2010

Protokół nr 07/10 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 23.07.2010 r.

Protokół nr 07/10
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
które odbyło się dnia 23.07.2010 r.
w Biurze Rady Miasta
RM – 0063-4/07/10
 
 
Godzina rozpoczęcia: 8.00
 
 
 
Godzina zakończenia: 9.40
 
 
Przewodnicząca Komisji: Urszula Rudzińska
 
Protokolant: Katarzyna Szykulska
 
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Tematy:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, gruntu położonego w Puszczykowie, obręb geodezyjny Niwka, działki o numerach: 967/2, 971/3 i 971/5.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński omówił projekt uchwały, oraz mapkę dotyczącą wydzierżawianego gruntu, wyjaśnił, że około 800 m2 ma zostać przeznaczone na tzw. przytulisko, pozostałą część firma Eko-Rondo będzie wykorzystywać dla własnych potrzeb.
Wiceburmistrz przedstawił również założenia umowy, jaka jest negocjowana z właścicielami spółki Eko-Rondo, m.in. umowa na 9 lat (przy 10 latach dzierżawca nabywa prawo pierwokupu), spółka wyłoży 40.000,00 zł na przytulisko pod warunkiem, że gdyby umowa została wcześniej rozwiązana, miasto dokona zwrotu kosztów, które się nie zamortyzowały, środki te miałyby zostać przeznaczone na kojce, szambo, podłoże oraz część parkingu. Wiceburmistrz poinformował też, że opłata za dzierżawę dotyczyłaby całego terenu z wyłączeniem części przeznaczonej na przytulisko, ponadto umowa jest jeszcze negocjowana i znajduje się do wglądu w referacie Gospodarki Komunalnej.
Podczas dyskusji uzgodniono, że teren przytuliska powinien zostać oddzielony zielenią izolacyjną zimozieloną, a sposób jego zagospodarowania będzie weryfikowany przez urząd.
Przewodnicząca Komisji Urszula Rudzińska podsumowała, że Komisja jednogłośnie jest za przyjęciem tej uchwały.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Sprawa uspokojenia ruchu w mieście.
Poruszono temat odmalowania znaków poziomych na ul. Poznańskiej. Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że w czasie trwania gwarancji, nie jest możliwe zrobienie nowych przejść dla pieszych, poinformował też o odmalowaniu znaków poziomych i zwiększeniu ilości linii ciągłych i podwójnych ciągłych, co już wpłynęło na uspokojenie ruchu.
Radny Maciej Schneider zapytał o kwestię doświetlenia na ulicach Podgórnej i Ogrodowej.
Pan Remigiusz Motycki odpowiedział, że taką propozycję można wpisać w budżecie na rok 2012, ponadto wyjaśnił, że trwają dyskusje nad możliwością zmiany organizacji ruchu w rejonie ulic Podgórnej i Posadzego (sprawa ewentualnej budowy ronda).
Następnie zajęto się tematem wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na testowym terenie. Uzgodniono, że w związku z objazdem na ul. Poznańskiej, teren doświadczalny obejmie tylko okolicę ulic Fiedlera. Pan Remigiusz Motycki poinformował, że symulacja kosztów zakupu znaków bez montażu w strefie ul. Działkowej opiewa na 8.100 zł, a w strefie ul. Fiedlera na 3.300 zł. Uzgodniono, że testowo zostaną ustawione tylko znaki informacyjne przy wjeździe do strefy.
Przewodnicząca Komisji Urszula Rudzińska zwróciła uwagę na odcinek ścieżki pomiędzy ulicami C. Ratajskiego i Reymonta, gdzie został wysypany drobny tłuczeń (kamyki), wobec czego mieszkańcy chodzą w tym miejscu po trawie.
Spraw wjazdu ciężkich samochodów na teren miasta.
Dyskutowano nad możliwością egzekwowania ograniczenia wjazdu ciężkich samochodów (konieczność poinformowania urzędu i uzyskania pozwolenia), ustalono, że nie ma możliwości prawnych, aby zajęła się tym straż miejska. Wobec braku możliwości konsekwentnej kontroli ciężkich pojazdów, postanowiono przenieść temat do czasu, kiedy będzie to możliwe.
Organizacja ruchu na ul. Dworcowej.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński poinformował, że trwają rozmowy z panem Markiem Kostusiakiem i na poniedziałek 26 lipca br. umówione zostało kolejne spotkanie, ponieważ właściciele lokali usługowych, chcieliby przywrócenia możliwości parkowania prostopadłego do ulicy przed przejazdem kolejowym.
Pan Remigiusz Motycki przedstawił trzy wersje, które są do zrealizowania na ul. Dworcowej, zaznaczył jednak, że pierwsza nie jest zgodna z przepisami:
 1. parkowanie prostopadłe - 20 m-c,
 2. parking mieszany - 13 m-c,
 3. istniejąca parking równoległy - 7 m-c.
Pan Remigiusz Motycki dodał, że do tej pory nie zostało odmalowane oznakowanie poziome w tym miejscu, wobec czego wprowadzenie kolejnej zmiany nie wiązałoby się z dodatkowymi kosztami, poinformował też, że miasto skłania się do wersji 2. tj. utworzenie parkingu mieszanego.
Po dyskusji, Komisja wyraziła zdanie, że należy pozostawić parking w obecnej postaci tj. wersja nr 3 - parking równoległy.
Omówiono też możliwość dzierżawy (3.000 zł miesięcznie) lub wykupu przez miasto gruntu za pawilonami (4000 lub 5000 m2 za około 200 zł/m2 ) w celu przeznaczenia go na parking buforowy.
W związku z decyzją Komisji o pozostawieniu parkingu równoległego, wiceburmistrz Tomasz Zwoliński poprosił, aby członkowie Komisji wzięli udział w poniedziałkowym spotkaniu z właścicielami pawilonów na ul. Dworcowej.
Pan Remigiusz Motycki zwrócił uwagę, że straż miejska może mieć problem z egzekwowaniem przepisów na ul. Dworcowej.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
2

Protokół nr 5/10 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 20.05.2010 r.

Protokół nr 5/10
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych,
które odbyło się dnia 20.05.2010 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, budynek A, Biuro Rady Miasta
oraz na terenie siedziby firmy Eko-Rondo i obiektu na ul. Przecznica
 
RM – 0063-4/5/10
 
Godzina rozpoczęcia: 17.30
Godzina zakończenia: 20.00
 
Przewodnicząca Komisji: Urszula Rudzińska
 
Goście: Tadeusz Blumczyński – weterynarz
Jan Blumczyński – weterynarz
Stanisław Balbierz – radny
Janina Kozeńska – Referat Ochrony Środowiska
Aleksandra Wolińska - Referat Ochrony Środowiska
Dariusz Borowski – Komendant Straży Miejskiej
Wiesław Lipiec – pracownik ds. OC
 
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Tematy:
 1. Ocena aktualnego stanu przytuliska dla psów – wizja lokalna.
 2. Spotkanie z weterynarzem:
- kwestia opieki nad przytuliskiem dla psów,
- rezultaty znakowania psów.
 1. Wizja lokalna budynku na ul. Przecznica.
 2. Obrona cywilna – syreny alarmowe, magazyn przeciwpowodziowy.
 3. Kwestia parkowania i porządku w mieście.
 4. Sprawy bieżące.
Ad 1. Ocena aktualnego stanu przytuliska dla psów – wizja lokalna.
 
Ad 2. Spotkanie z weterynarzem:
- kwestia opieki nad przytuliskiem dla psów,
- rezultaty znakowania psów.
Członkowie Komisji spotkali się na terenie siedziby firmy Eko-Rondo z jej właścicielem panem Zenonem Guźniczakiem oraz weterynarzami panami Tadeuszem i Janem Blumczyńskimi. Członkowie Komisji dokonali wizji lokalnej stanu przytuliska dla psów.
 
Ad 3. Wizja lokalna budynku na ul. Przecznica.
Następnie członkowie Komisji dokonali wizji lokalnej budynku na ul. Przecznica.
Komisja kontynuowała obrady w Urzędzie Miejskim.
Przewodnicząca Urszula Rudzińska powiedziała, że dobrze byłoby utwardzić parking na terenie firmy Eko-Rondo oraz żeby część terenu zagospodarowana na przytulisko została estetycznie zrobiona. Ponadto Przewodnicząca Urszula Rudzińska chciałaby, aby pan Guźniczak wyrysował swoją koncepcję zagospodarowania terenu i żeby wszystko zostało zrealizowane jeszcze w tym roku.
Pani Aleksandra Wolińska z Referatu Ochrony Środowiska powiedziała, że wkładem miasta w tworzenie przytuliska miałyby być budy dla psów oraz zaangażowanie fundacji „Wesoła Łapka” (treserzy psów).
Następnie członkowie Komisji oraz Burmistrza Małgorzata Ornoch-Tabędzka rozmawiali o budowie składowiska odpadów przez związek międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” oraz kwestii odbierania i wywożenia odpadów.
 
Ad 4. Obrona cywilna – syreny alarmowe, magazyn przeciwpowodziowy.
Pracownik ds. Obrony Cywilnej pan Wiesław Lipiec udzielił informacji na temat syren alarmowych:
 • syreny alarmowe znajdują się na budynkach szkół podstawowych oraz szpitalu,
 • zachodzi konieczność zakupu systemu elektrycznego,
 • w Puszczykowie powinno być 6 (a docelowo 8) syren,
 • system alarmowy jest włączany ręcznie.
Następnie pan Wiesław Lipiec poruszył temat zagrożenia powodziowego w Puszczykowie (najbardziej zalane będą tzw. tereny zalewowe) i opowiedział o podjętych w tym celu działaniach. Pan Wiesław Lipiec poinformował, że w Puszczykowie 3 domy stają na trenach zagrożonych tzw. wodą stuletnią.
 
Ad 5. Kwestia parkowania i porządku w mieście.
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski omówił sprawę parkingu przy lodziarni w Puszczykówku, informując że:
 • samochody wjeżdżały na chodnik, dlatego mieszkańcy zgłaszali, że nie można przejść,
 • przedstawiciel wydziału ruchu drogowego zalecił wprowadzenie parkingu równoległego zamiast „w jodełkę”,
 • doszło do sytuacji, w której karetka nie mogła przejechać przez zastawioną samochodami ulicę Wiązową, dlatego wprowadzono tam zakaz zatrzymywania się po lewej stronie,
 • właściciel lodziarni skarżył się na nową organizację ruchu w tym miejscu, więc komendant SM poradził mu zbieranie podpisów mieszkańców oraz zasugerował, aby klienci lodziarni parkowali na parkingu przy kościele.
Komendant Dariusz Borowski powiedział, że woli najpierw uprzedzać, dlatego w lutowym i marcowym wydaniu „Echa Puszczykowa” ukazywały się informacje, żeby zwracać uwagę na zmianę organizacji ruchu na ul. Dworcowej.
Termin kolejnego spotkania wyznaczono wstępnie na 24 czerwca.
20.00 Przewodnicząca Urszula Rudzińska zamknęła posiedzenie Komisji.

Protokół nr 4/10 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 29.04.2010 r.

Protokół nr 4/10
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych,
które odbyło się dnia 29.04.2010 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, budynek A, Biuro Rady Miasta
oraz na terenie obiektu na ul. Przecznica
RM – 0063-4/4/10
 
Godzina rozpoczęcia: 17.30
Godzina zakończenia: 19.30
 
Przewodnicząca Komisji: Urszula Rudzińska
 
Goście: Stanisław Balbierz – radny
 
             Remigiusz Motycki – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,
             Ochrony Zdrowia i Ochrony Środowiska
 
             Tomasz Zwoliński - Wiceburmistrz
 
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Tematy:
 1. Wizja lokalna obiektu przy ul. Przecznica.
 2. Sprawa mieszkań komunalnych i socjalnych.
 3. Dyskusja nad Regulaminem czystości i porządku na terenie miasta (w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi).
 4. Sprawy bieżące.
Ad 1. Wizja lokalna obiektu przy ul. Przecznica.
O godz. 17.30 członkowie Komisji spotkali się na terenie obiektu na ul. Przecznica. Po dokonaniu wizji lokalnej, od godz. 18.05 członkowie Komisji kontynuowali spotkanie w Urzędzie Miejskim.
 
Ad 3. Dyskusja nad Regulaminem czystości i porządku na terenie miasta (w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi).
W trakcie dyskusji zgłoszono następujące uwagi i zapytania dotyczące Regulaminu czystości i porządku na terenie miasta (w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi):
- doprecyzować zapis „zabudowa jednorodzinna”
- § 7 ust. 1 – Na jakich zasadach będą przekazywane właścicielom nieruchomości pojemniki? Kto ponosi koszty i kto odpowiada za utrzymanie pojemników (np. czyszczenie)?
- § 11 – Niepotrzebny szczegółowy zapis (katalog nie powinien być zamknięty)
- § 13 ust. 3 – Czy powyższy zapis oznacza, że musi zostać zawarta druga umowa na odbiór odpadów segregowalnych?
- § 16 ust. 2 pkt 2.3. - Co stanie się w sytuacji, gdy apteki odmówią umieszczenia specjalnych pojemników, a będzie taki zapis w Regulaminie?
- § 22 ust. 1 – Z czego wynikają zaproponowane pojemności pojemników (ponieważ są zbyt duże)?
- § 25 ust. 1 – Czy miasto będzie miało obowiązek ustawiania koszty na każdej ulicy?
- § 26 ust. 3 – Na imprezie masowej (np. Dniach Puszczykowa) będzie musiała zostać ustawiona ogromna liczba przenośnych toalet
- doprecyzować zapis w § 28 ust. 1 pkt 1.1. - dotyczący częstotliwości usuwania odpadów (14 dni oznacza nie rzadziej czy nie częściej niż 14 dni?)
- niekonsekwencja w użyciu zwrotów „odpady biodegradowalne” i „odpady zielone”
- cały dokument jest nieczytelny
- sugestia: by prace nad powyższym Regulaminem były prowadzone przez osoby merytorycznie przygotowane (będące przedstawicielami każdej z gmin Związku).
Ponadto Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński poinformował, że projekt uchwały dotyczący dzierżawy gruntu przez firmę Eko-Rondo będzie przedmiotem sesji w maju.
 
Ad 2. Sprawa mieszkań komunalnych i socjalnych.
Odpowiadając na pytanie Przewodniczącej Urszuli Rudzińskiej dotyczące budynku znajdującego się przy Eko-Rondo, Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński powiedział, że miasto otrzymało pozwolenie na budowę (ważne 2 lata), ale na razie nie ma środków na inwestycję.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński oraz kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Remigiusz Motycki poinformowali o sytuacji mieszkań komunalnych.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Urszula Rudzińska powiedziała, że ciężkie samochody wjeżdżające na teren firmy Litz (narożnik ul. Poznańskiej i Strażackiej) dewastują zieleń i krawężniki.
Radna Ewa Pietrzak poruszyła sprawę dużego natężenia ruchu przy lodziarni w Puszczykówku.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński powiedział, że podczas weekendu 8-9 maja Straż Miejska będzie bezwzględnie egzekwować zasady ruchu drogowego obowiązujące w tym miejscu.
Radna Ewa Pietrzak zapytała czy miasto mogłoby postawić tablicę informującą o możliwości parkowania na parkingu przy kościele.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński powiedział, że właściciele lodziarni byli również proszeni o umieszczenie takiej informacji.
Termin kolejnego spotkania Komisji został wyznaczony na 20 maja, godz. 17.30.
O godz. 19.30 Przewodnicząca Urszula Rudzińska zamknęła posiedzenie Komisji.

Protokół nr 03/10 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 25.03.2010 r.

Protokół nr 03/10
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
które odbyło się dnia 25.03.2010 r.
w Biurze Rady Miasta
RM – 0063-4/03/10
 
 
 
Godzina rozpoczęcia: 17.30
 
 
 
Godzina zakończenia: 19.40
 
 
Przewodnicząca Komisji: wz. Danuta Panek-Janc
 
Protokolant: Hanna Dudzik
 
 
 
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Tematy:
 1. Plan zieleni miejskiej.
 2. Polityka mieszkaniowa miasta.
 3. Sprawy bieżące.
Ad 1.
Radna Danuta Panek-Janc przywitała wszystkich zgromadzonych w imieniu nieobecnej Przewodniczącej komisji Urszuli Rudzińskiej oraz przeszła do punktu pierwszego posiedzenia.
Burmistrz Miasta Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że miasto nawiązało współpracę z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu dzięki której dwie magistrantki przygotowują programy zagospodarowania zieleni w mieście pod hasłem ''miasto ogród''.
Głos w tej sprawie zabrała pani Aleksandra Wolińska z Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, która przedstawiła trzy projekty dotyczące zagospodarowania terenów: skwerku przy krzyżu przy ul. C. Ratajskiego, skwerku po przeciwnej stronie oraz na skrzyżowaniu ul. C. Ratajskiego z ul. Dworcową oraz ul. Nadwarciańską.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że nie uda się niestety zasłonić zielenią budynku dawnej ''Turystycznej'', jest to grunt prywatny w związku z czym nie da się tam nic zrobić.
Pani Aleksandra Wolińska jako pierwszą omówiła propozycję projektu zagospodarowania skwerku naprzeciwko krzyża przy ul. C. Ratajskiego. Projektantka zaproponowała tam miejsce wypoczynku, z rondem oraz ławeczkami. Pani Aleksandra Wolińska dodała, że na środku umieszczona miałaby zostać rzeźba nawiązująca do sąsiedztwa muzeum Arkadego Fiedlera. Pani Aleksandra Wolińska omówiła również propozycję roślin jakie miałyby zostać zasadzone na zagospodarowywanym terenie.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że w kwestii wyboru rzeźby można by pomyśleć nad ogłoszeniem otwartego konkursu.
Pani Aleksandra Wolińska wyjaśniła, że na zagospodarowanie terenów zieleni w mieście w budżecie miasta przeznaczona została kwota niespełna 60 tys. zł.
Radna Danuta Panek-Janc zwróciła się z zapytaniem, czy prac tych można się spodziewać jeszcze na wiosnę.
Pani Aleksandra Wolińska odpowiedziała twierdząco.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił się z zapytaniem, co z budynkiem dawnej ''Turystycznej''.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że jest to teren prywatny, prędzej czy później obiekt ten być może doczeka się swojej świetności, na dzień dzisiejszy miasto nie może wykroczyć poza swoje możliwości.
Pani Aleksandra Wolińska przeszła do prezentacji projektu zagospodarowania terenu przy krzyżu na ul. C. Ratajskiego. Jak wyjaśniła nie zostanie tam wprowadzonych zbyt wiele zmian, uzupełniony zostanie berberys, projektantka zaproponowała również dosadzenie barwinka, kwiatów oraz zabiegi pielęgnacyjne na drzewach, które już tam rosną.
Ponadto pani Aleksandra Wolińska zaprezentowała plan dotyczący zagospodarowania zieleni na skrzyżowaniu ul. Dworcowej, ul. C. Ratajskiego i ul. Nadwarciańskiej. Jak podkreśliła skwerek ten miałby zostać zasadzony głównie roślinami iglastymi.
Pani Aleksandra Wolińska poinformowała, że w przygotowaniu jest również projekt dotyczący zagospodarowania stawku przy cmentarzu, projektantka zaproponowała w tym miejscu stworzenie klimatu romantycznego oraz zadumy. Zaktualizowany został także projekt zagospodarowania ul. Poznańskiej. W tej kwestii zwrócono się do projektantki o zwrócenie uwagi na istniejące już w tym miejscu nasadzenia. Zaproponowane zostało również uzupełnienie nasadzeń od ''Ronda przy Rynku'' w stronę restauracji ''Szafoniera'' oraz urozmaicenie ronda ''Puszczyk''.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że w zaleceniu była również prośba o zagospodarowanie tych wszystkich skrawków na ul. Poznańskiej, które powstały po modernizacji ulicy. Zaproponowane zostało w tym miejscu nasadzenie roślin płożących.
Radna Danuta Panek-Janc zwróciła się z zapytaniem, czy można się spodziewać na mieście nowych skrzynek z kwiatami.
Pani Aleksandra Wolińska wyjaśniła, że nie ma na ten cel przeznaczonych środków.
Pan Remigiusz Motycki dodał, że są to koszty nie tylko skrzynek, ale również nasadzeń. Jak podkreślił w budżecie miasto próbuje znaleźć środki na naprawy po zimie dróg na terenie miasta.
Radna Danuta Panek-Janc zwróciła się z prośbą o wygospodarowanie w budżecie środków na zakup skrzynek.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka stwierdziła, że jest to między innymi praca dla radnych, którzy mogliby zachęcić mieszkańców do nasadzania skrzynek, wtedy w zamian można by dokupić kolejne.
Radny Stanisław Balbierz zasugerował aby ogłosić taką akcję w Echu Puszczykowa.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że taki komunikat zostanie umieszczony w najbliższym numerze Echa.
Radna Danuta Panek-Janc poruszyła kwestię terenów Eko Rondo znajdujących się przy wjeździe do miasta od strony Kórnika.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że trwają rozmowy z Eko Rondo na temat zagospodarowania tych terenów. Jak poinformował Eko Rondo przedstawiło trzy koncepcję na zagospodarowanie.
Radny Stanisław Balbierz poruszył kwestię pożaru na ul. 3 Maja za budynkiem Atrium, gdzie znajduje się znaczna ilość gałęzi.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że było to świadome działanie na zlecenie miasta, firma spalała tam gałęzie z terenu miasta.
Radna Danuta Panek-Janc poruszyła kwestię worków z liśćmi, które wciąż znajdują się na terenie miasta.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że Straż Miejska patroluje miasto i nakłada mandaty na osoby, które nie osunęły worków z odpadami.
Radna Danuta Panek-Janc stwierdziła, że nie wszyscy mieszkańcy wiedzieli o tym, że odpowiednie worki należy odebrać z Urzędu, co spowodowało zamieszanie.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że nie ma innego sposobu informowania mieszkańców oprócz Echa Puszczykowa, strony internetowej, plakatów oraz radnych.
Pani Aleksandra Wolińska wyjaśniła, że kilku mieszkańców dzwoniło do Urzędu z informacją, iż pozbierali liście do prywatnych worków, jak podkreśliła prowadziła listę takich osób, od których firma zabierała worki z odpadami. Mieszkańcy nie zostali więc z tym problemem sami.
 
Ad 2.
Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński omówił projekt uchwały dotyczący przyjęcia polityki mieszkaniowej miasta. Zastępca Burmistrza podkreślił, że panuje zły wizerunek osób zamieszkujących mieszkania komunalne, część z nich posiada wyroki eksmisyjne, które w większości związane są ze szczególnym trybem najmu. Jak zaznaczył obowiązkiem miasta jest zapewnienie tym osobom mieszkań zastępczych. Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński poinformował, że jeśli do końca marca miasto otrzyma pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego na Niwce, złożony zostanie wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego z którego można uzyskać dofinansowanie na modernizację budynków komunalnych. Zastępca Burmistrza zaznaczył, że realne szanse uzyskania tych funduszy są niewielkie, spróbować jednak trzeba.
Ponadto dodał, że warto poświęcić więcej energii na uruchomienie programu zamiany mieszkań, co
dałoby możliwość poprawienia warunków mieszkaniowych np. większym rodzinom nie będzie jednak można wymusić zmiany mieszkania, będzie to możliwe tylko za zgodą mieszkańca.
Pan Remigiusz Motycki zaznaczył, że obecnie w trakcie budowy jest kilka mieszkań i zadaniem Komisji Mieszkaniowej będzie podjęcie decyzji o ich przydziale.
Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński dodał, że w kwietniu powinny już zapaść takie decyzje.
Radna Danuta Panek-Janc zwróciła się z zapytaniem o to, czy dużo jest osób, które są zadłużone.
Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że problem stanowi siedmiu najemców, których zadłużenie wynosi ok 100 tys. zł, nie ma gwarancji, że osoby te w ogóle zaczną płacić. Jak podkreślił jedynym rozwiązaniem jest przerzucenie takich lokatorów do mieszkań socjalnych o niższym standardzie.
Członkowie komisji poruszyli również kwestię podniesienia czynszów. Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że przedstawiał już symulację dotyczącą podniesienia stawek czynszów, okazało się jednak, iż nic to nie zmieni.
Radna Danuta Panek-Janc zasugerowała aby sprawdzić jak kwestia czynszów wygląda w sąsiednich gminach, zwróciła się z prośba o dokonanie porównania.
Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński poinformował również o poprawce wprowadzonej do wersji drukowanej projektu uchwały, z której wykreślone zostały fragmenty dotyczące sprzedaży mieszkań w budynku na ul. Wysokiej 24, propozycją jest aby budynek ten pozostał jednak w zasobach miasta.
 
Ad 3.
Radna Danuta Panek-Janc zwróciła się z zapytaniem, co z kwestią sprzątania placów zabaw.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że zajmować się tym będzie Centrum Animacji Sportu, obecnie porządkowany jest plac zabaw na ul. Czarnieckiego.
Radna Danuta Panek-Janc zwróciła się z zapytaniem, kiedy planowane jest wyrównywanie nieutwardzonych ulic na terenie miasta.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że prace te zostaną przeprowadzone, na razie ulice są jeszcze zbyt mokre. Jak zaznaczył zapytanie ofertowe znajduje się na stronie internetowej miasta, do jutra zbierane są oferty.
Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński przedstawił trzy propozycje zagospodarowania terenów wokół Eko Rondo, które zostały wypracowane wspólnie z Urzędem. Koncepcje miałyby głównie dotyczyć przesunięcia oraz odgrodzenia przytuliska. Zastępca Burmistrza wyjaśnił, iż miasto zastanawia się również nad powierzeniem działalności związanej z prowadzeniem przytuliska podmiotowi zajmującemu się hodowlą psów.
Radna Danuta Panek-Janc wyznaczyła termin kolejnego posiedzenia komisji na 15 kwietnia br. na godz. 17.30.
4

Protokół nr 02/10 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 18.02.2010 r.

Protokół nr 02/10
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
które odbyło się dnia 18.02.2010 r.
RM – 0063-4/02/10
Godzina rozpoczęcia: 17.30
Godzina zakończenia: 20.15
 
Przewodnicząca Komisji: Urszula Rudzińska
 
Protokolant: Hanna Dudzik
 
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Tematy:
 1. Informacja nowego dzierżawcy na temat stanu budynku przychodni w Puszczykowie.
 2. Projekt stałej organizacji ruchu dla Miasta Puszczykowa.
 3. Plan Pracy Komisji na 2010 r.
 4. Sprawy bieżące
Ad 1.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska na wstępie posiedzenia poprosiła panią Joannę Wietrzyńską o informację odnośnie funkcjonowania przychodni.
Głos zabrała Pani Joanna Wietrzyńska, która wyjaśniła, że największym problemem jest dezinformacja panująca wśród mieszkańców, gdyż nie wszyscy wiedzą, że w tym miejscu znajduje się przychodnia. Jak podkreśliła w związku z tym planowana jest akcja informacyjna. W kwestii remontu pani Joanna Wietrzyńska podkreśliła, że ze względu na stan budynku będzie musiał on zostać przeprowadzony w szerszym zakresie niż planowano. Jak poinformowała zajmuje się tym biuro projektowe, a o wszystkich odstępstwach od harmonogramu Urząd Miejski będzie informowany na piśmie. Pani Joanna Wietrzyńska podkreśliła, że obecnie do przychodni zapisało się ok. 1000 pacjentów, ich liczba jednak nadal rośnie. Udało się również uporać z kwestią organizacji pracy przychodni. Jak dodała w przychodni miały już miejsce pierwsze wizytacje z Sanepidu oraz NFZ nie wykazano żadnych zastrzeżeń do wyglądu pomieszczeń.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zwróciła się z zapytaniem, czy przychodnia oferuje jakieś dodatkowe usługi poza podstawowym pakietem zdrowotnym.
Pani Joanna Wietrzyńska wyjaśniła, że na terenie przychodni funkcjonuje punkt laboratoryjny czynny codziennie w godzinach od 7.30 do 10.00, dwa razy w miesiącu w soboty przeprowadzane są badania echokardiografii oraz raz w miesiącu porad udziela diabetolog.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił się z zapytaniem, czy prawdą jest, że pacjenci przychodni mają problemy z odzyskaniem kartotek z poprzedniej przychodni.
Pani Joanna Wietrzyńska wyjaśniła, że pacjenci zgłaszają utrudnienia, mimo iż takie działania są sprzeczne z prawem nie potrafi poradzić sobie z tym problemem.
Pani Joanna Wietrzyńska poinformowała również, że w kwietniu w ramach badań profilaktycznych przeprowadzona zostanie akcja badań gęstości kości.
Głos zabrała pani Janina Kozeńska, która w nawiązaniu do poprzednich ustaleń z posiedzenia Komisji poprosiła o sprecyzowanie kierunków badań profilaktycznych na rok 2010.
Członkowie komisji zadecydowali o kontynuacji kierunków badań profilaktycznych z roku ubiegłego. Jako pierwsze miałyby zostać przeprowadzone badania dla grupy 300 osób, powyżej 20 roku życia dotyczące tarczycy.
 
Ad 4.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zwróciła się z zapytaniem o sytuację w przytulisku dla zwierząt w Puszczykowie.
Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński poinformował, iż 14 grudnia powiatowy lekarz weterynarii wydał decyzję o zamknięciu schroniska na terenie Swarzędza, co stanowi znaczny problem dla gmin aglomeracji poznańskiej, które miały podpisane z nim umowy. Schronisko to jak podkreślił nie spełniało żadnych wymogów sanitarnych oraz norm. Problem ten, jak podkreślił rozwiązać miało powstanie schroniska w Skałowie w gminie Kostrzyn oraz utworzenie międzygminnego związku komunalnego. Wobec trwających sześć lat utrudnień związanych z rejestracją związku kwestia ta uległa przesunięciu.
Radna Danuta Panek-Janc zwróciła się z zapytaniem odnośnie kwestii umowy na utrzymanie schroniska.
Pani Alicja Marciniak z Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wyjaśniła, że umowa z Eko Rondo podpisywana jest na okres pół roku, rozliczenia dokonuje się po otrzymaniu faktury, wypłacana kwota zależy od liczby zwierząt przebywających w przytulisku.
Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński poinformował o spotkaniu jakie odbył z właścicielem Eko Rondo, które dotyczyło planów nowego zagospodarowania tego terenu. Jak zaznaczył Eko Rondo planuje rozdzielenie prowadzonych działalności.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zwróciła się z prośbą o przedstawienie kwestii komunikacji.
Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, iż podpisana została umowa na dawnych warunkach z Eko Rondo. Pod koniec grudnia podpisane zostało porozumienie z Poznaniem, ogłoszony ma zostać przetarg na linię 651, założenie jest takie aby kwota nie przekroczyła 5 zł. Zastępca Burmistrza poinformował, że trwają również rozmowy z wójtem Komornik odnośnie przystąpienia do porozumienia. Jak podkreślił wciąż trwają negocjacje odnośnie kwestii taryf, w Poznaniu, którymi objęte ma zostać również Puszczykowo.
 
Ad 2.
Pani Alicja Marciniak wyjaśniła, że przedłożony projekt organizacji ruchu jest propozycją do której poprosiła o wnoszenie uwag.
Radna Danuta Panek-Janc zwróciła uwagę na brak części opisowej w projekcie, co utrudnia zapoznanie się z dokumentem.
Pani Alicja Marciniak wyjaśniła, że zwróci się z prośbą do projektantów o przygotowanie części opisowej dokumentu.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska przypomniała, iż podczas prezentacji programu zadała pytanie dotyczące długości osi do jakiej samochody mogą wjeżdżać na teren miasta aby nie niszczyć rond. Dokładne określenie parametrów może stanowić argument podczas rozmów z przedsiębiorcami korzystającymi z tego rodzaju transportu.
Radna Danuta Panek-Janc zwróciła się z zapytaniem odnośnie przyczyn dla których miasto musi posiadać program organizacji ruchu.
Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że program ten poprzez zmianę organizacji ruchu ma na celu jego spowolnienie na wszystkich ulicach miasta. Program ten ma zostać poddany również pod konsultacje z mieszkańcami.
Radna Ewa Pietrzak zwróciła się z zapytaniem, gdzie można wywozić śnieg z ulic miasta oraz dlaczego tylko z niektórych jest on sprzątany.
Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że śnieg wywożony jest za ul. Mocka, dokonuje się tego tylko z ulic na których problemem jest minięcie się dwóch samochodów.
Radny Andrzej Dettloff zwrócił się z prośbą do straży miejskiej o sprawdzenie studzienek zasypanych śniegiem.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił uwagę na przystanki autobusowe, które nie są porządkowane z nadmiaru śniegu. Jak poinformowała problem ten widoczny jest również na ul. Śląskiej, ul. Berwińskiego oraz części ul. K. Miłosławskich, jak podkreślił są to ulice prowadzące do szpitala.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska w kwestii programu organizacji ruchu drogowego stwierdziła, że każda zmiana rodzi chaos, dlatego należałoby to tak przeprowadzić aby był on jak najmniejszy. Jak zaznaczyła dobrym rozwiązaniem byłoby rozprowadzenie ulotek do każdego domu.
Pan Dariusz Borowski komendant straży miejskiej poinformował, że otrzymał w tej kwestii e-maile od mieszkańców z propozycjami rozwiązań, które na pewno zostaną ujęte podczas dyskusji.
 
Ad 3.
Podczas posiedzenia członkowie komisji omówili również zagadnienia związane z opracowaniem planu pracy Komisji na 2010 rok.
Ponadto komisja zajęła się również zaopiniowaniem uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że jest to jeden z kredytów zaplanowanych na ten rok, reszta prawdopodobnie zostanie wzięta w formie obligacji. Ponadto Burmistrz Miasta zaznaczyła, że poprzedni kredyt zaciągnięty został dopiero pod koniec roku, gdyż wcześniej nie było takiej potrzeby. W tym roku ze względu na trudną sytuację finansową konieczne jest jego wcześniejsze zaciągnięcie.
Radny Krzysztof Jopek zwrócił się z zapytaniem dlaczego do końca tego roku planowana jest znaczna ilość inwestycji, nie daje to bowiem takich możliwości kolejnej kadencji.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że to Wieloletni Plan Inwestycyjny wskazuje inwestycje, które trzeba przeprowadzić w tym roku, nie ma możliwości rezygnacji z nich, gdyż na pewno rozbudowa szkoły, czy też budowa ul. Gołębiej muszą zostać zrealizowane. Burmistrz Miasta wyjaśniła, że na realizację ul. Gołębiej nie ma możliwości otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych z tego względu, iż jest to ulica lokalna. Ponadto jak poinformowała miasto nie otrzymało dofinansowania na budowę ciągu pieszo jezdnego na Niwce, gdyż stwierdzono, że jest to ulica miejska, a nie turystyczna, tym samym wniosek nie spełniał wymogów kwalifikacyjnych.
Radny Andrzej Dettloff stwierdził, że być może na rok 2010 planowane inwestycje zostały zbyt mocno rozbudowane skoro już teraz pojawiają się problemy z ich sfinansowaniem.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że są inwestycje z których realizacji na pewno nie zrezygnuje, być może nie dokończona zostanie jedynie płyta rynku. Jak podkreśliła na pewno wykonana zostanie ul. Gołębia oraz ul. Czarnieckiego.
Na zakończenie Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zaproponowała tematy kolejnego posiedzenia: polityka mieszkaniowa, kontynuacja omówienia projektu organizacji ruchu drogowego oraz aktualne etapy projektów zieleni w mieście. Termin kolejnego posiedzenia komisji wyznaczono na 25 marca, na godz. 17.30. Posiedzenie komisji zakończono.
3

Protokół nr 01/10 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 14.01.2010 r.

Protokół nr 01/10
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
które odbyło się dnia 14.01.2010 r.
RM – 0063-4/01/10
Godzina rozpoczęcia: 17.30
Godzina zakończenia: 19.30
 
Przewodnicząca Komisji: Urszula Rudzińska
 
Protokolant: Hanna Dudzik
 
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Tematy:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 2. Przyjęcie kierunków badań profilaktycznych na rok 2010.
 3. Sprawa przychodni.
 4. Sprawy bieżące.
Ad 3.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska powitała wszystkich w Nowym 2010 Roku i rozpoczęła posiedzenie Komisji. Na wstępie Przewodnicząca komisji podjęła temat przebiegu przejęcia przychodni na ul. Poznańskiej przez nowego dzierżawcę.
Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że wszystko zakończyło się w sposób niezwykle sprawny, 31 grudnia zostały podpisane dokumenty, przychodnia została praktycznie od razu przekazana nowym dzierżawcom. Zastępca Burmistrza przedstawił stan techniczny budynku przychodni w momencie jej przejęcia. Jak podkreślił nowy podmiot bardzo szybko rozpoczął działania mające na celu rozpoczęcie funkcjonowania przychodni. Zastępca Burmistrza poinformował ponadto, że w przychodni funkcjonuje już trzech internistów oraz dwóch pediatrów w ramach POZ. Zastępca Burmistrza podziękował również Referatowi Gospodarki Komunalnej za wkład pracy włożony w szczegółową inwentaryzację budynku, co ułatwiło jego przekazanie nowemu podmiotowi.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska podkreśliła swoje zadowolenie ze sprawnego przejęcia przychodni, jednocześnie jednak wyraziła zaniepokojenie przedstawionym stanem budynku.
Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że zgodnie ze złożoną ofertą na wiosnę ruszą prace remontowe. Prace będą prowadzone pod nadzorem miasta, a wszelkie koncepcje muszą zostać przedstawione do akceptacji.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska w kwestii uwag do projektu budżetu miasta, w imieniu komisji poprosiła o zwiększenia w budżecie na dział Ochrona zdrowia, gdyż od wielu lat kwota ta nie ulega zmianie.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska poprosiła panią Janinę Kozeńska o przedstawienie kwestii szczepienia dziewczynek przeciwko HPV.
Pani Janina Kozeńska z Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wyjaśniła, że dziewczynki z rocznika 1996 zostały zaszczepione w całości, zgłosiło się 60% z tego rocznika i są już one po drugiej dawce szczepionki. Jak podkreśliła z rocznika 1995 doszczepionych zostało 90% dziewczynek. Pani Janina Kozeńska wyjaśniła, że w kwestii kontynuacji szczepień przez Starostwo nie ma na razie żadnych informacji na temat kontynuacji programu. Pani Janina Kozeńska poinformowała również o piśmie jakie skierowała do pani doktor Czaplickiej o złożenie oferty na ponowne badania okulistyczne.
Radny Andrzej Dettloff wyraził swoją wątpliwość co do woli kontynuacji szczepień przez rodziców, z tego względu, iż pojawiły się sceptyczne głosy odnośnie szczepionki przeciwko HPV. Wobec powyższego stwierdził, że Starostwo może nie chcieć kontynuować programu.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska stwierdziła, że kwestia ta zależeć będzie od deklaracji ze strony rodziców, natomiast gotowość do kontynuacji ze strony miasta będzie.
Członkowie komisji podjęli kwestię ustalenia kierunków badań profilaktycznych na 2010 rok. Zastanawiano się na kontynuacją USG i powrotu do kierunków badań wstrzymanych w 2009 roku.
Pani Janina Kozeńska wyjaśniła, że wskazania do badań są w kierunku cukrzycy oraz chorób układu krążenia.
Radny Andrzej Dettloff zaproponował przeprowadzenie badań profilaktycznych dla mężczyzn, być może w kierunku prostaty.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska stwierdziła, że powinno myśleć się nad czymś, co będzie kontynuowane w przyszłości, zasugerowała przeprowadzenie badań w kierunku hemoglobiny glikozylowanej oraz schorzeń układu krążenia. Jak zaznaczyła aby to wszystko miało sens powinno się wysyłać zaproszenia dla grupy docelowej badań. Przewodnicząca komisji zasugerowała również zaproszenie przedstawicieli nowej przychodni oraz zaproponowanie im włączenie się do akcji badań profilaktycznych, gdyż trzeba by wspólnie coś ustalić aby pacjenci kierowani byli na dalsze badania i aby były z nich wyciągane wnioski.
Radna Danuta Panek-Janc zasugerowała aby zastanowić się nad przeprowadzeniem w ramach profilaktyki badań dla dzieci i młodzieży. Jak zaznaczyła dotarły do niej informację o złej opiece medycznej w szkołach, gdyż podobno na cztery szkoły na terenie Puszczykowa przypada jedna pielęgniarka.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska stwierdziła, że można zwrócić się z zapytaniem, ilu uczniów powinno przypadać na jedną pielęgniarkę w szkole. Jak podkreśliła opiekę lekarską nad dziećmi przejął lekarz rodzinny, przeprowadzane są również tzw. bilanse zdrowia dziecka.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska poruszyła również kwestie obrony cywilnej i zabezpieczenia środków na zakup syren alarmowych.
Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że środki na zakup syren zostały zapewnione w odpowiednim dziale.
Ad 4.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zwróciła się z zapytaniem, jak wygląda kwestia odśnieżania dachów w budynkach użyteczności publicznej.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że szkoły zostały oczyszczone, nie było z tym żadnych problemów.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zwróciła się z zapytaniem, czy w projekcie budżetu zostały zaplanowane środki na mieszkania socjalne.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że zaplanowane zostały środki na remont budynku na ul. Przecznica, jak poinformował rozpoczęły się już prace remontowe na dachu budynku.
Przewodnicząca Urszula Rudzińska zwróciła się z zapytaniem, jak wygląda obecna sytuacja na drogach na terenie miasta.
Komendant straży miejskiej Dariusz Borowski stwierdził, iż największy problem stanowią puste działki, których właściciele mieszkają gdzie indziej i nie odśnieżają chodników, po przeprowadzonych rozmowach część chodników została uprzątnięta, problemem jest jednak nadal 10 posesji. Jak podkreślił w związku z tym, iż wielu mieszkańców wraca do domów późną porą chodniki są odśnieżane w godzinach wieczornych. Pan komendant poruszył również problem związany z wywozem śniegu na ul. Topolową oraz ul. Mazurską.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zasugerowała odśnieżenie parkingu przy cmentarzu w Puszczykowie, gdyż w przypadku większego pogrzebu mogą pojawić się problemy komunikacyjne.
Głos zabrał pan Remigiusz Motycki, który wyjaśnił, że odśnieżanie miasta przeprowadzane jest pod kierunkiem Referatu Gospodarki Komunalnej, prace koordynują trzy osoby ze sztabu zarządzania kryzysowego, które przez całą dobę czuwają nad sytuacją na drogach. Pan Remigiusz Motycki zaznaczył, że miasto stara się wykonywać prace w sposób ekonomiczny przy zapewnieniu choć minimalnego bezpieczeństwa na drogach. Jak dodał główne ciągi komunikacyjne i chodniki muszą zostać odśnieżone przez miasto, natomiast cała kwota przeznaczona na ten cel została już prawie wydatkowana. Pan Remigiusz Motycki poinformował również, że rozpoczął się wywóz śniegu z wybranych dróg na terenie miasta.
Radna Danuta Panek-Janc zwróciła się z zapytaniem, o to kto sprząta zatoczki wzdłuż ul. Poznańskiej.
Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że miejsca parkingowe stanowią dylemat, gdyż z ich odśnieżaniem wiążą się dodatkowe koszty.
Radny Stanisław Balbierz poinformował, że mieszkańcy zgłaszają brak piasku w skrzynkach.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że zlecone zostało ich uzupełnienie.
Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński zaznaczył, że w Echu Puszczykowa opisana została sytuacja związana z odśnieżaniem miasta oraz możliwościami radzenia sobie z tym problemem.
Przewodnicząca komisji Urszula Rudzińska zaprosiła wszystkich na posiedzenie, które odbędzie się 18 lutego o godz. 17.30. Posiedzenie komisji zakończono.
3