
 
§ 14 - propozycja Komisji, by dopisać ust. 3 o treści: "Przewodniczący może do wykonywania swych zadań wyznaczyć Wiceprzewodniczącego"
§  18 - dodać ust. 10 o treści: "Na każdej sesji Burmistrz składa bieżące sprawozdanie ze swej działalności. Sprawozdanie roczne Burmistrz składa Radzie nie później niż do końca kwietnia."
 
Poprawki dot. Regulaminu Rady Miasta:
 
§ 9 ust. 2 - propozycja Komisji, by dodać, iż sesja powinna być zwoływana nie rzadziej niż raz na kwartał.
§ 11 - Komisja proponuje, by dodać ust. 2 do powyższego paragrafu, mówiący o możliwości powołania przez Przewodniczącego sekretarza obrad.
§ 16 - Komisja proponuje, by do powyższego paragrafu dodać ustęp mówiący, że na pisemny wniosek mieszkańców Puszczykowa złożony przed rozpoczęciem obrad sesji, Przewodniczący Rady może dopuścić jednego z ich przedstawicieli do głosu w sprawie objętej porządkiem obrad, w trakcie trwania obrad nad tym punktem.
            Na wniosek radnego Andrzeja Dettloffa, Komisja zaproponowała by do § 22 dopisać ust. 1 o treści: "Rada na wniosek radnego może zwykłą większością głosów postanowić o przeprowadzeniu głosowania imiennego." 
§ 27 - propozycja Komisji, by po ust. 2 dodać ustęp kolejny (zmianie ulegnie dalsza numeracja tego paragrafu), mówiący "Projekt uchwały przedstawiany przez Burmistrza powinien być przez niego podpisany oraz może być parafowany przez odpowiedniego pod względem merytorycznym pracownika Urzędu Miejskiego".
§ 28 - zastąpić słowo "sprawdzania" wyrazem "opiniują".
§ 33 ust. 3 - propozycja Komisji, by skrócić czas wnoszenia poprawek i uzupełniania protokołu z sesji do 7 dni po jego wyłożeniu.
§ 47 ust. 2 - dodać sformułowanie "w szczególności" oraz na końcu zdania dodać: "i przedstawianie ich organom gminy do rozpatrzenia".
§ 50 ust. 2 - propozycja Komisji, by wykreślić sformułowanie: "w swoich okręgach".
§ 66 - Komisja proponuje, by usunąć cały ust. 2 (o treści: "Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli"), w związku z czym nie ma potrzeby wprowadzania numeracji do powyższego paragrafu.
            Radny Andrzej Dettloff zadał pytanie dot. § 35, w jaki sposób powinien usprawiedliwiać swoje nieobecności. Przewodnicząca Urszula Rudzińska wyjaśniła, że radny powinien zgłaszać nieobecność innym radnym lub komisjom.
 
Poprawki dot. Regulaminu Komisji Rewizyjnej:
            Przewodnicząca Urszula Rudzińska powiedziała, że wszelkie niejasności np. dot. jawności posiedzeń komisji muszą zostać jeszcze przeanalizowane. Ponadto p. Rudzińska wyraziła potrzebę doprecyzowania czy członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w działaniach zespołu kontrolującego, nawet jeśli nie zostali do tego wyznaczeni.
            Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że członkowie Komisji Rewizyjnej, którzy nie zostali wyznaczeni do zespołu kontrolującego mogą uczestniczyć w jego działaniach jako obserwatorzy.
 
§ 23 ust. 1 - Komisja zaproponowała, by usunąć zwrot "przez Komisję Rewizyjną".
            Radny Krzysztof Jopek wyraził obiekcje do § 25 ust. 1 - czy na jego podstawie radny-ekspert staje się wówczas kontrolującym i czy w związku z tym zaistniała sytuacja byłaby zgodna z prawem. Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że skonsultuje tę kwestię z prawnikami. 
 
Członkowie Komisji Spraw Społecznych nie mają odrębnych zdań w sprawie zmian w Statucie Miasta.
Członkowie jednogłośnie głosowali za przyjęciem poprawek do Statutu Miasta.
 
Komisja omówiła dwa projekty uchwał:
 
Projekt uchwały dot. budowy Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego
- Komisja ustaliła, że Miasto Puszczykowo powinno partycypować w kosztach budowy pomnika kwotą 2 tys. złotych.
 
Projekt uchwały dot. zasad usytuowania na terenie miasta Puszczykowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
- Sekretarz Miasta p. Maciej Dettlaff zobowiązał się do przekazania Komisji informacji o ilości punktów sprzedaży alkoholu na terenie Miasta.
 
            Na posiedzeniu Komisji obecna była mieszkanka Puszczykowa p. Anna Skawranek, która poprosiła o podjęcie decyzji w sprawie podcięcia konarów wysokich drzew, rosnących przed jej posesją na ul. Cienistej. Zdaniem p. Skawranek drzewa stanowią zagrożenie dla ludzi i budynków (zwłaszcza podczas silnych wiatrów i burz).
 
Wnioski Radnych z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych:
 
1. Radny Stanisław Balbierz zapytał czy właściwym rozwiązaniem jest najpierw sprzątać ulice miasta, a później kosić trawniki oraz jak będzie wyglądała kwestia czyszczenia studzienek.
2. Radny Andrzej Dettloff poruszył kwestię schnącego skweru na ulicy Dworcowej.
3. Radna Ewelina Marcinkowska poinformowała o hałasach na terenie byłego zakładu zabawkarskiego i zapytała czy były w tym miejscu już jakieś interwencje oraz poprosiła o interwencje w nielegalnym warsztacie samochodowym, który znajduje się w pobliżu jej miejsca zamieszkania.
 
Termin kolejnego posiedzenia Komisji:
 
Komisja ustaliła, że kolejne posiedzenie będzie spotkaniem wyjazdowym i odbędzie się w dniu 19.06.2007 r. o godz. 19.00. Jego celem będzie zapoznanie się ze stanem magazynu przeciwpowodziowego i systemem alarmowym Miasta.
 
 
Agnieszka Głowacka-Bartkowiak                                                             Urszula Rudzińska
            Protokolant                                                                               Przewodniczący Komisji
 
 
 

Protokół z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 15.05.2007

Protokół z posiedzenia
Komisji Spraw Społecznych
w dniu 15.05.2007
 
Godz. rozpoczęcia:19.05
Godz. zakończenia: 21.30.
Komisja w składzie:
 
1. Przewodnicząca Komisji: Urszula Rudzińska
 2. Członkowie Komisji: Andrzej Dettloff
Władysław Hetman
Krzysztof Jopek
Ewelina Marcinkowska
Danuta Panek - Janc
Ewa Pietrzak
 
Prowadzenie: Urszula Rudzińska
 
Protokolant:  Ewa Komorowska
 
Temat:
1.Analiza porównawcza Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku w Mieście oraz autorskiego regulaminu Mariana Walnego - wiceburmistrza Lubonia.
2.Omówienie problemu parkowania pojazdów na terenie miasta. Ujednolicenie systemów parkowania, tranzytu przez miasto, szczególnie pojazdów ciężarowych.
 
Ustalenia Komisji - temat 1:
        Przewodnicząca zaproponowała przeprowadzenie wstępnej analizy porównawczej obowiązującego w Puszczykowie "Regulaminu" z regulaminem autorskim i rozważenie możliwości wprowadzenia do regulaminu puszczykowskiego, niektórych elementów  z regulaminu autorskiego. Regulamin musi przestrzegać zasad legislacji, powinien być możliwie szeroki, zawierać nawet takie regulacje, które w chwili obecnej będą jeszcze martwe.
Członkowie Komisji stwierdzili, że przepisy obowiązującego regulaminu nie są egzekwowane.
 
Komisja wnioskuje o:
     dostawienie koszy i ustawienie ławek na placu przed cmentarzem.
     wykonanie ekspertyzy prawnej w zakresie możliwości przeprowadzania kontroli na prywatnej   posesji.
     sprawdzenie pod względem prawnym możliwość wpisania do  regulaminu  obowiązku oznakowania nieruchomości numerem.
 
  Wniosek ogólny - egzekwowanie przepisów zawartych w regulaminie, zmiana godzin pracy straży miejskiej, praca w soboty, i dni świąteczne.
 
Uwagi p. Ewicza - gościa Komisji dotyczące straży miejskiej:
Należy ustalić kompleksowy program działania straży miejskiej tj.  zakres obowiązków, harmonogram pracy, plan działania,rozliczanie pracy, kontrola przebiegu kilometrów.
 
Ustalenia Komisji - temat 2.
Sprawdzić pod względem prawnym możliwość ograniczenia parkowania i wjazdu do miasta ciężarówek o wysokim tonażu.
Należy przypomnieć mieszkańcom w Echu Puszczykowa - ogólne zasady parkowania w mieście.
Rozważyć możliwość zorganizowania parkingów buforowych ( np. przy kościele w Puszczykowie)
Powrócić do tematu parkowania (przygotowanie koncepcji parkowania) po przeprowadzeniu inwentaryzacji znaków drogowych w mieście i po przygotowaniu koncepcji ulic jednokierunkowych.
Do tego czasu w Echu Puszczykowa nalezą opublikować informacje o możliwości i zasadach parkowania.
 
Komisja zaakceptowała wniosek pana S.Balbierza o wyznaczenie przejścia dla pieszych (pasy) na ul. Nowe Osiedle, w związku z wzmożonym ruchem po otwarciu sklepu ARTURO, oraz o wyznaczenie przejścia dla pieszych z Nowego Osiedla na Zakole Warty.
Zwrócono uwagę na konieczność zaangażowania pracowników dozorujących otwarte boiska ( Nowe Osiedla, Górne Puszczykowo). Konieczna naprawa ławek przy boiskach.
 
W związku ze zmianą lokalizacji pojemników do  sortowania odpadów na ul. Nadwarciańskiej i przy Jastrzębiej należy zwiększyć ilość pojemników na makulaturę i plastiki a zmniejszyć - na szkło.
Sprawdzić możliwość wynajęcia systemu do monitorowania gniazda  z pojemnikami.
 
W związku z uwagą pana S.Balbierza w sprawie wyznaczenia wykonawców  do koszenia pasów zieleni na ulicach, Komisja wnioskuje o opublikowanie w  Echu  Puszczykowa fragmentu regulaminu ustalającego zasady utrzymania czystości przed posesją.
 
Ustalono przeprowadzenie dorocznych bezpłatnych badań profilaktycznych - usg tarczycy i rtg klatki piersiowej. Odpowiedzialna - pani Kozeńska
 
Wniosek końcowy:
Komisja wnioskuje o egzekwowanie obowiązującego regulaminu utrzymania czystości w mieście oraz sprawdzenie prawnych możliwości poszerzenia jego zakresu.
 
Wyznaczono termin następnego posiedzenia  Komisji - 25 maja , godz. 7.30.
Temat - zaopiniowanie projektu nowego Statutu Miasta.
 
 
    Ewa Komorowska                                                                          Urszula Rudzińska
        Protokolant                                                                             Przewodnicząca Komisji

Protokół z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 20.03.2007

Protokół z posiedzenia
Komisji Spraw Społecznych
w dniu 20.03.2007
 
Godz. rozpoczęcia:17.00
Godz. zakończenia: 20.30.
Komisja w składzie:
 
1. Przewodnicząca Komisji: Urszula Rudzińska
 2. Członkowie Komisji: Andrzej Dettloff
Władysław Hetman
Krzysztof Jopek
Ewelina Marcinkowska
Danuta Panek - Janc
Ewa Pietrzak
 
Protokolant:  Ewa Komorowska
 
Temat : Gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w  mieście
Gośćmi Komisji byli: Wiceburmistrz Puszczykowa pani Anna Gonet, Barbara Mulczyńska - kierownik referatu, występujący w roli prelegenta Marian Walny - wiceburmistrz Lubonia, firmy zajmujące się utrzymaniem czystości w mieście, przedstawiciele prasy lokalnej oraz strażnicy miejscy .
 Przewodnicząca zaproponowała następująca kolejność przedstawienia problematyki :
- Gospodarka śmieciami
- Zapoznanie się z dotychczasowym systemem utrzymania czystości i jego kosztami - prezentacja firm
- Możliwości segregacji
- Systemy prawne i możliwości zmiany gospodarki w kontekście istniejącego prawa.
 
1.    Pani Anna Gonet - przedstawiła proces gospodarki odpadami w  mieście, zaangażowane do tego firmy, systemy. Przytoczyła ustawy stanowiące podstawę gospodarki odpadami i odpadami komunalnymi, prawo lokalne obowiązujące w tym zakresie w Puszczykowie ( regulamin utrzymania czystości) obowiązki gminy w zakresie utrzymania czystości i ponoszone koszty.
2.    Prezentacja Firm
Remondis - właściciel pojemników stojących w różnych częściach miasta, prowadzący zbiórkę selektywną.
W opinii przedstawiciela firmy 30 % zawartości pojemników to śmieci. W systemie segregacji indywidualnej - w gospodarstwach domowych - worki również zawierają odpady.
 Sita - po przedstawieniu zadań firmy potwierdził kłopoty wynikające z niewłaściwej segregacji odpadów na poziomie gospodarstw.
Kom-Lub - spółka miasta Lubonia prowadząca system segregacji u źródła. Luboń prowadzi tz. podatek śmieciowy czyli opłatę od mieszkania / na miesiąc. 75 % mieszkańców prowadzi segregację. 10-12 % odpadów podlega odzyskowi (surowce wtórne), 30 % - śmieci. Zwrócił uwagę na błędną kalkulację Puszczykowa zakładającą  15 l. śmieci na mieszkańca miesięcznie.
Eko-Rondo - z uwagi na położenie na terenie WPN nie prowadzi segregacji. Worki z odpadami przekazuje innym firmom. Na 100 % rozdanych worków - mieszkańcy oddają 65 %.
Związek Międzygminny Selekt - powstająca spółka komunalna, której członkiem jest Puszczykowo.
Cel - wspólna realizacja zadań nakładanych na gminy. Przedstawił aktualny stan postępu prac związanych z uruchomieniem spółki, których zakończenie planowane jest na 2009 r.
4.Maran Walny - wiceburmistrz Lubonia - ekspert Polskiej Izby Ekologii  w dziedzinie zarządzania odpadami i zarządzania projektami - przedstawił najważniejsze zagadnienia związane z gospodarką odpadami
­ Stan prawny
­ Zasady zbiorki selektywnej
­ oddzielanie odpadów niebezpiecznych od komunalnych, recykling opakowań
­ normy unijne - do 2009 r. 25% odpadów musi być odzyskiwane.
Prezentował pogląd, że tylko bodźce ekonomiczne mogą zmusić mieszkańców do  odpowiednich zachowań natomiast opłata "od mieszkańca" powoduje odbieranie od mieszkańców wszystkich śmieci.
Przedstawił wyliczenie wszystkich kosztów wywozu śmieci na wysypiska, z których wynikało że pobierana oplata od 30 - 100 zł za tonę faktycznie powinna wynosić 140 zł.
Obliczenia Krajowego Planu Gospodarki Odpadami wskazują, z 500 kg rocznie - przypadające na 1 mieszkańca 80 % można wyselekcjonować. Wszelkie plany odzysku i regulamin powinny być tworzone w odniesieniu do tych wskaźników.
Wskazał nieodzowność współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i gminami i nakładanie kar w drodze decyzji administracyjnych. Prezentował opinie większej skuteczności w prowadzeniu gospodarki odpadami , w wypadku wybranego w drodze przetargu jednego przedsiębiorstwa.
Podzielił się swoimi doświadczeniami z okresu zarządzania gmina Komorniki gdzie w drodze  referendum wprowadzono podatek śmieciowy.
 
4.Po tym wystąpieniu odbyła się dyskusja, w której poruszano m.in:
­    gospodarkę odpadami niebezpiecznymi ( przeterminowane lekarstwa)
­    obowiązki właścicieli nieruchomości do utrzymania porządku na posesji
­    Formy edukacji prowadzonej przez firmy prowadzące selektywna zbiórkę odpadów
­    Możliwości miasta w zakresie edukacji
­    Szpecące pojemniki na odpady w środku miasta
­    Nierozwiązany problem utylizacji liści, gałęzi i trawy  w mieście- ogrodzie
­    Konieczność znowelizowania lokalnego planu zagospodarowania odpadów
­    Koszty składowania  na wysypiskach
­    Warunki przejęcia przez miasto obowiązku sprzątania ( odp. Walnego - ustalenia poprzez referendum, potem przetarg na wykonywanie usługi, w którym duże zamówienie jest  korzystnym elementem przetargowym)
 
W wyniku dyskusji stwierdzono, że konieczne jest systemowe podejście do problemu gospodarowania odpadami i dbałości o czystość miasta, właściwie opracowany regulamin utrzymania czystości, egzekwowanie od firm zapisów umowy, edukacja ekologiczna od "przedszkola".
 
Przewodnicząca Komisji zapowiedziała kolejne spotkania związane z problematyką porządku i utrzymaniem terenów  zieleni miejskiej.
 
 
 
 
   Ewa Komorowska                                                                                           Urszula Rudzińska
      Protokolant                                                                                              Przewodnicząca Komisji
 
 

Protokół z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 20 lutego 2007 r.

Protokół z posiedzenia
Komisji Spraw Społecznych
w dniu 20 lutego 2007 r.
 
Godzina rozpoczęcia: 19.00
Godzina zakończenia: 21.40
 
 
Komisja w składzie:
1.   Przewodniczący Komisji : Urszula Rudzińska
 1. Członkowie Komisji: Andrzej Dettlaff
Władysław Hetman
Danuta Panek - Janc
Krzysztof Jopek - nieobecny
Ewelina Marcinkowska
Ewelina Pietrzak
Protokolant: Ewa Komorowska
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 6 jej członków , oraz  dyrektor PCPR - pani Elżbieta Bijaczewska, dyrektor MOPS -  pan Karol Majewski oraz lekarz rodzinny pan dr Laskowski i pani dr maria Hoffman-Cybulska.
Temat: Analiza problemów dotyczących osób niepełnosprawnych i bezrobotnych r.
 
Na prośbę przewodniczącej Komisji pani Urszuli Rudzińskiej pan Karol Majewski -MOPS i pani Elżbieta Bijaczewska - PCPR przedstawili zebranym zakresu pomocy, świadczonej niepełnosprawnym i chorym mieszkańcom Puszczykowa, których sytuacja materialna bądź stopień inwalidztwa kwalifikują do ubiegania się o taką pomoc.
MOPS:- usługi opiekuńcze dla osób samotnych - 14 osób
- dodatki na szkolenia dla dzieci niepełnosprawnych.
- kierowanie  do domów pomocy społecznej - w wypadku braku możliwości zapewnienia  opieki w miejscu zamieszkania.
Koszt pobytu w domu opieki społecznej jest największym obciążeniem finansowym dla gminy, która pokrywa różnice pomiędzy opłatą świadczeniobiorcy (70 % renty, emerytury) a faktycznym kosztem pobytu.
 
      PCPR, dofinansowywane przez PEFRON:
- turnusy rehabilitacyjne ( pokazał lekarzom wzór wniosku)
- zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i pomocniczy ( refundacja faktur)
- łóżka dla przewlekle chorych
- partycypacja finansowa w likwidacji barier architektonicznych
- środki techniczne dla ułatwienia komunikowania się
- laptopy, komputery dla osób nie mogących chodzić
Dyrektor Bijaczewska zaapelowała o informowanie niepełnosprawnych mieszkańców o możliwościach uzyskiwania pomocy w PCPR oraz o prowadzonej akcji poszukiwania rodzin zastępczych.
Z Puszczykowa pomocą społeczną  objęta jest grupa około 400 osób.
Następnym poruszanym zagadnieniem był zakres świadczeń dla bezrobotnych.
Wg informacji przekazanych przez dyr. Bijaczewską są to:
- szkolenia dla długotrwale bezrobotnych w ramach CIS, połączone z możliwości praktyki po ukończonym kursie’
- różne metody refundowania kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
- pożyczki dla niepełnosprawnych  na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 
Dr Laskowski zwrócił uwagę na problemy wynikające z udzielania pomocy osobom chorym, nieubezpieczonym.
Wyjaśnienie pana Majewskiego - należy dążyć do tego by takie osoby zarejestrowały się w Powiatowym Urzędzie Pracy - bez prawa do zasiłku - ale z prawem do świadczeń zdrowotnych. Do 30 dni osoby chore nieubezpieczone mogą być też leczony na koszt gminy (ubezpiecza burmistrz) pod warunkiem spełnienia kryteriów dochodowych.
Kolejny poruszany problem to opieka nad dziećmi i matkami z dziećmi (rodziny patologiczne).
Dyr. Bijaczewska wskazała na obowiązki powiatu w tym zakresie:
- rodzinne domy dziecka;
- rodziny zastępcze;
- domy dziecka;
- mieszkania chronione;
- domy interwencji kryzysowej.
 
Ustalono, że w Echu Puszczykowa ukaże się informacja opracowana przez MOPS o zakresie możliwych świadczeń.
Zaplanowano następne posiedzenia:
20 marca (ew. 22). Tematyka - gospodarka śmieciowa, utrzymanie czystości w mieście.
O pomoc do Komisji  w tym zakresie zwróciła się pani Burmistrz. Z jej wypowiedzi wynikało, że Puszczykowo nie ma udziałów w żadnym wysypisku śmieci. Firma świadcząca usługi w tym zakresie może znacznie podnieść ceny wywozu z uwagi na wydłużenie drogi do wysypiska. Brak stosownego rozwiązania w skali powiatu. Zapowiedziała poinformowanie mieszkańców o powstałej sytuacji - na łamach Echa. Niezbędna jest edukacja w zakresie konieczności sortowania śmieci.
Kolejny problem zgłoszony przez p. Burmistrz to czystość miasta. Jak się okazało - firma, z którą  podpisano umowę - nie wywiązuje się poprawnie ze swoich obowiązków. Burmistrz prosi o:
 - sygnały o brudnych ulicach,
 - zwracanie uwagi ekipom sprzątającym.
Uzgodniono, że członkowie Komisji zapoznają się z treścią umowy podpisanej z firma sprzątającą po to, aby moc egzekwować prawidłowość jej realizacji.
17 kwietnia: Urządzanie zieleni miejskiej - wg inf. pani Burmistrz - jest projekt, prace zaplanowane na wiosnę i jesień.
8 maja - Bezpieczeństwo ulic, sygnalizacja - wizja lokalna z udziałem policji
15 lub 29 maja - c.d. wizji lokalnej.
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
 
       Ewa Komorowska                                                                      Urszula Rudzińska
            Protokolant                                                                       Przewodniczący Komisji

Protokół z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 13 lutego 2007 r.

Protokół z posiedzenia
Komisji Spraw Społecznych
w dniu 13 lutego 2007 r.
 
Godzina rozpoczęcia: 19.10
Godzina zakończenia: 21.00
 
 
Komisja w składzie:
1.   Przewodniczący Komisji : Urszula Rudzińska
 1. Członkowie Komisji: Andrzej Dettlaff 
Władysław Hetman
Danuta Panek - Janc
Krzysztof Jopek - nieobecny
Ewelina Marcinkowska
Ewelina Pietrzak
Protokolant: Ewa Komorowska
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli  5  jej członków , oraz  Skarbnik Miasta i dyrektor MOPS -  pan Karol Majewski
Temat: Analiza i zaopiniowanie budżetu miasta na 2007 r. zwłaszcza w zakresie działów merytorycznie związanych z zadaniami Komisji
 
Obrady prowadziła Przewodnicząca, która poprosiła Skarbnika o przedstawienie ogólnych założeń budżetu, oraz zmian w stosunku do projektu wstępnego, przygotowywanego na 15 listopada 2006 r.
Dochody
Pan Skarbnik  wskazał na podstawowe źródła dochodów miasta , do których zaliczył udział  w podatkach stanowiących dochód państwa (PIT, CIT),podatki od nieruchomości oraz subwencje. W stosunku do pierwotnie planowanej kwoty dochód wzrósł do wysokości 21 240 tys. i może jeszcze się zwiększyć m.in.  z rozliczenia udziału podatkach, poprawie egzekucji podatków , m.in. poprzez skontrolowanie obmiarów. Nie będzie dochodów z foto-radaru.
Wydatki
Ogółem planowane są wydatki w wysokości 30 mil zł.
Kwota zwiększona , z uwagi na zwiększenie dochodów. Po rozliczeniu PIT  doszło 800 tys. w związku z czym zwiększony jest plan wydatków  przeznaczonych na modernizację ul. Poznańskiej.
Środki wydatkowane na ten remont będą - zgodnie z przyznaną dotacją -  zwracane etapami, lub
do 15 marca 2008 r. (odpowiedź Skarbnika  na pytanie pani Rudzińskiej)
W 2007 r. 1 410 000 jest  przeznaczone na spłaty kredytów. Zaplanowany deficyt = 1 800 000 zł.
Po tych wstępnych informacjach pan Skarbnik przedstawił szczegółowo wydatki wg rozdziałów i paragrafów  na cele związane merytorycznie z zadaniami Komisji Społecznej.
Ochrona Zdrowia -   ogółem 171 tys. zł
W tym 130 tys. jest przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi
Za kwotę 10 tys. zł postanowiono zakupić łóżka dla szpitala, a 15 tys. jest przeznaczone na zakup usług od szpitala.
Przewodnicząca Komisji zadała pytanie czy zakup tych usług jest obowiązujący. Z odpowiedzi Skarbnika wynikało, że decyzję jakie i od kogo kupowane są usługi zdrowotne  podejmuje Rada.
 
Pomoc społeczna - łącznie 2 840 300 zł
W kwocie tej mieszczą się wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych - 1 253 200 zł  oraz zadania zlecone - 1 587 100 zł, finansowane przez Wojewodę.
Stosowne informacje składał  pana Karol Majewski. Z jego wypowiedzi wynikało, że wysokość dotacji przekazywanych przez Wojewodę, w okresie planowania budżetu nie jest dokładnie znana, bowiem zależy od polityki rządu w zakresie pomocy społecznej. W ciągu roku dokonywane są liczne przesunięcia. Dotacja Wojewody pokrywa w 100 % koszty świadczeń, natomiast planowane 3 % tej kwoty na obsługę jest niewystarczające, musi być dopłata z środków własnych miasta.
Pani Rudzińska wyraziła obawę o realizację zadań własnych , finansowanych z kwot uzyskiwanych z tz. "korkowego", w wypadku spadku dochodu ze sprzedaży alkoholu. Okazało się że takich zagrożeń nie ma, sprzedaż wzrasta , a ewentualne rezerwy można znaleźć w części przeznaczonej na wynagrodzenia dla pracowników.
Podsumowując wydatki przeznaczone na opiekę społeczną  pan Karol Majewski zapewnił, że koszt ponoszony przez Urząd Miasta na utrzymanie MOPS-u jest stosunkowo mały, wynosi mniej niż 1 mil. zł, reszta pochodzi z funduszy Wojewody.
Pan Stanisław Balbierz zainteresowany był czy osoby biorące zasiłek mogą pracować. Okazało się, że jest to możliwe ale tylko w limicie 10 godz. tygodniowo, przy pracach społecznie użytecznych.
Bezpieczeństwo - policja, straż miejska, straż pożar -  plan  wstępny (XI 2006) zakładał 223 100 zł, zmniejszony do wysokości 192 100 zł m.in. z powodu  zaprzestania obsługi fotoradaru.
Pani Danuta Panek -Janc zapytała o fundusze na wydatki Młodzieżowej Rady Miasta.
Z odpowiedzi Skarbnika wynikało, że przewidziane są w wydatkach na administrację publiczną. Podniesiono także kwestie wydatków związanych z dietami dla radnych za udział w posiedzeniach. Z odpowiedzi pana Skarbnika wynikało, że zabezpieczone są w wysokości analogicznej do ubiegłego roku, a ponieważ jest ta sama ilość radnych i mniejsza ilość komisji - kwota jest wystarczająca.
Przewodnicząca Komisji zwróciła się do wszystkich z pytaniem o akceptację planowanego budżetu w części związanej ze sprawami dotyczącymi merytorycznie zakresu działania Komisji. Wszyscy obecni - 5 osób - opowiedziało się za przyjęciem budżetu.
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
 
 
        Ewa Komorowska                                                                    Urszula Rudzińska
             Protokolant                                                                       Przewodniczący Komisji
 
 

Protokół z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 30 stycznia 2007 r.

Protokół z posiedzenia
Komisji Spraw Społecznych
 dniu 30 stycznia 2007 r.
 
Godzina rozpoczęcia: 19.00
Godzina zakończenia: 21.30
 
Komisja w składzie:
1.   Przewodniczący Komisji : Urszula Rudzińska
 1. Członkowie Komisji: Andrzej Dettloff
Władysław Hetman
Danuta Panek - Janc
Krzysztof Jopek
Ewelina Marcinkowska
Ewelina Pietrzak
Protokolant: Ewa Komorowska
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli wszyscy jej członkowie, oraz  zaproszeni przez Przewodniczącą przedstawiciele puszczykowskich aptek i POZ oraz dyr. Szpitala w Puszczykowie pan dr.S.Trąpczyński i  dyr. MOPS pan Karol Majewski
Obrady prowadziła Przewodnicząca, dr Urszula Rudzińska.
Plan posiedzenia:
1.    Zaopiniowanie gminnego programu profilaktyki na rok 2007.
2.    Spotkanie z kierownikami jednostek
§    Rozpoznanie i uwagi w kwestii zabezpieczenia medycznego mieszkańców
§    Badania profilaktyczne
 
Ad 1. Projekt programu przedstawił pan Karol Majewski. Powiedział, że jest to zadanie obowiązkowe gminy, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W Puszczykowie problem dotyczy około 150 osób. Program finansowany jest ze środków własnych miasta (opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu). W programie: prowadzenie świetlic terapeutycznych, dożywianie, letnie warsztaty terapeutyczne, punkt konsultacyjny ds. uzależnień.
Po tej krótkiej informacji członkowie komisji zostali zaproszeni do zadawania pytań.
Pani Danuta Panek - Janc zapytała  czy i w jaki sposób w akcjach profilaktycznych biorą udział szkoły i czy biorą w tym także udział uczniowie liceum.
Pan Karol Majewski  - w szkołach podstawowych i gimnazjalnych organizowane są konkursy i różne  przedstawienia profilaktyczne, natomiast szkoły licealne to kompetencja powiatu. W 2007 r. planowane jest szkolenie dla nauczycieli, otwarte także dla nauczycieli licealnych, zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Pani Danuta Panek - Janc zarekomendowała Komisji możliwość włączenia Puszczykowa do programu "Tak dla sportu, nie dla używek", którego III- edycja rozpoczyna się w marcu.
Pani Ewa Pietrzak była zainteresowana, czy w Puszczykowie występuje zjawisko narkomanii. 
Pan Karol Majewski - są programy profilaktyczne, młodzież jest nimi zainteresowana, natomiast problemem jest brak zainteresowania ze strony rodziców. Jego zdaniem problem w Puszczykowie istnieje, choć nie w stopniu nasilonym. Nie ma młodzieży z problemami zgłaszającej się dobrowolnie natomiast jest potrzeba docierania z profilaktyką do szkół.
Dyr. S.Trąpczyński zwrócił uwagę na potrzebę zajęcia się 10 osobowa grupą młodzieży, mieszkającą w hotelu szpitalnym, która nie dość dopilnowana przez rodziców może stwarzać pewne problemy. Poprosił o oddziaływanie wychowawcze na tą grupę i to miejsce.
W związku z propozycją pani Danuty Panek-Janc w sprawie dofinansowywania działalności profilaktycznej z pieniędzy zewnętrznych:  z Funduszy Inicjatyw Obywatelskich, o których ubieganie się nie ma prawa MOPS samodzielnie, tylko we współpracy z organizacjami pozarządowymi, postanowiono zorganizować spotkanie i przedyskutować taką możliwość.
Ad 2. Przewodnicząca Komisji pani Rudzińska wyjaśniła, że celem spotkania jest trójstronne poinformowanie się o problemach wynikających z właściwego zabezpieczenia opieki zdrowotnej dla mieszkańców.
Pomoc wieczorowa i świąteczna  w ramach opieki lekarza rodzinnego.
Z odpowiedzi lekarza rodzinnego, dr Laskowskiego wynikało, że ma podpisaną 3 letnia umowę z NFZ, bez pomocy wieczorowej i świątecznej, podobnie jak pielęgniarki środowiskowe.
Dr Stępniak nie podpisała podobnej umowy zobowiązującej do zwiększonej opieki.
Dyr.S.Trąpczyński poinformował, że w tych godzinach i w nocy opiekę nad mieszkańcami zleciło szpitalowi siedem zespołów lekarzy rodzinnych z okolicy. Szpital nie ma podpisanej umowy na przyjmowanie w gabinecie zabiegowym i wszystkie zastrzyki w tych dniach i godzinach wykonywane są bezpłatnie, bez kontraktu. Natomiast filia "Falck" pełni usługi karetki pogotowia, której dyspozytorem jest centrala pogotowia ratunkowego w Poznaniu.
Pani Urszula Rudzińska zaapelowała do lekarzy o poinformowanie pielęgniarek, że w NFZ są pieniądze na kontrakty dla pielęgniarek na prace w godzinach wieczornych i w dniach światecznych. Ustalono także, że jeśli POZ oficjalnie zrzekną się takiej opieki pielęgniarskiej to kontrakt z NFZ może podpisać Szpital.Ustalono procedurę wnioskowania do NFZ o zabezpieczenie pomocy pielęgniarskiej.
Pani Rudzińska poprosiła o wywieszenie stosownej informacji w poczekalniach. Miasto umożliwi zamieszczenie jej w Echu Puszczykowa.
Opieka specjalistyczna
Kolejne pytanie dr Rudzińskiej do dyrektora szpitala dotyczyło długości oczekiwania na porady specjalistyczne w Medicorze.
Z odpowiedzi wynikało, że poszczególne oddziały prowadzą listy, jest pewna równowaga, nie ma kontraktu na szybką diagnostykę i brak opieki kardiologicznej.
Całodobowy dyżur farmaceutyczny
Obecni, reprezentanci trzech aptek jednomyślnie stwierdzili, że nie są opłacalne i tym samym niemożliwe 24 godzinne dyżury, nie ma natężenia ruchu nocnego w aptekach, natomiast ma sens przedłużenie dyżuru do 22.godz. Pojawił się pomysł ustalenia dyżuru 24 godzinnego, jeśli do dyżurowania włączyłyby się apteki mosińskie.
  Właściciel Apteki w "Starym Domu" wyraził gotowość sprzedawania  leków w nocy - po telefonie od lekarza, rekomendującego konieczność sprzedania leku, poparł pomysł zorganizowania się aptek Mosina - Puszczykowo.
Pani Rudzińska zaproponowała zorganizowanie wspólnego posiedzenia z analogiczną komisją Rady Gm. Mosina celem rozwiązania wspólnie problemu i doprowadzenia do konkretnych rozwiązań.
Zdaniem dr Dettloff jest możliwe wywieszenie grafiku dyżurów aptek w szpitalu - ogółem jest w tych dwu miejscowościach około 8 aptek.
Projekt poparł dyr.S.Trąpczyński proponując spotkanie przewodniczących komisji, właścicieli aptek i lekarzy i zorganizowanie współpracy.
Problem utylizacji przeterminowanych leków, w świetle nowych wymogów unijnych. Okazało się że nie ma w tym zakresie sformalizowanego, jednolitego postępowania.
Ustalono, że trzeba zwrócić się do nadzoru farmaceutycznego o opinię w sprawie możliwości ustawienia w aptekach specjalnych pojemników na przeterminowane lekarstwa. Pojemniki te zakupiłoby miasto.
Uzgodniono, że w najbliższym wydaniu Echa Puszczykowa podane będą godziny otwarcia wszystkich aptek w Puszczykowie.
Organizacja badań profilaktycznych dla mieszkańców.
Rozważano, które badania profilaktyczne należy dla mieszkańców Puszczykowa wykupić. Zakres badań jest limitowany przez budżet. Zgłoszono propozycje dot. badań jaskry, usg tarczycy, rtg klatki piersiowej, schorzeń gruczołu krokowego u mężczyzn. 
W rezultacie zaakceptowano propozycję dr S.Trąpczyńskiego aby zorganizować spotkanie robocze i uzgodnić ostateczną listę badań.
Wady postawy młodzieży
Dr Rudzińska zapytała o skalę tego problemu. Z odpowiedzi dr Laskowskiego wynikało, ze około 50 % ma różne wady postawy. Zebrani jednomyślnie przyznali, że błędem było likwidowanie etatu lekarzy szkolnych. Samorząd teoretycznie ma możliwość zatrudnienia lekarza w szkole i należy zastanowić się nad takim rozwiązaniem w przyszłości.
Przybyła w międzyczasie na spotkanie pani Burmistrz, zwróciła się do dyrektora szpitala z apelem aby w związku z planowanym przez szpital uruchomieniem oddziału ratownictwa medycznego, przedsięwziąć zawczasu środki zapobiegające hałasowi. Planowanie takiego oddziału w Puszczykowie jest bowiem sprzeczne z  założeniem, że będzie to miasto "ciszy i ogrodów". Dyrektor odpowiedział, że od godz. 22 do rana karetki nie włączają na terenie Puszczykowa alarmu.
Na tym zakończono spotkanie z przedstawicielami różnego typu placówek służby zdrowia.
Dr Rudzińska podziękowała za przybycie.
Powrócono do zaopiniowania projektu "Miejskiego programu profilaktyki’
Po wprowadzeniu poprawki zaproponowanej przez panią Danutę Panek -Janc: włączenie do projektu, udziału Puszczykowa w programie "Tak dla sportu - nie dla używek" członkowie komisji jednomyślnie zaakceptowali projekt uchwały zawierający program.
Postanowiono także wystąpić do Przewodniczącego Rady Miejskiej Mosiny o nawiązanie kontaktu i ustalenie terminu spotkań przewodniczących komisji społecznych obu gmin celem ustalenia dyżurów aptek
Pani Burmistrz poprosiła o przeprowadzenie  na forum Komisji dyskusji w sprawie lokalizacji skrzynek na różne odpadki. Jej zdaniem powinno być oddzielne posiedzenie Komisji dotyczące "polityki śmieciowej". Ponieważ Puszczykowo nie ma zabezpieczonych miejsc na wysypiskach, wywożenie odpadów będzie coraz droższe ( z uwagi na dystans przewożenia). Należy rozważyć możliwość wprowadzenia "podatku śmieciowego" i przeprowadzenia stosownej debaty z mieszkańcami.
 
Ewa Komorowska                                                                    Urszula  Rudzińska
   Protokolant                                                                         Przewodnicząca Komisji
 

Protokół z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 8 stycznia 2007 r.

Protokół z posiedzenia
Komisji Spraw Społecznych
 dniu 8 stycznia 2007 r.
 
Godzina rozpoczęcia: 19.00
Godzina zakończenia: 21.00
 
Komisja w składzie:
1.   Przewodniczący Komisji : Urszula Rudzińska
 1. Członkowie Komisji: Andrzej Dettloff
Władysław Hetman
Danuta Panek - Janc
Krzysztof Jopek
Ewelina Marcinkowska
Ewelina Pietrzak
Protokolant: Ewa Komorowska
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli wszyscy jej członkowie.
Obrady prowadziła Przewodnicząca.
Plan posiedzenia:
1. Omówienie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2007 r
2. Ułożenie planu pracy na 2007 r., ustalenie terminu posiedzeń.
W nawiązaniu do pkt 1 pani Urszula Rudzińska zaproponowała aby zastanowić się, które  z zagadnień Komisji mogły być realizowane przez organizacje pozarządowe.
 
Ustalono, że terminy spotkań będą uzależnione od kalendarza sesji.
Przewodnicząca nawiązała do poprzedniego spotkania Komisji, podczas którego omawiane były zagadnienia, którymi będzie zajmować się Komisja w 2007 r i stworzony został ramowy program Komisji.Na tej podstawie przygotowany został zestaw zagadnień, którymi jej zdaniem powinna zająć się Komisja. Wersję pisemną, którą otrzymali wszyscy członkowie komisji uzupełniła dodatkowymi wyjaśnieniami. Zaproponowała wspólne ustalenie ilości spotkań przeznaczonych na poszczególne tematy oraz ich kolejności.
Stwierdziła także konieczność modyfikowania ustalonego planu, jako przykład podając np. wadliwe ustawienie ulicznej sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej nr 2. Sygnalizacja ta jest nieprawidłowa, kolizyjna i  wymaga wnioskowania o jej skorygowanie ( droga powiatowa).
Wniosek  z  posiedzenia Komisji: Szybka interwencja w sprawie usprawnienia sygnalizacji .
Pani Ewa Pietrzak zwróciła uwagę na wadliwe ustawienie radaru na ul. Libelta.
W związku z przedstawionymi zagadnieniami do planu pracy panu Rudzińska odczytała poszczególne punkty, dodając stosowny komentarz.
Następnie przystąpiono do ustalania kolejności tematów, zagadnień priorytetowych i terminów  spotkań.
W związku z koniecznością zaopiniowania przez Komisje planu współpracy  z organizacjami pozarządowymi pracownik Urzędu pani Katarzyna Nowak przestawiła program obowiązujący w 2006 r, wraz z poprawkami wniesionymi przez Komisję Budżetu i Rozwoju Miasta.
Pani Urszula Rudzińska zaproponowała uzupełnienie o ratownictwo - kursy ratownictwa mogą być organizowane przez organizacje pozarządowe.
Docelowo stwierdzono potrzebę uchwalenia wieloletniego planu współpracy, będącego podstawą do uchwalania planów rocznych.
Pani Danuta Panek- Janc złożyła wniosek o dokonanie analizy stylistycznej proponowanego tekstu i wprowadzenie stosownych poprawek.
Więcej uwag do przedstawionego programu, stanowiącego załącznik do projektu przedmiotowej uchwały nie zgłoszono.
Pan Stanisław Balbierz zapytał o podział projektowanej dotacji pomiędzy organizacje pozarządowe, które już złożyły wnioski.
W odpowiedzi pani Katarzyna Nowak wyjaśniła , że 10 % musi stanowić udział własny organizacji, regulamin oceny wniosków będzie podstawą do rozstrzygania o ostatecznych beneficjentach. Uzupełniając tą odpowiedź pani Urszula Rudzińska powiedziała, że będą ustalone kryteria i zasady podziału.
Powrócono do tematu planu pracy na 2007 r. ustalając szczegółową kolejność i osoby oraz instytucje , które powinny być zapraszane na spotkania Komisji , w związku z omawianą tematyką.
 
W informacjach bieżących pani Urszula Rudzińska poinformowała o możliwości zaproszenia do Puszczykowa "autobusu badań profilaktycznych.
Do § 6 programu współpracy zgłosiła propozycję organizacji konkursu dla młodzieży np. zbiórki baterii i organizacji szkoleń z zakresu pomocy doraźnej.
Po tych uzupełnieniach wszyscy jednomyślnie zaakceptowali projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2007 r.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
 
 
       Ewa Komorowska                                                                     Urszula Rudzińska
            Protokolant                                                                        Przewodniczący Komisji