2009

Protokół nr 13/09 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych które odbyło się dnia 10.12.2009 r.

Protokół nr 13/09
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
które odbyło się dnia 10.12.2009 r.
 
RM – 0063-4/13/09
 
 
 
Godzina rozpoczęcia: 17.00
 
 
Godzina zakończenia: 19.30
 
 
W posiedzeniu komisji, któremu przewodniczyła Urszula Rudzińska udział wzięli członkowie komisji, których lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista gości obecnych na posiedzeniu; załącznik nr 2.
 
Tematy:
 1. Dyskusja dotycząca umów na oczyszczanie miasta – ewentualne propozycje zmian.
 2. Kwestia sprzątania oraz zimowego zabezpieczenia miasta.
 3. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zwróciła się z prośbą do komendanta straży miejskiej Dariusza Borowskiego o przedstawienie tematu związanego z zakupem nowego fotoradaru.
Pan Dariusz Borowski wyjaśnił, że przetarg miał miejsce, złożono ofertę na kwotę 155 tys. zł. Pan Komendant poinformował również o rozmowie jaką odbył w sprawie umiejscowienia masztu fotoradarowego na ul. Wysokiej. W związku z powyższym zwrócił się z prośbą o sugestie dotyczące jego lokalizacji.
Członkowie komisji dyskutowali nad kwestią bezpieczeństwa na drogach, poruszono również problem związany z przejściem przez przejazd kolejowy na Puszczykówku. Komisja zasugerowała przeprowadzenie akcji edukacyjnej na ten temat.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska podkreśliła, że liczy na współpracę policji ze strażą miejską w kwestii lokalizacji fotoradaru na ul. Wysokiej.
Radna Ewa Pietrzak zwróciła uwagę na parking przy szpitalu, gdzie często dochodzi do kradzieży samochodów.
Pan komendant policji Robert Rasztorf wyjaśnił, że zarówno parking jak i oświetlenie należą do szpitala. Jak podkreślił w nocy co ok. 30 min pojawia się w tym miejscu radiowóz, sygnalizowano również pani prezes szpitala problem oświetlenia.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka stwierdziła, że podczas rozmów z panią prezes szpitala podejmie ten temat.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zwróciła się do komendanta policji z prośbą o powrót do tematu Bezpieczne Miasto i pomoc w jego skonstruowaniu.
Głos zabrała pani Iwona Janicka, która zasygnalizowała problem zgłoszony jej przez młodzież z gimnazjum. Jak zaznaczyła jest potrzeba omówienia oraz uświadomienia młodzieży tego co im wolno, a co nie i jakie grożą im sankcje.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zaznaczyła, że można by tą kwestię ująć w Programie oraz zorganizować dla młodzieży spotkanie z prawnikami.
Radna Danuta Panek-Janc przypomniała, iż o programie Bezpieczne Miasto członkowie komisji rozmawiają już od dłuższego czasu, wobec czego najlepiej byłoby wyznaczyć osobę, która się tym zajmie.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zasugerowała aby zająć się jednym tematem od początku do końca np. związanym z młodzieżą.
Ad 1.
Członkowie komisji dyskutowali na temat treści umów z firmą ''Jurtax'' oraz ''Flora'' dotyczących sprzątania miasta.
Pan Remigiusz Motycki przypomniał, że podczas sesji Rady Miasta 16 grudnia omówiony zostanie program organizacji ruchu drogowego w mieście.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zaznaczyła, że podczas prezentacji programu poruszy kwestię ograniczenia wjazdu tirów na teren miasta, gdyż rozjeżdżają one pobocza. Zwróciła się również z zapytaniem do komendanta policji o zasadność zbadania dopuszczalnego promienia skrętu i długości osi.
Komendant Robert Rasztorf wyjaśnił, że takie pytanie można zgłosić do inżynierii ruchu drogowego.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zwróciła się z zapytaniem, jak wygląda sprawa mieszkań socjalnych na Niwce.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że sprawa ta na razie stanęła w miejscu. Jak zaznaczyła podjęta została natomiast decyzja o remoncie budynku na ul. Przecznica.
Radna Danuta Panek-Janc zwróciła się z zapytaniem, czy zgodnie z treścią umowy słupy ogłoszeniowe w mieście czyszczone są dwa razy w roku i czy jest to wystarczające.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że w umowie jest mowa o całkowitym czyszczeniu słupów, co pewien czas firma dostaje jednak zlecenie na dodatkowe usuwanie przeterminowanych ogłoszeń.
Członkowie komisji dyskutowali również nad kwestią obowiązku sprzątania liści oraz rozwiązania problemu ich odbioru przez miasto. Komisja zawnioskowała o takie formułowanie zapisów w umowach, aby można je było egzekwować od wykonawców.
Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że w Echu Puszczykowa umieszczona została informacja o tym, jakie worki będą odbierane przez miasto.
Radna Danuta Panek-Janc stwierdziła, że konsekwencją tego pomysłu są ulice z których część worków zabrano, a część nie. Jak podkreśliła procedura ich odbioru była niejasna. Wobec powyższego zwróciła się z prośbą o wyciągnięcie z tej akcji wniosków na przyszłość.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poruszyła temat Gminnego Programu Ochrony nad Zabytkami. Burmistrz Miasta zaznaczyła, że opracowanie takiego programu jest wymogiem ustawowym, miasto musi posiadać inwentaryzację obiektów wymagających opieki. Jak podkreśliła w budżecie miasta zabezpieczona została kwota 50 tys. zł dla właścicieli, którzy zgłoszą się z programem remontu budynku, który miałby mu przywrócić dawną świetność. Ponadto opracowany został w tym celu regulamin określający zasady przyznawania właścicielom tych pieniędzy. Burmistrz Miasta zaznaczyła również, że program wskazuje również, że miasto posiada mieszkania komunalne, które znajdują się w zabytkowych budynkach wymagających przeprowadzenia remontów. Miastu zależy bowiem aby te budynki nawiązywały do dawnej świetności letniska. Jednym z celów programu jest więc połączenie polityki mieszkaniowej z opieką nad zabytkami.
Komisja zajęła się również kwestią mechanicznego czyszczenia ulic. Zwrócono się z prośbą o informacje dotyczące ilości kilometrów chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta. Zaproponowano również wprowadzenie zapisu zobowiązującego wykonawców do powiadamiania mieszkańców o terminie sprzątania ulicy.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska poinformowała również o numerze telefonu sztabu kryzysowego (602 444 900) pod który można zgłaszać kwestie odśnieżania dróg.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska wyznaczyła termin kolejnego posiedzenia na 7 stycznia 2010 r., na godz. 17.00. Posiedzenie komisji zakończono.
 
Protokolant                                                                                                     Przewodnicząca Komisji
Hanna Dudzik                                                                                                 Urszula Rudzińska
 

Protokół nr 12/09 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych które odbyło się dnia 19.11.2009 r.

Protokół nr 12/09
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
które odbyło się dnia 19.11.2009 r.
RM – 0063-4/12/09
 
 
Godzina rozpoczęcia: 17.00
 
 
Godzina zakończenia: 18.30
 
 
W posiedzeniu komisji, któremu przewodniczyła Urszula Rudzińska udział wzięli członkowie komisji, których lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista gości obecnych na posiedzeniu; załącznik nr 2.
 
Tematy:
 1. Zaopiniowanie uchwał.
 2. Kwestia sprzątania miasta.
 3. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zwróciła się z zapytaniem do sekretarza miasta Macieja Dettlaffa o kwestię możliwości oddelegowania pracownika Urzędu do pomocy straży miejskiej w tzw. ''papierkowych'' kwestiach.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że przed rozmową z panem komendantem straży miejskiej nie chciałby nic mówić na ten temat.
Członkowie komisji poruszyli kwestię mechanicznego sprzątania ulic oraz możliwości wprowadzenia do przetargu zapisu mówiącego o konieczności powiadamiania mieszkańców o sprzątaniu.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska poruszyła również sprawę sprzątania koszy na śmieci m.in. na przystankach, poprosiła o przedstawienie jak to wygląda.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że przetarg na sprzątania wygrała firma ''Flora'', która opróżnia kosze codziennie.
Radna Danuta Panek-Janc zwróciła uwagę, że na narożniku ul. Chrobrego oraz ul. Kasprowicza codziennie stoją worki ze śmieciami.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zaznaczyła, że mieszkańcy nie rozróżniają czy kosze należą do miasta czy też do WNP, jak podkreśliła miasto zobowiązało się do oczyszczania koszy Parku. Firma ''Flora'' wykonuje to dwa razy w tygodniu.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zwróciła się z prośbą o przesłanie członkom komisji umów z firmami sprzątającymi aby można było nanieść do nich swoje uwagi.
Radna Danuta Panek-Janc zwróciła uwagę, iż na ul. Andersonów są problemy z przejściem, gdyż wysypany w tym miejscu tłuczeń nie spełnia swojego zadania.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że ulica ta została zgłoszona do naprawy masą bitumiczną.
Radna Danuta Panek-Janc zwróciła się z zapytaniem o kwestię odbioru worków z liśćmi z ulic miasta, gdyż mieszkańcy nie są dokładnie poinformowani w tej kwestii.
Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że informacja na ten temat umieszczona została w Echu Puszczykowa, natomiast worki były do odbioru w referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Jak podkreślił informacja jasno wskazywała, że zbierane będą tylko i wyłącznie worki wydawane w Urzędzie zawierające liście z ulicy, a nie prywatnych posesji.
Radna Danuta Panek-Janc zasugerowała aby w przyszłości przeprowadzić szerszą akcję edukacyjną np. poprzez rozprowadzanie ulotek informacyjnych.
Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że zależało mu aby w ten sposób wesprzeć mieszkańców w rozwiązaniu tego problemu, nie robiąc przy tym akcji na szeroką skalę. Systemowe rozwiązanie tej kwestii planowane jest dopiero na wiosnę. Prowadzone są rozmowy między innymi z Eko Rondo. Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński zaznaczył, że docelowym rozwiązaniem tego problemu jest powstanie sortowni śmieci w Piotrowie.
Członkowie komisji dyskutowali również nad kwestią zmian wprowadzonych do budżetu miasta z tytułu zakupu nowego fotoradaru. Poruszono również temat sytuacji finansowej miasta oraz zaplanowanych inwestycji.
Radna Danuta Panek-Janc zasugerowała popracowanie nad zwiększeniem ściągalności podatków.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zaproponowała przeprowadzenie akcji mającej na celu uświadomienie mieszkańcom korzyści związanych z meldowaniem się w Puszczykowie. Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zwróciła się również z prośbą o przygotowanie na następne posiedzenie komisji treści umów dotyczących sprzątania ulic i chodników na terenie miasta.
Na zakończenie posiedzenia sekretarz miasta Maciej Dettlaff podjął kwestię projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony nad Zabytkami. Zwrócił się z prośbą o naniesienie ewentualnych poprawek.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska wyznaczyła kolejny termin posiedzenia komisji na 10 grudnia br. na godz. 17.00. Posiedzenie komisji zakończono.
 
Protokolant                                                                                                     Przewodnicząca Komisji
Hanna Dudzik                                                                                                 Urszula Rudzińska
 

Protokół nr 11-II/09 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych które odbyło się dnia 05.11.2009 r.Kontynuacja posiedzenia z dnia 28.10.2009 r.

Protokół nr 11-II/09
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
które odbyło się dnia 05.11.2009 r.
Kontynuacja posiedzenia z dnia 28.10.2009 r.
RM – 0063-4/11-II/09
Godzina rozpoczęcia: 17.05
Godzina zakończenia: 18.45
Listy obecności radnych i gości stanowią załącznik do niniejszego protokołu. Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska.
Tematy:
 1. Kwestia zabezpieczenia przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego oraz sposób organizacji systemu antykryzysowego.
 2. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska poprosiła panią Janinę Kozeńską o przedstawienie kwestii szczepienia dziewczynek.
Pani Janina Kozeńska wyjaśniła, że otrzymała informacje z firmy przeprowadzającej szczepienia, że z rocznika 1996 20 z 46 dziewczynek zostało zaszczepionych. Dla tych które nie przyszły wyznaczono pięć kolejnych terminów o których powiadomiono listownie. Natomiast jak poinformowała z rocznika 1995 zaszczepiono 11 dziewczynek z 37, dla nich również zostały wyznaczone dodatkowe terminy. W kwestii kontynuacji szczepień wyjaśniła, że nie ma oficjalnej deklaracji ze strony Starostwa Powiatowego natomiast nieoficjalnie taka wola istnieje.
Pani Janina Kozeńska poinformowała również o akcji bezpłatnych badań mammograficznych, które odbędą się w Puszczykowie w ramach prowadzonych badań profilaktycznych.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zwróciła się z zapytaniem do Pani Burmistrz czym spowodowany jest problem z dostępem do Biuletynu Informacji Publicznej na stronie internetowej Miasta.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że w poniedziałek odbędzie się spotkanie z firmą, której zadaniem będzie udoskonalenie strony internetowej miasta, a następnie również BIPu. Jak podkreśliła kwestia ta zostanie rozwiązana, poprosiła tylko o wykazanie cierpliwości.
Ad 1.
Głos zabrał pan Wiesław Lipiec, który w kwestii systemu przeciwpowodziowego wyjaśnił, że miasto nie posiada odpowiedniego magazynu, worki przeciwpowodziowe składowane są na terenie firmy Eko-Rondo. W kwestii zagrożenia powodziowego na terenie Puszczykowa z danych Urzędu Wojewódzkiego wynika, że w razie pęknięcia tamy w Jeziorsku zalaniu uległoby osiem budynków na Niwce oraz na ul. Wodziczki.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że kwestia ta jest istotna ze względu na budowę przystani kajakowej.
Pan Wiesław Lipiec odnośnie zagrożenia pożarowego wyjaśnił, że od momentu zlikwidowania OSP Puszczykowo nie dysponuje żadnymi własnymi siłami oraz środkami przeciwpożarowymi. Jak podkreślił pomocy przeważnie udziela straż z Mosiny.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska poprosiła o przedstawienie systemu ostrzegania w Puszczykowie.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła iż zwróciła się w tej sprawie do pana Wiesława Lipca aby złożył do budżetu zapotrzebowanie na syreny alarmowe. Pani Burmistrz zaznaczyła, że po spotkaniu sztabu kryzysowego i analizie sprzętu okazało się, że miasto nie dysponuje niczym. Obecnie zakupiona została tuba, natomiast samochody straży miejskiej i policji wyposażone są w urządzenia umożliwiające informowanie mieszkańców o stanach zagrożeń. System alarmowy, który ma powstać tworzony będzie jednak etapami.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zwróciła się z zapytaniem o koszt zakupu syren.
Pan Wiesław Lipiec wyjaśnił, że koszt zakupu dwóch syren wraz ze sterownikiem wynosi ok 32 tys zł, jak podkreślił w momencie posiadania już takiego sterownika można do niego podłączyć dodatkowe syreny. Według uzyskanych danych na terenie Puszczykowa powinno być rozmieszczonych co najmniej sześć syren alarmowych.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, iż na razie zwróciła się z prośbą o zakup dwóch syren aby móc zacząć budować system alarmowy, następną potrzebą będzie zakup agregatu prądotwórczego.
Radna Danuta Panek-Janc zwróciła się z zapytaniem, kto będzie odpowiedzialny za zakupione syreny alarmowe.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że jako burmistrz miasta jest osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo w mieście. Poinformowała również, że syreny znajdować się będą w budynku straży miejskiej, osoba odpowiedzialna za ich konserwację zostanie wyznaczona. Ponadto Burmistrz Miasta podziękowała członkom komisji za podjęcie tematu bezpieczeństwa w mieście.
Pan Wiesław Lipiec wyjaśnił, iż opracował również dokument dotyczący zabezpieczenia miasta oraz dróg w okresie zimy.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, iż dokument ten określa kolejność pod względem hierarchii ważności w jakiej odśnieżane są drogi.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zwróciła się z zapytaniem o to kto powiadamia służby w razie sytuacji kryzysowej.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że jest całodobowy dyżur, osoba która go w danym dniu pełni jest odpowiedzialna za obserwowanie sytuacji pogodowej.
Podczas dyskusji poruszono również kwestię numeru alarmowego pod który mieszkańcy mogą zgłaszać sytuacje kryzysowe.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska podziękowała komendantowi straży miejskiej Dariuszowi Borowskiemu za sprawną organizację ruchu drogowego w czasie Święta Zmarłych.
Pan Dariusz Borowski zdał relacje z sytuacji na drogach w Puszczykowie w czasie Święta Zmarłych, poinformował również o przykrym incydencie jaki miał miejsce w nocy z piątku na sobotę związanym z kradzieżą fotoradaru z ul. Nadwarciańskiej
W związku z powyższym pan Dariusz Borowski poprosił o sugestie w kwestii decyzji dotyczącej wyboru nowego fotoradaru, gdyż pojawiła się koncepcja zakupienia sprzętu przewoźnego. Jak podkreślił w przypadku kiedy zdecydują się na tradycyjny fotoradar RAPID wówczas założone zostaną nowe gniazda, aby nie powtórzyła się sytuacja jego kradzieży.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zwróciła się z zapytaniem odnośnie pracy straży miejskiej w okresie Świąt Bożego Narodzenia.
Pan Dariusz Borowski wyjaśnił, że pracują normalnie w soboty i niedziele od godz. 8.00 do 16.00, w niedziele pracują tylko w okresie wiosenno - letnim.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zwróciła się z zapytaniem do pana komendanta straży o to, czy widzi konieczność zwiększenia stanu osobowego straży miejskiej.
Pan Dariusz Borowski wyjaśnił, iż obecnie jest pięciu strażników, póki ich stan osobowy jest kompletny nie ma problemów. Największy problem stanowią kwestię związane z czynnościami przesłuchań oraz wypełnianiem tzw spraw papierkowych.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska poprosiła o ocenę współpracy z miejscową komendą policji.
Pan Dariusz Borowski stwierdził, iż współpraca przebiega dobrze. Zastrzeżenia ma tylko do służby nocnej, gdyż straż miejska jest tylko do godz. 22.00 poza tym jak zaznaczył nie ma możliwości interwencji w niektórych przypadkach takich jak np. pobicia.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zwróciła się z zapytaniem czy dodatkowa osoba zatrudniona do tzw. prac papierkowych ułatwiłaby prace strażnikom miejskim.
Pan Dariusz Borowski wyjaśnił, że wystarczyłaby osoba zatrudniona na parę godzin.
Wniosek komisji:
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zasugerowała aby wobec takiej konieczności porozmawiać z sekretarzem miasta o oddelegowaniu pracownika do pomocy straży miejskiej.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska poruszyła kwestię sprzątania parkinu przy cmentarzu, który dopiero po jej interwencji został uporządkowany przez firmę odpowiedzialną za sprzątanie miasta. Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zaproponowała aby podczas kolejnego posiedzenia komisji podjąć temat sprzątania miasta, oraz rozważyć możliwości rozwiązania tego problemu.
Termin kolejnego posiedzenia komisji wyznaczono na 19 listopada na godz. 16.30. Posiedzenie komisji zakończono.
 
Protokolant                                                                                                      Przewodnicząca Komisji
Hanna Dudzik                                                                                                  Urszula Rudzińska
 
 

Protokół nr 11-I/09 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych które odbyło się dnia 28.10.2009 r. w starej szkole, ul. Wysoka 1.

Protokół nr 11-I/09
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
które odbyło się dnia 28.10.2009 r.
w starej szkole, ul. Wysoka 1.
RM – 0063-4/11-I/09
Godzina rozpoczęcia: 16.30
Godzina zakończenia: 17.00
Listy obecności radnych i gości stanowią załącznik do niniejszego protokołu. Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska.
Tematy:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.
Ad 1.
 
Projekt uchwały w sprawie: porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań w zakresie lokalnego
 
 
transportu zbiorowego.
 
Głos w tej sprawie zabrał Zastępca Burmistrz Tomasz Zwoliński który poinformował o wizycie pana Zbigniewa Rusaka dyrektora ZTM, który przedstawił sytuację oraz pewne rozwiązania planowane dla aglomeracji i które są nieuniknione. Jak zaznaczył główną ideą jest wprowadzenie biletu aglomeracyjnego. Przyjęty ma zostać również nowy taryfikator, który podzieli aglomerację na trzy strefy: pierwsza obejmie Poznań, druga miasta w pobliżu Poznania, natomiast w trzeciej znajdą się między innymi Puszczykowo oraz Mosina. Zastępca Burmistrza poinformował również o podpisaniu przez Panią Burmistrz listu intencyjnego w sprawie utworzenia związku międzygminnego, który będzie się zajmował transportem.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zwróciła się z zapytaniem, z czego wynika taki szybki termin podjęcia powyższej uchwały.
Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że nie ma mowy o przedłużeniu umowy z MPK, wobec czego jednym z rozwiązań jest podpisanie porozumienia z Poznaniem, które wiąże się z nowymi warunkami finansowymi. Jak podkreślił uchwała ta musi zostać podjęta na najbliższej sesji, z tego względu, iż wymaga ona publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, aby zachować ciągłość komunikacyjna musi zdążyć wejść w życie.
Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński poinformował również, że kwota jaką trzeba będzie przeznaczyć w budżecie na ten cel będzie trzykrotnie wyższa niż do tej pory, cena za wozokilometr wynosi bowiem ok 5 zł. Następnie podkreślił, że kwota 240 tys. zł jest kwotą dla miasta nieprzekraczalną i powyżej jej progu w ogóle nie będą toczone rozmowy.
Po dyskusji na ten temat członkowie Komisji zadecydowali, że głosowanie nad przyjęciem uchwały podejmą na sesji.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zaprosiła wszystkich na kontynuację posiedzenia, które odbędzie się 5 listopada o godz. 17.00. Posiedzenie komisji zakończono.
 
Protokolant                                                                                                     Przewodnicząca Komisji
Hanna Dudzik                                                                                                 Urszula Rudzińska
 

Protokół nr 10/09 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych które odbyło się dnia 08.10.2009 r. w starej szkole, ul. Wysoka 1.

Protokół nr 10/09
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
które odbyło się dnia 08.10.2009 r.
w starej szkole, ul. Wysoka 1.
RM – 0063-4/10/09
 
Godzina rozpoczęcia: 15.30
Godzina zakończenia: 17.00
Listy obecności radnych i gości stanowią załącznik do niniejszego protokołu. Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska.
Tematy:
 1. Informacja na temat organizacji ruchu drogowego w mieście.
 2. Informacja o akcji szczepień profilaktycznych raka szyjki macicy.
 3. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska przywitała wszystkich obecnych oraz rozpoczęła posiedzenie od omówienia tematu związanego z akcją zbiórki krwi na terenie miasta.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśniła, że miasto włączyło się organizacyjnie w akcję zbiórki krwi, jak poinformował udało się znaleźć sponsorów, wobec czego koszty poniesione przez miasto zostaną zmniejszone do minimum.
Głos zabrał pan Piotr Zarzycki, który przedstawił historie oraz początki akcji ''Wojtusiaki'', która jak wyjaśnił początkowo zrodziła się z potrzeby pomocy jego synowi, a z czasem również innym dzieciom. Pan Piotr Zarzycki zaznaczył, że wszystkie pokazy w ramach akcji odbywają się bezpłatnie, a przy okazji zbiórki krwi promowane są pozytywne postawy.
Radna Ewa Pietrzak zaznaczyła, że bulwersująca wydała się się jej kwota, jaką miasto miałoby przeznaczyć na promocję tego wydarzenia, gdyż jak podkreśliła sama wielokrotnie organizowała takie zbiórki i nigdy nie potrzebowała do tego sponsorów.
Pan Piotr Zarzycki wyjaśnił, że oprócz zbiórki krwi ich celem jest promowanie takich postaw, bez akcji promocyjnej nie uda się jednak zaangażować w to ludzi. Jak zaznaczył uważa, iż forma zbierania krwi przy okazji festynu jest pozytywna.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska podkreśliła zasadność akcji i podziękowała za przybliżenie jej historii oraz idei.
Ad 2.
Pani Janina Kozeńska wyjaśniła, że ustalono, że wraz z dziewczynkami z rocznika 1996 zaszczepione zostaną również te z rocznika 1995. Jak poinformowała rozesłane zostały listy zapraszające rodziców na pogadankę w sprawie szczepienia, nie wszyscy jednak się pojawili.
Radna Ewa Pietrzak zwróciła się z zapytaniem, czy dla tych którzy nie mogli być obecni zorganizowana zostanie dodatkowa prelekcja.
Pani Janina Kozeńska wyjaśniła, że z pozostałymi rodzicami skontaktować się miała pielęgniarka szkolna, był artykuł w Echu Puszczykowa na ten temat, większość rodziców nie obecnych na spotkaniu skontaktowało się z nią.
Radna Danuta Panek-Janc zwróciła się z zapytaniem, co można zrobić aby zaszczepić wszystkie dziewczynki, nawet tych rodziców, którzy nie przyszli na spotkanie.
Pani Janina Kozeńska wyjaśniła, że do każdego domu została wysłana deklaracja zgody rodziców na szczepienie oraz pismo. Jak podkreśliła wszystkie możliwe drogi poinformowania rodziców zostały podjęte.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zwróciła się z prośba o wysłanie pisma informującego do rodziców za potwierdzeniem odbioru aby w przyszłości nie było pretensji i uwag.
Ad 3.
Kwestia przychodni.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że przetarg wygrała firma Pozmed z Puszczykowa, umowa jest w trakcie przygotowania.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zwróciła się z zapytaniem, czy o wyniku przetargu poinformowany został pan Andrzej Laskowski.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że panu dr Laskowskiemu została wypowiedziana umowa z trzy miesięcznym okresem wypowiedzenia, pod koniec grudnia zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zwróciła się z zapytaniem odnośnie oględzin budynku przychodni jakie podobno miały miejsce.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśniła, że firma, która wygrała przetarg zwróciła się z prośbą o dostarczenie dokumentacji dotyczącej stanu budynku. Jak zaznaczył cała dokumentacja techniczna jaka była w ich posiadaniu została przekazana.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił się z zapytaniem, czy została wykonana izolacja budynku przychodni od strony ul. Roboczej, gdzie robiona była droga.
Pan Remigiusz Motycki odpowiedział, że nie jest zorientowany w temacie.
Radna Danuta Panek-Janc zwróciła się z zapytaniem odnośnie zabezpieczenia w mieście miejsca na opiekę lekarską dla mieszkańców na czas remontu.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśniła, że nie zna ustaleń z firmą, która wygrała przetarg, ale warunkiem przystąpienia do niego było opracowanie harmonogramu przejęcia przychodni bez zaprzestania prowadzenia działalności lekarskiej.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zwróciła się z prośbą o przesłanie harmonogramu prac przygotowanego przez firmę Pozmed.
Ad 1.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, iż nawiązali współpracę z firmą z Konina, z którą została podpisana umowa na wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego w mieście. W pierwszym etapie zaproponowano drogi o długości ok 30 km. Podczas spotkania firma przedstawiła wstępną koncepcję organizacji ruchu drogowego na terenie gminy.
Podczas dyskusji poruszono również kwestię budowy spowalniaczy na ulicach.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił również, iż jedną z propozycji firmy przygotowującej projekt organizacji ruchu drogowego jest podzielenie Puszczykowa na strefy ograniczonej prędkości oraz zmiana organizacji ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. 3 Maja z ul. C. Ratajskiego.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zwróciła uwagę na stojące na pierwszym odcinku ul. Kopernika rozbite samochody.
Pan Robert Raczyński wyjaśnił, iż straż miejska interweniowała w tej sprawie. Jak zaznaczył nie widzi jednak możliwości prawnej aby zabronić parkowania samochodów przed posesją. Jak zapewnił w tej sprawie zasięgną opinii prawnej.
Pan Robert Raczyński zwrócił się również z propozycją przygotowania uchwały regulującej kwestię spalania odpadów organicznych w ogrodach na terenie miasta. Sugerowany dopuszczalny okres spalania to marzec, kwiecień oraz październik.
Radny Stanisław Balbierz poruszył kwestie ul. Fiedlera, gdzie jeden z właścicieli posesji robi palenisko. Ponadto radny Stanisław Balbierz poinformował również o problemie związanym z stojącą na ul. Poznańskiej wodą w kałużach.
Na zakończenie posiedzenia sekretarz Maciej Dettlaff poprosił o opinię oraz uwagi w formie pisemnej do projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska wyznaczyła termin kolejnego posiedzenia komisji na 5 listopada, na godz. 17.00. Posiedzenie komisji zakończono.
 
Protokolant                                                                                                     Przewodnicząca Komisji
Hanna Dudzik                                                                                                 Urszula Rudzińska
 

Protokół nr 9/09 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 08.09.2009 r.

Protokół nr 9/09 z posiedzenia
Komisji Spraw Społecznych
z dnia 08.09.2009 r.
RM - 0063-4/09/09
 
Godzina rozpoczęcia: 16.30
Godzina zakończenia: 19.15
Listy obecności radnych i gości stanowią załącznik do niniejszego protokołu. Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska.
Tematy:
 1. Informacja na temat przetargu na prowadzenie przychodni.
 2. Zagospodarowanie zieleni wokół stawku przy cmentarzu.
 3. Informacja o funkcjonowaniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Puszczykowie.
 4. Polityka mieszkaniowa miasta.
 5. Sprawy bieżące.
Ad 3.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska powitała przybyłych na posiedzenie komisji gości oraz radnych oraz poprosiła o przedstawienie zmian jakie zaszły w szpitalu, a także kwestię Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Głos zabrała pani Aleksandra Nowak, która wyjaśniła, że od 21 sierpnia br. nowym prezesem zarządu została pani Ewa Wieja.
Przewodnicząca Urszula Rudzińska poprosiła o zaprezentowanie kwestii funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Pani Magdalena Bentka wyjaśniła, że Szpitalny Oddział Ratunkowy funkcjonuje od początku roku, zabezpiecza on dość duży rejon, a jego głównym zadaniem jest świadczenie usług oraz leczenie pacjentów w stanach zagrożenia życia. Jak zaznaczyła rzeczywistość pokazuje, że przez każdego stan zagrożenia życia interpretowany jest nieco inaczej. Pani Magdalena Bentka przedstawiła również kwestię rejonizacji, która obejmuje pogotowie ratunkowe. Jak podkreśliła służy ona jak najszybszemu przetransportowaniu pacjenta do najbliższego szpitala.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zwróciła się z zapytaniem o kwestię oznakowania dojazdu na oddział, gdyż głównie w godzinach nocnych są z tym problemy.
Pani Aleksandra Nowak wyjaśniła, że temat ten nie był jej znany, podkreśliła jednak, iż jest to cenna uwaga oraz postarają się podjąć w tej kwestii działania.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zwróciła się z prośba w imieniu mieszkańców oraz radnych o zwrócenie uwagi na kwestię uproszczenia dojazdu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Pani Aleksandra Nowak poinformowała, że wjazd na teren szpitala jest płatny z wyjątkiem przypadków odbioru pacjenta, jak wyjaśniła osoba, która zmieści się w czasie pół godziny nie ponosi żadnych kosztów. Pani Aleksandra Nowak zapewniła, że będzie rozmawiać również z służbami ochroniarskimi aby dołożyły wszelkich starań w celu zapewnienia pomocy osobom przyjeżdżającym do szpitala.
Podczas posiedzenia Komisji dyskutowano nad kwestią usprawnienia i ułatwienia wjazdu na teren szpitala w godzinach nocnych, poruszono również kwestię parkingów i problemów jakie powstały w momencie zamknięcia parkingu pod hotelem szpitalnym.
Pani Aleksandra Nowak zaprosiła w imieniu pani prezes zarządu członków Komisji na wizytę w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
Wobec braku dalszych pytań Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska podziękowała gościom za przybycie.
Ad 4.
Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński przedstawił analizę stanu zasobów mieszkań komunalnych miasta. Jak wyjaśnił w posiadaniu miasta znajduje się 37 lokali w budynkach komunalnych, z czego 35 to mieszkania, natomiast pozostałe dwa lokale zajmuje Straż Miejska oraz szewc. Miasto jest również członkiem wspólnoty mieszkaniowej, której zasoby obejmują 20 mieszkań, osiem stanowi własność prywatną, natomiast 12 znajduje się w posiadaniu miasta. W kwestii standardu mieszkań wyjaśnił, iż nie jest on najlepszy. Stawki czynszu wahają się od 2,70 zł do 5,40 zł za m2, natomiast zadłużenie w płatnościach od 153 zł do ponad 18 000 zł. Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński zaznaczył również, że prowadzona jest analiza do Strategii, której częścią będzie polityka mieszkaniowa.
Podczas posiedzenia dyskutowano również nad możliwościami prawnymi rozwiązania kwestii zamiany mieszkań pomiędzy lokatorami.
Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, iż największym problemem w Puszczykowie jest nastawienie jego mieszkańców do kwestii mieszkań komunalnych. W związku z tym przypomniał sprawę budynku na ul. Nadwarciańskiej i protestów mieszkańców składanych do SKO. Następnie Zastępca burmistrza podkreślił, że miasto nie posiada terenów, na których mogło by wybudować cokolwiek z zakresu mieszkań.
Radna Danuta Panek-Janc zasugerowała przeprowadzenie edukacji społecznej wśród mieszkańców dotyczącej ww. problemu.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska poruszyła kwestię budynku na ul. Przecznica.
Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że zgodnie z decyzją wojewody miasto ma obowiązek w pierwszej kolejności przeznaczyć ten budynek na mieszkania komunalne. Jak zaznaczył jest to celem miasta.
Członkowie komisji podjęli dyskusję na temat przeznaczenia budynku na ul. Przecznica na mieszkania komunalne.
Wnioski komisji:
 1. Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przekształceniem budynku na ul. Przecznica na mieszkania komunalne oraz przeprowadzeniem analizy, czy możliwa jest lokalizacja dwóch budynków na terenie działki, nawet kosztem rozbiórki już istniejącego.
 2. Prowadzenie przez miasto postępowania zmierzającego do uzyskania zgody na adaptacje na mieszkania budynku na Niwce.
Radna Danuta Panek-Janc złożyła wniosek dotyczący wietrzenia pomieszczeń w budynku po panu M. Grodzkim oraz przycięcia żywopłotu i trawy na działce, gdyż ulega ona dewastacji.
Ad 1.
Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, iż w związku z ogłoszonym przetargiem wpłynęły dwie oferty na prowadzenie przychodni. Pod względem formalnym były one prawidłowe, zabrakło jedynie szczegółowego harmonogramu realizacji prac remontowych, w związku z czym zwrócono się z prośba o uzupełnienie. Harmonogramy wpłynęły do Urzędu 7 września br. i jak wyjaśnił są one satysfakcjonujące.
Głos zabrała pani Joanna Wietrzyńska, która wyjaśniła, że reprezentuje spółkę będącą jednym z dwóch oferentów. Poinformowała również, że remonty w budynku przychodni będą prowadzone dwutorowo. Będą to prace związane z dostosowaniem budynku do rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz ratujące jego stan i funkcjonalność. Cześć prac prowadzonych na zewnątrz będzie się pokrywała z tymi prowadzonymi wewnątrz budynku, gdyż dzierżawca zgodnie z warunkami przetargu ma rok na ich wykonanie.
Radna Danuta Panek-Janc zwróciła się z zapytaniem o politykę jaką spółka zamierza prowadzić względem dotychczasowych pracowników przychodni, gdyż pacjenci mają tendencję do przyzwyczajania się do swojego lekarza, co stanowi duży problem społeczny.
Pani Joanna Wietrzyńska wyjaśniła, że w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu spółka, którą reprezentuje, będzie chciała podjąć współpracę z lekarzami, którzy wyrażą taką wolę.
Radna Danuta Panek-Janc zwróciła się z zapytaniem, kiedy przetarg zostanie rozstrzygnięty.
Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że analizowany jest harmonogram prac, ostateczny termin rozstrzygnięcia przetargu to koniec września. Jak zaznaczył następnie podjęte zostaną kroki w celu wypowiedzenia umowy panu dr A. Laskowskiemu aby od 1 stycznia przyszłego roku lokal przychodni był wolny od obciążeń prawnych.
Ad 2.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska poprosiła o przedstawienie planów oraz prac związanych z zagospodarowaniem zieleni na terenie miasta.
Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że trwają prace dwóch zespołów studentów z Akademii Przyrodniczej. Jeden przygotowywany projekt dotyczyć będzie zagospodarowania skwerku przy ul. C. Ratajskiego, drugi pasa zieleni przy skrzyżowaniu ul. Dworcowej i ul. Nadwarciańskiej. Jak poinformował w trakcie opracowania jest wstępny projekt na zagospodarowania okolic stawku przy cmentarzu. Projekt będzie nawiązywał do klimatu oraz roślinności Puszczykowa. Zastępca burmistrza dodał również, że w październiku powinna być gotowa koncepcja urządzenia zieleni w pasie ul. Poznańskiej. Powstają również plany na zagospodarowanie pomnika strażaka i cmentarza ewangelickiego przy wyjeździe na Mosinę.
Radna Danuta Panek-Janc zwróciła się z zapytaniem o kwestię przewidzianych nasadzeń przy placach zabaw, gdyż na placu na Niwce nie ma ani jednego drzewa pod którym można by znaleźć schronienie.
Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że będą propozycje na zagospodarowanie ww. terenu placu zabaw, w związku z czym sadzenie tam czegokolwiek jest obecnie bezcelowe. Jak zaznaczył będą podejmowane starania o budowę kolejnego Orlika.
Radna Danuta Panek-Janc mimo wszystko poprosiła o pochylenie się nad tym tematem.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska poruszyła sprawę cmentarza ewangelickiego, który znajduje się na terenie Puszczykowa, gdyż należałoby rozważyć kwestię jego uporządkowania.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił się z prośbą w imieniu mieszkańców ul. Lipowej o przycięcie suchych konarów drzew, które stanowią zagrożenie dla stojących tam samochodów.
Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że problem ten zostanie rozwiązany, kiedy upłynie okres lęgowy ptaków.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska poruszyła kwestię wierzb wokół stawku przy cmentarzu, które powinny zostać znacznie przycięte.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił się z zapytaniem odnośnie przygotowania uchwały, która miałaby dać władzom miasta możliwość wejścia na teren zaniedbanych posesji.
Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że uchwała tej treści nie została podjęta przez Radę Miasta Poznania. Straż Miejska w Poznaniu ma za zadanie jedynie kontrolować administratorów budynków i przywoływać do pilnowania porządku. Jak zaznaczył przeprowadził już rozmowę z panem komendantem straży miejskiej w Puszczykowie Dariuszem Borowskim na ten temat. Zobowiązał się on do poczynienia szerszych i bardziej restrykcyjnych działań w tym kierunku. Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński poruszył również kwestię związane z projektem uchwały w sprawie pomocy finansowej gminie Kłodzko. Jak wyjaśnił do Urzędu wpłynął fax z informacją od wójta gminy o tym na jakie cele przeznaczona zostanie pomoc w kwocie 10 000 zł. Druga przedstawiona uchwała dotyczyć ma zmiany w składzie Komisji Mieszkaniowej spowodowanej rezygnacją jednego z członków.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska wyznaczyła termin kolejnego posiedzenia na 8 października br. na godz. 15.30. Posiedzenie komisji zakończono.
 
Protokolant                                                                                                   Przewodnicząca Komisji
Hanna Dudzik                                                                                               Urszula Rudzińska

Protokół nr 8/09 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 14.07.2009 r.

Protokół nr 8/09 z posiedzenia
Komisji Spraw Społecznych
z dnia 14.07.2009 r.
RM - 0063-4/08/09
 
 
Godzina rozpoczęcia: 16.40
 
 
Godzina zakończenia: 18.00
 
 
 
Listy obecności radnych i gości stanowią załącznik do niniejszego protokołu. Brudnopis protokołu
 
 
sporządzony podczas posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
 
Posiedzenie prowadziła w zastępstwie za Przewodniczącą komisji Urszulę Rudzińska radna Ewa
 
 
Pietrzak.
 
Tematy:
 1. Program ''Bezpieczne Miasto''.
 2. .Kwestia szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy.
 3. Sprawy bieżące.
Radna Ewa Pietrzak powitała w imieniu Przewodniczącej komisji Urszuli Rudzińskiej przybyłych na posiedzenie komisji radnych oraz gości.
Ad 1.
Radna Ewelina Marcinkowska odczytała przygotowane przez siebie główne założenia oraz cele programu ''Bezpieczne Miasto''. Jak wyjaśniła zakłada on współpracę zarówno policji, straży miejskiej jak i Komisji Rady Miasta, a także innych instytucji społecznych. Program ten ma stanowić wytyczne do dalszego postępowania.
Radna Ewelina Marcinkowska zwróciła się z zapytaniem, jak wygląda współpraca Straży Miejskiej oraz Urzędu z komisariatem policji w Puszczykowie.
Pan Robert Raczyński wyjaśnił, że współpraca ta nie wygląda źle, wiele rzeczy wymaga jeszcze ulepszenia zwłaszcza kwestia odbierania przez funkcjonariuszy policji telefonów, gdyż dzięki temu mieszkańcy poczuli by się bezpieczniej.
Radna Ewelina Marcinkowska zaznaczyła, że mieszkańcy Niwki oraz Puszczykówka mają większe poczucie bezpieczeństwa dzwoniąc do Straży Miejskiej. Ponadto poinformowała o sytuacji oraz incydentach związanych z mężczyzną, który dopuszcza się aktów ekshibicjonizmu na terenie miasta. Radna Ewelina Marcinkowska zwróciła się z prośbą o interwencje w tej sprawie.
Pan Robert Raczyński wyjaśnił, że w tej kwestii do tej pory nie znalazł się żaden świadek wobec czego nie ma możliwości ukarania sprawcy.
Radna Ewa Pietrzak poruszyła kwestię budynku komunalnego przy Eko – Rondo.
Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że mieszkańcy skierowali protest do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które przysłało rozstrzygnięcie uchylające decyzje o warunkach zabudowy i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Jak zaznaczył błędy dotyczyły tylko kwestii proceduralnych, zostaną one poprawione przez projektanta, trzeba jednak liczyć się z tym, iż mieszkańcy odwołają się ponownie.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że budynek ten jest niezbędny aby można było do niego przeprowadzić mieszkańców domu przy ul. Poznańskiej 24, w którym konieczne jest przeprowadzenie kapitalnego remontu. Jak podkreśliła największym problemem miasta jest brak odpowiednich gruntów na których można by wybudować mieszkania komunalne.
Radna Ewa Pietrzak zwróciła się z zapytaniem o właściciela parkinu przy ul. Wczasowej, gdyż otrzymała informacje, iż przejezdna osoba uszkodziła sobie samochód na wjeździe na parking. Zwróciła się z prośba o interwencje w tej sprawie.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że parking ten jest własnością WPN.
Radna Ewa Pietrzak zwróciła się również z zapytaniem o to, czy Urząd Miejski wydał decyzje o pozwoleniu na handel na ul. Dworcowej gdyż spotkała się osobami prowadzącymi sprzedaż w okolicy kościoła. Poprosiła Straż Miejską o zwrócenie uwagi na tą kwestię.
Radna Ewa Pietrzak poruszyła sprawę szczepień dziewczynek przeciwko rakowi szyjki macicy. Poprosiła o wzmiankę na ten temat w ''Echu Puszczykowa'', aby rodzice dzieci zostali dostatecznie szybko poinformowani o terminie oraz miejscu przeprowadzenia szczepień.
Następnie radna Ewa Pietrzak poinformowała o badaniach profilaktycznych jakie przeprowadzone zostaną we wrześniu w budynku starej szkoły o których mieszkańcy zostaną powiadomieni w ''Echu Puszczykowa''.
Radny Andrzej Dettloff stwierdził, że badania profilaktyczne powinny mieć określoną grupę docelową oraz powinno się stworzyć możliwość ich kontynuowania.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że zwróci się z prośbą do pani Janiny Kozeńskiej o uzyskanie szczegółowych informacji na temat fundatora, celu oraz konsekwencji jakie mają nieść za sobą przeprowadzone badania.
Ponadto burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka podjęła temat zagospodarowania terenu MOSiRu. Jak podkreśliła koncepcja zagospodarowania ma stanowić jedną z ofert dla zapewnienia młodzieży miejsca na spędzanie wolnego czasu. Po przygotowaniu koncepcji pojawiły się protesty ze strony mieszkańców ul. Słonecznej, którzy sprzeciwiają się przesunięcia boiska pełnowymiarowego w pobliże ich domów. Jak podkreśliła burmistrz miasta rysunki przedstawione w ''Echu Puszczykowa'' stanowić miały jedynie przygotowanie do dyskusji na ten temat, gdyż to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zagwarantuje to, co na tym terenie powstanie. Burmistrz miasta zaznaczyła również, że obszar ten w studium zapisany jest jako teren usług, sportu i rekreacji i jako taki zawsze był postrzegany. Przez wiele lat nie było jednak koncepcji na dalsze funkcjonowanie tego miejsca. W związku z powyższym poprosiła członków komisji o wsparcie w uzgodnieniach tego tematu z mieszkańcami całego Puszczykowa.
Burmistrz miasta poinformowała również, że powstanie MOSiRu da możliwość gospodarowania obiektem przez kilku użytkowników jak wyjaśniła kwestią najważniejszą jest powstanie budynku administracyjnego, gdzie swoje pomieszczenie będzie miał również administrator obiektu. Jak zaznaczyła koncepcja ta jest w dalszym ciągu propozycją, drobne funkcje mogą zostać dopracowane po tym jak powstaną najważniejsze zręby. Zwróciła się również z prośbą o konkretne propozycje związane z koncepcją.
Radny Krzysztof Jopek zwrócił się z zapytaniem, czy budynek ma powstać ze środków z budżetu miasta.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że budynek powstanie w momencie kiedy pojawi się inwestor. Miasto wybuduje tylko środkowy segment. Jak zaznaczyła oddanie tego w dzierżawę grozi niebezpieczeństwem w postaci pobierania opłat za korzystanie z boisk.
Burmistrz miasta podjęła również temat drugiej oferty planowanej przez miasto dla młodzieży – schronu na ul. Przecznica. W tej kwestii zaprosiła wszystkich zebranych na spotkanie z mieszkańcami, które odbędzie się 23 lipca o godz. 18.00 podczas którego będą chcieli zapoznać mieszkańców z koncepcjami na zagospodarowanie tego obiektu. Burmistrz miasta dodała, że chcieliby aby powstała w tym miejscu funkcja użyteczna dla mieszkańców.
Radna Ewa Pietrzak zwróciła się z zapytaniem o znak kierujący na ścieżkę edukacyjną.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że WPN wkrótce umieści w tym miejscu odpowiedni znak informujący.
Radna Ewa Pietrzak wyznaczyła termin kolejnego posiedzenia komisji na 8 września br. na godz. 16.30. Posiedzenie komisji zakończono o godz. 18.00.
 
Protokolant                                                                                                      Przewodnicząca Komisji
Hanna Dudzik                                                                                                  Urszula Rudzińska
 

Protokół nr 7/09 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 09.06.2009 r.

Protokół nr 7/09 z posiedzenia
Komisji Spraw Społecznych
z dnia 09.06.2009 r.
RM - 0063-4/07/09
Godzina rozpoczęcia: 16.00
Godzina zakończenia: 18.00
Listy obecności radnych i gości stanowią załącznik do niniejszego protokołu. Brudnopis protokołu sporządzony podczas posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie prowadziła przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Urszula Rudzińska.
Tematy:
 1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych.
 2. Program ''Bezpieczne Miasto''
 3. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska na wstępie posiedzenia poruszyła kwestie mieszkań socjalnych na terenie Puszczykowa.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że miasto obecnie nie dysponuje mieszkaniami, które można by przekazać potrzebującym. Jak dodał są plany adaptacji budynku na Niwce Starej, jednak ze względu na odwołania ze strony mieszkańców proces ten został wstrzymany.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zwróciła się z zapytaniem do pana Karola Majewskiego o ilość rodzin mieszkających w warunkach nie spełniających minimalnych norm socjalnych.
Pan Karol Majewski poinformował, że złożono około 40 wniosków, zrobione zostało rozeznanie, z którego wynika, że są osoby mieszkające w bardzo złych warunkach, sytuacja ta będzie się jednak dalej pogarszać, gdyż są osoby, którym kończą się umowy z prywatnymi właścicielami.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zwróciła się z prośba do burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej o zaprezentowanie oraz omówienie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Ad 1.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka omówiła poszczególne cele strategiczne oraz działania operacyjne Strategii, zaprezentowała również efekty pracy oraz wnioski przygotowane przez trzy grupy, których zdaniem było wskazanie największych problemów w Puszczykowie w poszczególnych grupach społecznych. Jak zaznaczyła poszczególne zespoły opracowały i wskazały możliwości pomocy w rozwiązaniu problemów. Burmistrz przypomniała również o dwóch spotkaniach jakie się odbyły podczas których określano problemy występujące w mieście.
Podczas dyskusji na temat problemów społecznych w mieście poruszono również kwestie alkoholizmu wśród młodzieży, głos w dyskusji zabrała m.in. dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Ewa Budzyńska, która zaznaczyła, że przede wszystkim powinno się w tej kwestii uświadamiać rodziców, gdyż bez ich wsparcia nie będzie można zbyt wiele zrobić.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że dokument Strategii jest propozycją do której nadal można nanosić poprawki, cały czas poddawany jest on korektom, jak podkreśliła strategia powinna nieść w sobie pewne przesyłanie.
Burmistrz zaznaczyła, że Puszczykowo dąży do coraz lepszych warunków życia mieszkańców, gdyż jego potencjał jest duży, między innymi ze względu na znaczną ilość działających organizacji pozarządowych oraz grup, które jednoczą się w celu rozwiązywania pewnych problemów. Dlatego też chcieliby ten potencjał wykorzystać w rozwoju lokalnym.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka omówiła główne cele strategiczne oraz zadania, jak podkreśliła najważniejsze jest zapewnienie wsparcia rodzinom, stworzenie miejsc, nowych terenów dla zajęć sportowych. Ważnym celem jest wspieranie organizacji pozarządowych w ich działaniach na rzecz dzieci, młodzieży oraz całych rodzin. Ponadto zakłada się zwiększenie bezpieczeństwa na terenie miasta poprzez wsparcie policji oraz straży miejskiej, zwiększenie liczby patroli oraz pracowników, a także stworzenie sytemu monitorującego miasto.
Burmistrz miasta wspomniała ponadto o kwestii stworzenia centrum wolontariatu wspierania osób najbardziej potrzebujących oraz placówek rehabilitacyjnych lub możliwości opłacania zajęć rehabilitacyjnych.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zasugerowała nawiązanie kontaktów z gminami sąsiednimi w celu połączenia się do wspólnego realizowania zadań.
Radny Maciej Schneider stwierdził, że jego zdaniem dokument ten jest utopią, gdyż ma wątpliwości co do możliwości finansowania tych założeń z budżetu miasta.
Radna Danuta Panek-Janc podkreśliła, że zgadza się ze swoim przedmówcą. Zaznaczyła, że działania określone w strategii są niezwykle istotne, jednak swoje źródła finansowania mają w gminie, co stanowić będzie zapewne duży problem przy realizacji.
Głos w dyskusji zabrał pan Karol Majewski, który wyjaśnił, że omawiany dokument jest strategia rozwiązywania, a nie rozwiązania problemów społecznych. Podjęcie tego dokumentu jest konieczne, gdyż jego posiadanie przez gminę jest jednym z wymogów przy składaniu m.in. projektów o fundusze z UE. Jak podkreślił jest to dokument, który ma stanowić podstawę do realizacji tego, co w większości jest już wykonywane, ale musi zostać również zapisane w strategii.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska stwierdziła, że Rada Miasta ma obowiązek uchwalenia strategii, w dokumencie tym należy zaznaczyć te obszary, które stanowią tzw'' biała plamę'', które są najpilniejsze do zrobienia.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zaznaczyła, że będzie potrzebowała poparcia Rady oraz dyrektorów szkół i nauczycieli, ponieważ problemem będzie wkrótce znalezienie miejsca pod tereny sportowe. Jak dodała podczas Dni Puszczykowa przedstawione zostaną plany na adaptacje przestrzeni na terenie MOSiRu, jak poinformowała w trakcie realizacji jest boisko Orlik 2012 miasto stara się również o dofinansowanie na budowę przystani kajakowej oraz zagospodarowanie schronu oraz budynku na ul. Przecznica. Burmistrz miasta podkreśliła jednak, że dużym problemem jest znalezienie odpowiedniego dla mieszkańców miejsca. W tym miejsce burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odczytała protest mieszkańców ul. Słonecznej odnośnie realizacji koncepcji zagospodarowania terenu MOSiRu. W związku z tym jak zaznaczyła będzie potrzebowała wsparcia ze strony Rady oraz innych grup opiniotwórczych, które stanowić będą przeciwwagę dla protestujących.
Podczas dyskusji poruszono również kwestię zapewnienia młodzieży miejsca, gdzie mogli by spędzać czas wolny.
Wobec braku uwag Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska przeprowadziła głosowanie w sprawie przyjęcia projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009 – 20015.
Wynik głosowania: 4 głosy za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący.
(nieobecny radny Krzysztof Jopek, radny Andrzej Dettloff opuścił posiedzenie komisji)
Ad 3.
Radna Danuta Panek-Janc zwróciła się z zapytaniem, kto odpowiada za banery informujące o Dniach Puszczykowa, gdyż wyglądają one nieestetycznie. Radna Danuta Panek-Janc ponownie złożyła wniosek o naprawę dziur na niewyasfaltowanej części ul. Chrobrego oraz ul. Wiązowej.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że jak tylko warunki pogodowe pozwolą rozpoczną się prace naprawcze.
Radna Ewa Pietrzak poinformowała o prośbie mieszkańców ul. Jackowskiego dotyczącej naprawy spowalniaczy, pomiędzy którymi w czasie deszczu gromadzi się woda.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska w związku ze swoją nieobecnością wyznaczyła radną Ewę Pietrzak do zajęcia się kwestiami dotyczącymi zdrowia, natomiast radną Ewelinę Marcinkowską programem ''Bezpieczne miasto'', termin kolejnego posiedzenia wyznaczono na 14 lipca br. na godz.16.30. Posiedzenie komisji zakończono.
 
Protokolant                                                                                                    Przewodnicząca Komisji
Hanna Dudzik                                                                                                Urszula Rudzińska
 
4

Protokół nr 6/09 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 21.05.2009 r.

Protokół nr 6/09 z posiedzenia
Komisji Spraw Społecznych
z dnia 21.05.2009 r.
RM - 0063-4/06/09
Godzina rozpoczęcia: 17.30
Godzina zakończenia: 19.15
Listy obecności radnych i gości stanowią załącznik do niniejszego protokołu. Brudnopis protokołu sporządzony podczas posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie prowadziła przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Urszula Rudzińska.
Tematy:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 2. Sprawa przychodni.
 3. Sprawy bieżące.
Ad 2.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Urszula Rudzińska poprosiła o przedstawienie ustaleń odnośnie kwestii przychodni.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider, który wyjaśnił, że członkowie Komisji opowiedzieli się za dzierżawa budynku, po tej decyzji pojawiła się propozycja podjęcia stosownej uchwały. Zaznaczył również, że najbliższym posiedzeniu Komisji Budżetu projekt uchwały w sprawie dzierżawy przychodni będzie dyskutowany.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka podkreśliła, że projekt przedłożonej uchwały jest wynikiem podjęcia przez Komisje Budżetu i Rozwoju Miasta decyzji o przygotowaniu przychodni do przetargu. Projekt uchwały z jednej strony ma zabezpieczać interesy miasta, a z drugiej dawać poczucie bezpieczeństwa, gdyż zostaną określone warunki przetargu oraz dzierżawy. Burmistrz miasta poinformowała również o zaplanowanym na poniedziałek spotkaniu z dr Andrzejem Laskowskim.
Członkowie komisji dyskutowali nad kwestią zabezpieczenia dzierżawy budynku przed możliwością zmiany jego przeznaczenia.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, iż przetarg zostanie tak sformułowany, że dzierżawca będzie musiał ponieść nakłady wymagane przez Sanepid natomiast wszystko, co zechce wykonać dodatkowo będzie elementem przetargowym na jego korzyść nie jest jednak to warunek konieczny. Warunkiem, który musi zostać spełniony jest bowiem prowadzenie działalności medycznej.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił się z zapytaniem, na której kondygnacji budynku będzie się mieścił ośrodek zdrowia.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że będzie to zależało tylko i wyłącznie od potencjalnego dzierżawcy, gdyż miasto daje możliwość wydzierżawienia całego obiektu.
Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński zaznaczył, że warunkiem podpisania umowy z dzierżawcą jest prowadzenie przez niego podstawowej działalności lekarskiej, jeśli nie zostanie to spełnione taka umowa zostanie z podmiotem rozwiązana.
Radny Władysław Hetman zwrócił uwagę na zapis w projekcie uchwały mówiący o dzierżawie na 20 lat.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że jest to pomyłka.
Radny Władysław Hetman zwrócił się z zapytaniem jak zabezpieczyć w ogłoszeniu przetargowym zapewnienie ciągłości opieki zdrowotnej.
Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że dr A. Laskowski ma wiążąca umowę nie zostanie ona wypowiedziana dopóki miasto nie będzie miało wybranego oferenta. Zastępca burmistrza dodał również, że przejście nastąpi w sposób płynny, gdyż warunki budynku pozwalają aby móc tam prowadzić działalność lekarską do 2012 roku.
Radny Władysław Hetman zasugerował zorganizowanie spotkania z mieszkańcami na ten temat.
Przewodnicząca Komisji Urszula Rudzińska poprosiła o zorientowanie się jak omawiana sytuacja wygląda w innych gminach.
Zastępcą burmistrza Tomasz Zwoliński poinformował, że planowane było spotkanie z pracownikami przychodni w celu wyjaśnienia wątpliwości, dr A. Laskowski stwierdził jednak, iż rozmowy będzie prowadził osobiście.
Głos zabrała pani Joanna Wietrzyńska, która wyjaśniła, że reprezentuje spółkę lekarską, która zainteresowana jest dzierżawa budynku przychodni. Jak podkreśliła jej zdziwienie wzbudziły obawy przed pozostawieniem miasta bez opieki lekarskiej. Jak zaznaczyła spółka lekarska podpisująca umowę będzie zainteresowana jak najdłuższym pełnieniem funkcji lekarskiej dla mieszkańców. Pani Joanna Wietrzyńska wyjaśniła, że widzi w Puszczykowie możliwość zapewnienia mieszkańcom takiej opieki zdrowotnej, jakiej do tej pory nie mieli. Odnośnie kwestii zatrudnienia dotychczasowych lekarzy i pracowników przychodni wyjaśniła, że nie można tego narzucać nowemu dzierżawcy.
Komisja podjęła dyskusje nad możliwością skrócenia okresu dzierżawy zapisanego w projekcie przedłożonej uchwały.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska poprosiła o wniesienie poprawki do projektu uchwały poprzez zamianę słowa ‘’gruntu’’ na ‘’nieruchomości’’.
Na zakończenie dyskusji Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu na okres lat 20.
Wyniki głosowania: 5 głosów za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący.
Ad 1.
Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński omówił projekt uchwały w sprawie zmiany statutu związku międzygminnego „Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO ”. Wyjaśnił, iż konieczność podjęcia w tej sprawie nowej uchwały wynika z uwag wniesionych przez Regionalna Izbę Obrachunkową do terminologii zawartej w statucie. Jak podkreślił nie wprowadzono żadnych zmian merytorycznych.
Wobec braku uwag Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany statutu związku międzygminnego „Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO ”.
Wyniki głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący.
Ad 3.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska poruszyła temat programu ‘’Bezpieczne miasto’’ jak zaznaczyła pan komendant policji w Puszczykowie zobowiązał się do współpracy w tym zakresie z radną Eweliną Marcinkowską. Pani Przewodnicząca podkreśliła, że nie powiodły się jednak jakiekolwiek próby nawiązania z nim kontaktu.
Radna Ewelina Marcinkowska podkreśliła, że podstawą projektu „Bezpieczne miasto’’ jest aktywny udział policji.
Radna Danuta Panek-Janc w związku z powyższym stwierdziła, że kredyt zaufania dany panu komendantowi policji został nadszarpnięty
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zwróciła się z prośbą o skierowanie do pana komendanta policji pisma z zaproszeniem na kolejne posiedzenie komisji oraz z prośba o skontaktowanie się z radną Eweliną Marcinkowską w celu kontynuowania przygotowań programu „Bezpieczne miasto’’.
Radna Ewelina Marcinkowska poinformowała o wydarzeniu jakie miało miejsce na skrzyżowaniu przy ul. Nadwarciańskiej W związku z taką sytuacją zwróciła się z prośbą o monitoring lub porozmawianie z właścicielem pobliskiego sklepu o możliwości obserwacji tego miejsca.
Radna Danuta Panek-Janc poruszyła kwestie kolejek przy przejeździe kolejowym w Puszczykówku, zasugerowała rozwiązanie tego problemu poprzez wyznaczenie pasami miejsc do parkowania. Zwróciła również uwagę na niebezpieczne zagłębienie przy wjeździe na ul. Wiązową.
Radna Ewa Pietrzak odnośnie udostępnienia parkingu przy kościele w Puszczykówku zasugerowała ustawienie tablic informacyjnych.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że dokona rozeznania sytuacji.
Radny Stanisław Balbierz w kwestii odbywającego się koncertu w Pałacu Ślubów z okazji Dnia Matki zaznaczył, że brak informacji na ten temat dla mieszkańców.
Zwrócił się również z zapytaniem do Przewodniczącej komisji Urszuli Rudzińskiej oraz pana Remigiusza Motyckiego czy satysfakcjonują ich prace wykonane przy stawku oraz czy prace te zostały odebrane.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że usługa pogłębienia stawku obejmowała wywiezienie mułu, prace porządkowe wykonywane będą w momencie kiedy zasiana zostanie trawa oraz posadzone krzewy.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił się również zapytaniem, kto odpowiada za sprzątnie trawy z chodnika po jej wykoszeniu.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że w warunkach umowy określony jest czas na uprzątnięcie skoszonej trawy.
Radny Stanisław Balbierz poruszył kwestię wypadających pokryw od włazów kanalizacyjnych na ul. 3 Maja oraz ul. Piaskowej. Zwrócił się również z zapytaniem, co oznacza sprzątanie miasta, gdyż firma, która mechanicznie sprząta miasto dokonuje tego tylko w linii prostej. W związku z powyższym zwrócił się więc z zapytaniem kto odpowiada za porządkowanie zatoczek oraz zbieranie gałęzi, poprosił również o wyjaśnienia, kto nadzoruje wykonanie prac.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska poruszyła kwestię zatoczki przy ul. Piaskowej w okolicy sklepu warzywnego, gdzie jak podkreśliła panuje nieporządek.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że zostało podpisane zlecenie na wykonanie kostki w tym miejscu.
Radny Stanisław Balbierz poinformował również o piasku wysypanym w okolicy szpitala, gdzie wykonywana była kanalizacja sanitarna. W związku z czym poprosił o dopilnowanie porządków po wykonanych pracach. Poinformował również o zgłaszanym do pani Barbary Mulczynskiej-Dywan problemie popękanych płytek na ul. Jarosławskiej.
Radny Stanisław Balbierz poprosił również aby w sprawozdaniu z Urzędu Miasta podawane były informacje dotyczące adresu miejsca, gdzie nastąpiło zajęcie pasa drogowego, gdyż dzięki temu będzie można je kontrolować.
Radna Ewelina Marcinkowska zwróciła się z prośbą o wymalowanie pasów na boisku do koszykówki oraz wyrównanie podłoża placu zabaw dla dzieci.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska wyznaczyła termin kolejnego posiedzenia na 9 czerwca br. na godz. 16.00. Posiedzenie komisji zakończono.
 
Protokolant                                                                                                     Przewodnicząca Komisji
Hanna Dudzik                                                                                                            Urszula Rudzińska
 

Protokół nr 5/09 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 16.04.2009 r.

Protokół nr 5/09 z posiedzenia
Komisji Spraw Społecznych
z dnia 16.04.2009 r.
RM - 0063-4/05/09
Godzina rozpoczęcia 17.30
Godzina zakończenia 20.15
Przewodnicząca komisji: Urszula Rudzińska
Protokolant: Hanna Dudzik
W posiedzeniu komisji, któremu przewodniczyła Urszula Rudzińska udział wzięli członkowie komisji, których lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista gości; załącznik nr 2.
Tematy:
 1. Omówienie kwestii profilaktycznych szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy.
 2. Omówienie programu ''Bezpieczne miasto''.
 3. Dyskusja nad tematem zieleni miejskiej oraz organizacji ruchu drogowego.
 4. Sprawy bieżące.
Ad 1.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska przywitała wszystkich oraz wyjaśniła, że punkt dotyczący szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy związany jest z pismem ze Starostwa Powiatowego. Jak dodała akcja szczepienia dziewczynek wywołała wiele kontrowersji wśród rodziców, w związku z czym poprosiła o zabranie głosu panią dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym Teresę Gromadzińską oraz o przedstawienie kierunku działań profilaktycznych na rok 2009.
Głos zabrała pani Teresa Gromadzińska, która przedstawiła program realizowany w latach 2005 – 2008 oraz wyjaśniła, że istnieje projekt nowego programu, który zaakceptowany ma zostać podczas najbliższej sesji. Jak wyjaśniła dotychczasowe działania prowadzone były głównie w kierunku chorób nowotworowych, chorób przewodu pokarmowego, badaniami pod względem cukrzycy objęto również mężczyzn, w związku, iż niektóre badania nie spotkały się z zainteresowaniem, kto chciał skorzystał z badań zdecydowano się więc na zwrócenie w stronę profilaktyki przeciwko rakowi szyjki macicy, który jest jak pokazują dane epidemiologiczne ogromnym zagrożeniem.
Odnośnie kwestii szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy wyjaśniła, że podejmując taką akcje w 2008 roku nie wiedzieli, jak duże będzie zainteresowanie. Na 2009 rok zaplanowano kwotę 1 mln zł na ten cel, cena szczepionki określona zostanie po złożeniu ofert i wyłonieniu podmiotu, który zaproponuje najniższą cenę.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zwróciła się z zapytaniem dlaczego nie zastanowiono się nad próbą zrobienia czegoś wspólnie z władzami na rożnych szczeblach samorządowych, gdyż akcja szczepień profilaktycznych ma ogromne znaczenie tylko wtedy kiedy kontynuowana będzie co roku. Pani przewodnicząca komisji nadmieniła również, że szczepienia można by przeprowadzić przy udziale i współfinansowaniu rodziców.
Pani Teresa Gromadzińska wyjaśniła, że każdy samorząd ma obowiązek opracowania swojego programu odnośnie profilaktyki oraz przekazania powiatowi informacji na temat zrealizowanych w roku poprzednim programów. Pani Teresa Gromadzińska przypomniała również o spotkaniu jakie odbyło się z przedstawicielami gmin, którzy odpowiedzialni są za kwestie zdrowotne.
Nadmieniła również, że zgodę na współfinansowanie szczepień wyraziło 11 gmin, a 4 zdecydowały się pokryć część kosztów we własnym zakresie, dwie gminy w tym Puszczykowo nie podjęły jeszcze żadnych deklaracji.
Radna Ewa Pietrzak podkreśliła, iż w roku poprzednim rodzice byli zbulwersowani takim przebiegiem szczepień, jak dodała pytają się również o dalsze szczepienia dziewczynek z rocznika 1995, gdyż zadeklarowali swoja partycypację w kosztach.
Członkowie komisji zastanawiali się nad możliwością pokrycia kosztów szczepienia dziewczynek z rocznika 1995, które nie zostały zaszczepione w roku poprzednim.
Pani Teresa Gromadzińska wyjaśniła, że na koszt szczepionki składają się również koszty związane między innymi z utylizacją strzykawek, edukacją, sprawami medialnymi, zaproszenia oraz kwestia przebadania dziewczynek.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zasugerowała, że można by takie koszty zmniejszyć poprzez ustalenie z lekarzami rodzinnymi wykonania części technicznej szczepienia we własnym zakresie.
Pani Teresa Gromadzińska wyjaśniła, że w przypadku gdyby coś się stało ktoś musi ponieść za to odpowiedzialność, w przypadku kiedy odpowiedzialny jest za to wyłoniony na drodze konkursu podmiot, podpisywana jest polisa ubezpieczeniowa, jak dodała nie wyobraża sobie aby mogło się to odbywać w inny sposób.
Przewodniczą komisji Urszula Rudzińska stwierdziła, że w przypadku takiego wzrostu zachorowań powinno się położyć nacisk na programy edukacyjne.
Pani przewodnicząca dodała również, że członkowie komisji przedyskutują kwestię szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy we własnym zakresie w przypadku pytań poproszą Starostwo Powiatowe o odpowiedzi. Pani przewodnicząca poprosiła również o kontakt z innymi gminami, w celu uzyskania informacji skąd pozyskują szczepionki.
Radna Ewa Pietrzak przypomniała, że rodzice składali deklaracje partycypowania w kosztach szczepienia dziewczynek.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska podkreśliła, że chętnie zaprosiła by rodziców do współpracy. Dodała również, że ze względu na oczekiwaną przez Starostwo Powiatowe odpowiedź z gminy konieczne jest podjęcie jakiejś decyzji.
Ad 2.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska poprosiła o pana komendanta policji Roberta Rasztorfa o współpracę w tworzeniu programu ''Bezpieczne miasto''. Poprosiła również radną Ewelinę Marcinkowską aby współpracowała z panem komendantem w kwestiach tworzenia programu.
Głos zabrał pan komendant Robert Rasztorf, który przedstawił główne cele oraz podstawowe składniki programu ''Bezpieczne miasto''
Pan Robert Rasztorf zaznaczył również, iż głównymi priorytetami w jego działalności stały się zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ruchu drogowym, szkołach, a także zapobieganie patologiom.
Głos zabrała również burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która wyjaśniła, że zleciła Straży Miejskiej między innymi zaostrzenie postępowania względem osób spożywających alkohol w miejscach publicznych. Kolejne zadania dotyczą rozwiązania kwestii uciążliwości tirów oraz quadów, a także stałej współpracy z policją poprzez założenie strony internetowej. Pani burmistrz poprosiła również o możliwość wzięcia pod uwagę zakupu aparatów fotograficznych na potrzeby komisariatu policji.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka podkreśliła również, iż obecnie nadszedł czas wprowadzania w życie konkretnych działań.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska poruszyła kwestię możliwości wprowadzenia zakazu wjazdów tirów na teren miasta.
Pan Robert Rasztorf wyjaśnił, że kwestia ta leży w gestii właściciela danej drogi.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska podkreśliła, że problemem są tiry, które przejeżdżając przez ronda niszczą ich pozbrukowe wykończenie, zwróciła się również z zapytaniem o możliwość ograniczenia ich przejazdu przez miasto. Pani przewodnicząca zasugerowała również dokonanie pomiarów rond oraz sprawdzenia możliwości ograniczenia tonażu przejeżdżających tirów.
Radny Stanisław Balbierz poruszył sprawę firmy drogowej na ul. Klonowej, której samochody niszczą pas zieleni, ponadto powrócił do kwestii otwartej bramy na boisku przy ul. Jarosławskiej.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska poprosiła pana komendanta policji Roberta Rasztorfa o przybliżenie sukcesów policji w Puszczykowie.
Pan Robert Rasztorf wyjaśnił, że na skutek kilkumiesięcznych obserwacji udało się zatrzymać mieszkańca Puszczykowa na posiadaniu 4 kg kokainy, jak dodał policja odkryła również ''dziuple'' samochodową.
Ad 3.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska poprosiła pana Remigiusza Motyckiego o przedstawienie kwestii ruchu drogowego na ul. Dworcowej.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że opracowany został program ruchu drogowego dla fragmentu ul. Dworcowej od skrzyżowania z ul. 3 Maja propozycją jest zmiana organizacji ruchu przy ul. Śląskiej i ul. 3 Maja oraz postawienie znaku ograniczenia prędkości do 30 km/h oraz zakazu wyprzedzania. Drugi fragment dotyczy skrzyżowania ul. C. Ratajskiego i ul. Spokojnej mieszkańcy wnioskowali o przejście dla pieszych, powstał program, który uwzględniał by dodatkowy chodnik aby zapewnić możliwość przejścia mieszkańcom ul. Spokojnej.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska poruszyła również kwestie sprzątania parkinu przy Wielkopolskim Parku Narodowym.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że w sprawie oczyszczania koszy spotyka się z panem dyrektorem WPNu.
Radna Danuta Panek-Janc poruszyła kwestię koszy na śmieci, zasugerowała, iż jeden powinien znaleźć się na końcu ul. Wiosennej.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że ma obietnice na 10 koszy, poprosiła również o kierowanie uwag w tej sprawie bezpośrednio do pana dyrektora WPNu oraz Przewodniczącego Rady Parku. Pani burmistrz poprosiła również panią Janinę Kozeńska o przedstawienie sytuacji związanej z koszeniem traw.
Pani Janina Kozeńska wyjaśniła, że w roku ubiegłym skoszona trawa wywożona była do Wielkopolskiego Parku Narodowego, który wyraził wolę przyjmowania jej pod szkółkę, w tym roku nie wyrazili jednak takiej zgody. Pani Janina Kozeńska dodała również, że sprawa ta obecnie jest rozpoznawana między innymi w Mosinie, trwają poszukiwania miejsca, gdzie można by taką trawę dostarczać.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że Puszczykowo jest członkiem Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadami Selekt, jak dodała kompostowania nie powstanie jednak wcześniej niż w roku 2012, dlatego są perspektywy na rozwiązanie tego problemu. Obecnie miasto będzie starało się rozwiązać ten problem w sposób zastępczy.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała również, że firma, która przygotowuje plan odbierania śmieci podejmie pracę z Komisjami Rady w celu modyfikacji i usystematyzowania we wszystkich gminach regulaminu porządku i czystości w mieście.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zwróciła się z zapytaniem o plan zieleni miejskiej, poruszyła również kwestię przycinania wierzb.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka stwierdziła, że nie jest usatysfakcjonowana tym, co dzieje się w kwestii zieleni, pani burmistrz wyraziła również swoje uwagi odnośnie przycinania drzew i krzewów w mieście, co jak stwierdziła powinno być elementem planu zieleni miejskiej.
Głos zabrał Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński, który poinformował o przygotowywanym na kolejną sesję projekcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, w związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty.
Członkowie komisji poruszyli również kwestie związaną z przychodnią w Puszczykowie.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że miała w tej sprawie telefon od pana dyrektora szpitala, który zaoferował pomoc, jak dodała ostateczną forma rozwiązania tego problemu będzie ogłoszenie przetargu.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił się z prośbą o większy nadzór nad wykonywanymi inwestycjami, gdyż jest dużo zastrzeżeń.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska wyznaczyła kolejny termin posiedzenia na 21 maja, na godz. 17.30. Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska o godzinie 20.15 zamknęła posiedzenie komisji.
 
Protokolant                                                                                              Przewodnicząca Komisji
Hanna Dudzik                                                                                                 Urszula Rudzińska
 

Protokół nr 4/09 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 6.03.2009 r.

Protokół nr 4/09 z posiedzenia
Komisji Spraw Społecznych
z dnia 6.03.2009 r.
RM - 0063-4/04/09
Godzina rozpoczęcia 16.30
Godzina zakończenia 18.15
Przewodnicząca komisji: Urszula Rudzińska
Protokolant: Hanna Dudzik
W posiedzeniu komisji, któremu przewodniczyła Urszula Rudzińska udział wzięli członkowie komisji, których lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista gości; załącznik nr 2.
Tematy:
 1. Profilaktyka zdrowotna na 2009 rok.
 2. Sprawa przychodni.
 3. Sprawy bieżące (m.in. dotyczące mieszkań komunalnych).
Na wstępie posiedzenia Danuta Panek-Janc omówiła efekty spotkania z młodzieżą jakie miało miejsce w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie, odbyło się ono w związku z obchodami dnia patrona szkoły.
Radna Danuta Panek-Janc w związku ze spotkaniem z młodzieżą poruszyła sprawę ławek oraz koszy na śmieci na bocznych ulicach miasta.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że ze względu na brak możliwości kontroli takich miejsc ustawienie ławek i koszy będzie na razie nie możliwe. Pojawią się natomiast na głównych traktach spacerowych. Jak dodała wspólnie z Wielkopolskim Parkiem Narodowym miasto wystąpiło do Funduszu Ochrony Środowiska o dotacje na budowę ścieżki
ekologicznej, wzdłuż której obok tablic edukacyjnych miałyby pojawić się kosze oraz ławki.
Docelowo ławki stanąć mają również na ul. Podleśnej.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zaproponowała aby zwrócić się z prośbą do młodzieży o wskazanie przez nich miejsc w których konieczne było by umieszczenie koszy na śmieci. Pani burmistrz wyjaśniła również, że ławki, które ustawiono na Zakolu spotkały się z krytyką ze strony mieszkańców.
Radny Stanisław Balbierz podjął kwestię postawienia ławek wzdłuż ścieżki leśnej biegnącej od torów kolejowych do ul. Poznańskiej. Jak wyjaśnił, dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego pan A. Kaczmarek stwierdził, że ustawianie takich ławek jest bezcelowe, gdyż i tak zostaną one zniszczone.
Radna Ewa Pietrzak zasugerowała, że najlepsze były by ławki drewniane.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka podczas posiedzenia wyjaśniła powody dla których zdecydowała się na zatrudnienie zastępcy burmistrza oraz przedstawiła radnym jego sylwetkę.
Ad 2.
Głos w tej sprawie zabrał pan Remigiusz Motycki, który omówił przebieg rozmów i negocjacji prowadzonych z dr A. Laskowskim odnośnie remontu przychodni oraz podpisania umowy dzierżawy. Jak wyjaśnił podczas ostatniego spotkania z doktorem oraz projektantami omówiono problemy związane z adaptacją pomieszczeń oraz zasugerowano pewne rozwiązania. Dodał również, iż swoje stanowisko pan dr A. Laskowski przedstawi na najbliższym posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Wobec powyższego przewodnicząca Urszula Rudzińska zamknęła temat związany z przychodnią.
Ad 1.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska podjęła kwestię badań profilaktycznych USG tarczycy oraz RTG klatki piersiowej poprosiła pana Remigiusza Motyckiego o zestawienie danych z ubiegłego roku.
Pan Remigiusz Motycki przestawił dane za 2007 oraz 2008 rok dotyczące kosztów poniesionych na badania profilaktyczne.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zaproponowała kontynuowanie prowadzonych kierunków badań profilaktycznych oraz przemyślenie zwiększenia kwoty na ten cel o kwotę 2 000 zł.
Radna Ewa Pietrzak poruszyła kwestię ponownych szczepień dla dziewczynek przeciwko wirusowi raka szyjki macicy.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska wyjaśniła, że do Starostwa Powiatowego skierowane zostało pismo z propozycją współdziałania w tej sprawie oraz możliwością współfinansowania szczepień przez rodziców. Jak dodała w odpowiedzi Starostwo zapowiedziało, że przewiduje podobny system profilaktyki jak w roku ubiegłym.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zaproponowała aby porozmawiać z przedstawicielami firmy Glaxo w tej sprawie oraz zaprosić do wspólnej dyskusji na ten temat radnych z powiatu oraz sąsiednich gmin.
Radny Andrzej Dettloff zasugerował skierowanie do sąsiednich gmin identycznego pisma, jakie wystosowane zostanie do przewodniczącego Komisji Zdrowia w Starostwie Powiatowym.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska poruszyła również sprawę oferty, jaka wpłynęła dotyczącej diagnozowania wad postawy u dzieci. Koszt wstępnego badania dziecka wyniósłby 15 zł brutto. Pani Przewodnicząca zauważyła również, że wstępne badania dotyczące wad postawy są obowiązkiem lekarza rodzinnego.
Radna Ewa Pietrzak zasugerowała aby skupić się na przyczynach wad postawy u dzieci oraz pomyśleć nad możliwością ich zapobiegania np. poprzez zakup szafek na książki przez szkoły.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska poprosiła o skierowanie pisma do Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Marszałkowskiego z deklaracją współfinansowania przez rodziców akcji szczepień dziewczynek przeciwko wirusowi raka szyjki macicy.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska poprosiła o informacje odnośnie szkoleń pierwszej pomocy.
Pan Remigiusz Motycki poinformował, że obecnie wpłynęły dwie oferty. Jedna z Wielkopolskiego Centrum Edukacji Medycznej na kwotę 350 zł za pięcioosobową grupę oraz druga od firmy pana Prokopczyka, koszt za grupę to 500 zł.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska poprosiła również o informację odnośnie propozycji pana Mikołaja Pietraszaka-Dmowskiego w kwestii przeniesienia przytuliska do Rogalina.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że pan Mikołaj Pietraszak-Dmowski podtrzymuje swoją propozycję oraz, że uda się na wskazane miejsce w celu sprawdzenia panujących tam warunków.
Pan Remigiusz Motycki zapoznał również członków komisji z odpowiedzią prawników odnośnie możliwości wypowiedzenia umowy najmu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, poinformowała członków komisji o piśmie od firmy Eko-Rondo zawiadamiającym o wypowiedzeniu umowy przez firmę Ekozet, która odbierała od nich odpady wtórne. W związku z tym jak wyjaśniła można spodziewać się utrudnień w odbiorze surowców segregowanych. Dodała również, że spotka się w tej sprawie z prezesem firmy Remondis. Pani burmistrz poruszyła również kwestie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Ad 3.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska poruszyła sprawę uporządkowania nawiezionego piasku na ul. Klonowej.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że dopilnowanie tej sprawy leży w gestii komendanta straży miejskiej.
Radny Stanisław Balbierz poinformował o zniszczonym pasie zieleni na skrzyżowaniu ul. Klonowej i ul. Poznańskiej.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska przypomniała o oczyszczeniu stawku przy cmentarzu.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że firma ''Flora'' dokona kompleksowego czyszczenia.
Na zakończenie posiedzenia Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska sformułowała następujące wnioski:
 1. Skierowanie pisma do przewodniczącego Komisji Zdrowia w Starostwie Powiatowym oraz sąsiednich gmin w sprawie profilaktyki raka szyjki macicy.
 2. Prośba o ustawienie ławek ekologicznych oraz koszy na śmieci w ciągach spacerowych.
 3. Kontynuowanie kierunków dotychczas prowadzonej profilaktyki zdrowotnej (USG tarczycy, RTG klatki piersiowej, badania okulistyczne).
 4. Prowadzenie kursów pierwszej pomocy dla strażników miejskich, pracowników Urzędu Miasta, nauczycieli.
 5. Rozpoznanie kosztów odpadów segregowanych w sąsiednich gminach.
Ustalono termin kolejnego posiedzenia komisji na 16 kwietnia br. na godz. 17.30. Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zakończyła posiedzenie o godzinie 18.15.
 
Protokolant                                                                                           Przewodnicząca Komisji
Hanna Dudzik                                                                                          Urszula Rudzińska
 

Protokół nr 3/09 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 17.02.2009 r.

Protokół nr 3/09 z posiedzenia
Komisji Spraw Społecznych
z dnia 17.02.2009 r.
RM - 0063-4/03/09
Godzina rozpoczęcia 17.30
Godzina zakończenia 19.45
Przewodnicząca komisji: Urszula Rudzińska
Protokolant: Hanna Dudzik
W posiedzeniu komisji, któremu przewodniczyła Urszula Rudzińska udział wzięli członkowie komisji, których lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista gości; załącznik nr 2.
Tematy:
 1. Sprawa przychodni.
 2. Sprawa mieszkań komunalnych i socjalnych.
 3. Profilaktyka zdrowotna na rok 2009.
 4. Raport fundacji ''Animalia'' - sprawa przytuliska dla zwierząt.
 5. Sprawy bieżące.
Ad 1.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska poprosiła pana Remigiusza Motyckiego o szczegółowe wyjaśnienia odnośnie przychodni w kwestii ustalenia zasad jej wydzierżawienia.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że kontaktował się z dr Andrzejem Laskowskim, do dnia 16 lutego br. miał on złożyć dokumentacje, jak dodał nie wpłynęła ona jednak do Urzędu, wobec czego termin został przedłużony do 20 lutego br. Jak dodał dr Laskowski uzależnił złożenie dokumentacji od prac projektantów.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska przełożyła temat dzierżawy przychodni na kolejne posiedzenie komisji.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska przeszła do omówienia kolejnego niezapowiedzianego tematu posiedzenia, a mianowicie tzw. ''guzika życia''. Jak wyjaśniła jest to urządzenie, które umożliwia osobom starszym lub schorowanym szybkie zaalarmowanie odpowiednich służb w przypadku sytuacji zagrożenia życia. Poprosiła o przybliżenie tego tematu przez pana Karola Majewskiego.
Pan Karol Majewski wyjaśnił, że jest to program pilotażowy, obecnie przeprowadzane są wywiady na temat osób które mogłyby się kwalifikować do takiego urządzenia, jak dodał koszt instalacji to 100 zł natomiast koszt abonamentu do 90 zł w zależności od tego na jak długo zostanie on wykupiony. Jak zauważył jest więc to skierowane raczej do osób zamożnych
Pan Karol Majewski zasugerował aby poczekać aż program ten zacznie działać na terenie Poznania, zaproponował również odesłanie zainteresowanych na stronę internetowa firmy, która się tym zajmuje.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zwróciła się z prośba do pana Karola Majewskiego o pośredniczenie w przekazywaniu informacji o możliwości zakupu takiego urządzenia. Zasugerowała również zastanowienie się nad współfinansowaniem zakupu takiego urządzenia w przyszłym roku.
Przewodnicząca Urszula Rudzińska zwróciła się również z prośba o zamieszczenie na stronie internetowej miasta informacji na temat firmy zajmującej się takimi urządzeniami oraz kontaktu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w tej sprawie.
Ad 2.
Głos w tej sprawie zabrał pan Remigiusz Motycki, który przedstawił sytuacje mieszkań socjalnych na terenie miasta. Wyjaśnił iż do końca roku planowane jest wyremontowanie budynku przy ul. Nadwarciańskiej. Jak dodał obecnie na terenie miasta nie ma innego obiektu, który można by przeznaczyć pod tego typu mieszkania, ze względu na przeciwwskazania, których nie da się ominąć wykluczono również budowę obiektu z mieszkaniami na gruntach UM przy ulicach: Przecznica, Wysoka, 3 Maja przy ATRIUM.
Pan Karol Majewski zaznaczył, że wniosków o przyznanie mieszkań jest bardzo dużo, ich liczba będzie narastała w związku z eksmisjami, obowiązkiem gminy jest zapewnienie pomocy takim osobom.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska poruszyła problem wynajętych mieszkań komunalnych, które stoją puste od paru lat.
Komisja zwróciła się z prośba o jak najszybsze konsultacje prawne w tej sprawie oraz ustalenie, czy w przypadku kiedy są one niezamieszkane istnieje możliwość prawna odebrania ich wynajmującym.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że podjął już działania w tej sprawie, które będą kontynuowane.
Pan Remigiusz Motycki podjął kwestię przygotowanej przez siebie symulacji nowych stawek za czynsz w budynkach komunalnych (załącznik do niniejszego protokołu).
Pan Remigiusz Motycki zauważył, że podnosząc stawkę za czynsz wzrosną kwoty dodatków mieszkaniowych i wzrosły by problemy związane ze ściągalnością opłat, zasugerował więc pozostanie przy obecnie obowiązującej.
Poinformował również o konieczności przygotowania nowej uchwały w sprawie polityki czynszowej miasta.
Członkowie komisji zaproponowali pozostawienie na ten rok stawki obowiązującej do tej pory oraz uporządkowanie treści uchwały w sprawie polityki czynszowej miasta
Ad 3.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska przekazała członkom komisji informacje od pani Katarzyny Nowak odnośnie oferty złożonej przez ZHP na dofinansowanie kursu pierwszej pomocy w kwocie 500 zł.
Głos zabrał pan Remigiusz Motycki, który wyjaśnił, że w tej chwili Urząd oczekuje na pisma od Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Marszałkowskiego z informacjami odnośnie planowanych działań profilaktycznych.
Ad 4.
Pan Remigiusz Motycki przedstawił członkom komisji raport fundacji ''Animalia'', jak wyjaśnił nie jest on korzystny dla prowadzących przytulisko.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska wyjaśniła, że zapoznała się ponownie z umową dotycząca weterynaryjnej opieki nad przytuliskiem w której stwierdziła brak zapisu odnośnie obowiązku prowadzenia książeczek zdrowia.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że były trzy umowy, które tworzone były jednocześnie, w jednej z nich jest zapis o konieczności znakowania zwierząt, które ma być udokumentowane.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zaznaczyła, że zapis ten nie jest jednoznaczny z obowiązkiem prowadzenia książeczki przez weterynarza. Poprosiła o jasne zaznaczenie w umowie o obowiązku prowadzenia książeczki zdrowia przez lekarza weterynarii.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że kontrolował stan przytuliska obecnie wszystkie zwierzęta posiadają już książeczki zdrowia. Jak dodał wizyta fundacji ''Animalia'' przyniosła efekty.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska powróciła do kwestii przeniesienia przytuliska oraz propozycji pana Mikołaja Pietraszaka-Dmowskiego dotyczącej udostępnienia miejsca w Rogalinie. Zwróciła się z prośbą o sprecyzowanie czy propozycja pana Mikołaja Pietraszaka-Dmowskiego jest aktualna oraz jak widzi jej realizację. Zasugerowała rozpoczęcie prowadzenia rozmów w tej sprawie.
Pan Remigiusz Motycki zdał również relacje członkom komisji ze swoich wizyt w przytulisku, jak wyjaśnił informacje przekazane przez fundację ''Animalia'' potwierdziły się. Dodał również, iż propozycja pana Mikołaja Pietraszaka-Dmowskiego jest niezwykle ciekawa, głównym problemem jest jednak odległość, gdyż w grę wchodzą koszty dojazdów lekarza oraz urzędników.
Członkowie komisji dyskutowali nad możliwościami usytuowania przytuliska w Rogalinku oraz zwrócili się z prośbą o rozmowy na temat jego ewentualnego przeniesienia.
Przygotowanie programu ''Bezpieczne miasto''
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zwróciła się z zapytaniem do pana Dariusza Borowskiego odnośnie kompetencji straży miejskiej do realizowania zadań ujętych w programie ''Bezpieczne miasto''.
Pan Dariusz Borowski wyjaśnił, że na program ten trzeba spojrzeć globalnie, gdyż tworząc go brał pod uwagę współprace straży miejskiej między innymi z policją oraz ochotniczą strażą pożarną.
Pan Dariusz Borowski wyjaśnił również, można otrzymać dofinansowanie na jakiś element ujęty w programie np. na monitoring miasta.
Głos podczas posiedzenia komisji zabrała pani Joanna Duszczak mieszkanka Puszczykowa. Swoją obecność na posiedzeniu wyjaśniła koniecznością zasygnalizowania komisji problemu związanego z jeżdżącymi z nadmierną prędkością samochodami na ul. Dworcowej.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska wyjaśniła, że zarówno ul. Nadwarciańska jak i ul. Dworcowa znajdują się w gestii Starostwa Powiatowego.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że skierował pismo do komendy policji w Puszczykowie z prośbą o przygotowanie historii wypadków które wydarzyły się na omawianym odcinku drogi. Poza tym skierowano pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu (do wiadomości Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu) jako właściciela drogi z prośbą o przeanalizowanie sytuacji po wypadku śmiertelnym na ul. Dworcowej oraz o pomoc w opracowaniu programu poprawy bezpieczeństwa na tym odcinku. Jak dodał pojawiła się koncepcja zmiany organizacji ruchu na tym odcinku drogi wypracowana przez Referat GK wraz ze Strażą Miejską.
Pan Dariusz Borowski wyjaśnił, że czekają na odpowiedź z Zarządu Dróg Powiatowych, gdyż wtedy będzie można podjąć niezbędne działania. Istnieje bowiem koncepcja, która zakłada wprowadzenie linii ciągłej, zakazu wyprzedzania oraz ograniczenia prędkości do 40 km/h na tym odcinku drogi.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska podkreśliła, że po otrzymaniu odpowiedzi z Zarządu Dróg Powiatowych odpowiednie działania w tym kierunku zostaną podjęte.
Wobec konieczności opuszczenia posiedzenia przez radną Ewę Pietrzak Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska ustaliła termin kolejnego posiedzenia komisji na 6 marca na godz. 16.30.
Ad 5.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska poruszyła kwestię odśnieżania chodników.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że uzupełnianie piasku do skrzyń był już reklamowane i następnego dnia piasek zostanie uzupełniony.
Przewodnicząca komisji Urszula Rodzińska podjęła również sprawę dymiących studzienek kanalizacji burzowej.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że firma AQUANET dokonała sprawdzenia tego zjawiska na odcinku ul. Piaskowej i 3 Maja. Nie wykryto żadnych nielegalnych przyłączy.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska poruszyła sprawę inwentaryzacji oznakowania pionowego i poziomego w mieście. Złożyła również wniosek o wprowadzenie zakazu wjazdu tirów na teren miasta.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił że kwestia oznakowania przewidziana jest w budżecie referatu na 2009 rok Związane jest to również z opracowaniem programu dotyczącego bezpieczeństwa ruchu na terenie Puszczykowa. Obecnie gromadzone są informacje na ten temat aby można było ogłosić przetarg na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym w  mieście.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił się z zapytaniem odnośnie aktualizowanych planów Puszczykowa oraz rozmieszczenia ich na terenie miasta. Poruszył również sprawę utworzenia na dworcu w Puszczykówku punktu informacyjnego.
 
Protokolant                                                                                             Przewodnicząca Komisji
Hanna Dudzik                                                                                             Urszula Rudzińska
 

Protokół nr 2/09 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 26.01.2009 r. które odbyło się w budynku starej szkoły, ul. Wysoka 1.

Protokół nr 2/09 z posiedzenia
Komisji Spraw Społecznych z dnia 26.01.2009 r.
które odbyło się w budynku starej szkoły, ul. Wysoka 1.
RM - 0063-4/02/09
Godzina rozpoczęcia 15.30
Godzina zakończenia 17.00
Przewodnicząca komisji: Urszula Rudzińska
Protokolant: Hanna Dudzik
W posiedzeniu komisji, któremu przewodniczyła Urszula Rudzińska udział wzięli członkowie komisji, których lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista gości stanowi załącznik nr 2.
Tematy:
 1. Program ''Bezpieczne miasto''.
 2. Omówienie projektu budżetu na 2009 rok.
 3. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska przywitała przybyłego na posiedzenie komisji gościa pana komendanta policji Roberta Rasztorfa oraz poprosiła o przedstawienie własnych doświadczeń oraz wniosków z pracy nad programem ''Bezpieczne miasto''.
Pan Robert Rasztorf przedstawił członkom komisji główne zakładane przez niego założenia programu, wyjaśnił, że składa się on z różnych obwodów oraz, że jego realizacja możliwa będzie tylko przy współpracy wszystkich organów i instytucji. Dodał, iż konieczne wytyczenie jest celu programu, podmiotów odpowiedzialnych, a przede wszystkim obszarów działania. Jak zauważył współpraca w tej kwestii ze strażą miejską oraz komisją jest niezwykle istotna.
Pan Robert Rasztorf zaprezentował członkom komisji swoje koncepcje oraz pomysły na stworzenie programu ''Bezpieczne miasto'', jak zaznaczył konieczne jest zaktywizowanie oraz przede wszystkim doprowadzenie do współpracy różnych organów. Jak wyjaśnił głównymi koordynatorami projektu miała by być Komisja Spraw Społecznych, burmistrz miasta przy wsparciu straży oraz komendanta policji, jako partnerów zaproponował kościoły, organizacje społeczne oraz szkoły.
Pan Robert Rasztorf podkreślił również konieczność zawiązania bliższej współpracy pomiędzy dzielnicowymi, a mieszkańcami. Zaznaczył, że żaden program nie zadziała, jeśli nie będzie przeprowadzona kampania, która mogłaby go wypromować oraz rozpowszechnić wśród mieszkańców. Ważną kwestią było by stworzenie interaktywnej strony internetowej, która usprawniłaby dostęp do informacji oraz danych.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska podkreśliła znaczenie czynnika ludzkiego w realizacji takiego programu.
Pan Robert Rasztorf wyjaśnił, że kwestia realizacji programu nie może spaść tylko na barki policji.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska poruszyła sprawę monitoringu w mieście oraz zwróciła się z zapytaniem, czy byłaby osoba za to odpowiedzialna.
Pan Robert Rasztorf wyjaśnił, że w takim przypadku konieczne było by zatrudnienie dodatkowego pracownika, poinformował również, że nie jest możliwe zainstalowanie monitoringu na komisariacie policji.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zauważyła, że można by skorzystać z doświadczenia innych gmin w tworzeniu takiego programu.
Komisja podjęła również kwestię parkowania samochodów na ulicach przez osoby posiadające własną posesję oraz możliwości ograniczenia tego zjawiska.
Pan Robert Raczyński wyjaśnił, że nie ma takiej możliwości, kodeks ruchu drogowego mówi, że należy parkować tak aby nie utrudniać innym ruchu. Straż Miejska ma możliwość jedynie udzielenia pouczenia oraz odholowania samochodu administracyjnie, za które koszty ponosi właściciel.
Pan Mikołaj Pietraszak-Dmowski poruszył kwestię wprowadzenia na terenie miasta tzw. dozoru sąsiedzkiego.
Radna Ewa Pietrzak poinformowała, o głosach młodzieży, która ma pretensje za niegodne traktowanie ich przez patrole policji podczas legitymowania.
Pan Robert Rasztorf w kwestii zarzutów wyjaśnił, że w przedstawiony sposób policja traktuje jedynie osoby, które dokonały jakiegoś przewinienia. Jak dodał coraz bardziej powszechny staję się problem narkotyków, który coraz częściej dotyczy również młodzieży gimnazjalnej.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska poprosiła członków komisji o opinię dotyczącą programu ''Bezpieczne miasto'' i przedłożenia go na grunt Puszczykowa. Wyraziła również swoje poparcie dla kwestii zainicjowania przez pana Mikołaja Pietraszaka-Dmowskiego akcji tzw. dozoru sąsiedzkiego oraz o wystąpienie z wnioskiem do miasta o sfinansowanie zakupu tabliczek o treści '' mojej posesji pilnuje sąsiad''.
Głos w dyskusji zabrała również pani Nina Kubzdela, która poruszyła sprawę programu ''Bezpieczne miasto'' oraz zwróciła się z zapytaniem do pana komendanta Roberta Rasztorfa o kwestię zaktywizowania policji.
Pan Robert Rasztorf wyjaśnił, że przedstawił jedynie założenia programu, który musi powstać z inicjatywy wszystkich organów.
Pani Nina Kubzdela poruszyła również problem parkowania na ul. Kościelnej, który pojawia się głównie w niedziele, poprosiła o uwzględnienie możliwości postawienia tam znaku zakazu postoju.
Pan Robert Raczyński wyjaśnił, że jest przeciwnikiem stawiania takich znaków, które służyć mają tylko na krótki czas, a potem przeszkadzają w funkcjonowaniu.
Ad 2.
Głos w tej sprawie zabrał skarbnik Piotr Szmytkowski, który omówił poszczególne działy w projekcie budżetu na 2009 roku ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących właściwości zadań Komisji. Poruszył między innymi sprawę budynku komunalnego przy ul. Nadwarciańskiej oraz przytuliska dla psów.
Członkowie komisji zadecydowali, że głosować nad projektem budżetu na 2009 rok będą podczas najbliższej sesji Rady Miasta.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska o godzinie 17.00 zamknęła posiedzenie komisji.
 
Protokolant                                                                                            Przewodnicząca Komisji
Hanna Dudzik                                                                                          Urszula Rudzińska
 

Protokół nr 01/09 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 13.01.2009 r.

Protokół nr 01/09
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
w dniu 13.01.2009 r.
RM - 0063-4/01/09
Godz. rozpoczęcia:17.30
Godz. zakończenia: 20.15
Komisja w składzie:
1. Przewodnicząca Komisji: Urszula Rudzińska
2. Członkowie Komisji: Andrzej Dettloff
Władysław Hetman
Krzysztof Jopek
Ewelina Marcinkowska
Danuta Panek-Janc
Ewa Pietrzak
Protokolant: Hanna Dudzik
Brudnopis sporządzony podczas posiedzenia komisji oraz lista gości stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Tematy:
 1. Zapoznanie ze zmianami w rocznym programie profilaktyki alkoholowej.
 2. Sprawa przytuliska dla psów.
 3. Zapoznanie z projektem programu „Bezpieczne miasto”.
 4. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2009.
 5. Sprawy bieżące.
Ad 1.
Głos w tej sprawie zabrał pan Karol Majewski, który wyjaśnił konieczność przyjęcia takiego programu na 2009 rok, jak dodał nie różni się on jednak wiele od tego przyjmowanego w zeszłym roku, gdyż wszelkie prowadzone działania profilaktyczne będą podobne.
Pan Karol Majewski przedstawił również sytuację w Puszczykowie odnośnie liczby osób uzależnionych od alkoholu, jak wyjaśnił bardzo przydatne okazały się patrole prowadzone przez policje od lipca do listopada.
Wniosek: w przypadku zawarcia umowy na patrole policyjne na 2009 rok komisja chciałaby wnieść do niej swoje uwagi oraz sugestie. Zasugerowano również zwiększenie zakresu patroli aby dotyczyły one nie tylko przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Pan Karol Majewski omówił również kwestię pomocy osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzinom.
Ad 2.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że odbyło się spotkanie z przedstawicielami Fundacji ''Animalia'', która przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności na terenie Puszczykowa. Fundacja ta zajmuje się przede wszystkim sterylizacją suk, odrobaczaniem oraz poszukiwaniem nowych właścicieli dla zwierząt. Członkowie fundacji dokonując kontroli przytuliska poinformowali o skandalicznych warunkach w nim panujących.
Pan Remigiusz Motycki przedstawił komisji nowe wersje umów przygotowanych na 2009 rok, zostały one tak skonstruowane aby była możliwość ich egzekwowania oraz aby wykazywały spójność pomiędzy sobą.
Radna Ewelina Marcinkowska poprosiła o opinię na temat pracy weterynarza pana Blumczyńskiego.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że obowiązkiem pana Blumczyńskiego jest szczepienie zwierząt, główny zarzut jaki się pojawił to brak książeczek, które dokumentowały by takie szczepienia. Wraz z podpisaniem nowej umowy na 2009 rok pan Blumczyński będzie miał obowiązek chipowania, zaszczepienia oraz założenia książeczki.
Komisja podjęła dyskusję na temat możliwości przeniesienia przytuliska na grunty należące do miasta. Wyjaśnień w tej sprawie udzielił pan Remigiusz Motycki, który zaznaczył, że na dzień dzisiejszy nie jest to możliwe, ze względu na brak odpowiednich mediów.
Głos zabrał pan Mikołaj Pietraszak - Dmowski, który wyraził swoje uznanie dla prac Fundacji ''Animalia'' oraz zaoferował pomoc w razie konieczności przebudowania schroniska, gdyż jak wyjaśnił dysponuje budynkami gospodarczymi z wybiegami.
Radna Danuta Panek-Janc poprosiła o wyjaśnienia kto będzie odpowiedzialny za egzekwowanie umów zawartych z Eko-Rondo w sprawie przytuliska.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że będzie to on lub pani Janina Kozeńska.
Ad 3.
Pan Dariusz Borowski zapoznał członków komisji z przygotowaną przez siebie propozycją programu ''Bezpieczne miasto''. Jak wyjaśnił jest to tylko szkielet, w związku z czym poprosił o pomoc oraz uwagi ze strony komisji, w kształtowaniu ostatecznej wersji.
Pan Dariusz Borowski poinformował, że chciałby aby na terenie między innymi MOSiRu, Rynku oraz ulicy Kraszewskiego stworzony został system monitoringu, który mógłby pełnić funkcję czynnika odstraszającego wandali.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zaznaczyła, że komisja w dalszym ciągu jest zainteresowana spotkaniem z panem komendantem policji, który miałby przedstawić własne doświadczenia z pracy nad programem ''Bezpieczne miasto''.
Komisja dyskutowała na temat wdrażaniem programu na terenie miasta.
Pani burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zaznaczyła, że taki program był tworzony już z poprzednim komendantem policji panem Kaczmarkiem.
Wniosek: komisja podtrzymują chęć spotkania z panem komendantem policji po uprzednim zapoznaniu się z programem ''Bezpieczne miasto'' oraz wnioskami z warsztatów dotyczących strategii rozwiązywania problemów społecznych w mieście.
Podczas posiedzenia poruszono również kwestię ''Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT''.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że do końca roku zrobiony zostanie program gospodarki odpadami i dostosowany do Regulaminu czystości i porządku w mieście w kwestii utylizacji odpadów. Dodała również, że zakład w Piotrowie powstanie nie wcześniej niż w 2011 roku. Odnośnie wywozu śmieci przez firmę Eko-Rondo, im dalej będzie ona zmuszona je składować, tym większe będą opłaty ponoszone przez mieszkańców.
Istnieje możliwość, że mieszkańcy nie będą podpisywać umów z Eko-Rondo, lecz wybiorą tańszą ofertę innych firm.
Ad. 5
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska poruszyła sprawę dymiących studzienek kanalizacji burzowej.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że zostanie wezwana firma, która przeprowadzi kontrole wspomnianych miejsc.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska poprosiła o umieszczenie znaku zakazu zatrzymywania się i postoju przy cmentarzu.
Radny Stanisław Balbierz poruszył sprawę utworzenia na terenie cmentarza toalety.
Radna Ewelina Marcinkowska zgłosiła w imieniu mieszkańców ul. 3 Maja konieczność wykonania na drodze spowalniaczy.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zwróciła uwagę aby wszystkie spowalniacze, które będą wykonywane miały odpowiednie rozmiary, gdyż dzięki temu będą mogły spełniać swoją funkcję.
Radny Stanisław Balbierz zasygnalizował o ruchomych pokrywach od kanalizacji na ul. Poznańskiej oraz o braku rozkładu jazdy autobusów MPK na przystankach.
Pan Mikołaj Pietraszak – Dmowski poruszył kwestie posypywania pobocza solą.
Pan Dariusz Borowski wyjaśnił, że piasek z solą sypie się powyżej określonej temperatury oraz, że jest to pewien proces technologiczny.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska na zakończenie posiedzenia przedstawiła plan pracy komisji na 2009 rok.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska wyznaczyła termin kolejnego posiedzenia komisji na 26 stycznia br., na godz. 15.30. Posiedzenie komisji zakończono.
 
Protokolant                                                                                              Przewodnicząca Komisji
Hanna Dudzik                                                                                             Urszula Rudzińska