2008

Protokół nr 13/08 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 12.12.2008 r.

Protokół nr 13/08
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
w dniu 12.12.2008 r.
RM - 0063-4/13/08
Godz. rozpoczęcia:16.00
Godz. zakończenia: 18.10
Komisja w składzie:
1. Przewodnicząca Komisji: Urszula Rudzińska
2. Członkowie Komisji: Andrzej Dettloff
Władysław Hetman
Krzysztof Jopek
Ewelina Marcinkowska - nieobecna
Danuta Panek-Janc
Ewa Pietrzak
Protokolant: Hanna Dudzik
 
Brudnopis sporządzony podczas posiedzenia komisji oraz lista gości stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Tematy:
 1. Zapoznanie z efektami projektu '' Czyste Puszczykowo''.
 2. Zapoznanie ze stanem zaawansowania prac – budynek komunalny przy ul. Nadwarciańskiej.
 3. Profilaktyka badań przeciwko wirusowi HPV.
 4. Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek od opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
 5. Sprawy bieżące.
Ad 2.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska rozpoczęła posiedzenie komisji od kwestii budynku komunalnego przy ul. Nadwarciańskiej.
Głos w tej sprawie zabrała pani Barbara Mulczyńska-Dywan, która zapoznała komisję ze stanem zaawansowania prac w budynku oraz wyjaśniła, że na początku lutego powinien być już gotowy projekt. W przyszłym roku ukończona zostanie dokumentacja oraz będzie pozwolenie na budowę.
Ponadto komisja poruszyła również sprawę budynku przy ul. Poznańskiej.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że budynek zostanie zabezpieczony oraz, że konieczne jest ustalenie przeznaczenia tego obiektu.
Ad 1.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska poprosiła pana Zenona Guźniczaka właściciela firmy Eko-Rondo o podsumowanie efektów projektu ''Czyste Puszczykowo'' na terenie miasta.
Pan Zenon Guźniczak wyjaśnił członkom komisji, że usunięte zostały całkowicie gniazda z terenu miasta oraz, że po przejściu na nieodpłatny system workowy wzrósł wywóz przez ich firmę na sortownie z 3% na 20% obecnie utrzymuje się on na poziomie 10%.
Komisja podjęła dyskusję nad efektami segregacji workowej na terenie miasta oraz ilości wywożonych na wysypisko oraz sortownie śmieci.
Zwrócono się również z zapytaniem jaka firmą, zajmuje się wywozem śmieci z ulic miasta.
Jak wyjaśniono firma ''Eko- Rondo'' wywozi śmieci z posesji prywatnych natomiast za ulice oraz tereny leśne odpowiada firma ''Flora'', która dokonuje również wstępnej segregacji.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska złożyła w imieniu komisji wniosek o dalszą systematyczną edukację mieszkańców miasta w zakresie segregacji.
Pani Janina Kozeńska wyjaśniła, że niedawno do druku oddany został kalendarz selekcjonera na kolejny rok, który uzupełniono o dodatkowe informacje.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zaprezentowała komisji przygotowany kalendarz selekcjonera oraz omówiła poszczególne zmiany, które zostały w nim wprowadzone. Jak wyjaśniła w tym roku kalendarz współfinansowany jest przez firmę Eko-Rondo z uwzględnieniem terminów wywozu nieczystości stałych przez ich firmę.
Komisja podjęła dyskusje na temat wzrostu opłaty za wywóz nieczystości oraz wprowadzenia, ze względu na wzrost o 33% opłaty środowiskowej, odpłatnego odbioru worków z segregowanymi odpadami.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zwróciła się do członków komisji o opinie na temat pozostawienia w budżecie miasta kwoty na utrzymanie bezpłatnego odbioru worków od mieszkańców
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska opowiedziała się za utrzymaniem stanu bezpłatnego odbioru worków, gdyż odejście od tego systemu wprowadziło by chaos oraz zaprzepaściło dotychczasowe efekty edukacji ekologicznej wśród mieszkańców Puszczykowa.
Ad 3.
Głos zabrał przybyły na posiedzenie komisji pan Radosław Bereżański, który zapoznał członków komisji z ideą fundacji ''Dbam o Zdrowie'', która w ramach akcji ''Podaruj Zdrowie'' będzie zajmować się dofinansowywaniem do leków dla pacjentów w trudnej sytuacji finansowej. Jak wyjaśnił jego intencją było zasygnalizowanie komisji takiej możliwości.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska wyraziła swoje zainteresowanie omawianą akcją, oraz chęć spotkania i przeprowadzenia rozmów na ten temat z przedstawicielem fundacji ''Dbam o Zdrowie''
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka podjęła temat kontenerów na leki umieszczonych w aptekach.
Wobec wyjaśnień udzielonych przez pana Radosława Bereżańskiego odnośnie problemów ze składowaniem znacznej ilości leków komisja zasugerowała aby zbiórkę leków przeprowadzić w tym samym czasie, w którym apteka dokonuje własnej utylizacji.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że akcja składowania leków zostanie przeprowadzona we wszystkich puszczykowskich aptekach.
Ad 4.
Wyjaśnień w tej sprawie udzieliła pani Janina Kozeńska, która przedstawiła członkom komisji treść oraz wyjaśniła konieczność podjęcia uchwały.
W obecności 6 członków komisji przeprowadzono głosowanie nad projektem uchwały.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek od opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych został przyjęty jednogłośnie 6 głosami za.
Ad 5.
Pan komendant Straży miejskiej Dariusz Borowski omówił efekty akcji zakładania blokad przeprowadzonej na ul. Kraszewskiego. Jak wyjaśnił zaplanowana jest ona również na ul. Kopernika, ul. Chrobrego oraz ul. Poznańską.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zwróciła się z prośbą do pana Remigiusza Motyckiego o wymalowanie miejsc postojowych na parkingach.
Ponadto podjęto również sprawę bezpieczeństwa w mieście w okresie świąt oraz sylwestra. Jak poinformował komendant pan Dariusz Borowski w okresie świątecznym służbę pełni policja, natomiast w dzień sylwestra do godz. 18.00 straż miejska.
Radny Stanisław Balbierz zgłosił brak tablic informacyjnych na ul. Piaskowej oraz ul. Kraszewskiego – przy szpitalu.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska o godzinie 18.10 zamknęła posiedzenie komisji. Termin kolejnego posiedzenia wyznaczono na 13 stycznia 2009 roku, na godzinę 18.00.
 
 
 
 
Protokolant                                                                                                   Przewodnicząca komisji
 
 
Hanna Dudzik                                                                                               Urszula Rudzińska 
 
 
 
 

Protokół nr 12/08 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 21.11.2008 r.

Protokół nr 12/08
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
w dniu 21.11.2008 r.
RM - 0063-4/12/08
Godz. rozpoczęcia:17.00
Godz. zakończenia: 19.15
Komisja w składzie:
1. Przewodnicząca Komisji: Urszula Rudzińska
2. Członkowie Komisji: Andrzej Dettloff
Władysław Hetman
Krzysztof Jopek - nieobecny
Ewelina Marcinkowska - nieobecna
Danuta Panek-Janc
Ewa Pietrzak
 
3.Goście: Stanisław Balbierz – radny
 
 
Dariusz Borowski – komendant Straży Miejskiej
 
 
Leszek Winiszewski – strażnik miejski
 
 
 
Protokolant: Hanna Dudzik
Brudnopis z posiedzenia oraz lista gości stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Tematy:
 1. Plan pracy i rozwoju Straży Miejskiej na lata 2009 – 2010.
 2. Profilaktyka raka szyjki macicy.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
Ad 1.
Pan Dariusz Borowski zabrał głos w sprawie planu pracy i rozwoju straży miejskiej na lata 2009 – 2010 oraz przedstawił nowego pracownika pana Leszka Winiszewskiego. Pan Dariusz Borowski odnośnie planu wyjaśnił, że chciałby aby zawarte zostało porozumienie z dyrektorem Wielkopolskiego Parku Narodowego o wspólnych patrolach ze Strażą Parkową. Dodał również, że przedstawione zostały zadania strażników z podziałem miasta na cztery strefy, za każda odpowiedzialny jest jeden strażnik. Okres pełnienia służby podzielony został na dwa okresy: jesienno - zimowy oraz wiosenno - letni.
Pan Dariusz Borowski wyjaśnił również, że wystąpił o zwiększenie etatów, gdyż pozwoli to na wprowadzenie służby do godziny 22.00 i być może poprawi bezpieczeństwo w mieście. Odnośnie zgłaszanych niebezpiecznych miejsc na terenie miasta wyjaśnił, że wiele z nich zniknęło już z tej listy, w związku z tym poprosił o informacje na temat nowych sugestii.
Radni zgłosili komendantowi poszczególne punkty, które budzą ich niepokój, poproszono o zwrócenie uwagi na takie miejsca jak: ul Kasprowicza przy lesie, budynek po pani doktor Gładyszowej, przedłużenie ul. Libelta i ul. Wawrzyniaka.
Radna Ewa Pietrzak zwróciła uwagę na brak oznakowania kierującego do muzeum Arkadego Fiedlera, w przyszłym roku obchodzi ono 35 lecie istnienia, stąd takie oznakowanie było by wskazane.
Pan Dariusz Borowski wyjaśnił, że zlecono już wykonanie takiego oznakowania.
Komisja poruszyła również temat uszkodzonych chodników w mieście oraz systemu żółtych kartek dla kierowców.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska podjęła kwestię ekspertyzy oznakowania pionowego i poziomego na terenie miasta. Odnośnie problemu z parkującymi kierowcami zasugerowała ze względu na znaczną powierzchnię miasta skupienie się przez okres miesiąca na jednym miejscu, gdyż może w taki sposób uda się tą sprawę uporządkować.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska wyraziła również swoje poparcie dla planu podpisania porozumienia międzygminnego o wzajemnych wykorzystywaniu służb np. podczas imprez lokalnych.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zwróciła się również z zapytaniem do pana Dariusza Borowskiego odnośnie zwiększenia kompetencji straży po spotkaniu z posłami na Sejm RP.
Pan Dariusz Borowski wyjaśnił, że w tej kwestii nic nie uległo zmianie. Istniejąca ustawa o straży jest ustawą kadłubową, która daję pewne uprawnienia, ale nie daje możliwości ich wykonawstwa.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska podjęła również sprawę weekendowych dyżurów policji na terenie miasta oraz ich efektów. Zasugerowała przesunięcie dyżurów na godziny nocne.
Pan Dariusz Borowski wyjaśnił, że pieniądze na ten cel przeznaczone były z konta na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi, służba policji odbywała się w godzinach od 15.00 do 23.00 od piątku do niedzieli.
Radna Ewa Pietrzak powiedziała, że nie zadowalają jej wyniki opisane w zestawieniach.
Komisja dyskutowała nad przeznaczeniem środków na przeciwdziałanie uzależnieniom w szerszym znaczeniu.
Głos podczas posiedzenia zabrała również burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która poruszyła kwestię mieszkań komunalnych.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska podjęła temat właścicieli budynku byłej restauracji ''Leśnej''.
W przypadku skarg mieszkańców na ten budynek konieczna jest odpowiednia reakcja.
Komisja dyskutowała również na temat odorów sanitarnych oraz pustostanów znajdujących się na terenie miasta.
Ad 2.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska wyjaśniła, że rozmawiała z panią Niną Kozeńską odnośnie kontynuacji profilaktyki przeciwko HPV.
Radna Ewa Pietrzak powiedziała, że zorganizowała spotkanie z rodzicami oraz prelekcję na temat profilaktyki raka szyjki macicy. Poinformowała również, o skierowanym do niej piśmie, w którym rodzice wyrazili swoje zbulwersowanie faktem możliwości zaszczepienia tylko 13 dziewczynek. Skłonni są oni bowiem partycypować w tych kosztach w przyszłości.
Zwrócono się do pani Niny Kozeńskiej o skierowanie pisma do Starostwa Powiatowego z prośba o jednoznaczną deklarację wysokości kwoty jaką mogą przeznaczyć na profilaktykę szczepień przeciwko wirusowi HPV dla miasta Puszczykowa, gdyż miasto nie jest zainteresowane ograniczeniem liczby osób z tego względu, iż przewidywana jest możliwość dofinansowania, którą przewidują również rodzice.
Wnioski komisji:
 1. Podtrzymanie stanowiska współudziału w programie profilaktyki raka szyjki macicy u dziewcząt.
 2. Komisja przychyla się do wniosku komendanta straży miejskiej o zwiększenie etatów, a także do podpisania porozumienia międzygminnego o współpracy straży miejskiej
 3. Zaostrzenie działań straży miejskiej w przypadkach przekroczenia przepisów o ruchu drogowym, w szczególności dotyczących parkowania pojazdów na chodnikach.
 4. Kontynuowanie umowy z Komendą Miejską Policji w Poznaniu dotyczącą weekendowych patroli w miesiącach letnich, oraz rozszerzenie tejże umowy o przeciwdziałanie szeroko pojętym uzależnieniom i wandalizmowi.
Radny Stanisław Balbierz poinformował o tym, iż pierwsze spotkanie odbyła Komisja Mieszkaniowa dokonano wyboru przewodniczącego, zwrócono również uwagę, że konieczne jest powołanie sekretarza.
Komisja zwróciła się z prośbą o przygotowanie oświetlenia świątecznego ulic miasta.
Termin kolejnego posiedzenia komisji wyznaczono na 12 grudnia, na godz.16.30. Posiedzenie komisji zakończono.
 
 
Protokolant                                                                                                    Przewodnicząca komisji
 
 
Hanna Dudzik                                                                                                Urszula Rudzińska
 

Protokół nr 11/08 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 22 października 2008 r.

Protokół nr 11/08
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
w dniu 22 października 2008 r.
RM - 0063-4/11/08
Godzina rozpoczęcia: 15.00
Godzina zakończenia 16.40
Komisja w składzie:
1. Przewodnicząca Komisji: Urszula Rudzińska
2. Członkowie Komisji: Andrzej Dettloff
Władysław Hetman
Krzysztof Jopek
Ewelina Marcinkowska
Ewa Pietrzak
Danuta Panek-Janc
3.Goście: Małgorzata Ornoch-Tabędzka – burmistrz miasta
Stanisław Balbierz – radny miasta
Janina Kozeńska – pracownik referatu Gospodarki Komunalnej
Robert Rasztorf – komendant komisariatu policji w Puszczykowie
Wioletta Flieger – pracownik MOPS
Maria Pałczyńska – przedstawiciel Caritas przy kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP
Krystyna Radziszewska-Kaczmarek – przedstawiciel Caritas przy kościele pw. Matki Boskiej Wniebowziętej
Protokolant: Katarzyna Szóstak
 
Brudnopis sporządzony podczas posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
 
Tematy:

1.Sprawa Komisji Mieszkaniowej

2.Spotkanie z komendantem komisariatu policji w Puszczykowie p. Robertem Rasztorfem.

 

Ad 1. Sprawa komisji mieszkaniowej.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska przywitała zgromadzonych i rozpoczęła posiedzenie od tematu powołania komisji mieszkaniowej. Przewodnicząca wyjaśniła, że intencją członków Komisji Spraw Społecznych było, aby w skład Komisji Mieszkaniowej weszły osoby, które najlepiej znają problemy mieszkańców i znajdują się najbliżej potrzebujących.
Pan Remigiusz Motycki omówił projekt uchwały w sprawie powołania komisji mieszkaniowej wyjaśnił też, że konieczność jej powołania wynika z podjęcia przez Radę Miasta na sesji w dniu 25 czerwca br. uchwały nr 135/08/V w sprawie zasad wynajmowania i zamiany lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Puszczykowa. Pan Remigiusz Motycki dodał, że wcześniej planowano zawrzeć w projekcie uchwały także regulamin komisji mieszkaniowej, jednak radca prawny nie przychylił się do takiego rozwiązania.
Następnie przedstawiły się panie Maria Pałczyńska, reprezentująca Caritas działający przy parafii pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Puszczykówku; pani Krystyna Radziszewska-Kaczmarek reprezentująca Caritas działający przy parafii pw. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie oraz pani Wioletta Flieger będąca pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska wyjaśniła, że regulamin komisji zostanie przyjęty przez komisję a później poddany do akceptacji Rady Miasta.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powołania komisji mieszkaniowej.
Następnie pani Maria Pałczyńska zapytała jaka jest możliwość ograniczenia ruchu na ulicy 3-go Maja ze względu na bezpieczeństwo przechodzących tamtędy dzieci.
Komendant komisariatu policji pan Robert Rasztorf wyjaśnił, że ulica 3-go maja jest drogą miejską i to Urząd jest jej zarządcą i to do niego należy wnioskować o podjęcie interwencji np. umieszczenie znaku ograniczenia prędkości lub spowalniacza.
Pan Remigiusz Motycki dodał, że jeśli takiej interwencji będzie chciało 2/3 mieszkańców, wtedy Urząd np. postawi znak o ograniczeniu prędkości lub umieści spowalniacz na drodze.
Wobec powyższego pani Maria Pałczyńska zgłosiła swój wniosek radnym, aby za ich pośrednictwem podjęto odpowiednia interwencję. Radni z tego okręgu przyjęli wniosek do wiadomości.
Pani Krystyna Radziszewska-Kaczmarek poprosiła o wyjaśnienie, czy Urząd dysponuje mieszkaniami i jakie są szanse na efekty pracy komisji.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że na dziś nie ma żadnego wolnego mieszkania, ale podjęte zostały prace w kierunku adaptacji budynku przy Eko-Rondo dodał, że jest około 100 wniosków, komisja ma zająć się ich weryfikacją.
Ad 2. Spotkanie z komendantem komisariatu policji w Puszczykowie p. Robertem Rasztorfem.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska przywitała komendanta policji, ustalono, że od tej pory komisariat będzie informowany za pośrednictwem straży miejskiej o kolejnych terminach posiedzeń Komisji Spraw Społecznych.
Poruszono temat patroli, które odbywają się w weekendy letnie, pan Robert Rasztorf poinformował, że Urząd otrzymuje sprawozdania poweekendowe i wyraził zdziwienie, że komisja nie otrzymuje sprawozdań do wiadomości.
Pan Robert Rasztorf wyjaśnił, że patrole miały odbywać się od czerwca do listopada, jednak zostały wprowadzone dopiero od 8 sierpnia, dodał też, że odbywają się w godzinach od 15.00 do 23.00 i nastawione są na przeciwdziałanie alkoholizmowi ponieważ są finansowane ze środków pozyskiwanych z koncesji na sprzedaż alkoholu.
Wyjaśniono także, że w kolejnych latach możliwy jest udział członków komisji w pertraktacjach przy sporządzaniu porozumienia z policją, pan Robert Rasztorf dodał, że w bieżącym roku nie było ze strony Urzędu żadnego przedstawiciela do rozmów.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska poprosiła o przedstawienie wniosków z patroli.
Pan Robert Rasztorf wyjaśnił, że dzięki pojawieniu się patroli, w ciągu ostatnich dwóch miesięcy jest mniej osób spożywających alkohol w miejscach publicznych. Dodał, że nakładane są mandaty co daje oczekiwane rezultaty w postaci zmniejszenia procederu, jednak w większości przypadków osoby są pouczane, ponadto duży nacisk kładziony jest na zakaz sprzedaży alkoholu osobom nieletnich.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zapytała, czy możliwe jest porównanie liczbowe z rokiem ubiegłym.
Pan Robert Rasztorf wyjaśnił, że można przeliczyć mandaty, pouczenia; można też zapoznać się ze sprawozdaniami za miesiące sierpień i wrzesień.
Radna Danuta Panek-Janc zawnioskowała, aby w przyszłym roku porozumienie obejmowało również przeciwdziałanie narkomanii.
Pan Robert Rasztorf wyjaśnił, że wniosek powinien być uwzględniony w przyszłym roku podczas sporządzania porozumieniach z Komendą Wojewódzką, wtedy należy zwrócić uwagę także na przeciwdziałanie narkomanii.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zapytała, na ile po sygnałach radnych można kontrolować zezwolenia na sprzedaż alkoholu a także na prowadzenie punktów z automatmi do gier.
Pan Robert Rasztorf wyjaśnił, że sprawa automatów jest znana policji, podobnie narkotyki, dodał, że od 2 m-cy podjęte są działania operacyjne, musi być zgromadzony solidny materiał dowodowy, aby skończyć z procederem, jednak nie może ujawniać szczegółów postępowania.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zwróciła uwagę na problem zgłaszany przez mieszkańców końcówki ulicy Wawrzyniaka, gdzie na skraju lasu spotykają się podejrzane osoby.
Pan Robert Rasztorf wyjaśnił, że sprawa ta jest objęta akcją policji.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska poruszyła też temat możliwości kontroli ze strony policji podmiotów gospodarczych prowadzących uciążliwą dla sąsiedztwa działalność.
Pan Robert Rasztorf wyjaśnił, że straż miejska również może kontrolować, jeśli zgłaszane będzie naruszenie porządku. Wyjaśnił, że np. jeśli po godzinie 22.00 będzie hałas, zgłaszający jest pytany czy to przeszkadza, jednak ukarać można tylko w przypadku złożenia wniosku przez zgłaszającego. Wyjaśnił też, że ta procedura za każdym razem jest taka sama, nawet jeśli zgłoszenie dotyczy kolejny raz tego samego miejsca.
Pan Robert Rasztorf poinformował też, że sporadycznie kontrolowane są warsztaty samochodowe itp. przestępczość samochodowa spadła, w tym roku 6 kradzieży pojazdów a 4 wykryte. Pan Robert Rasztorf dodał też, że w ciągu trzech kwartałów uzyskano ponad 70% wykrywalność.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zwróciła uwagę na zwiększenie opieki nad boiskiem i powstałą siłownią pod chmurką.
Pan Robert Rasztorf wyjaśnił, że do tej pory nie dotarły do niego sygnały, że coś dzieje się źle, dodał, że policja czeka na kamerę obiecaną przez Urząd ponieważ z panią burmistrz ustalono, że nagranie będzie zgrywane, póki co nie ma kamery i nie ma możliwości monitorowania tego obiektu.
Pan Stanisław Balbierz zapytał ilu jest dzielnicowych na terenie miasta.
Pan Robert Rasztorf wyjaśnił, że dwóch, tyle przewidziane w Komendzie Miejskiej, jednak przez 6 miesięcy byli ono na misji w Kosowie. Dodał też, że w komisariacie jest 15 etatów.
Radny Stanisław Balbierz zapytał o współpracę ze strażą miejską w nawiązaniu do niedawnego pożaru o którym policja nie poinformowała Urzędu.
Pan Robert Rasztorf wyjaśnił, że dom należał do osoby prywatnej i policja nie ma obowiązku zawiadamiania straży miejskiej o takim zajściu. Zgodnie z procedurą powiadomiona została prokuratura oraz odpowiednie służby. Ponadto pan Rasztorf wyjaśnił, że taka osoba sama powinna zgłosić się do miasta i poinformować o swojej sytuacji.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska poinformowała, że należy zaproponować do planu pracy Rady na 2009 r. posiedzenie na temat bezpieczeństwa. Przewodnicząca poprosiła tez pana komendanta o przedstawienie radnym zakresu obowiązków dzielnicowych.
Pan Robert Rasztorf odpowiedział, ze nie widzi ku temu przeszkód.
Następnie pan Robert Rasztorf poruszył temat przygotowania programu „Bezpieczne miasto” przy udziale policji, Komisji Spraw Społecznych i Urzędu, zaproponował też swoją pomoc w przygotowaniu programu, opracowaniu celów, określeniu działań. Pan Robert Rasztorf dodał że taki program byłby uchwalony przez Radę, jasno byłyby też określone jej oczekiwania.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska powiedziała, że ważne jest to co kryje się za zapisem, poprosiła też o pomoc pana komendanta,oraz o przybliżenie jak rozpocząć procedurę.
Radna Danuta Panek-Janc zapytała, czy w przypadku posiadania takiego programu, policja poinformowałaby miasto o pożarze.
Pan Robert Rasztorf odpowiedział, że jeśli byłoby to zawarte w programie, to tak. Komendant dodał też, że posiadanie programu ułatwi pozyskiwanie środków finansowych na bezpieczeństwo zarówno rządowych jak i unijnych.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska poprosiła o zanotowanie, że komendant zaproponował współpracę w przygotowaniu i realizacji programu dotyczącego bezpieczeństwa.
Następnie radny Stanisław Balbierz zapytał czy policji znane są miejsca zbierania się młodzieży np. na końcówce ulicy Kasprowicza, na Chrobrego przy lesie; radna Danuta Panek-Janc zapytała też o parking przy cmentarzu, a radny Władysław Hetman o ulice Jarosławską i Gołębią.
Pan Robert Rasztorf wyjaśnił, że policja na bieżąco sprawdza te miejsca, a młodzież jest kontrolowana i legitymowana.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska podjęła temat godzin, w których odbywają się patrole, zapytała czy w przyszłości będzie możliwość aby trwały one do północy.
Pan Robert Rasztorf odpowiedział, że podczas ustalania warunków były podane trzy możliwości w tym prowadzenie patroli w godzinach od 17.00 do 1.00, ale Urząd wybrał opcję od godziny 15.00 do 23.00. Pan komendant dodał, ze przy ustalaniu warunków w przyszłym roku, w spotkaniach powinny wziąć udział osoby zainteresowane w tym członkowie Komiasji Spraw Społecznych.
Następnie przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska poruszyła sprawę wyjazdu z terenu starej szkoły na drogę 430. Zaznaczyła, że jest tam bardzo niebezpiecznie, zaproponowała, aby zamknąć barierką ten wyjazd ponieważ jest możliwość wjazdu i wyjazdu od strony ulicy Podgórnej, zapytała też, czy policja może o to równorzędnie zawnioskować.
Pan Robert Raszorf wyjaśnił, że Urząd powinien wystąpić z takim wnioskiem do Wojewódzkiego Zarządu Dróg, a policja może go poprzeć, przedstawić analizę sytuacji.
Radny Andrzej Dettloff zaproponowała, aby miasto samo zainstalowało barierkę.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska wniosła o sprawdzenie możliwości zamknięcia wyjazdu ze starej szkoły na drogę 430.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska wspomniała także o konieczności wykonania lewoskrętu do Wir.
Radny Andrzej Dettloff zapytał w jaki sposób zostanie zabezpieczony teren przy cmentarzu przed dniem 1 listopada, ponieważ nie są respektowane znaki zakazu wjazdu, postoju.
Pan Robert Rasztorf odpowiedział, że policja od 27.10. do 3.11. wstępnie w porozumieniu ze strażą miejską, będzie zajmować się terenem. m.in. prawdopodobnie zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zasugerowała, aby policja prowadziła patrole na ulicy Poznańskiej w niedzielę w godzinach przedpołudniowych w związku z parkowaniem pojazdów na pasie drogowym.
Pan Robert Rasztorf wyjaśnił, że komisariat nie pełni służby całodobowej, w niedziele od godz. 10.00. Dodał, że policja dysponuje trzema samochodami w tym dwa z nich to polonezy, które są zawodne, poprosił też o informowanie telefonicznie o problemach, wtedy możliwa będzie reakcja, podkreślił jednak, że w związku z patrolowaniem różnych części miasta nie zawsze będzie możliwe podjęcie natychmiastowej interwencji.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zapytała, na kiedy możliwe będzie przygotowanie przez pana komendanta projektu programu „Bezpieczne miasto”.
Pan Robert Rasztorf odpowiedział, że może przedstawić taki projekt na najbliższym posiedzeniu komisji.
Pan Stanisław Balbierz wniósł, aby przy okazji zbliżającego się święta, Urząd zadbał o grób pana Wojciecha Michałka-Grodzkiego, po którym miasto odziedziczyło majątek.
Termin kolejnego posiedzenia wyznaczono na 21 listopada na godz. 17.00.
 

Protokół nr 10/08 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 9.10.2008 r.

Protokół nr 10/08
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
w dniu 9.10.2008 r.
RM - 0063-4/10/08
Godz. rozpoczęcia 16.00
Godz. zakończenia 17.50
Komisja w składzie:
1. Przewodnicząca Komisji: Urszula Rudzińska
2. Członkowie Komisji: Andrzej Dettloff
Władysław Hetman
Krzysztof Jopek
Ewelina Marcinkowska
Ewa Pietrzak
Danuta Panek-Janc - nieobecna
3.Goście: Małgorzata Ornoch-Tabędzka – burmistrz miasta
Stanisław Balbierz – radny miasta
Dariusz Borowski – komendant straży miejskiej
Janina Kozeńska – pracownik referatu Gospodarki Komunalnej
Protokolant: Katarzyna Szóstak
 
Brudnopis sporządzony podczas posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
 
Tematy:
 1. Sprawa przychodni.
 2. Przedstawienie stanu prac nad powołaniem komisji mieszkaniowej.
 3. Aktualny budżet z działu opieka zdrowotna, zestawienie programów i wydatków na badania profilaktyczne.
 4. Sprawa budynku przy Eko-Rondo.
 5. Propozycje zmian w regulaminie utrzymania porządku i czystości w mieście.
Ad 1. Sprawa przychodni.
Pracownik Biura Rady Miasta Katarzyna Szóstak wyjaśniła, że w sprawie przychodni trwają negocjacje, a podczas ostatniego posiedzenia Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta uznała, że o ile dojdzie do porozumienia z aktualnym dzierżawcą, powinno się zrezygnować z przeprowadzania przetargu w sprawie dzierżawy obiektu. Wyjaśniono także, że sprawa przychodni zostanie przedstawiona podczas październikowej sesji.
Ad 2. Przedstawienie stanu prac nad powołaniem komisji mieszkaniowej.
Pracownik Biura Rady Miasta Katarzyna Szóstak poinformowała, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, oraz obie siedziby Caritas działające na terenie Puszczykowa, wyznaczyły kandydatów na członków komisji mieszkaniowej i pisemnie zgłosiły kandydatury. Ponadto Katarzyna Szóstak wyjaśniła, że nieobecny na posiedzeniu kierownik referatu Gospodarki Komunalnej Remigiusz Motycki przygotowuje projekt uchwały w sprawie powołania komisji mieszkaniowej oraz jej regulamin i zostaną one oddane pod opinię komisji na kolejnym posiedzeniu.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska wniosła, aby pan Remigiusz Motycki sprawdził, jak wygląda regulamin utrzymania czystości i porządku w okolicznych miejscowościach.
Radny Krzysztof Jopek poprosił o zaznaczenie, aby w przyszłości listy podpisów mieszkańców były bardziej sformalizowane, niż ta w sprawie przychodni przedstawiona podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska w imieniu komisji wniosła, aby umowa, która zostanie podpisana z dzierżawcą przychodni formalizowała organizację jej pracy, oraz aby zawierała wskazówki co do poprawy jej funkcjonowania.
Ad 3. Aktualny budżet z działu opieka zdrowotna, zestawienie programów i wydatków na badania profilaktyczne.
Pani Janina Kozeńska przedstawiła wykonanie budżetu z działu opieka zdrowotna na ten rok, wyjaśniła, że budżet opiewał na 15.000,00 zł, jednak niektóre zeszłoroczne płatności wykonane były na początku stycznia tego roku, co spowodowało zmniejszenie tegorocznych funduszy, dodała też, że należy spodziewać się powtórzenia tej sytuacji na początku przyszłego roku.
Pani Janina Kozeńska poinformowała, że 1875,00 zł kosztowało szkolenie młodzieży z udzielania pierwszej pomocy, które zostało przeprowadzone przez Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej z Poznania, dodała też, że planowane jest przesunięcie w budżecie, dzięki czemu wygospodarowane zostanie 8.000,00 zł, co pozwoli na wykonanie wszystkich zaplanowanych wydatków.
Poruszony został także temat szczepień przeciwko wirusowi HPV wywołującemu raka szyjki macicy. Pani Janina Kozeńska wyjaśniła, że Starostwo Powiatowe zwróciło się do gmin o dofinansowanie szczepień pozostałych dziewczynek w danym roczniku (dofinansowanie starostwa objęło 28% populacji w danym roczniku tj. w przypadku Puszczykowa 13 dziewczynek). Pani Janina Kozeńska poinformowała, że koszt całkowitego szczepienia dziewczynek z danego rocznika wyniósłby około 80.000,00 zł, zasugerowała też, że wskazana byłaby częściowa odpłatność ze strony rodziców co wpłynęłoby pozytywnie na rzetelność w dopilnowaniu przez nich terminów kolejnych szczepień.
Radna Ewa Pietrzak zaproponowała rezygnację z organizacji „Muzyki na Zakolu”, a w zamian za oszczędzone środki przeprowadzenie szczepień.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że na sesji zaproponowane zostanie zaciągnięcie kredytu długoterminowego na 4,5 mln zł, przedstawiona zostanie też propozycja przesunięć, dodał, że organizacja imprez kulturalnych też jest potrzebna.
Pani Janina Kozeńska zaproponowała, aby zapytać rodziców, czy są zainteresowani dofinansowaniem szczepień np. w 1/3.
Radna Ewa Pietrzak zaoferowała, że przedstawi taką propozycję rodzicom podczas wywiadówek.
Pani Janina Kozeńska zaproponowała rozwiązanie w postaci współpartnerstwa ze Starostwem Powiatowym, w nawiązaniu do tego przewodnicząca Komisji Urszula Rudzińska wniosła o przygotowanie takiego pisma do starosty.
Poruszono także temat pojemników na psie odchody, skarbnik Piotr Szmytkowski zapewnił, że nie będzie problemu z wygospodarowaniem środków na ich zakup.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zwróciła uwagę na konieczność edukacji mieszkańców w tym temacie np. poprzez rozdawanie toreb na psie odchody.
Pan Dariusz Borowski poinformował, że akcja czipowania psów już przyniosła rezultat w postaci nałożenia mandatu na właściciela psa pozostawionego bez opieki.
Wyjaśnił również, że strażnicy podczas swoich patroli zwracają uwagę na tych, którzy ogrzewają domy spalając niedozwolonymi materiałami.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zasugerowała umieszczenie na ulotkach informacji o regulaminie oraz konsekwencjach wynikających z niego dla mieszkańców.
Ad 4. Sprawa budynku przy Eko-Rondo.
Odczytano informację przygotowaną przez panią Barbarę Mulczyńską-Dywan dotyczącą budynku przy Eko-Rondo – wyjaśnienia stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 5. Propozycje zmian w regulaminie utrzymania porządku i czystości w mieście.
Głos zabrał pan Dariusz Borowski, który wyjaśnił, że problemem w mieście jest uciążliwość związana z hodowlą zwierząt gospodarskich głównie przez osoby starsze. Komendant wyjaśnił, że zdarzają się w tej sprawie protesty mieszkańców, którzy oczekują od miasta szybkiego rozwiązania problemu.
Pani Janina Kozeńska poinformowała o możliwości dochodzenia swoich żądań na drodze cywilnej.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zaproponowała sprawdzenie rozwiązania tej kwestii w innych miejscowościach.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poruszyła kwestię mieszkań socjalnych oraz konieczności ich powstania, podała przykład mieszkańca, którego dom spłonął i miasto szuka dla niego odpowiedniego lokalu ponieważ samo nie dysponuje żadnym wolnym mieszkaniem.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska w kwestii szczepień dla dziewczynek oraz ich współfinansowania przez rodziców, wyjaśniła, iż najpierw przeprowadzona zostanie akcja edukacyjna. Kontaktem z rodzicami zajmie się radna pani Ewa Pietrzak, która spotka się z nimi podczas wywiadówek.
Komisja podjęła również sprawę pisma Ochotniczej Straży Pożarnej z Lubonia, wykazano, że większość podanych przez jednostkę interwencji nie miała związku z zapewnieniem obsługo ze strony miasta (interwencje na drodze wojewódzkiej). Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że zgodziła się na propozycję Starostwa Powiatowego na dofinansowanie w wysokości 10.000 zł systemu komunikowania się z Państwową Strażą Pożarną.
Radna Ewa Pietrzak zwróciła się z prośbą o ustalenie ilości interwencji straży pożarnej z Mosiny na terenie Puszczykowa.
Następnie burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka podjęła sprawę sali sesyjnej wyjaśniła, że okres wakacyjny nie sprzyjał konsultacjom i zwróciła się z prośbą o rozważenie możliwości przeniesienia sesji Rady Miasta do sali w budynku starej szkoły podstawowej ze względu na trudną sytuację lokalową w Urzędzie Miasta.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska ustaliła termin kolejnego posiedzenia komisji na 22.10 br. na godzinę 16.00. Na tym posiedzenie komisji zakończono.
 
Protokolant                                                                                                      Przewodnicząca Komisji
 
 
Katarzyna Szóstak                                                                                           Urszula Rudzińska
 

Protokół nr 9/08 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 11.09.2008 r.

Protokół nr 9/08
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
w dniu 11.09.2008 r.
RM - 0063-4/9/08
Godz. rozpoczęcia 16.15
Godz. zakończenia 19.50
Komisja w składzie:
1. Przewodnicząca Komisji: Urszula Rudzińska
2. Członkowie Komisji: Andrzej Dettloff
Władysław Hetman
Krzysztof Jopek
Ewelina Marcinkowska
Ewa Pietrzak
Danuta Panek-Janc
3.Goście: Małgorzata Ornoch-Tabędzka – burmistrz miasta
Stanisław Balbierz – radny miasta
Remigiusz Motycki – pracownik Urzędu
Dariusz Borowski – komendant straży miejskiej
Dariusz Urbanowicz – redaktor „Głosu Puszczykowa”
Lesław Markiewicz – mieszkaniec
Piotr Żeromski - mieszkaniec
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Brudnopis sporządzony podczas posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Tematy:
 1. Sprawa bezpieczeństwa na drogach.
 2. Badania profilaktyczne.
 3. Koncepcja zagospodarowania płyty rynku.
 4. Skład komisji mieszkaniowej.
 5. Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku.
Ad 1.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska powitała członków komisji oraz gości na posiedzeniu komisji.
Komisja zajęła się sprawą umieszczenia fotoradaru na ul. Piaskowej, wysłuchano także pana Piotra Żeromskiego, który w imieniu mieszkańców ulicy Libelta wyraził swoje zaniepokojenie likwidacja radaru na tej ulicy.
Komendant Dariusz Borowski wyjaśnił przyczyny konieczności przeniesienia fotoradaru z ul. Libelta na ul. Piaskową, podkreślił, że jest to zasadne ze względu na znaczną w tym miejscu ilość wypadków oraz wykroczeń. Dodał również, że planowane jest przeniesienie fotoradaru z ul. Kopernika na ul. Wysoką.
Komisja zwróciła się z prośbą do straży miejskiej o obserwację i uważną kontrolę prędkości samochodów jadących ul. Piaskową na wysokości ul. Żupańskiego.
Ad 2.
Głos w sprawie badań profilaktycznych zabrał pan Remigiusz Motycki, który omówił projekt umowy na udzielenie świadczeń w zakresie obsługi medycznej.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zasugerowała aby do końca trwania akcji, umieszczać w Echu Puszczykowa informację o badaniach profilaktycznych. Radny Andrzej Dettloff zwrócił uwagę, aby zamieścić informację, że badaniem nie będą objęte osoby, które badały się w ciągu ostatnich dwóch lat.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska wyjaśniła, że starostwo obiecało wprowadzenie profilaktyki chorób nowotworowych, a w szczególności przeprowadzenie akcji szczepień dla dziewcząt przeciwko wirusowi powodującemu raka szyjki macicy. Poruszyła również kwestię profilaktycznych badań wzroku w szkołach w kierunku wykrycia jaskry, przypomniała także o szkoleniach dla młodzieży z zakresu ratownictwa medycznego.
Przewodnicząca Urszula Rudzińska złożyła wniosek o przygotowanie informacji o tym, kto w szkołach będzie organizował kursy, jakich przedziałów wiekowych będą one dotyczyły oraz jakie będą koszty takiej akcji – co pozwoli na zaplanowanie tego w budżecie.
Pan Remigiusz Motycki dodał, że Urząd uczestniczy w programie ''STOP 18'', który ma przeciwdziałać paleniu papierosów.
Ad 3.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska przeszła do sprawy propozycji oświadczenia Rady Miasta w sprawie rynku. Ze strony Urzędu była prośba o zaopiniowanie oraz przegłosowanie stanowiska przez poszczególne merytorycznie komisje.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska poprosiła o uwagi radnych odnośnie koncepcji.
Komisja podjęła dyskusję na temat koncepcji zagospodarowania płyty rynku.
Głos zabrała radna Danuta Panek-Janc, która wyjaśniła, że Komisja Edukacji Kultury i Sportu zaopiniowała koncepcję pozytywnie. Członkowie komisji stwierdzili, że płyta rynku nie powinna pełnić jedynie funkcji parkingu.
Do dyskusji włączył się pan Lesław Markiewicz, który podjął kwestię ilości miejsc parkingowych na płycie rynku oraz funkcji jaką Rynek ma pełnić, zaproponował też organizację spotkania władz miasta z inwestorami na rynku.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska podsumowała, że komisja przyjęła prośbę organizacji spotkania z inwestorami i wystąpi o jego organizację, a także wnosi o podanie informacji czy były już takie spotkania a jeśli tak to jaki jest ich efekt.
Na zakończenie dyskusji członkowie komisji przedstawili swoje wnioski oraz uwagi odnośnie koncepcji.
Radni Krzysztof Jopek i Andrzej Dettloff wnieśli o likwidację fontann na płycie i pochyłości przed sceną.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że nad projektem i poprawkami zgłoszonymi na wspólnym posiedzeniu komisji pracuje architekt i gotowa wersja zostanie przedstawiona podczas sesji.
Komisja zapoznała się także z pismem mieszkańców, którzy nie życzą sobie hałasu na zakolu Warty, nie wyrażono jednak jednoznacznej opinii w tej sprawie.
Ad 4.
Pan Remigiusz Motycki przedstawił uchwałę oraz regulamin w sprawie powołania składu komisji mieszkaniowej.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska wyjaśniła, że na członków komisji mieszkaniowej powołane zostaną dwie osoby z Caritasu, radny miasta, pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracownik Urzędu Miasta. Komisja zwróciła się z prośbą o wytypowanie odpowiednich osób na następne posiedzenie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała propozycję regulaminu oraz uchwały w sprawie powołania komisji mieszkaniowej.
Ad 5.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska przeszła do omówienia regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście, a przede wszystkim zapisu mówiącego o obowiązkach osób posiadających zwierzęta.
Członkowie komisji podjęli dyskusję odnośnie kontroli szczepień przeciwko wściekliźnie, rejestracji zwierząt poprzez czipowanie oraz utworzenia w mieście punktów z pojemnikami na psie odchody.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zwróciła uwagę na niektóre zapisy regulaminu, zwróciła się o zaktualizowanie regulaminu przez właściwych pracowników urzędu i przedstawienie ich komisji.
Poruszono m.in. problem wypuszczania psów bez smyczy oraz rejestracji psów ras uznawanych za agresywne, podjęto również kwestię uregulowania sprawy posiadania zwierząt gospodarskich na terenie miasta.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zwróciła się z prośba do pana Remigiusza Motyckiego o przygotowanie cennika pojemników na psie odchody.
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. Termin kolejnego posiedzenia nie został ustalony.
 
Protokolant                                                                                                      Przewodniczący Komisji
Katarzyna Szóstak                                                                                           Urszula Rudzińska

Protokół nr 08/08 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 10.07.2008 r.

Protokół nr 08/08
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
w dniu 10.07.2008 r.
Godz. rozpoczęcia:16.15
Godz. zakończenia: 18.30
Komisja w składzie:
1. Przewodnicząca Komisji: Urszula Rudzińska
2. Członkowie Komisji: Andrzej Dettloff
Władysław Hetman
Krzysztof Jopek - nieobecny
Ewelina Marcinkowska
Danuta Panek–Janc
Ewa Pietrzak
3.Goście: Stanisław Balbierz – radny miasta
Remigiusz Motycki – kierownik referatu Gospodarki Komunalnej
Dariusz Borowski – komendant Straży Miejskiej
 
Brudnopis protokołu sporządzony podczas posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
 
Protokolant: Katarzyna Szóstak
 
1.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska przywitała radnych oraz gości i rozpoczęła posiedzenie komisji.
Jako pierwszą, komisja zajęła się sprawą Regulaminu Komisji Mieszkaniowej. Zapoznano się z projektem uchwały i regulaminem pracy komisji. Zasugerowano, aby w sprawie zwiększenia zasobu mieszkań komunalnych, Urząd podjął rozmowy z sąsiednimi gminami np. na temat możliwości udziału w budowie TBS.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że przedstawiony regulamin jest wersją roboczą, podjęty może zostać po ogłoszeniu uchwały nr 135/08/V w sprawie zasad wynajmowania i zamiany lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Puszczykowo w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Na posiedzeniu rozważano też kwestię wstępnego zweryfikowania wniosków, członkowie komisji opowiedzieli się za szerokim przygotowaniem ze strony pracowników Urzędu, komisja miałaby zająć się wizja lokalną i końcową weryfikacja wniosków.
Ustalono, że komisja mieszkaniowa powinna składać się z pracownika MOPS, dwóch pracowników Urzędu, po jednym przedstawicielu z obu placówek Caritasu działających na terenie miasta oraz jednego radnego – w sumie sześć osób. Rozważano też jakiego zapisu należy użyć w uchwale – czy osoby te powinny być wymienione imiennie, pozostawiono to do wyjaśnienia.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił uwagę, aby materiały na komisje były dostarczane w terminie wcześniejszym.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska przeprowadziła głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. Projekt został przyjęty 6 głosami za.
2.
Następnie członkowie komisji zostali poinformowaniu o projekcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach komunalnych. Uchylona miałaby zostać uchwała nr 219/06/IV w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku komunalnym. Wyjaśniono, że ciągle trwają prace nad przygotowaniem projektu uchwały, ale możliwe jest umieszczenie go w porządku obrad na lipcową sesję.
3.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska poinformowała, że w Urzędzie Miasta znajdują się do wglądu interpelacje skierowane przez posła Dariusza Lipińskiego do poszczególnych ministerstw w konsekwencji majowego spotkania, zwrócono się też z prośbą o przesłanie ich do wszystkich radnych.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska powiedziała również, iż odnośnie idei zorganizowania wspólnego spotkania z Komisją Obrony Narodowej i Komisją Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, zostanie wystosowane stosowane zaproszenie. Poprosiła również o powiadomienie o tym sąsiednich gmin.
4.
Następnie członkowie komisji zajęli się pismem Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa odnośnie nieprzychylnego rozpatrzenia ich wniosku o nadanie tytułu honorowego. Wyjaśnień odnośnie prac komisji weryfikacyjnej udzieliła radna Danuta Panek-Janc będąca w jej składzie. Pani Danuta Panek-Janc poinformowała, że komisja zadecydowała, iż tytuł honorowy przyznawany będzie tylko osobom, które wyróżniły się czymś szczególnym, jednoczenie uznano, że burmistrz miasta ma możliwość uhonorowania tej osoby w inny sposób niż przez przyznanie tytułu.
Następnie dyskutowano nad możliwością rozszerzenie składu komisji weryfikującej wnioski o osoby spoza Rady Miasta.
Po wyjaśnieniach pracownika biura Rady Miasta Katarzyny Szóstak, zgodzono się, że zgodnie z uchwałą nr 262/06/IV, po wyłonieniu komisji weryfikacyjnej spośród radnych, tytuł honorowy nadaje uchwałą Rada Miasta Puszczykowa.
5.
Głos zabrał komendant straży miejskiej Dariusz Borowski, który poinformował, że straż miejska pracuje od stycznia w soboty w godzinach od 08.00 do 16.00 oraz z dniem 1 kwietnia br. w niedziele w godzinach od 12.00 do 20.00.
Pan Dariusz Borowski poruszył problem lekceważącego stosunek kierowców do ograniczeń prędkości, także podrzucania śmieci wzdłuż wszystkich dróg prowadzących do lasu. Komendant wyjaśnił, że straż miejska nie jest w stanie przeprowadzać codziennie kontroli fotoradarowej, stwierdził, że mimo wykorzystywania słupów nie przynosi to oczekiwanych skutków, dodał też, że po wypadku na ul. Piaskowej za zgodą burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej przeniesiony zostanie słup z ul. Piaskowej, który może przyczynić się do spowolnienia ruchu.
Poruszony został też problem młodzieży, która po godz. 22.00 po zamknięciu terenu byłego MOSiRu przedostaje się przez ogrodzenie.
Członkowie komisji dyskutowali nad możliwością większego zaangażowania policji w dbałość o utrzymanie porządku w mieście. Pan Dariusz Borowski poinformował, że mimo dopełnienia wszystkich formalności Komenda Wojewódzka Policji nadal nie podjęła decyzji w sprawie płatnych patroli, które miały pojawić się na terenie miasta w okresie letnim.
Poruszone zostały też tematy kładów, które zakłócają spokój i jeżdżą w miejscach niedozwolonych, komendant wyjaśnił, że za każdym razem po zgłoszeniu podejmowana jest interwencja, jednak z reguły jest już za późno aby skutecznie zareagować, ponadto brak możliwości formalnych skutecznego rozwiązania problemu.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił uwagę, że właściwe byłoby postawienie ławki przed budynkiem Urzędu, aby osoby oczekujące na rozmowę ze strażą miejską miały gdzie zaczekać. Ponadto radny Stanisław Balbierz zgłosił problem odkręconych śrub na placu zabaw przy kościele, zaproponował też, aby komisja raz w roku przeprowadzała posiedzenie wyjazdowe i sprawdziła sytuację w mieście.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zaproponowała, aby radny spisał miejsca, które jego zdaniem warto obejrzeć.
Radny Stanisław Balbierz wyjaśnił, że jest umówiony z panem Remigiuszem Motyckim na objazd miasta. Wobec czego przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zaproponowała, aby radny złożył komisji sprawozdanie w tej sprawie.
Członkowie poruszyli też problem koszenia trawy na terenie miasta, braku tablicy informacyjnej w hotelu przy szpitalu a także na skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Wiązowej, zwrócono też uwagę na uszkodzona tablicę informacyjną przy dworcu w Puszczykówku i wniesiono o informację ze strony pani Agnieszki Zielińskiej, kiedy zostanie wykonana nowa tablica informacyjna z planem miasta.
Rozważono także problem planu zdrowotnego, przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska wyjaśniła, że starostwo rozpisało przetarg na badania profilaktyczne, nikt jednak się nie zgłosił, zapewniono jednak, że szpital dostanie środki na USG tarczycy, a ostateczna informacją ma zostać podana na początku września.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska wyznaczyła termin kolejnego posiedzenia na 29.08.br., na godz. 16.15. Na tym posiedzenie komisji zakończono.
 
Protokolant                                                                                                       Przewodnicząca komisji
Katarzyna Szóstak                                                                                            Urszula Rudzińska
 

Protokół nr 07/08 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 03.06.2008 r.

Protokół nr 07/08
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
w dniu 03.06.2008 r.
 
 
Godz. rozpoczęcia:17.30
Godz. zakończenia: 20.20
 
Komisja w składzie:
1. Przewodnicząca Komisji:     Urszula Rudzińska
2. Członkowie Komisji:            Andrzej Dettloff
                                               Władysław Hetman
                                               Krzysztof Jopek
                                               Ewelina Marcinkowska
                                               Danuta Panek-Janc
                                               Ewa Pietrzak
 
3.Goście:                                  Maciej Dettlaff - sekretarz miasta
                                                Piotr Szmytkowski - skarbnik miasta
                                                Stanisław Balbierz - radny
                                                Remigiusz Motycki - pracownik Urzędu Miasta
                                                Robert Raczyński - pracownik Straży miejskiej
                                                Tadeusz Blumczyński
                                                Jan Blumczyński
                                               
Protokolant:                             Hanna Dudzik
 
 
1. Sprawa chipowania zwierząt oraz fundacji "Zwierzęta i my''
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska rozpoczęła posiedzenie komisji od powitania radnych oraz gości. Powiedziała, że jako pierwszy poruszony zostanie temat chipowania zwierząt oraz fundacji "Zwierzęta i my".
Głos zabrał pan Robert Raczyński, który powiedział, że problemem są bezpańskie psy, bezpańskich kotów jest dużo mniej. Pan Robert Raczyński dodał, że skutecznym narzędziem identyfikacji zwierząt byłoby, gdyby każde zostało zachipowane, można by wtedy szybko ustalić dane właściciela zwierzęcia, którego obciążono by kosztami za jego złapanie.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska powiedziała, iż rozumie, że jest to codzienny problem z największa ilością interwencji.
Pan Robert Raczyński stwierdził, że jest to problem dość palący dotyczy on jednak nie tylko naszej gminy.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska poprosiła przybyłych gości o przedstawienie strony technicznej oraz kosztów chipowania.
Radny Krzysztof Jopek zwrócił się z zapytaniem, jakie są prawne możliwości egzekwowania tego od właścicieli zwierząt.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska stwierdziła, że rozumie, że na początku chipowanie będzie dotyczyło psów, które zostaną odłowione. Dodała również, że trudnym będzie aby uchwała spowodowała, że wszyscy poddadzą swoje psy chipowniu.
Pan Robert Raczyński wyjaśnił, że rozwiązanie to będzie pomocne w sprawdzeniu, czy właściciel danego psa opłaca podatek.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że obecnie w Puszczykowie nie ma podatku od psów.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że podatek nie miał znaczenia pod względem fiskalnym, tylko ewidencjonalnym.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska oddała w tej sprawie głos panu Tadeuszowi Blumczyńskiemu.
Pan Tadeusz Blumczyńsk powiedział, że istnieje organizacja, która zajmuje się rejestracją i identyfikacją zwierząt, jak stwierdził chipowanie jest najskuteczniejszą metodą ich kontrolowania.
Pan Jan Blumczyński dodał, że obecnie wystarczy mieć dostęp do internetu i bazy danych i za pomocą czytnika można sprawdzić, kto jest właścicielem psa.
Pan Tadeusz Blumczyński wyjaśnił, że taka ogólnopolska baza danych ma sens, w momencie, kiedy wszystkie zwierzęta zostaną ochipowane. Jest to bowiem najtańsza i najmniej inwazyjna metoda, która może przyczynić się do porządku w naszej gminie, gdzie panuje zwyczaj wypuszczania psów. Stwierdził, że dla właścicieli mogłoby to być przeprowadzane darmowo, wtedy na pewno spotkałoby to się z szerokim zainteresowaniem. Pan Tadeusz Blumczyński dodał również, że proponowany koszt takiego chipa to od 10 - 14 zł, kwota ta zależy jednak od ich ilości.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zapytała jaki jest koszt zakupu czytnika.
Pan Tadeusz Blumczyński wyjaśnił, że prawdopodobnie będzie to koszt około 1000 zł, jak dodał przypuszcza, że są firmy, które oferują niższe ceny, zwrócił jednak uwagę, że problemem jest przeprowadzenie akcji tak, aby wszystkie psy zostały ochipowane.
Przewodnicząca Urszula Rudzińska zapytała, czy w Puszczykowie prowadzone są  szczepienia przeciw wściekliźnie.
Pan Tadeusz Blumczyński powiedział, że ilość ta ostatnio ulega zmniejszeniu, było to około 1000 szczepień.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska powiedziała, że pierwsza taka akcja chipowania zwierząt mogłaby mieć miejsce podczas szczepień psów, zasugerowała również przeprowadzenie akcji medialnej w lokalnej prasie, oraz opublikowanie artykułu w "Echu Puszczykowa", który przedstawi korzyści dla właścicieli wynikające z ochipowania zwierząt i  ich szybkiej identyfikacji.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska stwierdziła, że orientacyjny koszt takiej akcji wyniósłby około 5000 do 6000 zł zwróciła się również z zapytaniem, czy można by to przeprowadzić na jesień.
Pan Tadeusz Blumczyński odpowiedział, że tak.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska stwierdziła, że w takim razie warto podjąć kroki aby podczas jesiennego szczepienia doszło również do pierwszych oznakowań zwierząt.
Pan Jan Blumczyński wyjaśnił, że powinno się to odbywać w ten sposób, że osoba chcąca ochipować psa powinna wylegitymować się w celu potwierdzenia zamieszkania na terenie Puszczykowa.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska stwierdziła, że dla osób spoza Puszczykowa, ochipowanie powinno się wykonywać odpłatnie. Poprosiła również pana Tadeusza Blumczyńskiego o przygotowanie artykułu do "Echa Puszczykowa", z zaznaczeniem, że podobne akcje prowadzone były już w innych miastach oraz, zasygnalizowanie, że korzystnie było by przeprowadzić akcje ochipowania razem ze szczepieniem psa. Pani Urszula Rudzińska zasugerowała również aby dodać, że oznakowanie psa zostanie wykonane nieodpłatnie również wtedy, kiedy właściciel przyjdzie poza terminem szczepienia, oraz, że oznakowanie innych zwierząt będzie wynosić około 10 do 15 zł. Poprosiła również aby wymienione zostały wszystkie korzyści wynikające z ochipowania zwierząt zarówno dla właściciela, jak i dla miasta.
 
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zapytała, jak wygląda sytuacja w przytulisku dla zwierząt.
Pan Tadeusz Blumczyński wyjaśnił, że przytulisko znajduje się pod nadzorem fundacji, która szuka dla tych zwierząt rodzin zastępczych, dlatego jak dodał przez ostatnie lata nie zdarzały się przypadki usypiania psów.
Pan Robert Raczyński dodał, że w przytulisku wszystkie klatki dla psów są obecnie zajęte.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zwróciła się również z zapytaniem, jak wygląda kwestia sterylizacji psów, oraz jak długo pies może przebywać w schronisku.
Pan Tadeusz Blumczyński wyjaśnił, że jest fundacja, która sponsoruje sterylizację suczek z całej okolicy. Dodał również, że jest to około 20 osobników miesięcznie.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zapytała, czy darmowa sterylizacja obejmuje wszystkie suczki z naszego rejonu.
Pan Tadeusz Blumczyński wyjaśnił, że tak. Dodał również, że prawdopodobnie gmina może sponsorować pobyt psa w schronisku do 3 miesięcy. Przeprowadzanie zabiegów sterylizacji jest konieczne aby zapobiec wałęsaniu się po mieście psów i kotów.
Wniosek komisji: komisja pozytywnie zaopiniowała kwestię nieodpłatnego oznakowania psów dla mieszkańców Puszczykowa, jednocześnie dokonując ich spisu. Poprosiła również o przygotowanie w tej sprawie stosownego artykułu z uwzględnieniem uwag zasugerowanych przez członków komisji.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska poprosiła pana Tadeusza Blumczyńskiego o skontaktowanie się z redaktorem "Echa Puszczykowa" w momencie, kiedy artykuł będzie już gotowy.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska powiedziała, że na początku roku przyszło pismo od fundacji "Zwierzęta i my", wyjaśniła, że warto byłoby do niego powrócić i przyjrzeć się tej sprawie, gdyż jest ona o tyle ważna, że stanowi jedną z metod walki z wałęsającymi się psami.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że kwestię tą można rozwiązać albo jako obowiązek miasta, albo poprzez dofinansowanie fundacji w formie konkursu dla organizacji pozarządowych. Wyjaśnił również, że w konkursie, który miał teraz miejsce nikt nie wykazał zainteresowania tym aspektem zadań.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska poprosiła o powiadomienie fundacji, że ich działalność brana jest przez miasto pod uwagę, oraz o poproszenie ich o wcześniejsze występowanie ze swoją ofertą aby była możliwość jej pozytywnego rozpatrzenia.
 
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania i zamiany lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Puszczykowo wraz z regulaminem. 
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska poprosiła pana Remigiusza Motyckiego o przestawienie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania i zamiany lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Puszczykowo wraz z regulaminem. 
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że poprzednia wersja jest już po korekcie prawników, są to jedynie poprawki porządkowe.
Pan Remigiusz Motycki omówił poszczególne zmiany, które zostały dokonane w projekcie uchwały. Poprosił również komisję o propozycje sposobów przyznawania punktów.
Wniosek komisji: po przeprowadzeniu dyskusji komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała zaproponowane i wprowadzone w projekcie uchwały zmiany.
 
 
 
3. Badania profilaktyczne.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska poinformowała o piśmie, które wpłynęło do Urzędu odnośnie badań profilaktycznych finansowanych przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Badania te mają być przeprowadzane na terenie powiatu od lipca 2008 r. w przychodniach lub szpitalach.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska wyjaśniła również, że pani Janina Kozeńska poinformowała, że podjęto ze szpitalem rozmowy na temat wykonania tych badań, dlatego zwraca się z zapytaniem, czy podpisywać taką umowę, czy też nie.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska stwierdziła, że dopóki Starostwo dokładnie nie określi, o jakie badania chodzi, warto byłoby wstrzymać się z decyzją. Zasugerowała również aby przypomnieć informacje o punktach w których wykonywane są badania mammograficzne na terenie Poznania, z których mogą skorzystać mieszkanki powiatu.
Radna Danuta Panek-Janc stwierdziła, że obawy budzi fakt, że prowadzone są równolegle dwa programy i tym samym ostatecznie żaden może nie zostać zrealizowany.
Radny Andrzej Dettloff wyjaśnił, że inna kwestią są badania prowadzone przez powiat, a inną przez nas.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska wyjaśniła, że pracownik urzędu odpowiedzialny za tą kwestię przekaże pismo z wyszczególnieniem miejsc, które miasto może udostępnić na badania. Wyjaśniła, że kwestia zostaje wstrzymana jedynie do momentu szczegółowych informacji od starostwa.
Wniosek: Wstrzymanie podpisania umowy ze szpitalem do czasu szczegółowych informacji od starostwa.
 
4. Sprawa dzierżawy przychodni.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że druga wycena jest wyższa od poprzedniej i wynosi około 400 tys. zł. Wyjaśnił również, że umowa z dzierżawcą będzie musiała zostać renegocjowana, oraz zawarta na dłuższy okres z obowiązkiem właściciela do wykonania wszystkiego, co jest zgodne z programem Sanepidu i zarządzeniem NFZ. Temat ten będzie dyskutowany na Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta. Odnośnie sprzedaży budynku nie ma gwarancji na to, iż jego funkcja zostanie zachowana. Jak dodał miastu zależy aby opieka zdrowotna na pewnym poziomie została zagwarantowana, jednak aby obiekt ten spełniał pewne warunki miasto musiałoby zainwestować w niego około 1 mln. zł, koszty, te są oczywiście zbyt duże, gdyż wpłynęłyby na rezygnacje z innych inwestycji. Wyjaśnił, że na chwilę obecną nic w tej sprawie nie uległo zmianie, komisja będzie jednak informowana na bieżąco.
Skarbnik Piotr Szmytkowski powiedział, że więcej wiadomości oraz wyjaśnień będzie po Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, na którą zaproszony został pan dr Andrzej Laskowski.
Radny Andrzej Dettloff stwierdził, że jest to kwestia przedłużenia dzierżawy na dłuższy okres.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że nie będzie to przedłużenie umowy, tylko zupełnie nowa umowa, na którą Rada musi wyrazić zgodę, nie ma jednak gwarancji, że ten sam dzierżawca zostanie wybrany. Wyjaśnił, że wyłoniony on zostanie w formie zamkniętego przetargu lub konkursu.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zwróciła się z zapytaniem do pana Remigiusza Motyckiego, czy wysokość pomieszczeń spełnia wymagania na gabinety lekarskie.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że minimalna standardowa wysokość takich pomieszczeń wynosi 2,50 m, inna obowiązuje tylko w gabinetach zabiegowych - 3 m. Problem stanowi powierzchnia gabinetów, która musi wynosić minimum 12m2, a niektóre pomieszczenia nie spełniają tych norm.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że alternatywa jest bardzo ograniczona, nie ma bowiem budynku, który można by przystosować do takich celów, miasto nie posiada również gruntu w centralnym punkcie, na którym można by wybudować taki obiekt. Jak dodał nie może być również tak, aby dzierżawca zarabiał na podnajmowaniu gabinetów, gdyż świadczyłoby to o niegospodarności miasta. Sekretarz Maciej Dettlaff dodał również, że więcej informacji będzie po Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, na którą zaproszony został pan Andrzej Laskowski, który będzie mógł udzielić wyjaśnień.
Wniosek komisji: decyzja w sprawie przychodni musi zostać podjęta w jak najszybszym terminie, tzn. czy będzie to oddane w dzierżawę, czy też sprzedane aby nabywca miał czas na dostosowanie budynku do obowiązujących wymogów.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zapytała radnych, czy mają jeszcze jakieś uwagi.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił się z zapytaniem, kto zlecił podlewanie ul. Poznańskiej.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że nie wydał takiego polecenia, jutro dokona sprawdzenia.
Radny Stanisław Balbierz poinformował również o głosach od mieszkańców odnośnie zniknięcia tablicy informacyjnej z ul. Wiązowej.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że znajdowała się ona na gruncie prywatnym, w momencie podwyższenia podatku od właściciela wpłynęło pismo o bezumownym korzystaniu z gruntu.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska poruszyła kwestię krzywo stojących koszy na śmieci.
Radny Stanisław Balbierz dodał, że na ul. Kasprowicza i Langego stoi słupek bez kosza. Zwrócił się również z zapytaniem, co ze ścieżką rowerową przy ul. Cyryla Ratajskiego, na której może dojść do wypadku.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że kwestia ścieżki rowerowej należy do powiatu.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że powiat może nie być w stanie wykroić terenu na ścieżkę rowerową w tym miejscu.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska wyznaczyła termin kolejnej komisji na 03.07.2008r. lub 09.07.2008r. na godz. 17.30.
Posiedzenie komisji zakończono.
 
 
 
     Hanna Dudzik                                                                                Urszula Rudzińska 
      Protokolant                                                                               Przewodnicząca komisji
 

Protokół nr 06/08 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 20.05.2008 r.

Protokół nr 06/08
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
w dniu 20.05.2008 r.
 
 
Godz. rozpoczęcia:16.00
Godz. zakończenia: 18.10
 
Komisja w składzie:
1. Przewodnicząca Komisji:     Urszula Rudzińska
2. Członkowie Komisji:            Andrzej Dettloff
                                               Władysław Hetman
                                               Krzysztof Jopek
                                               Ewelina Marcinkowska
                                               Danuta Panek-Janc
                                               Ewa Pietrzak
 
3.Goście: Lista gości stanowi załącznik do niniejszego  protokołu.
                                               
 
Protokolant:                             Katarzyna Szóstak
 
 
Przewodniczący Rady Miasta Puszczykowa Marek Błajecki przywitał zgromadzonych, podziękował Posłom za przybycie wyraził też nadzieję, że nie jest to ostatnie spotkanie samorządowców z parlamentarzystami i współpraca taka stanie się stałym punktem działalności. Po prezentacji zaproszonych gości rozpoczęto obrady.
 
Prowadząca posiedzenie Urszula Rudzińska przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Puszczykowa wyjaśniła, że to problemy zgłaszane przez radnych przyczyniły się do organizacji spotkania, dodała, że podczas pierwszego posiedzenia, które miało miejsce w marcu, wspólnie uporządkowano tematy i porównano problemy. Pani Urszula Rudzińska poinformowała, że większość problemów wiąże się z możliwością stanowienia przez samorządy prawa lokalnego i brakiem możliwości egzekwowania zapisów np. regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście. Pani Urszula Rudzińska zwróciła też uwagę na zestawienie problemów przygotowane przez gospodarzy spotkania, które zawiera informacje o  przeszkodach prawnych i propozycje zmian (zestawienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Następnie pani Urszula Rudzińska rozpoczęła dyskusję na temat głównego problemu, który  zainspirował wcześniejsze spotkanie międzygminne tj. możliwość uchwalania i wprowadzania przez gminy podatku śmieciowego, wyjaśniła, że obecnie wprowadzenie takiej opłaty może odbyć się tylko na drodze referendum, zwróciła też uwagę, że pionierem w tej dziedzinie jest gmina Komorniki, gdzie system taki działa już od kilkunastu lat.
 
Głos zabrał pan Aleksander Klemczak zastępca wójta gminy Komorniki, który wyjaśnił, że system działający na terenie gminy został wprowadzony w czasach, gdy wójtem był pan Marian Walny, sprawa odpadów została wtedy rozwiązana a system znakomicie funkcjonuje do dziś; wszyscy mieszkańcy znajdują się w ewidencji. Pan Aleksander Klemczak  dodał, że od czterech lat odpady z terenu gminy odbiera firma Remondis, a także lokalny Zakład Usług Komunalnych, który jest spółką gminną i zajmuje się pełnym segregowaniem odpadów. Ponadto pan Aleksander Klemczak wyjaśnił, że na terenie gminy Komorniki wprowadzono program mobilizacyjny, który opiera się na systemie punktowym pozwalającym na obniżenie do 30% opłaty za odpady niesegregowane, zaznaczył też, że cały program można z powodzeniem przenosić na teren innych gmin.
Podczas dyskusji ustalono, że wprowadzenie programu na terenie gminy Komorniki wpłynęło pozytywnie na zmniejszenie ilości tzw. dzikich wysypisk, jednak nie zlikwidowało tego problemu całkowicie. Pan Aleksander Klemczak wyjaśnił, że problem podrzucania śmieci pojawia się zwłaszcza w obrębie dróg powiatowych i aby go zminimalizować, budowana jest grupa porządkowo - drogowa.
Odpowiadając na pytanie pani poseł Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, pan Aleksander Klemczak wyjaśnił też, że w przypadku postępu w segregacji odpadów proporcje są zmienne ponieważ na przestrzeni ostatnich czterech lat liczba mieszkańców gminy wzrosła z 11 tys. do prawie 15 tys. a nowi mieszkańcy, podpisują umowy na wywóz odpadów także z innymi zakładami świadczącymi takie usługi, mimo że referendum niejako zobowiązuje do korzystania z rodzimego systemu.
 
Radny miasta Puszczykowa Andrzej Dettloff wniósł o skierowanie dyskusji w kierunku określenia postulatów, zwrócił uwagę, że ułatwieniem w wprowadzaniu systemów gospodarki odpadami na terenach gmin byłoby zniesienie obowiązku przeprowadzania referendum, które w większości przypadków nie osiąga progu frekwencji.
 
Poseł Arkady Fiedler zwrócił uwagę, że wprowadzenie podatku śmieciowego spotka się z dezaprobatą społeczeństwa, ponadto zauważył, że istnieje tendencja do ograniczania ilości podatków.
 
Zastępca burmistrza Mosiny Sławomir Ratajczak, zwrócił uwagę, że błędem jest mówienie o podatku śmieciowym ponieważ jest to zryczałtowana opłata za wykonanie przez gminę usługi polegającej na odbiorze i segregacji odpadów, a używanie określenia "podatek śmieciowy" jest mylące.
 
Głos zabrał poseł Jan Filip Libicki, który podsumował, że mowa jest o dwóch zagadnieniach:
-    pierwsze to wysokość opłat i sposób poboru,
-    drugie to sposób wprowadzania tych opłat, przy czym forma referendum jest tu wątpliwa ponieważ zwykle dotyczy ono spraw kluczowych, tu bardziej opłata techniczna i to narzędzie jest zbędne, poza tym większość referendów nie przekracza progu frekwencji. Poseł zaznaczył też, że w tym przypadku ze strony parlamentarzystów jest absolutna zgoda.
 
Poseł Dariusz Lipiński poprosił o doprecyzowanie niektórych oczekiwań zawartych w zestawieniu:
-    w przypadku problemu śmieci i w drodze ustawy umożliwienia gminom pobierania opłaty - czy widełki, analogicznie do podatku od nieruchomości?
-    brak możliwości nadania tytułu "zasłużony dla miasta". Poseł wyjaśnił, że z jego doświadczenia wynika, że jeśli coś nie leży w kompetencjach innych organów, to jest w kompetencjach gminy.
 
Burmistrz Puszczykowa Małgorzata Ornoch-Tabędzka jako przykład podała chęć zmian w regulaminie utrzymania porządku i czystości w mieście (np. zakaz koszenia traw w niedzielę), czy nadania przez miasto tytułu zasłużonego, burmistrz zwróciła uwagę, że nie ma takiej możliwości, ponieważ wojewoda odrzuca takie uchwały, dodała też, że w sądzie znajduje się zaskarżona uchwała o udziale mieszkańców w inwestycjach lokalnych, przy czym w Poznaniu taka sama uchwała funkcjonuje bez przeszkód, tymczasem  puszczykowska uchwala została zablokowana i  mieszkańcom nie wolno partycypować w kosztach budowy ulic. Jako kolejny przykład problemów z egzekwowaniem przepisów ze względu na ich niejasność i dwuznaczność, burmistrz podała zapisy ustawy o utrzymaniu porządku i czystości dotyczące sprzątania chodników przez właścicieli posesji, które do nich przylegają, zapis ustawy jest przyczyną nieporozumień ponieważ wystarczy, aby chodnik był odsunięty od płotu, a właściciel uważa, że przepis już go nie obowiązuje.
 
Poruszono też problem ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, zastępca burmistrza Puszczykowa Iwona Janicka wyjaśniła, że potrzebne jest uproszczenie przepisów ponieważ obecnie gdy zgłasza się ktoś z projektem i chce, aby miasto w nim uczestniczyło, najpierw trzeba ogłosić przetarg na realizację tego projektu.
 
Następnie zajęto się problemem uciążliwości lotniska i bazy wojskowej w Krzesinach.
Radny miasta Luboń Andrzej Sobiło zwrócił uwagę, że I strefa obejmuje prawie 30-tysięczy Luboń.
 
Głos zabrała posłanka Krystyna Łybacka, która aby podsumować problemy wskazane w materiałach powiedziała, że w kwestii śmieci, nie powinno być używane określenie podatku, będzie też lepiej, gdy wprowadzi się zapis, że gmina może wprowadzić częściową odpłatność. Byłaby to "współpłatność" miasta i mieszkańców.  
Ponadto w kwestii świadczeń rodzinnych i wliczenia do dochodu zasiłku celowego wynikającego z dożywiania, jest to źle skonstruowane ponieważ skutkuje utratą świadczeń i przepis ten wymaga pilnej nowelizacji i w tej sprawie klub lewicy złożył już projekty naprawcze do marszałka sejmu.
Pani poseł zabrała też głos w sprawie zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału w podatku PIT i CIT, podkreśliła, że Wielkopolska jest gospodarna, a pod względem ściągalności i płatności znajduje się w czołówce, ale konieczna będzie zmiana ustawy o finansach.
 
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska wyjaśniła, że zapisując ten postulat, komisja miała na względzie przede wszystkim, że większość nowych zasiedleń odbywa się bez meldunku i podatki tych osób nie wędrują do miasta, które zamieszkują tylko tam gdzie są zameldowani, przy jednoczesnych wysokich oczekiwaniach np. wobec utwardzania dróg.
 
Pani poseł Krystyna Łybacka odniosła się do sygnalizowanego problemu finansowania przedszkoli niepublicznych, oraz stanowiska w sprawie obowiązku edukacji wobec 5-latków  przesłanego do pani minister Katarzyny Hall. Pani poseł wyjaśniła, że nie ma rozstrzygnięć ustawowych, ale kierowanie 5-latków do szkół nie byłoby obligatoryjne i tylko za zgodą rodziców dzieci mogłyby rozpocząć edukację wcześniej.
Ponadto pani poseł wyjaśniła, że w Sejmie znajduje się projekt obywatelski, aby gminy otrzymywały pieniądze z subwencji na wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkoli.
W sprawie zmian w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym, pani poseł Krystyna Łybacka wyjaśniła, że są one konieczne chociażby w kontekście Euro 2012.
Co do hałasu, jaki powodują samoloty F16, pani poseł powiedziała, że do 2010 roku zostanie osiągnięty ostateczny wariant lotniska w Krzesinach i w porze dziennej będzie się odbywać około 144 lotów, a w porze nocnej 8, co na pewno będzie uciążliwe dla Lubonia, ale Puszczykowo znajduje się w III strefie i tu nie będzie to tak odczuwalne, zwróciła też uwagę, że szansą na szersze poruszenie tematu hałasu jest zbadanie, jak wpływa on na siedliska zwierzyny - obszary Natura 2000. Ponadto pani poseł zauważyła, że sprawy dotyczące lotniska i lotów ćwiczeniowych są niejako wyłącznie uzależnione od dowództwa wojsk lotniczych i to tam powinny być kierowane pisma.
 
W sprawie badań natężenia hałasu powodowanego przez samoloty głos zabrał radny miasta Luboń Marek Samulczyk, który zwrócił uwagę, że badania są przydatne bardzo krótko ponieważ przy zmianie operatów i kolejnej zmianie stref tracą ważność, ponadto wojsko nie przestrzega stref lotów przez co dla mieszkańców Lubonia hałas jest bardzo dokuczliwy.
 
Pani poseł Krystyna Łybacka zauważyła, że wojsko powinno przestrzegać procedur i zaproponowała zorganizowanie wyjazdowego posiedzenia Komisji Obrony Narodowej, która mogłaby ewentualnie zdecydować o przeniesieniu bazy w Krzesinach. 
 
Zastępca burmistrza Mosiny Sławomir Ratajczak zwrócił uwagę, że w kwestii formalnej, samo określenie stref służy mieszkańcom ponieważ daje możliwość starania się o odszkodowania, należy więc rozmawiać z wojskiem, gdyż wojewoda określając strefy opisuje tylko istniejące zjawiska.
 
Głos zabrała pani poseł Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, która poparła pomysł zaproszenia członków Komisji Obrony Narodowej, ale w kontekście obszarów Natura 2000 zaproponowała zaprosić również członków Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
Ponadto pani poseł Agnieszka Kozłowska-Rajewicz zabrała głos w sprawie oświaty i poinformowała, że 26 maja pani minister Katarzyna Hall będzie w Poznaniu wraz z panem prof. Zbigniewem Marciniakiem, który odpowiada za zmiany w podstawie programowej,  konferencja jest organizowana przez kuratorium oświaty i warto skorzystać z tej okazji, aby przedstawić swoje postulaty. Pani poseł poinformowała też, że wielu posłów zaniepokojonych jest edukacją przedszkolną, jednak najbliższy rok będzie "rokiem przedszkolaka" i są przygotowywane informacje i wskazówki w jaki sposób będzie można skorzystać z możliwości dofinansowania działalności przedszkoli. Pani poseł dodała, że intencją ministerstwa są obowiązkowe zerówki w szkołach, jednak w pierwszym roku jako prawo do edukacji czyli gdy rodzice wyrażą chęć wcześniejszego rozpoczęcia edukacji przez dziecko, jednocześnie sześciolatki zostaną objęte subwencją oświatową.
 
Burmistrz Puszczykowa Małgorzata Ornoch-Tabędzka zwróciła uwagę, że szkoły nie są przygotowane na przejęcie zerówek, a subwencja nie wystarczy na budowę nowych szkół.
 
Pani poseł Agnieszka Kozłowska-Rajewicz wyjaśniła, że edukacja jest zadaniem gmin, więc subwencja skłoniłaby oporne samorządy do rozwoju tej działalności.
 
Mieszkanka Puszczykowa Aleksandra Rutkowska zabrała głos w sprawie ochrony środowiska, podała, że kilka miesięcy temu w mediach pojawiła się informacja o zanieczyszczaniu terenów przygranicznych ze strony niemieckiej i zapytała, co rząd zrobił aby ten proceder zlikwidować.
 
Pani poseł Agnieszka Kozłowska-Rajewicz poinformowała, że sprawa była poruszana na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa i w stenogramie z prac komisji znajduje się odpowiedź na to pytanie.
 
Radny miasta Luboń Jacek Bielawski nawiązał jeszcze do uciążliwości powodowanej przez samoloty F16, poinformował, że w zeszłym roku poseł Michał Stuligrosz wystosował zapytanie do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha, w którym pytał m.in. dlaczego wojsko nie może "dogadać się" w tej kwestii z mieszkańcami. Pan minister Bogdan Klich miał stwierdzić w odpowiedzi, że organem właściwym do rozstrzygania w sprawie wypłaty odszkodowań, jest sąd powszechny. Pan Jacek Bielawski zasugerował, aby np. napisać spec-ustawę pozwalająca na wypłatę odszkodowań przez odpowiednie jednostki w trybie administracyjnym.
 
Pani poseł Krystyna Łybacka zwróciła uwagę, że byłaby to niezwykle trudna ustawa, pociągająca skutki dla budżetu, ponadto będzie prościej, gdy egzekwowane będzie  przestrzeganie procedur szkoleniowych i taktycznych (ściśle określone korytarze i godziny przelotu), pani poseł dodała też, że skoro jest zgoda na skierowanie prośby do Komisji Obrony Narodowej i Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  w celu zapoznania się z problemem, to może wizyta ich przedstawicieli pociągnie za sobą jakieś rozwiązania.
 
Radny gminy Mosina Jerzy Sławomir Falbierski zwrócił uwagę, że to koncentracja lotów i samolotów powoduje problem, ale są inne lotniska, zaznaczył, że nie chodzi o odszkodowania tylko o zmniejszenie ilości lotów, może więc warto zmniejszyć koncentrację i przenieść lotnisko na tereny o mniejszej koncentracji ludności.
W odniesieniu do "opłaty śmieciowej", pan Jerzy Sławomir Falbierski zauważył, że tylko 30% mieszkańców dokonuje segregacji w domach, pozostali nie uczestniczą w tym procesie i dlatego ustawa rozwiązałaby problem.
Ponadto pan Jerzy Sławomir Falbierski podniósł problem uciążliwości odorowej i zaznaczył, że  ilość odpadów jest proporcjonalna do liczby hodowanych zwierząt.
 
Pani poseł Agnieszka Kozłowska-Rajewicz wyjaśniła, że do Ministerstwa Środowiska składany był wniosek w sprawie ukierunkowania na bardziej zrównoważoną hodowlę i większy nadzór nad hodowlami, co ma szczególne znaczenie dla Wielkopolski, która przoduje w hodowli trzody chlewnej. 
 
Burmistrz Puszczykowa Małgorzata Ornoch-Tabędzka zwróciła uwagę na blok gospodarki przestrzennej i problem miast znajdujących się w aglomeracjach. Zgodnie z ustawą przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, właściciele mogli wnosić o odszkodowania za grunty przejęte pod drogi, problem w tym, że po podliczeniu zobowiązań miasta całkowita kwota wypłaty wynosi około 18 mln zł. Jeśli Starosta wyda decyzję o wypłacie, każdorazowo w terminie 14 dni miasto musi wypłacić całość zobowiązania,  jeśli tego nie zrobi w terminie, naliczana będą odsetki karne.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że zwróciła się do Andrzeja Panasiuka podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i otrzymała odpowiedź, że odszkodowania muszą być wypłacane, ale nie ma obligacji by wypłacić je natychmiast - a to nieprawda ponieważ art. 73 wspomnianej wcześniej ustawy mówi o zasadach wypłaty odszkodowań, burmistrz zasygnalizowała też, że gminy nie poradzą sobie z tym problemem. Ponadto burmistrz wyjaśniła, że w myśl obowiązujących przepisów o wycenie gruntów, cenę ustala się na podstawie ceny gruntów sąsiednich, co w przypadku Puszczykowa wynosi około 250 zł za m2, dodała też, że samorządowcy chcieliby mieć możliwość rzeczywistego planowania inwestycji przestrzennych i poprosiła, aby było to w kręgu zainteresowań posłów.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała też, że miasto chciałoby sprzedać grunt pod przychodnię, ale powstaje obawa przed przeznaczeniem go na inna działalność, gdyż nie ma możliwości precyzyjnego określenia przeznaczenia działki w planach zagospodarowania przestrzennego.
 
Zastępca burmistrza Mosiny Sławomir Ratajczak dodał, że ustawy o planowaniu przestrzennym są kluczowe dla samorządów ponieważ głównym problemem gmin jest budowa nowych dróg i infrastruktury, jako przykład podał gminę Mosina, gdzie w terenie wiejskim rolnicy dzielą działki i sprzedają je po 150 zł za m2, konsekwencją jest powstanie dróg, które gmina musi wykupywać w cenie gruntu budowlanego. Zastępca burmistrza Mosiny Sławomir Ratajczak podkreślił, że konieczna jest reforma ustaw związanych z planowaniem przestrzennym.
 
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zamknęła ten temat i zasygnalizowała problem funkcjonowania prawa miejscowego w formie regulaminu utrzymania czystości i porządku, gdzie np. w przypadku zaniedbanych i zadłużonych wobec miasta nieruchomości nie ma możliwości wpisania się na hipotekę tej nieruchomości. Pani Urszula Rudzińska poprosiła o sprawdzenie jak to wygląda w innych państwach Unii Europejskiej, ponadto wniosła o sprawdzenie i porównanie zakresu kompetencji i uprawnień straży miejskiej w krajach unijnych i jeżeli są one szersze od rodzimych, poprosiła o ich dostosowanie. 
 
Następnie poruszono problem możliwości współdziałania z policją i jej podległością, posłów poproszono o sprawdzenie, czy w pozostałych krajach Unii stosowane są inne rozwiązania niż w Polsce, czy można współdziałać tylko przez dofinansowanie policji.
Pan poseł Dariusz Lipiński zobowiązał się zbadać ten problem i poinformować o wynikach.
 
Głos zabrała radna miasta Luboń Magdalena Nyćkowiak, która zaproponowała, aby utajnić termin przyjazdu komisji sejmowych, ponieważ gdy na terenie Lubonia dokonywane były pomiary, o których wojsko miało informacje, wszystkie loty odbywały się przepisowo.  Ponadto pani Magdalena Nyćkowiak zaprosiła obecnych na spotkanie, które odbędzie się 26 maja w Bibliotece Miejskiej w Luboniu, w którym udział wezmą posłowie Platformy Obywatelskiej.
 
Poseł Arkady Fiedler podziękował za spotkanie i opracowanie pakietu problemów, pan poseł zapewnił też, że będzie on analizowany w biurach i klubach poselskich, potrzeba na to jednak czasu.
 
Poseł Dariusz Lipiński poprosił o przesłanie do biur poselskich protokołu z posiedzenia.
 
Prowadzącą komisje Urszula Rudzińska o godz. 18.10 zamknęła posiedzenie.
 
 
 
    Katarzyna Szóstak                                                                               Urszula Rudzińska
          Protokolant                                                                                Przewodnicząca komisji

Protokół nr 05/08 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 09.05.2008 r.

Protokół nr 05/08
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
w dniu 09.05.2008 r.
RM - 0063-4/05/08
 
Godz. rozpoczęcia:16.00
Godz. zakończenia:
 
Komisja w składzie:
1. Przewodnicząca Komisji:     Urszula Rudzińska
2. Członkowie Komisji:           Andrzej Dettloff
                                               Władysław Hetman
                                               Krzysztof Jopek
                                               Ewelina Marcinkowska
                                               Danuta Panek-Janc
                                               Ewa Pietrzak
 
3.Goście:                                  Małgorzata Ornoch-Tabędzka - burmistrz miasta
                                                Iwona Janicka - wiceburmistrz
                                                Stanisław Balbierz - radny
                                                Remigiusz Motycki - kierownik działu komunalnego
                                               
 
Protokolant:                             Katarzyna Szóstak
 
1. Przychodnia
Na wstępie wyjaśniono, że uchwała dotycząca zasobów mieszkaniowych jest wersją roboczą.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabedzka wyjaśniła, że odnośnie kwestii sprzedaży przychodni w poniedziałek będzie druga wycena, gdyż pierwsza okazała się zbyt niska. Prawdopodobnie przetarg będzie przygotowywany przez firmę ze Szczecina, istnieje bowiem niebezpieczeństwo, że budynek mógłby zostać przeznaczony na inną działalność.
Burmistrz powiedziała również, że przygotowywane jest studium i miejscowy plan, gdzie zostanie określone, że budynek ma zostać przeznaczony na usługi medyczne, zmiana tego wymagałaby zgody starostwa i Rady Miasta, dodała również, że do przetargu stanie pan Andrzej Laskowski, ale także inne podmioty.
Pani burmistrz wyjaśniła też, że miasta nie stać na inwestowanie w budynek, a obecnemu dzierżawcy nie opłaca się inwestować, gdyż budynek nie jest jego własnością.
Radny Krzysztof Jopek zwrócił się z zapytaniem, jakie były koszty remontu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabedzka wyjaśniła, że tylko koszt założenie windy i naprawy dachu wyniósłby około 200 tys. zł.
Radny Krzysztof Jopek stwierdził, że w ten sposób podniesiona zostałaby wartość tego budynku, oraz mielibyśmy wpływ na to, że prowadzona była bym taka działalność jak obecnie. Radny zasugerował również, że komisja mogłaby wystąpić o opracowanie prawne w sprawie zagwarantowania prowadzenia działalności.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabedzka wyjaśniła, że próbuje to zlecić. Dodała również, że tydzień temu miała wizytę dyrektora firmy FALK, który interesował się budynkiem przychodni.
 
 
 
2. Zasoby mieszkaniowe.
Zastępca burmistrza Iwona Janicka powiedziała, że uchwała została zakwestionowana, gdyż brakowało w niej kryteriów. Jak dodała do ważnych kwestii należą informacje o możliwości obniżki czynszu, są regulaminy na podstawie których przyznaje się punkty przy najmie na czas nieoznaczony i oznaczony. Na dzień dzisiejszy na terenie miasta jest 36 rodzin, które złożyły wnioski. Odpowiedni referat w Urzędzie Miasta jest odpowiedzialny za wyznaczanie lokali komunalnych i zamianę ich na socjalne.
Wiceburmistrz wyjaśniła, że do spraw pilnych należy problem matki z czwórką dzieci, którym kończy się umowa na czas określony i w tej sytuacji trzeba ich gdzieś umieścić, może hotel szpitalny. Dodała również, że wnioski o lokale składają rodziny wielopokoleniowe, a także osoby z tytułami eksmisyjnymi. Wyjaśniła, że uchwała, która ma zostać podjęta nie rozwiąże problemu, można by więc wykupywać miejsca w TBS w Mosinie i innych gminach, nie wskazane są tereny znajdujące się na obrzeżach miasta, gdyż w ten sposób izoluje się te osoby.
Przewodnicząca Urszula Rudzińska zapytała o ilość osób z wyrokami eksmisyjnymi.
Wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła, że brak takiego wykazu.
Przewodnicząca Urszula Rudzińska poprosiła o sporządzenie wykazu osób z podziałem na grupę osób eksmitowanych, poprosiła też o analizę, zasad przydziału mieszkań i określania stawki czynszu.
Zastępca burmistrza Iwona Janicka powiedziała, że na terenie miasta są też bezdomni, pan Karol Majewski mówił o sześciu osobach, w tym trzech z Puszczykowa, które przebywają na ul. Dworcowej i Przecznicy, a także na terenie byłego MOSiRu.
Godzina 16.35 na salę przybyła pani Danuta Panek-Janc.
Przewodnicząca Urszula Rudzińska podjęła temat przyznawania punktów, zaproponowała rozdział w zależności od rodzaju niepełnosprawności, podział na problemy z poruszaniem się i np. niedosłyszeniem.
Radna Danuta Panek-Janc poruszyła sprawę samotnych matek oraz stwierdziła, że 50 punktów dla osób z domów dziecka to duża preferencja.
Wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła, że z ustawy wynika, iż wychowankowie domów dziecka maja mieć możliwość bezinwazyjnego startu w dorosłe życie.
Następnie dyskutowano na temat wysokości przyznawanych punktów, przewodnicząca Urszula Rudzińska zaproponowała aby niepełnosprawnym z wyłączeniem trwałego kalectwa dać mniej niż 10 punktów, natomiast jeśli chodzi o stan osobowy rodziny zwiększyć ilość punktów na rzecz osoby samotnie wychowującej dzieci, zaproponowała także, aby jeszcze przemyśleć ten problem.
 
3. Schronisko.
Po krótkim wprowadzeniu, przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska przeprowadziła głosowanie nad uchwała dotyczącą przyjęcia statutu związku międzygminnego "Schronisko dla zwierząt - schronisko’’. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie, 7 głosami za.
 
4. Sprawy bieżące.
Pismo w sprawie bazy lotniczej w Krzesinach.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska poinformowała, że przekazane zostało pismo od posła pana Marka Zielińskiego, w sprawie wojskowej bazy lotniczej w Krzesinach, nie dotyczy ono jednak bezpośrednio samego Puszczykowa, tylko lokalizacji lotniska.
Pismo z przedszkola dotyczące naprawy dachu.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że powiadomiono już firmę dekarską, która dokona oceny całej połaci dachowej.
 
Pismo młodzieży.
Wiceburmistrz Iwona Janicka powiedziała, że wpłynęło pismo od młodzieży, dotyczące braku miejsca spotkań oraz zamknięcia MOSiRu podpisane przez dyrektorów szkół oraz nauczycieli, jak powiedziała być może uda się przeprowadzić spotkanie z dyrektorami w tej sprawie.
Radna Danuta Panek-Janc stwierdziła, że problemem nie jest młodzież, tylko kwestia braku odpowiedniego miejsca dla niej.
Wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła, że miasto chce otworzyć i udostępnić teren na ul. Jarosławskiej, najpierw jednak należy zadbać o bezpieczeństw, dodała również, że wszystkie urządzenia takie jak np. bramki, które znajdują się na terenie miasta muszą posiadać atest.
Radna Danuta Panek-Janc zaznaczyła, że temat ten poruszany jest na Komisji Edukacji, Kultury i Sportu już od 1,5 roku.
Radny Krzysztof Jopek zwrócił uwagę, ze jego zdaniem najpierw powinna być podjęta decyzja co miasto chce postawić (brami, place zabaw) a później wybór materiału z atestem.
 
Zwierzęta i my.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska wyjaśniła, że wpłynęło pismo z fundacji "Zwierzęta i my", która zajmuje się finansowaniem zabiegów sterylizacji zwierząt; pan Blumczyński ma podpisaną umowę z miastem oraz współpracuje z przytuliskiem i strażą miejską.
Zastępca burmistrza Iwona Janicka zwróciła się z prośbą do pana Remigiusza Motyckiego o sprawdzenie informacji, na jakiej podstawie jedni płacą za zabiegi, a inni nie, ponadto zauważyła, że do końca roku wszystkie zwierzęta domowe trzeba ochipować.
Ustalono, że pan Tadeusz Blumczyński zostanie zaproszony na następne posiedzenie komisji.
 
Postulaty dla Posłów.
Przewodnicząca Urszula Rudzińska przedstawiła postulaty, które zostaną skierowane do Posłów na Sejm RP, dotyczyły one następujących spraw: rozszerzenia możliwości stanowienia prawa miejscowego; kwestia odpadów, porządku i utrzymania czystości; dofinansowania przedszkoli i żłobków niepublicznych; problem związany z zasadami funkcjonowania i prawnych możliwości działania straży miejskiej; transportu lokalnego; oddzielnie problem F16, a także sprawa funkcjonowania i opłacania policji przez samorządy. Ponadto problemy związane z uregulowaniami dotyczącymi uczestników ruchu drogowego (kłady), sprawa podatków PIT i CIT w przypadku niezameldowanych osób, które zamieszkują na terenie miasta.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, ze zwróciła się o pomoc do Związku Miast Polskich w związku z problemem odszkodowań za grunty zabrane na drogi, których ceny wykupu wynoszą około 25o zł za m2, co daje kwotę ponad 10 mln zł, problemem dotyczy przede wszystkim miast znajdujących się na obrzeżach aglomeracji.
Burmistrz wyjaśniła, ze w przypadku wyroku miasto ma 14 dni na wypłatę odszkodowania, w przeciwnym razie naliczane będą odsetki karne, dodała też, że poruszy tą sprawę na spotkaniu z posłami.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że odbyła się konferencja poświęcona bezpieczeństwu na drogach, gdyż egzekucja przepisów na drogach wygląda u nas nadal inaczej niż w Unii Europejskiej, może posłowie też zainteresowaliby się kwestią "dostosowania przepisów związanych z bezpieczeństwem porządkiem i czystością dróg do prawa europejskiej’’. Wyjaśniła, że dokumentem wyższego rzędu jest kodeks wykroczeń, nie może być on jednak stosowany przez straż miejską, gdyż regulamin nie może wpływać na postanowienia dokumentów wyższego rzędu. Natomiast kwestia partycypacji mieszkańców w inwestycjach jest sprawą legislacji i przepisów.
Radna Ewa Pietrzak poruszyła sprawę ścieżki rowerowej i jej oznakowania, zwróciła uwagę, że znaków jest za dużo i są nieczytelne.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że wykonanie oznakowania zostało zlecone specjaliście, ścieżka ta nie jest natomiast ścieżką rowerową, gdyż nie spełnia standardów. Znaki te można przenieść, kwestię tą jednak należałoby omówić z panią Barbarą Mulczyńską-Dywan.
Przewodnicząca Urszula Rudzińska zasugerowała, że może zgodnie z propozycją radnego Władysława Hetmana na ścieżce wyrysować rower, który byłby wystarczającym oznakowaniem. Ponowiła również prośbę aby tam gdzie są miejsca do parkowania prostopadłego do chodnika wyrysować linie, gdyż nie zostało to oznaczone, a może to zdyscyplinuje kierowców. Odnośnie braku przejścia dla pieszych pomiędzy rondami, powiedziała, że była prośba aby zrobić przejście pomiędzy ul. Sosnową, a Nową, gdyż jest to droga do kościoła.
Radny Stanisław Balbierz powiedział, że należałoby zamknąć ul. Rządową.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że zostanie ona zamknięta.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił się z propozycją zdjęcia szpecącej barierki na ul. Posadzego, pan Artur Gawroński zobowiązał się posadzić tam krzewy, należałoby jednak przesunąć płytę chodnika.
Radna Ewa Pietrzak zwróciła się z zapytaniem, czy trawniki na ul. Poznańskiej są docelowe.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że nie, oraz wyjaśniła, że są rozmowy dotyczące inwentaryzacji zieleni
Radna Ewa Pietrzak poruszyła również sprawę nawierzchni na ul. Poznańskiej.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że w ramach reklamacji zostało wykonane osadzenie studzienek, odbiór będzie w ramach komisji z Urzędu Wojewódzkiego, jeśli nie odbiorą to wykonane zostaną poprawki, gwarancja jest na 5 lat. Firma wykonująca prace wyłoniona została w ramach przetargu i spełniała wszystkie wymagane kryteria.
Radny Stanisław Balbierz stwierdził, że na ul. Poznańskiej brakuje oznakowań o zaworach gazowych i wodnych, zwracał już na to uwagę, a przy odbiorze brała udział Gazownia i Aquanet.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że zanim na ul. Poznańską weszły ekipy robotnicze zwróciła się z prośbą o naniesienie zmian na mapki aby nie było potem problemów. Jeśli jest wymóg oznakowania na wierzchu to będzie to egzekwowane.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zaprosiła wszystkich na wspólna komisję z przedstawicielami samorządów sąsiednich gmin i Posłami na Sejm RP, która odbędzie się 20.05. br. o godzinie 16.00.
Posiedzenie komisji zakończono.
 
 
Katarzyna Szóstak                                                                                            Urszula Rudzińska
Protokolant                                                                                                       Przewodniczący komisji

Protokół nr 04/08 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 11.04.2008 r.

Protokół nr 04/08
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
w dniu 11.04.2008 r.
 
RM - 0063-4/04/08
 
Godz. rozpoczęcia:16.00
Godz. zakończenia: 19.40
 
Komisja w składzie:
1. Przewodnicząca Komisji:     Urszula Rudzińska
2. Członkowie Komisji:            Andrzej Dettloff
                                               Władysław Hetman
                                               Krzysztof Jopek - nieobecny
                                               Ewelina Marcinkowska
                                               Danuta Panek-Janc - nieobecna
                                                Ewa Pietrzak
 
3.Goście:                                  Małgorzata Ornoch-Tabędzka - burmistrz miasta
                                                Piotr Szmytkowski - skarbnik miasta
                                                Remigiusz Motycki - kierownik działu komunalnego
                                                Andrzej Jakubowicz - pracownik urzędu
                                                Dariusz Borowski - komendant straży miejskiej
                                                Stanisław Balbierz - radny
                                                Karol Majewski - kierownik MOPS
                                                Mikołaj Pietraszak Dmowski - mieszkaniec Puszczykowa
 
 
Protokolant: Katarzyna Szóstak
 
Temat posiedzenia:
1.    Ustalenie kierunków profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców - zadania na 2008 r.
2.    Sprawa mieszkań socjalnych.
3.    Sprawozdania finansowe za 2007 r.
4.    Zieleń w mieście i sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska przywitała radnych oraz gości przybyłych na posiedzenie komisji oraz poprosiła skarbnika Piotra Szmytkowskiego o przedstawienie sprawozdania finansowego za 2007 rok.
 
Ad 3. Sprawozdania finansowe za 2007 r.
Skarbnik Piotr Szmytkowski przedstawił wykonanie budżetu przez poszczególne działy: straż miejską, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Miejska, które wykorzystały wszystkie przekazane im dotacje.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że ze względu na stan lokalowy Miejski Ośrodek Kultury jest w trakcie likwidacji, umowa z panem Stanisławem Taraszkiewiczem zostanie rozwiązana, natomiast będzie on świadczyć usługi techniczne, dalej będzie prowadzona tam świetlica artystyczna do czasu uzyskania innego miejsca.
Głos zabrał pan Karol Majewski, który przedstawił wykonanie budżetu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, wyjaśnił, że dane liczbowe omówione zostały przez pana skarbnika. Powiedział, że działalność ośrodka to pomoc społeczna, która obejmuje 495 osób, polegająca głównie na wypłacaniu zasiłków, pokrywaniu kosztów usług opiekuńczych, oraz opłacaniu obiadów.
Przewodnicząca Urszula Rudzińska powiedziała, że kwoty te nie są jasne, zaproponowała dokładne przedstawienie tych kwestii na sesji, aby było wiadomo, na co jakie kwoty zostały przeznaczone.
Pan Karol Majewski wyjaśnił, że zostanie to odpowiednio przygotowane. Powracając do kwestii budżetu dodał, iż koszty pobytu w domach opieki społecznej są częściowo zwracane, jednak ciągle rosną. Dodał również, że udzielone zostały zasiłki czterem rodzinom na poczet kosztów zamieszkania, oraz dwóm osobom bezdomnym, które przebywają w schroniskach, są też dodatki mieszkaniowe, ale finansowane są one przez miasto. Dużym działem jest sekcja świadczeń rodzinnych, do których należą dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki, oraz świadczenia pielęgnacyjne, oddzielnie są zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. becikowe.
Pan Karol Majewski zwrócił też uwagę, że od 1 października powraca fundusz alimentacyjny, przepisy są mniej rygorystyczne, fundusz ma prowadzić gmina i w przepisach brak zapisu o możliwości zlecenia tego przez gminy miejskim ośrodkom pomocy społecznej.
 
Ad 2. Sprawa mieszkań socjalnych.
Przewodnicząca Urszula Rudzińska wyjaśniła, że temat ten jest kontynuacją z zeszłego roku. Powiedziała, że zlecono ekspertyzę budynku przy Eko-Rondo, czy można go wykorzystać na mieszkania i wynik badania był optymistyczny.
Pan Andrzej Jakubowicz powiedział, że mogą tam powstać cztery mieszkania, parter jest jednak zbyt niski i nie nadaje się na zagospodarowanie.
Przewodnicząca Urszula Rudzińska stwierdziła, że można ubiegać się w wyjątkowych przypadkach o warunkowe wykorzystanie obiektu, przed jego dopuszczeniem, trzeba to jednak dokładnie sprawdzić.
Pan Andrzej Jakubowicz powiedział, że zostanie to sprawdzone.
Przewodnicząca Urszula Rudzińska zwróciła uwagę, że byłaby to szansa na zrobienie z każdego poziomu dwóch mieszkań ze wspólnym korytarzem, kuchnią i łazienką.
Pan Andrzej Jakubowicz wyjaśnił, że jeśli chodzi o kwestię dwóch mieszkań to jest ona realna, natomiast w przypadku czterech mieszkań musiałaby zostać wybudowana klatka schodowa.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że konieczne jest wybudowanie klatki schodowej i drogi ewakuacyjnej, do tej pory jednak nie powstał odnośnie tego projekt.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że taki projekt jest w przygotowaniu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że będą to mieszkania socjalne oraz, że zostanie powołana specjalna komisja, która zajmie się klasyfikacją. Pozyskanie mieszkań socjalnych daje możliwość manewrów i będzie szansą na rozwiązanie problemów.
Pan Andrzej Jakubowicz powiedział, że powinna powstać uchwała Rady dotycząca polityki mieszkaniowej gminy.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że były próby podjęcia takiej uchwały, ale je zakwestionowano. Teraz jest szansa aby zainicjować to ponownie.
Przewodnicząca Urszula Rudzińska zwróciła się z zapytaniem czy jest możliwość umieszczenia osób ubiegających się o mieszkania w Towarzystwie Budownictwa Społecznego (TBS).
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że nie jest to takie proste, gdyż w Mosinie i Śremie są one już pełne, Poznań natomiast jest za drogi. Rozmowy w tej sprawie są prowadzone, gdyż jest to jedna z możliwych alternatyw. Dodała, że jest obowiązek zapewnienia mieszkania w tym samym mieście, na przeniesienie do innej miejscowości musi być dobrowolna zgoda mieszkańca.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka stwierdziła również, że będą podejmowane próby rewitalizacji, jak dodała szkoda, że sprzedany został budynek kina oraz dwa mieszkania znajdujące się na zapleczu, gdyż mógłby tam powstać ośrodek wczasowy.
Pan Stanisław Balbierz stwierdził, że na ul. Poznańskiej 4 przeprowadzony był remont, a nikt tam nie mieszka.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że osoba tam mieszkająca płaci czynsz, dlatego nie ma podstawy, aby odebrać jej mieszkanie.
Pan Andrzej Jakubowicz wyjaśnił, że poprzednia ustawa miała takie zapisy ale ją znowelizowano i zapisano, że gmina może sama stworzyć stosowną politykę.
Przewodnicząca Urszula Rudzińska zwróciła się z prośba o podjęcie uchwały w tej sprawie oraz jak najszybsze powołanie komisji.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że należy to do kompetencji wiceburmistrz Iwony Janickiej oraz pana Remigiusza Motyckiego, wcześniej nie było możliwości manewru, natomiast w najbliższym czasie wniesiemy o wycofanie uchwały i sprzedaż mieszkań.
Przewodnicząca komisji przeszła do tematu zieleni w mieście.
 
Ad 4. Zieleń w mieście.
Przewodnicząca Urszula Rudzińska zwróciła się z zapytaniem, czy będzie plan zieleni na ten rok, oraz czy są jakieś rozwiązania.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że osobnego planu na zieleń na ten rok nie będzie, jest plan Poznańskiej, ale bez całego miasta. Wyjaśniła, że zgłoszona została oferta praktyk studentów w ramach zajęć semestralnych, zająć ma się tym pani Aleksandra Żyżak, która pracować będzie nad inwentaryzacją i oceną stanu zieleni. Do tej pory taka polityka nie była prowadzona, a niektóre drzewa wymagają wycinki i zastąpienia nowymi, będzie to prowadzone w ramach długofalowego planu leczenia i nasadzeń przez studentów i pracowników urzędu.
Przewodnicząca Urszula Rudzińska stwierdziła, że dotychczasowe działania były przypadkowe, wyraziła zadowolenie z planów inwentaryzacyjnych dotyczących zieleni miejskiej, zwróciła się również z zapytaniem czy były jakieś głosy mieszkańców odnośnie skrzynek z kwiatami.
Pan Remigiusz Motycki powiedział, że jest kilkanaście propozycji ze strony mieszkańców oraz PSS Społem.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że trzeba robić coś więcej aby miasto było zielone i zadbane, ważnym jest aby zaangażować w to mieszkańców, dotychczas były drzewa i kwiaty o które nie dbano, a musi być ktoś, kto będzie się z tym utożsamiał.
Przewodnicząca Urszula Rudzińska zwróciła się z zapytaniem o koszt zakupu skrzyń, czy ilość ma wpływ na cenę jednostkową oraz zasugerowała aby zakupić większą ilość.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że szukano różnych dostawców, wszystkie skrzynie są podobne, ale mają różne ceny, producent natomiast zakłada, że przy zakupie 40 sztuk koszt jednej wynosić będzie około 100,00 zł.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że nie ma szans na pieniądze na utrzymanie zieleni ze starostwa, obecnie jak ustaliła Rada Powiatu nawet utrzymanie chodników należy do zakresu zadań miasta.
 
Następnie dyskutowano na temat sposobów i kosztów pielęgnacji zieleni miejskiej na terenie Puszczykowa oraz kwot przeznaczonych na to w budżecie miasta.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że na ten rok budżet jest już ustalony i zostanie w takiej formie, natomiast można podjąć prace nad przyszłym budżetem.
Głos zabrał pan Mikołaj Pietraszak Dmowski, który stwierdził, że wątpliwym sposobem na inwestycje jest przerzucanie kosztów na mieszkańców, gdyż skwery są przestrzenią miejską i nie można oczekiwać od mieszkańców, że zajmą się ich zagospodarowaniem. Problemem jest trafostacja, nie sposób jednak nic wyegzekwować, gdyż jest ona własnością energetyki.
Dodał również, że energetyka przycina drzewa w niewłaściwy sposób, trzeba by im narzucić pewne zasady, zdarza się, że wycinki są niezabezpieczone, a drzewa niszczone.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że została zatrudniona osoba, która zna się na takich działaniach.
Pan Mikołaj Pietraszak Dmowski stwierdził, że w przypadku zieleni powinno się występować do mieszkańców o akceptacje oraz konsultacje. Również Echo jako informator miejski mogło by wpływać na mieszkańców aby sami również dbali o przycinkę drzew.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że zgadza się z tym, iż w budżecie przeznaczono zbyt mało pieniędzy, ale Rada nie wyraziła zgody na zwiększenie tych kwot, jeśli będzie z ich strony akceptacja, to zostanie to poprawione. Wyjaśniła, że koszty nie są przerzucane na mieszkańców, ale  jeśli ktoś jest zainteresowany utrzymaniem skrzynek to można się tylko z tego cieszyć. Dodała również, że gdy rozpoczynała swoją kadencję było tylko czterech pracowników zajmujących się sprawami zieleni, teraz prace te zostały już rozdzielone. Zadań zewnętrznych oraz wewnętrznych cały czas przybywa, a brakuje osób oraz środków na wykonanie tego wszystkiego. Cały czas są starania aby szkolić pracowników, tak aby w razie nieobecności mogli się zastępować. Wyjaśniła również, że plan zieleni jest w przygotowaniu, natomiast odnośnie bramy miasta, to jest ona kontrowersyjna, ale jest darem mieszkańca, a teren znajdujący się wokół niej zostanie zagospodarowany.
Przewodnicząca Urszula Rudzińska omówiła list mieszkańca dotyczący pozostałości po restauracji "Turystyczna’’.
Pan Dariusz Borowski wyjaśnił, że miała miejsce interwencja w tej sprawie, właściciel zobowiązał się do uporządkowania terenu w ciągu tygodnia.
Przewodnicząca Urszula Rudzińska zwróciła się z zapytaniem o kwestię wyjazdu ze składu węgla w Puszczykówku.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że dopóki teren ten należy do PKP nic nie można w tej kwestii zrobić, jak dodała są jednak szanse na wykupienie tego terenu, wtedy będzie można umieścić tam zakaz.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że są problemy ze składem węglowym wyjazd jest niebezpieczny, kolejną kwestią jest sprawa mieszkańca, który chce zrobić na ul. Wiązowej zakład wulkanizacyjny. Ze strony mieszkańców zawsze były protesty, kiedy uniemożliwiano prowadzenie działalności, co zrobić jednak w przypadku, kiedy taka forma działalności jest jedynym źródłem utrzymania. Jak stwierdziła, możliwe jest, że Rada zostanie poproszona o wsparcie w tej sprawie.
Przewodnicząca Urszula Rudzińska poruszyła również problem pierwszego cmentarza w Puszczykowie.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że teren, na którym znajduje się cmentarz nie należy do miasta, ale do lasów skarbu państwa, jak stwierdziła miasto będzie występować o ewentualne przejęcie tego. Jest pomysł aby las znajdujący się najbliżej Warty przeznaczyć na park będący wybiegiem dla psów. Byłaby to duża inwestycja być może przy udziale Mosiny. Jak wyjaśniła istnieją już w Polsce tego typu parki, ważna kwestią jest ustalenie zasad korzystania i utrzymania takiego obiektu. Decyzja w sprawie wystąpienia o ten las zostanie podjęta, natomiast to, na co zostanie on przeznaczony rozwiąże się w przyszłości.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała również, że w dniu dzisiejszym odbędzie się ważne spotkanie dotyczące kwestii rynku, urbanizacji, potrzeb parkingowych oraz komunikacyjnych.
Burmistrz poinformowała tez, że temat schroniska został omówiony przy udziale pana Pawła Iwańskiego burmistrza Kostrzyna na Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, uchwała i statut nie zostały zmienione, z wypowiedzi pana burmistrza wynika, że Kostrzyn zajmował się tym do tej pory społecznie. Burmistrz dodała, że nawet po przystąpieniu do związki, w razie pojawienia się innej możliwości, można z niego wystąpić.
Burmistrz dodała, że w międzyczasie były prowadzone rozmowy ze Śremem, nie ma jednak na nic gwarancji, gdyż nie spełniają standardów.
Radny Andrzej Dettloff stwierdził, że dziwny jest fakt, iż sprawą tą nie interesuje się starostwo powiatowe.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że starostwo obiecało, że dołoży starań o pozyskanie środków. Dodała również, że musimy zapewnić sobie komfort posiadania schroniska, gdyż kary mogą być bardzo wysokie.
Przewodnicząca Urszula Rudzińska powiedziała, że rozumie, iż członkowie komisji przychylają się do konieczności wybudowania schroniska.
Ad 1. Ustalenie kierunków profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców - zadania na 2008 r.
Przewodnicząca Urszula Rudzińska wyjaśniła, że program profilaktyczny zależy od lekarzy rodzinnych, zasugerowała aby zaprosić lekarzy rodzinnych i poprosić ich na udzielenie odpowiedzi na głosy ze strony mieszkańców.
Pan Władysław Hetman zwrócił się z zapytaniem jak wygląda sytuacja w ośrodku zdrowia.
Przewodnicząca Urszula Rudzińska wyjaśniła, że prowadzone są badania tarczycy i układu oddechowego, będzie to kontynuowane, gdyż taki kierunek badań został przyjęty.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że o takich działaniach mieszkańcy będą szeroko informowani.
Przewodnicząca Urszula Rudzińska wyjaśniła, że budżet dysponuje kwotą 15 tys. zł, dlatego trzeba mierzyć zamiary na możliwości.
Pani Ewa Pietrzak wspomniała o kursie pierwszej pomocy, stwierdziła, że należałoby się zapoznać z tym tematem jak najszybciej.
Przewodnicząca Urszula Rudzińska wyjaśniła, że ważną kwestią jest kurs ratownictwa oraz sprawa kontynuacji badań okulistycznych w gimnazjach, gdyż wykrywalność wynosi 10%, a rodzice sami nie badają dzieci w tym kierunku.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poruszyła kwestię przychodni lekarskiej, wyjaśniła, że pan Andrzej Laskowski wyraził wolę przystąpienia do przetargu, trzeba w tej kwestii przygotować specjalną uchwałę. Sprawa ta będzie omawiana na Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, są wątpliwości czy zostanie to przeznaczone pod działalność medyczną. Wyjaśniła, że należałoby nałożyć jakieś obwarowania na przetarg. Dodała również, że pan Andrzej Laskowski zaproponował aby przetarg miał charakter ustnej licytacji, zlecona została też weryfikacja wyceny, gdyż nie brano pod uwagę gruntu, zostanie to jednak uzupełnione, ale dla pewności zostanie przygotowana jeszcze jedna wycena. Uchwała w tej sprawie zostanie oddana do akceptacji przed sesją majową.
 
Pan Dariusz Borowski przedstawił sytuacje w mieście, wyjaśnił, że od 1 kwietnia od 12.00 do 20.00 straż pełni służbę również w niedziele. Na zakolu Warty miały miejsce patrole, gdyż jeżdżono tam kładami.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zwróciła się z prośbą aby najpierw stosowano pouczenia, dodała, że ponownie wywieszone zostaną regulaminy korzystania z tego terenu, które umieszczone będą także w Echu Puszczykowa.
Pan Dariusz Borowski wyjaśnił, że starają się najpierw upominać i wypraszać, nie są jednak w stanie być wszędzie tam, gdzie coś się dzieje. Dodał, że prowadzone są rozmowy z mieszkańcami, zwrócono się bowiem do nich z prośbą o informację w sprawie kładów, problem ten dotyczy także ulic Libelta i Mazurskiej oraz innych miejsc.
Zabrał również głos odnośnie ograniczeń prędkości na ul. Poznańskiej i Dworcowej, w ciągu tygodnia zatrzymują około 300 osób jadących 50, 55 km/h przy ograniczeniu do 40km/h, jeśli ograniczenie zostanie zmienione do 50km/h będą jeździć 70km/h. Dlatego są dylematy, czy zmniejszyć ograniczenie do 40km/h i karać przy prędkości 60km/h, czy też wprowadzić 50km/h i karać od 55km/h.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska wyznaczyła termin następnej komisji na 09.05.2008 r. na godz. 16.00. Na tym posiedzenie komisji zakończono.
 
 
 Katarzyna Szóstak                                                                                 Urszula Rudzińska
      Protokolant                                                                                   Przewodnicząca komisji
 
 

Protokół nr 03/08 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 12.03.2008 r.

Protokół nr 03/08
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
w dniu 12.03.2008 r.
 
RM - 0063-4/03/08
 
Godz. rozpoczęcia:16.00
Godz. zakończenia: 18.50
 
Komisja w składzie:
1. Przewodnicząca Komisji:     Urszula Rudzińska
2. Członkowie Komisji:           Andrzej Dettloff - nieobecny
                                               Władysław Hetman
                                               Krzysztof Jopek
                                               Ewelina Marcinkowska
                                               Danuta Panek-Janc
                                               Ewa Pietrzak
 
3.Goście:                                  Iwona Janicka - Zastępca Burmistrza Puszczykowa
                                                Marek Błajecki - Przewodniczący Rady Miasta Puszczykowa
                                                Stanisław Balbierz - Radny Miasta Puszczykowa
                                               Maciej Schneider - Radny Miasta Puszczykowa
                                               Janusz Szafarkiewicz - Radny Miasta Puszczykowa
                                               Sławomir Ratajczak - Zastępca Burmistrza Mosiny
                                               Jacek Szeszuła - Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie
                                               Leszek Dymalski - Radny Gminy Mosina
                                   Jerzy Sławomir Falbierski - Radny Gminy Mosina
                                   Antoni Karliński - Radny Gminy Mosina
                                   Alina Stempniak - pracownik UM w Puszczykowie
                                   Ewa Komorowska - mieszkanka Puszczykowa
                                   Jolenta Strabel - mieszkanka Puszczykowa
                                   Eugeniusz Strabel - mieszkaniec Puszczykowa
                                   Izabella Barczak - mieszkanka Puszczykowa
 
Protokolant: Katarzyna Szóstak
 
Temat posiedzenia:
Wspólne posiedzenie członków Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Puszczykowa oraz przedstawicieli Rady Gminy Mosina, Rady Gminy Komorniki i Rady Miasta Luboń. Omówienie wspólnych problemów w celu przedstawienia wniosków i interpelacji Posłom na Sejm RP.
 
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska przywitała zgromadzonych i rozpoczęła posiedzenie komisji.
Głos zabrała Zastępca Burmistrza Puszczykowa Iwona Janicka, która również przywitała zgromadzonych i rozpoczęła dyskusję na temat obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego w Krzesinach, który został zmieniony Rozporządzeniem nr 40/07 Wojewody Wielkopolskiego. Wiceburmistrz Iwona Janicka zaznaczyła, że stanowisko Rady Miasta Puszczykowa zostało wysłane do Wojewody Wielkopolskiego, posłów, przedstawicieli sejmiku oraz sąsiednich gmin. Zwróciła też uwagę, że najszybciej odpowiedziała pani Poseł Krystyna Łybacka, która zwróciła się do Wojewody z prośbą o wyjaśnienia w tej sprawie i odpowiedź jaką otrzymała przekazała Radzie Miasta Puszczykowa. Wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła też, że z odpowiedzi wojewody skierowanej do pani Poseł wynika konkluzja, że jedyną szansą na zmianę strefy i ograniczenie lotów samolotów F16, jest działalność zmierzająca w kierunku określenia dopuszczalnych norm hałasu na obszarach objętych programem Natura 2000. Wiceburmistrz Iwona Janicka zaznaczyła możliwość współpracy z innymi gminami o podobnych problemach np. z Mosiną, gdyż wspólnym argumentem mogą być siedliska ptaków znajdujące się na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zwróciła się z pytaniem do przedstawicieli Gminy Mosina, czy podejmowali już jakieś uchwały w tej sprawie oraz czy problem uciążliwości samolotów F16 jest zgłaszany przez mieszkańców gminy.
Zastępca Burmistrza Mosiny Sławomir Ratajczak potwierdził, że problem uciążliwości samolotów F16 jest zgłaszany, głównie przez mieszkańców Wiórka i Czapur, zaznaczył jednak, że walka ze strefą nic nie zmieni, ponadto zauważył, że lokalizacja w jej obrębie jest korzystna - daje bowiem możliwość roszczeń. Wiceburmistrz Sławomir Ratajczak zwrócił uwagę, że jedyne, o co można walczyć to zmiana lokalizacji samego lotniska, jest to jednak mało prawdopodobne ponieważ Ministerstwo Obrony zainwestowało znaczne środki, a pomysł przeniesienia lotniska do Powidza nie powiódł się.
Wiceburmistrz Iwona Janicka dodała, że należałoby podjąć wspólną walkę o zmianę kierunku lotów, ponieważ są one uciążliwe dla mieszkańców.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zwróciła się z pytaniem do przedstawicieli Gminy Mosina czy w sprawie F16 będą występować z pismami osobno, czy może wspólnie z władzami Puszczykowa.
Zastępca Burmistrza Mosiny Sławomir Ratajczak odpowiedział, że może się to odbywać wspólnie, gdyż problem łączy gminy oraz ich mieszkańców, którzy borykają się z uciążliwym hałasem wywołanym przez samoloty F16. Zaznaczył, że Gmina Mosina jest na etapie konsultacji prawnych w tej sprawie, nie wiadomo jednak na ile okażą się one skuteczne.
Wiceburmistrz Iwona Janicka zasygnalizowała, że można zorganizować spotkanie prawników, przedstawicieli urzędów oraz wszystkich osób zainteresowanych problemem uciążliwości samolotów F16 i wypracować w tym kierunku wspólne stanowisko.
 
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska rozpoczęła dyskusję w kwestii postulatów, które zostaną przedstawione Posłom.
Jako pierwsza została poruszona sprawa zagospodarowania odpadów, Zastępca Burmistrza Mosiny Sławomir Ratajczak wyjaśnił, że na terenie gminy Mosina zostało przeprowadzone takie referendum, jednak wzięła w nim udział zbyt mała liczba mieszkańców i nie mogły zostać podjęte żadne uchwały w kierunku wprowadzenia zryczałtowanej opłaty za odbiór śmieci. Zaznaczył, że jest to dobra droga, najpierw jednak należy przeprowadzić akcję edukacją, zwrócił też uwagę, że sama nazwa "podatek śmieciowy" może być źle odebrana przez mieszkańców, dlatego lepiej używać określenia "wykonanie usługi w formie zryczałtowanej", tak aby dla mieszkańców było jasne, że płacą za wywóz odpadów a gmina wykonuje usługę w interesie mieszkańców.
Głos zabrała przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska, która wyjaśniła, że sprawa "podatku śmieciowego" mieści się w problemie dotyczącym tworzenia prawa miejscowego. Wszystkie problemy dotyczące hałasu, utrzymania porządku i czystości w mieście łączy wspólny mianownik, istotne jest bowiem rozszerzeniu możliwości tworzenia prawa miejscowego.
Wracając do sprawy "podatku śmieciowego", przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska wyjaśniła, że w opłacie zryczałtowanej miałaby się mieścić usługa odbioru całości odpadów produkowanych przez miasto, wyraziła też ubolewanie z powodu braku na posiedzeniu przedstawicieli Gminy Komorniki, gdyż ich opinia i doświadczenie w tej sprawie byłyby bardzo pomocne podczas dyskusji.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska dodała, że również Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski ma lobbować sprawę zwiększenia uprawnień samorządów do stanowienia prawa miejscowego, zwróciła się również z pytaniem czy jest możliwość wystosowania wspólnej interpelacji w tej sprawie do posłów.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie Jacek Szeszuła zaznaczył, że pomysł zorganizowania wspólnego posiedzenia był bardzo dobry, gdyż należy wspólnie bronić się przed grożącym nam zalewem śmieci. Dodał, że szkoda iż brak na spotkaniu przedstawicieli Gminy Komorniki, ponieważ warto skorzystać z ich doświadczenia w kwestii gospodarowania odpadami, a brak czasu na tworzenie od podstaw nowych koncepcji działań. Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie Jacek Szeszuła, wyraził też chęć zawiązania współpracy w tym kierunku z Puszczykowem.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zasygnalizowała, że należałoby wypracować również wspólne stanowiska, postulaty w innych kwestiach, które można by potem przedstawić posłom podczas planowanego na kwiecień spotkania, którego dokładny termin zależy oczywiście od terminarza posłów.
Kontynuując przewodnicząca Urszula Rudzińska zasygnalizowała problem oczyszczania chodników oraz pasów zieleni pomiędzy granicą nieruchomości a jezdnią, gdyż toczy się spór wokół tego, czy jest to obowiązek mieszkańców czy miasta - rozbieżności powodują problem, mieszkańcy uważają, że jeśli ogrodzenie oddzielone jest od chodnika zielenią, to nie jest to już teren posesji. Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zauważyła, że trudno, aby ustawodawca regulował takie sprawy, powinno o tym stanowić prawo miejscowe, ale  nierozwiązana pozostaje kwestia uszczegółowienia regulaminu i możliwości jego egzekwowania.
Głos zabrał Zastępca Burmistrza Mosiny Sławomir Ratajczak, który stwierdził, że na terenie gminy Mosina są takie same problemy jednak, bez zmiany przepisów prawnych niemożliwe jest podjęcie przez straż miejską skutecznych działań interwencyjnych. Zastępca Burmistrza Mosiny Sławomir Ratajczak, powrócił do tematu hałasu oraz uciążliwości odorowej, zwrócił uwagę, że brak przepisów regulujących tą kwestię, zaznaczył, że kontrole w zakładach, firmach powinny być przeprowadzane, jednak wyniki takich inspekcji w większości bywają przekłamane, ponieważ firmy muszą być wcześniej poinformowane o kontroli i odpowiednio się do niej przygotowują, co uniemożliwia faktyczne ich skontrolowanie.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska powróciła do sprawy uciążliwości hałasów, zauważyła, że przeprowadzane badania obrazujące ich rozkład dokonywane są zazwyczaj na zlecenie inwestorów, a nie gmin, stąd działanie czynników uciążliwych jest zawsze minimalizowane Problemem są również zakłady działające w nocy, gdyż trudność stanowi tu sprowadzenie jednostki, która mogłaby je skontrolować.
Następnie zgromadzeni poruszyli problem, jaki pojawia się w przypadku prowadzenia niektórych działalności gospodarczych, które są uciążliwe dla mieszkańców.
Głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta Puszczykowa Marek Błajecki, który stwierdził, że jednym aspektem są tutaj działania administracyjne, a innym przebudowa świadomości mieszkańców, którą trzeba zmieniać w miarę możliwości poprzez środki przekazu, ponieważ trudno będzie zwiększyć kompetencje strażników. Przewodniczący Rady Miasta Puszczykowa Marek Błajecki wrócił jeszcze do problemu odpadów i zaznaczył, że wprowadzony w Puszczykowie system segregacji odpadów szybko przyjął się wśród mieszkańców, bowiem tylko poprzez edukację można skłonić ludzi, aby nie zanieczyszczali środowiska odpadami oraz aby nie hałasowali.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zauważyła, że dobrym sposobem na aktywizację mieszkańców i skłonienie ich do utrzymywania porządku w najbliższym otoczeniu, jest np. wprowadzenie konkursów oraz rywalizacji pomiędzy ulicami w mieście.
Następnie przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska wywołała temat dofinansowania przedszkoli i poprosił o głos w tej sprawie przedstawicieli Gminy Mosina.
Głos zabrała radna Miasta Puszczykowa Danuta Panek-Janc, która zapytała czy na terenie gminy Mosina są przedszkola niepubliczne. Podjęła również sprawę wysokości dofinansowania, ponieważ Ustawa o systemie oświaty określa wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych na poziomie nie niższym niż 75% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez najbliższą gminę, co w przypadku Puszczykowa stanowi kwotę 306,00 zł - w stosunku do matek, które wychowują dzieci w domu nie jest to sprawiedliwe.
Zastępca Burmistrza Mosiny Sławomir Ratajczak potwierdził, że na terenie gminy Mosina są przedszkola niepubliczne i koszty ich utrzymania zajmują sporą pozycję w budżecie, stwierdził też, że w tej kwestii można wypracować wspólne stanowisko i w tym celu zorganizować spotkanie odpowiedzialnych za te sprawy służb z naszych gmin.
Wiceburmistrz Iwona Janicka zwróciła się z prośbą o przeanalizowanie tej kwoty, gdyż 306,00 zł to dużo; poruszyła również problem żłobków, których w Puszczykowie nie ma, a zgłaszane jest zapotrzebowanie na nie, dodała jednak, że z ich utrzymaniem wiążą się jeszcze większe koszty niż dofinansowania dla przedszkoli, ponieważ w Poznaniu miasto dopłaca 906,00 zł na każde dziecko.
Zastępca Burmistrza Mosiny Sławomir Ratajczak stwierdził, że należy się ta sprawą zająć, przekazać odpowiedzialnym osobom w gminie i po przeanalizowaniu problemu wymienić doświadczenia.
Zastępca Burmistrza Mosiny Sławomir Ratajczak poruszył problem związany z niewystarczającymi przepisami dotyczącymi takich spraw jak np. budowa dróg przez deweloperów, którzy stawiają domy, zobowiązują się do wybudowania drogi dla mieszkańców, a później wycofują się z tej inwestycji. Zastępca Burmistrza Mosiny Sławomir Ratajczak zwrócił uwagę, że to ważny problem, który powinien zostać zgłoszony Posłom.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zgodziła się z przedmówcą i dodała, że przydatny byłby zapis w ustawie o współudziale deweloperów przy budowie dróg doprowadzających do wybudowanych przez nich budynków.
Również wiceburmistrz Iwona Janicka zabrała głos poruszając temat renty planistycznej i możliwości wprowadzenia opłaty adiacenckiej. Zastępca Burmistrza Mosiny Sławomir Ratajczak dodał, że biorąc przykład z państw zachodnich, kupujący powinien płacić za doprowadzenie mediów, ponieważ uzbrojenie terenu to około 30.000,00 - 40.000,00 zł czyli relatywnie mało w stosunku do ceny domu.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska poruszyła sprawę możliwości usytuowania dodatkowego przystanku i poinformowała, że w myśl obowiązujących przepisów, musi zostać on zatwierdzony przez ministra transportu, zwróciła uwagę, że potrzebne są głosy za złagodzeniem tych przepisów i wystąpienie o to do posłów. Następnie przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska poruszyła problem transportu międzygminnego i jego zwiększenia. 
Zastępca Burmistrza Mosiny Sławomir Ratajczak potwierdził, że sprawa transportu jest niezwykle istotna ze względu na bliskość gmin oraz intensywny ruch w kierunku Poznania, problemem gminy Mosina jest to, że niektóre sołectwa do tej pory nie mają komunikacji autobusowej. Sprawa została skierowana do MPK z prośba o wydłużenie linii do Dymaczewa, jak stwierdził otrzymali jednak odpowiedź niekonkretną. Zaznaczył również, że z wyjątkiem szkolnego, gmina Mosina nie posiada własnego transportu.  
Następnie przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska poruszyła sprawę gospodarki odpadami i związku międzygminnego SELEKT.
Zastępca Burmistrza Mosiny Sławomir Ratajczak poinformował, że ostatnio do związku dołączyło Dopiewo, dodał, że ma być wspólna sortownia i składowisko odpadów, ale na składowisko musi być zwożona wystarczająca ilość odpadów a nie ma gwarancji, że zakłady usług komunalnych działające na terenie gmin będą te odpady tam przekazywać. Dlatego konieczna jest zmiana przepisów polegająca na ujednoliceniu systemu zagospodarowania odpadów w gminach należących do związku i nałożenie obowiązku przekazywania odpadów na to składowisko.
Głos zabrał Radny Gminy Mosina Jerzy Falbierski, zwrócił się z uwagami na temat odpadów i ich segregacji, stwierdził, że dużym problemem jest zaśmiecanie lasów oraz przydrożnych rowów, sytuacja jest katastrofalna ponieważ są regulaminy, ale jest problemem z ich egzekucją. Radny Gminy Mosina Jerzy Falbierski dodał, że Wielkopolska jest najbardziej zaśmieconym regionem m.in. ze względu na duży rozwój inwestycji, budownictwa, co przyczynia się do zwiększenia liczby  śmieci, przy czym zauważalny jest tu brak zbiorników na wytwarzane odpady. Radny Gminy Mosina Jerzy Falbierski nawiązał również do sprawy edukacji dzieci i młodzieży w kwestii odpadów, problemem jest bowiem to, iż ich wiedza na ten temat z wiekiem zanika.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska stwierdziła, że jeśli zwrócimy się do Posłów i wręczymy im konkretne sprawy na piśmie, wówczas będzie musiało się to spotkać z odzewem z ich strony.
Wiceburmistrz Iwona Janicka dodała, że ważną kwestią są akcje edukacyjne, które dają szansę coś zmienić, np. w Puszczykowie po akcji "Czyste Puszczykowo" mieszkańcy zaczęli sięgać po torby papierowe lub wielokrotnego użytku; zwróciła też uwagę, że duże sklepy jak markety nie są przygotowane, aby odbierać zbędne opakowania, czy zużyte żarówki, a dobry przykład dają szkoły, które oprócz edukacji też segregują swoje odpady.
Przewodniczący Rady Miasta Puszczykowa Marek Błajecki stwierdził, że najważniejsze jest tworzenie systemu edukacji, wyraził też zadowolenie ze spotkania i zasugerował, aby organizować je cyklicznie np. raz na kwartał, gdyż bliskie sąsiedztwo narzuca nam wspólne, istotne dla nas tematy.
 
Radny Miasta Puszczykowa Stanisław Balbierz poruszył sprawę schroniska dla zwierząt.
Przewodnicząca Komisji Urszula Rudzińska wyjaśniła, że dzisiejsze spotkanie nasunęło wiele tematów i postulatów, które można skierować do Posłów, a pozostałe sprawy można zanotować do podjęcia na kolejnych spotkaniach. Odnosząc się do poruszonej przez radnego Stanisława Balbierza sprawy schroniska wyjaśniła, że kwestia ta jest dość zawiła, ponieważ Kostrzyn Wlkp. znajduje się stosunkowo daleko, natomiast na terenie Puszczykowa nie ma terenu mogącego spełniać wymagania. Przewodnicząca Komisji Urszula Rudzińska  zapytała czy wobec tego byłaby szansa, aby przeznaczyć na schronisko teren w gminie Mosina,  ponieważ taka inwestycja byłaby znacznie tańsza.
Zastępca Burmistrza Mosiny Sławomir Ratajczak odpowiedział, że w tej sprawie zawiązuje się już związek, jest już nawet podjęta uchwała Rady Miejskiej w Mosinie, ale niczego to jeszcze nie wyklucza, dodał również, że na chwilę obecną Mosina korzysta ze schroniska w Swarzędzu, temat wspólnego rozwiązania tej sprawy jednak pozostaje otwarty.
Wiceburmistrz Iwona Janicka dodała, że Burmistrz Puszczykowa Małgorzata Ornoch-Tabędzka podjęła rozmowy ze schroniskiem w Śremie, gdzie ze względu na niedużą odległość można by podnajmować boksy.
Radny Gminy Mosina Jerzy Falbierski stwierdził, że zachęcające, jeśli chodzi o schronisko w Śremie, jest to, że świadczy ono usługi wyłapywania i transportu zwierząt, musi się to jednak odbywać w sposób humanitarny. Jak zauważył powinny ulec zmianie przepisy dotyczące dożywotniego przebywania zwierząt w schronisku, może lepszym wyjściem było by ich humanitarne usypianie.
 
Głos zabrała mieszkanka Puszczykowa Jolenta Strabel, która poruszyła kwestię transportu międzygminnego, wspomniała, że inicjuje ten temat już od roku. Stwierdziła, że w Puszczykowie są dwie linie autobusowe, które jadą ta sama trasą, co bywa uciążliwe, gdyż w przypadku kolizji drogowej oba autobusy stoją i uniemożliwiają pasażerom dojechanie na czas do celu. Dodała również, iż ze względu na istniejącą w Luboniu rozbudowaną sieć handlową można by skłonić firmę Eko-Rondo do przekierowania ich autobusów na tą trasę, która przez Górczyn biec miała by do pętli na Dębcu. Pani Jolenta Strabel poruszyła również kwestię wydłużenia trasy linii autobusu Eko-Rondo do Rogalinka, trasa ta mogłaby uruchomić ruch turystyczny w tym kierunku, wspomniała również o sygnalizowanym już przez nią problemie przystanku autobusowego na ulicy Nadwarciańskiej. Do swoich uwag dodała również problem śmieci zalegających na ulicach oraz zaniedbanych działek na terenie miasta, zwróciła się z pytaniem czy nie można by tego problemu rozwiązać poprzez mandaty nakładane przez straż miejską.
Wiceburmistrz Iwona Janicka zaznaczyła, że zimą wprowadzono akcję "żółtych kartek", które były wrzucane do skrzynek na posesjach, przy których właściciele nie odśnieżyli chodnika, po trzeciej kartce właściciel posesji otrzymywał mandat. Dodała też, że odnośnie porządku na ulicach w mieście, powtórzona zostanie akcja odchwaszczania terenów zieleni. Odnosząc się do sprawy komunikacji autobusowej wiceburmistrz Iwona Janicka zaznaczyła, że sprawa przejazdu autobusu linii Eko-Rondo przez Luboń była już niejednokrotnie poruszana, odpowiedz za każdym razem była jednak odmowna, ponieważ aby autobusy mogły stawać na lubońskich przystankach, tamtejsze firmy przewozowe muszą wyrazić zgodę na korzystanie z ich przystanków, co nie leży w ich interesie.
Na uwagę ze strony pani Jolenty Strabel, iż takie rozwiązanie komunikacyjne miałoby służyć mieszkańcom, wiceburmistrz Iwona Janicka odpowiedziała, że można w tej sprawie powtórnie skierować pismo do Lubonia oraz do Urzędu Ochrony Praw Konsumentów. Natomiast, co do usuwania odpadów z ulicy to zajmuje się tym firma, która wygrała przetarg na utrzymanie czystości i porządku w mieście ponadto samorząd nie może ograniczać możliwości prowadzenia działalności gospodarczej firmom komunalnym.
Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Urszula Rudzińska dodała, że oprócz zryczałtowanej opłaty za odpady, w Komornikach funkcjonuje również system bonusowy mianowicie im większa waga odpadów tym większą zniżkę na opłatę roczną można otrzymać.
Zdaniem Wiceburmistrz Iwony Janickiej może to jednak promować tworzenie odpadów, a nie ograniczać ich ilość.
Zastępca Burmistrza Mosiny Sławomir Ratajczak powiedział, że można doprowadzić do tego aby spotkania o podobnym charakterze odbywały się cyklicznie, nie koniecznie muszą dotyczyć tak szerokiej tematyki z różnych dziedzin. Zasugerował aby spotykały się osoby odpowiedzialne merytorycznie za daną problematykę, która będzie rozpatrywana.
Ustalono, że kolejne spotkanie będzie uzależnione od terminu wizyty posłów, następne miałyby odbywać się w środy.
Następnie głos zabrała mieszkanka Puszczykowa Ewa Komorowska, która zasugerowała, aby na kolejnym spotkaniu podjąć dyskusję na temat szpitala i pomocy wieczornej udzielanej w nagłych przypadkach.
Radny Gminy Mosina Antoni Karliński poinformował, że odbyło się spotkanie dotyczące szpitala w Niwce, który w nagłych przypadkach ma obowiązek przyjąć chorego, zaznaczył, że można też dzwonić do Lubonia, skąd przyjeżdża karetka FALK.
Radna Miasta Puszczykowa Ewa Pietrzak dodała, że ograniczając ilość przyjmowanych w ten sposób pacjentów, szpital broni się przed zbyt dużą ich liczbą, gdyż wielu z nich przychodzi z błahymi problemami, z którymi powinni udać się do lekarza rodzinnego.
Na zakończenie przewodnicząca Komisji Urszula Rudzińska poprosiła o dopracowanie problemów, poinformowała też, że przesłane zostaną propozycje terminów.
Przewodnicząca Komisji Urszula Rudzińska zamknęła posiedzenie o godz. 18.50.
 
Katarzyna Szóstak                                                                                 Urszula Rudzińska
Protokolant                                                                                            Przewodniczący Komisji
 
 

Protokół nr 02/08 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 15.02.2008 r.

Protokół nr 02/08
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
w dniu 15.02.2008 r.
BR - 0063-4/02/08
 
Godz. rozpoczęcia:17.00
Godz. zakończenia: 19.10.
 
Komisja w składzie:
1. Przewodnicząca Komisji:     Urszula Rudzińska
2. Członkowie Komisji:            Andrzej Dettloff
                                               Władysław Hetman
                                               Krzysztof Jopek
                                               Ewelina Marcinkowska
                                               Danuta Panek-Janc
                                               Ewa Pietrzak
3.Goście:         Małgorzata Ornoch-Tabędzka - Burmistrz Miasta
                        Marek Błajecki - Przewodniczący Rady Miasta
                        Karol Majewski - kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
            Stanisław Balbierz - Radny
 
Protokolant: Katarzyna Szóstak
 
Tematy posiedzenia:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Miejskiego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 2. Sprawa schroniska dla zwierząt.
 3. Sprawozdanie z prac komisji za 2007 r. i plan pracy komisji na 2008 r.
 4. Sprawy bieżące.
 
Ad 1.
            Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska rozpoczęła posiedzenie i oddała głos kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karolowi Majewskiemu, który poinformował, że po raz pierwszy będzie oddzielnie podejmowany Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii i Miejski Program Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pan Karol Majewski wyjaśnił, że program przeciwdziałania narkomanii dotychczas był realizowany w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Podstawę do działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii stanowi Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii opracowany na lata 2006 - 2010 dlatego program przygotowany przez MOPS obejmuje swym zakresem podobny okres czasu.
Następnie pan Karol Majewski osobno omówił oba programy, zwrócił uwage, że są one realizowane ze środków uzyskanych z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Ponadto pan Karol Majewski przedstawił możliwość wprowadzenia w letnie weekendy płatnych patroli policji z Poznania (500,00 zł za 8h pracy patrolu), które miałyby odwiedzać najbardziej newralgiczne miejsca, ale też kontrolować punkty sprzedaży alkoholu pod kątem sprzedaży nieletnim, nietrzeźwym.
Członkowie zgłosili poprawkę do programu dot. alkoholu polegającą na wykreśłeniu odniesienia do prowadzenia profilaktyki przeciwdziałania narkomanii. Pan Władysław Hetman zauważył tez, że podczas opracowania graficznego wprowadzono zbędne wypunktowanie (poprawki zostały naniesione na program).
Głos zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która zwróciła uwagę, że celem wprowadzenia dodatkowych patroli jest również wypracowanie sposobu współpracy z policją, forma płatnych patroli daje też możliwość ingerencji i wpływu na ich pracę.
Pan Karol Majewski uzupełnił, że wszystkie działania patroli będą wykonywane zgodnie z procedurami, a miasto będzie tylko imformowane co zostało wykonane i to będzie rozliczane, ponadto zaznaczył, że w celu uruchomienia patroli konieczne jest porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji.
Dyskusja nad Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii  wywołała temat zagrożeń wśród młodzieży i odsetku dzieci i młodzieży, które miały kontakt z narkotykami. Pan Karol Majewski wyjaśnił, że dane zawarte w programie zostały podane na podstawie analizy ankiet przeprowadzonych wśród dzieci i młodzieży a także dorosłych oraz rozmów z psychologami szkolnymi. 
Dyskusja toczyła się też na temat dostępności narkotyków na terenie szkół. Pan Marek Błajecki zwrócił uwagę, że szkoły nie zgłaszają takich incydentów w obawie o opinię placówki.
Pani Danuta Panek-Janc zauważyła, że byłoby dobrze, gdyby MOPS przekazywał takie informacje policji i gdyby policja przekazywała nformacje zwrotne o lokalizacji punktów.
W nawiązaniu do Miejskiego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pani Ewa Pietrzak poruszyła temat ścietlic socjoterapeutycznych, zapytała ile dzieci do nich uczęszcza, gdzie się znajdyją.
Pan Karol Majewski wyjaśnił, że są dwie świetlice, przy Szkole Podstawowej nr 1 warunki w świetlicy są dobre, niestety przy Szkole Podstawowej nr 2 jest problem z prowadzeniem zajęć ze względu na brak lokalu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że rozmawiała juz z ojcem Bogdanem Swoińskim z parafii Św. Józefa w Puszczykówku i otrzymała zapewnienie, że o ile miasto dołoży pieniędzy na adaptacje budynku, może on zostać udostępniony do prowadzenia świetlicy, ale trzeba sprawdzić uregulowania prawne, które mogą na to zezwolić.
Przewodnicząca komsji Urszula Rudzińska stwierdziła, że temat programów został wyczerpany i poprosiła o głosy członków komisji w sprawie ich przyjęcia. Komisja zaopiniowała projekty uchwał wraz z programami pozytywnie, 7 głosami za.
 
Ad 2.
            Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka przedstawiła sprawę schroniska, wyjaśniła, że miasto otrzymało zwrot składek w wysokości około 30.000,00 zł, które w ramach porozumienia gmin były wpłacane do Kostrzyna Wlkp. na poczet realizacji inwestycji. Burmistrz wyjaśniła też, że poprzedni projekt był drogi, nowa propozycja jest korzystniejsza, ale schronisko byłoby znacznie oddalone od Puszczykowa (lokalizacja w Skałowie) i należy się liczyć z dużymi kosztami dowozu zwierząt, a ponadto z zapewnieniem im na dwie doby miejsca pobytu na terenie miasta zanim dojdzie do transportu. Burmistrz dodała też, że gminy przystępują do projektu ze względu na ustawowy obowiązek, jednak miejsce w schronisku jest ograniczone i zapełni się ono po około 2 latach, ponadto zaznaczyła, że miasto musi liczyć się w przeciągu 3 - 4 lat z kosztem rzędu 600.000,00 zł jaki przypadłby w udziale Puszczykowu na tą inwestycję.
W dalszej części posiedzenia członkowie komisji rozważali możliwość innej lokalizacji schroniska i ewentualnego porozumienia z sąsiednimi gminami w celu budowy własnego schroniska, jednak ustalono, że Mosina i Komorniki podjęły już uchwały w sprawie przystąpienia do związku międzygminnegoi brak w tej chwili brak innej możliwości rozwiązania tego problemu.
Pan Andrzej Dettlaff zapytał, czy zostały sporządzone jakieś analizy utrzymania schroniska.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że koszty nie powinny być wyższe od ponoszonych dotychczas, ale nie było takich analiz. Ponadto burmistrz wyjaśniła, że po powołaniu związku zostanie wyłoniona osoba, która będzie odpowiedzialna za sprawy schroniska, wtedy będa możliwe dalsze analizy i ustalenia.
Ustalono tez, ze gdyby w przyszłości udało się znaleźć inne rozwiązanie problemu, możliwe będzie wycofanie się ze związku.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska przeprowadziła głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do związku międzygminnego, 5 osób głosowało za, 2 wstrzymały się od głosu.
 
Ad 3.
            Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska rozpoczęła dyskusje na temat planu pracy, ustalono, że zostana do niego wpisane dwa dotychczasowe posidzenia komisji, następne wyznaczono na 12 marca br. - wspólne posiedzenei z sąsiednimi gminami w celu oówienia postulatów do posłów. Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska poinformowała też, że spotkanie z panem Arkadym Fiedlerem odbędzie się około 10 kwietnia br.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedział, że liczy na pomoc komisji  w przygotowaniu polityki mieszkaniowej i społecznej w mieście, ponadto poinformowała, że na najbliższej sesji zostanie wywołana uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Skarbu Państwa nieruchomości położoneju zbiegu ulic Słowackiego i Reymonta, co w związku z problemami z lokalami socjalnymi w mieście jest uzasadnione.
Następnie dyskutowano też o utzrymaniu porządku, pan Stanisław Balbierz zapytał o sprawę odmalowania hydrantów przez Aquanet oraz uporządkowania tereów wokół transformatorów, które są zarośnięte. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjasniła, że ta sprawa z Aquanetem znajdzie finał w sądzie, w przypadku transformatorów miasto zwróciło sie o uporządkowanie tereniu ale z punktu widzenia zakładu energetycznego najważniejsza jest ich sprawność, miasto samo też nie może odmalować ponieważ kolory są określane według norm zakładu energetycznego, ale wiosną próby porozumienia zostaną wznowione.
Następnie burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka nawiązała do tematu terenów zielonych w mieście, wskazała możliwość zorganizowania konkursu na najbardziej zadbaną , czy najładniejszą posesję, jako sposób na zmobiliwoanie niektórych mieszkańców do uporządkowania terenu nieruchomości.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska w nawiązaniu do planu pracy konisji powiedziała, że prze udziale w posiedzeniach pana Dariusza Borowskiego komendanta straży miejskiej i pana Remigiusza Motyckiego kierownika referaty spraw komunalnych, poruszane są sprawy z wiązane z regulaminem utrzymania porządku i czystości w mieście a także bezpieczeństwa.
Przewodnicząca komiejsi Urszula Rudzińska poruszyła tez temat planu gospodarki odpadami przyjęty w 2006 roku, w sczególności przygotowanie wykazu obiektów posiadających azbest.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjasniła, że jest taki wykaz, ponadto każdy kto posiada azbest na terenie nieruchomości może zwrócić się do Urzędu o jego bezpłatny odbiór, posesje, które się zgłosiły zostały wpisane do wykazu, ale nie daje to pełnego obrazu, poniewaz zgłaszanie się jest dobrowolne i nikogo nie można przymusić do pozbycia się azbestu.
Pani Ewa Pietrzak poruszyła problem odbioru odpadów elektroenergetycznych. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że firma Eko-Rondo odbiera zarówno odpady wielkogabarytowe jak i elektroenergetyczne.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zapytała, czy jest możliwe, że firmy odbierające odpady zaznaczą z których posesji je odbierają a Urząd sporządzi wykaz posesji , które nie mają podpisanych umów na odbiór odpadów.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że taki wykaz jest sporządzany, ponadto posesje są kontrolowane przez strażników i efekt będzie wkrótce widoczny.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska stwiedziła też, że konieczne będzie przeprowadzenie wspólnego posiedzenia z dyrektorami szkół na temat wandalizmu, uzaleznień i prowadzenia profilaktyki wśród młodzieży.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zwróciła uwagę, ża takie posiedzenie warto przeprowadzić wspólnie z Komisją Edukacji, Kultury i Sportu.
Ustalono też, że komisja dalej będzie zajmowała się profilaktyką zdrowotną mieszkańców, burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zasugerowała wykorzystanie doświadczeń harcerzy w udzielaniu pierwszej pomocy i możliwości przeprowadzenia przez nich zajęć w szkołach. Pani Ewelina Marcinkowska  zasugerowała, że mozna sprawdzić co oferuje w tym zakresie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zwróciła też uwage na potrzebę sprawdzenia, czy straż miejsaka w pozostałych państwach Unii Europejskiej ma podobne up[rawnienia jak w Polsce i czy można zrobić coś w celu ich rozszerzenia. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że na skutek ustawy, niedawno uprawnienia straży miejskiej zostały już zwiększone.
 
            Na tym posiedzenie Komisji zakończono. Termin następnego posiedzenia wyznaczono na 12.03. br. na godz. 16:00.
 
 
 
        Katarzyna Szóstak                                                                          Urszula Rudzińska
             Protokolant                                                                            Przewodnicząca Komisji

Protokół nr 01/08 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 16.01.2008 r.

Protokół nr 01/08
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
w dniu 16.01.2008 r.
BR - 0063-4/01/08
 
Godz. rozpoczęcia:16.00
Godz. zakończenia: 18.30.
 
Komisja w składzie:
1. Przewodnicząca Komisji:     Urszula Rudzińska
2. Członkowie Komisji:            Andrzej Dettloff
                                               Władysław Hetman
                                               Krzysztof Jopek
                                               Ewelina Marcinkowska
                                               Danuta Panek-Janc
                                               Ewa Pietrzak
3.Goście:         Iwona Janicka - Radna
                        Stanisław Balbierz - Radny
                        Remigiusz Motycki - kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
            Dariusz Borowski - Komendant Straży Miejskiej
 
Protokolant: Katarzyna Szóstak
 
Tematy posiedzenia:
 1. Omówienie problemów i sformułowanie postulatów przed planowanym wspólnym posiedzeniem komisji z Puszczykowa, Mosiny i Lubonia.
 2. Podsumowanie pracy Komisji w 2007 r.
 3. Plan pracy Komisji na 2008 r.
 4. Sprawy bieżące
            Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska rozpoczęła dyskusję na temat przygotowania propozycji postulatów i interpelacji do Posła na Sejm RP Arkadego Fiedlera, które mają być wykorzystane podczas planowanego na drugą połowę lutego, wspólnego posiedzenia komisji (zajmujących się sprawami społecznymi) z Puszczykowa, Mosiny i Lubonia.
            Podczas dyskusji wskazano m.in. na kwestię uregulowania przepisów dotyczących meldowania się osób, które na stałe zamieszkują na danym terenie (odprowadzanie podatków). Poruszony został też problem zimowego utrzymania chodników w przypadku, gdy są one oddzielone od posesji pasem zieleni (kwestia ewentualnej zmiany lub nowelizacji przepisów, które określałyby do kogo należy zimowe utrzymanie chodników). Komisja zwróciła też uwagę na konieczność poruszenia na wspólnym posiedzeniu problemu śmieci i wprowadzenia podatku śmieciowego.
            Ważnym elementem dyskusji była też kwestia szczepienia zwierząt, ustalono, że konieczna jest nowelizacja Regulaminu utrzymania porządku i czystości w mieście w taki sposób, aby wynikało z niego, że na właścicielu psa leży obowiązek jego rejestracji w urzędzie oraz posiadania potwierdzenia szczepienia (rozważana jest możliwość przeprowadzenia akcji informacyjnej, a następnie powołanie uchwały regulującej te sprawy). Ponadto Komisja postanowiła zapytać Posła o możliwość rozszerzenia uprawnień straży miejskiej a także poruszyć na spotkaniu kwestię odszkodowań dla mieszkańców i uregulowań prawnych w przypadku zmiany strefy lotów samolotów F16.
            W trakcie dyskusji ustalono też, że na wspólnym posiedzeniu komisji, przedstawiony zostanie także problem transportu międzygminnego i skomplikowanej procedury uzyskania koncesji na transport także w przypadku mniejszych środków transportu.
            Na posiedzeniu obecni byli oprócz członków komisji również komendant straży miejskiej Dariusz Borowski i kierownik referatu spraw komunalnych Remigiusz Motycki, a także Radni Iwona Janicka i Stanisław Balbierz. Panowie Borowski i Motycki odpowiadali na pytania członków Komisji dotyczące utrzymania porządku i bezpieczeństwa w mieście. Ponadto pan Remigiusz Motycki przedstawił zebranym zmiany, jakie wnosi Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Poznań-Krzesiny w Poznaniu - materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
            Ustalono, że na następnym posiedzeniu Komisji omówiony zostanie plan pracy, a także przedstawione zostanie sprawozdanie za 2007 rok., poruszony zostanie tez temat schroniska dla zwierząt. Przewodnicząca Urszula Rudzińska poprosiła też członków Komisji o zapoznanie się z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w mieście.
            Termin następnego posiedzenia wyznaczono na 13.02. br. na godz. 16:00. Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
 
 
Katarzyna Szóstak                                                                          Urszula Rudzińska
             Protokolant                                                                            Przewodnicząca Komisji