2011

Projekt protokołu nr 11/11 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych,które odbyło się dnia 15 grudnia 2011 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 11/11 z posiedzenia
Komisji Spraw Społecznych,
które odbyło się dnia 15 grudnia 2011 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4
OB.0012.4.11.11
 
Godzina rozpoczęcia: 17.30
Godzina zakończenia: 19.00
 
Komisja w składzie:
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Hempowicz
Zastępca przewodniczącej: Elżbieta Czarnecka
Członkowie:
 • Andrzej Dettloff
 •  
 • Bogumiła Dolska
 •  
 • Kinga Górna-Krzeszowiak
 •  
 • Maciej Stelmachowski - nieobecny
 •  
 • Jarosław Strzelczyk - nieobecny
Protokolant:Katarzyna Szykulska
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Tematy:
 1. Omówienie wykonania planu pracy Komisji Spraw Społecznych w 2011 roku i dyskusja nad przyszłorocznym projektem.
 2. Sprawy bieżące.
Ad 2. Sprawy bieżące.
Pani Janina Kozeńska przedstawiła zmiany, jakie wnosi nowa ustawa o ochronie zwierząt i utrzymaniu porządku w gminie, dodała też, że część zadań jest realizowanych przez miasto od lat m.in. jesteśmy w Związku Międzygminnym SCHRONISKO, wspólnie z Komornikami mamy przytulisko dla psów, oraz prowadzimy akcję elektronicznego znakowania zwierząt.
Pani Janina Kozeńska poinformowała też, że program musi zostać przyjęty przez Radę do 31 marca, jednak wcześniej konieczne jest podpisanie umów i uzyskanie opinii powiatowego lekarza weterynarii, Koła Łowieckiego Żbik i do fundacji Animalia.
Następnie rani zajęli się konfliktem sąsiedzkim. Zaproszono obie strony, ale przybyli przedstawiciele jednej. Po wysłuchaniu wyjaśnień ustalono, że konflikt mieści się w zakresie prawa cywilnego i urząd nie może ingerować, jednak wiceburmistrz Wladysław Ślisiński zaprosił Państwa na rozmowę do urzędu w celu przedstawienia możliwości dalszego działania.
 
Ad 1. Omówienie wykonania planu pracy Komisji Spraw Społecznych w 2011 roku i dyskusja nad przyszłorocznym projektem.
Radni podsumowali, że w nie udało się zapoznać ze stanem zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców, postanowiono uwzględnić to w planie pracy na rok 2012. Ponadto postanowiono zwiększyć współpracę z organizacjami pozarządowymi.
Następnie radna Elżbieta Czarnecka przedstawiła przebieg prac komisji interdyscyplinarnej.
Ponadto po dyskusji z udziałem burmistrza Andrzeja Balcerka, wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego i radnych ustalono, że od nowego roku, na wszystkie posiedzenia komisji zapraszani będą komendant policji i komendant straży miejskiej oraz kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Ponadto przewodnicząca komisji Małgorzata Hempowicz poinformowała o wpływie apelu z Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. dotyczącego ustawy o wspieraniu rodziny i o pieczy zastępczej i poprosila, aby umożliwić przedstawienie sprawy na sesji Rady.
Radni podsumowali też funkcjonowanie dyżurów dla mieszkańców, w związku z brakiem zainteresowania ze strony mieszkańców, a jednocześnie ze względu na możliwość dotarcia do radnych przez kontakt telefoniczny, mailowy i za pośrednictwem Urzędu, zdecydowano, że od nowego roku stale dyżury nie będą kontynuowane.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Protokół nr 10/11 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 17.11.2011 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

projekt
Protokół nr 10/11
posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
które odbyło się w dniu 17.11.2011 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4
RM-0012-4/10/11
Godz. rozpoczęcia: 17.40
Godz. zakończenia: 19.40
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Hempowicz
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Tematy:
 1. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2012 rok Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej oraz innych pozycji z zakresu działań Komisji.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.
Ad 2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok (druk nr 99).
Pani Katarzyna Nowak przedstawiła powyższy projekt uchwały informując m.in., że został on dostosowany do wymogów znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Następnie pani Katarzyna Nowak zgłosiła następujące autopoprawki do przedłożonego projektu uchwały:
 • w § 12 zwiększa się kwotę przeznaczoną na realizację zadań objętych programem do 370.000 zł, w tym kwotę 90.000 zł na sferę przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • w § 15 wykreśla się podpunkt o treści: „w pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs, minimum 2 członków;”. Pani Katarzyna Nowak wyjaśniła, że radni mogą uczestniczyć w pracach komisji konkursowej z głosem doradczym, nie mogą jednak oceniać ofert.
W kwestii udostępniania organizacjom pomieszczeń pani Katarzyna Nowak powiedziała, że mieszcząca się w bibliotece sala dla organizacji pozarządowych będzie popołudniami nadal do ich dyspozycji.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok, z uwzględnieniem zgłoszonych poprawek.
Wynik głosowania: „za” - 7 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2012 rok Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej oraz innych pozycji z zakresu działań Komisji.
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Kierownik MOPS-u pan Karol Majewski omówił projekt budżetu MOPS-u na 2012 rok (stanowiący załącznik do niniejszego protokołu).
Pan Karol Majewski poprosił radnych, aby informowali MOPS, jeśli dowiedzą się przypadkach osób, które potrzebują pomocy MOPS oraz o osobach, które jej nadużywają.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz poinformowała, iż Komisja nie wnosi uwag do proponowanego budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz zasugerowała, aby część obsługi monitoringu przekazać policji, ponieważ Straż Miejska nie pracuje późnym wieczorem. Ponadto poprosiła o rozważenie możliwości objęcie całego miasta monitoringiem z realizacją na kolejne lata.
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski przedstawił projekt budżetu SM na 2012 rok informując, że jest on na takim samym poziomie jak w roku ubiegłym. W projekcie komendant Dariusz Borowski uwzględnił:
 • zakup nowych mundurów,
 • podwyżki dla strażników zarabiających najmniej,
 • zakup nowego fotoradaru.
Komendant Dariusz Borowski powiedział, że jego zdaniem stan osobowy Straży Miejskiej jest optymalny (6 strażników, 1 pracownik administracyjny z uprawnieniami strażnika uprawniony do wystawiania mandatów).
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz zapytała czy Komisja powinna zawnioskować o zabezpieczenie kwoty na współpracę z policją w kwestii monitoringu?
Kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych pani Barbara Mulczyńska-Dywan powiedziała, że poinformowała, że kwota 50 tys. została przeznaczona na uzupełnienie systemu monitoringu o nowe kamery (powyższa kwota może zostać wykorzystana również na wykupienie szybszego internetu dla policji celem obsługi monitoringu).
Odpowiadając na pytanie Przewodniczącej Małgorzaty Hempowicz, Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że nieznane jest na chwilę obecną zapotrzebowanie policji, ale w razie konieczności z tej kwoty zostaną przesunięte środki na obsługę monitoringu przez policję.
Odpowiadając na kolejne pytanie Przewodniczącej Małgorzaty Hempowicz, Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że OSP wnioskowała o 85 tys. zł, ale w budżecie została zabezpieczona kwota 15 tys. zł.
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że w dziale Zarządzenie kryzysowe rezerwa jest obligatoryjna (zabezpieczono kwotę 100 tys. zł).
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz poinformowała, iż Komisja nie wnosi uwag do proponowanego budżetu dotyczącego działu: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa i opiniuje go pozytywnie.
 
OCHRONA ZDROWIA
Pani Janina Kozeńska poinformowała o przeprowadzanych od 2007 roku badaniach profilaktycznych oraz szczepieniach dla mieszkańców oraz powiedziała, że w 2012 roku miasto planuje przeprowadzić badania profilaktyczne na jaskrę, usg tarczycy oraz badanie PSA dla mężczyzn.
Celem objęcia jak największej liczby mieszkańców programem badań profilaktycznych, Komisja wnioskuje o zwiększenie środków na te badania do kwoty 13.500 zł.
Następnie pani Janina Kozeńska przedstawiła koszty związane ze zbiórką odpadów wielkogabarytowych
Kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych pani Barbara Mulczyńska-Dywan powiedziała, że wnioskowała o pozostawienie kwoty 50 tys. zł na remont i konserwację zabytków oraz opowiedziała o pomyśle umieszczania na odrestaurowanym obiekcie tabliczki informującej, iż remont danego zabytku został współfinansowany ze środków ochrony zabytków miasta Puszczykowa.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz poinformowała o pozytywnej opinii Komisji ws. przeznaczenia środków na remont i konserwację zabytków.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Radny Andrzej Dettloff zapytał o możliwość wprowadzenia obowiązku chipowania psów?
Przedstawiciele Urzędu zobowiązali się sprawdzić jak rozwiązać tę kwestię pod względem prawnym.
Radny Maciej Stelmachowski zapytał o remont budynku na ul. Niwka Stara?
Kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych pani Barbara Mulczyńska-Dywan powiedziała, że w 2012 roku planuje się przeprowadzić remont (za kwotę 400 tys. zł) budynku i wygospodarowanie 6 mieszkań o pow. ok. 25-30 m2.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan dodała, że remontu wymaga również budynek przy ul. Poznańskiej 26.
Odpowiadając na pytanie Przewodniczącej Małgorzaty Hempowicz, pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że zapis „utrzymanie czystości przystani” oznacza utrzymanie samej przystani (błędnego zapisu nie można już zmienić w projekcie budżetu).
Odpowiadając na pytanie radnego Jarosława Strzelczyka, pani Barbara Mulczyńska-Dywan poinformowała, że pogorzelcy otrzymali maksymalną pomoc z Urzędu.
Radna Elżbieta Czarnecka zapytała czy parking przy szpitalu zostanie powiększony, na co pani Barbara Mulczyńska-Dywan powiedziała, że przysłano zgodę na realizację robót drogowych na budowę łącznika między ulicami: Kosynierów Miłosławskich a Kraszewskiego, co umożliwia dalsze działania.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz powiedziała, że wpływa dużo uwag co parkowania na ul. Zielonej oraz zasugerowała postawienie tam po jednej stronie znaku „zakazu parkowania”.
Komendant Dariusz Borowski powiedział, że można taki znak ustawić, ale zapewne część mieszkańców będzie protestować, natomiast pani Barbara Mulczyńska-Dywan zasugerowała, żeby nie ustawić nowych znaków przed okresem zimowym.
Kierownik MOPS Karol Majewski poinformował, że w dniach 2-4.12.2011 r. w puszczykowskich sklepach będzie prowadzona zbiórka żywności.
 
Sprawa konfliktu sąsiedzkiego.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz przedstawiła sprawę konfliktów sąsiedzkiego mieszkańców ul. Kopernika (pisma dotyczące tej sprawy stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
Obecni na posiedzeniu państwo Cierzyńscy przedstawili swoją sytuację (na spotkanie nie przybyli pp. Rewersowie).
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz wyznaczyła:
 • termin kolejnego posiedzenia Komisji - 15 grudnia br. godz. 17.30,
 • termin dyżuru członka Komisji - 12 grudnia br. godz. 16-17.
O godz. 19.40 Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz zakończyła posiedzenie Komisji.

Projekt protokołu nr 9/11 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się dnia 13 października 2011 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Projekt protokołu nr 9/11 z posiedzenia
Komisji Spraw Społecznych,
które odbyło się dnia 13 października 2011 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4
OB.0012.4.9.11
 
Godzina rozpoczęcia: 17.30
Godzina zakończenia: 19.00
 
Komisja w składzie:
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Hempowicz
Zastępca przewodniczącej: Elżbieta Czarnecka - nieobecna
 
Członkowie:
 • Andrzej Dettloff
 •  
 •  
 • Bogumiła Dolska - nieobecna
 •  
 •  
 • Kinga Górna-Krzeszowiak
 •  
 •  
 • Maciej Stelmachowski
 •  
 •  
 • Jarosław Strzelczyk
Protokolant:Katarzyna Szykulska
 
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Tematy:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
Druk nr 90. Projekt uchwały w sprawie trybu powołania członków Puszczykowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacji i trybu jej działania.
Sekretarz Maciej Dettlaff omówił projekt uchwały.
Radni wnieśli, aby oprócz ujęcia w uzasadnieniu, w treści uchwały nanieść, że jest to organ organ konsultacyjny i opiniodawczy.
Przewodnicząca Komisji przeprowadziła glosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały.
Wynik głosowania: „za” - 5 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymuję się” - 0.
 
Druk nr 85. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i Sądu Rejonowego w Poznaniu.
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że jest pięcioro kandydatów, którzy zostaną przedstawieni podczas sesji.
Przewodnicząca Komisji zdecydowała, że nie ma potrzeby opiniowania uchwały.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Radni zajęli się sprawą klubu Forest na Rynku. Wysłuchano głosów mieszkańców pani Katarzyny Czarnej-Chojan i pana Sebastiana Kaczmarka, którzy poinformowali co jest dla nich najbardziej uciążliwe (głośne zachowywanie się gości i emisja niskich tonów w godzinach nocnych). Radni wysłuchali także właściciela klubu, pana Artura Krzewińskiego, który poinformował, że ze swojej strony dokłada starań, aby jego goście nie zakłócali spokoju mieszkańców.
Podczas dyskusji, radni wnieśli do pana Artura Krzewińskiego, aby spróbował jeszcze wyciszyć lokal, zwrócili jednak uwagę mieszkańcom, że decydując się na zakup mieszkania w tej lokalizacji, powinni liczyć się z możliwością występowania takich uciążliwości.
Pan Artur Krzewiński zadeklarował, że postara się ściszać muzykę w godzinach nocnych i wyciszyć sufit.
Pan Sebastian Kaczmarek wyraził zadowolenie z tej deklaracji, dodał tez, że nie wycofa zgłoszenia sprawy w sądzie, nie będzie jednak zgłaszał kolejnych.
 
Następnie radni zajęli się sprawą budowy marketu przy ul. Magazynowej.
Podczas dyskusji radni opowiedzieli się po stronie protestujących mieszkańców
.
Radni zgłosili także do wyjaśnienia sprawę ograniczenia na Rynku taśmą miejsc parkingowych, podczas gdy nie trwają prace budowlane. Zwrócono także uwagę na podrzucanie śmieci do miejskich kubłów w okolicy ulic Spokojnej i Fiedlera.
 
Ustalono, że dyżur w dniu 14.11.2011 r. pełnić będzie radny Andrzej Dettloff.
Termin kolejnego posiedzenia komisji wyznaczono na 24.11.2011 r. na godz. 17.30.

Protokół nr 8/11 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się 8 września 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 8/11
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych,
które odbyło się 8 września 2011 r.
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
OB-0012-4.8.11
Godz. rozpoczęcia: 17.30
Godz. zakończenia: 19.10
 
Tematy:
 1. Zapoznanie się z działalnością organizacji pozarządowych, tj. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Puszczykowskie Stowarzyszenie Nauczycieli – Senior, Związek Harcerstwa Polskiego.
 2. Dyskusja dotycząca organizacji pomocy i wsparcia dla osób starszych wymagających opieki – inicjatywa dr Elżbiety Czarneckiej.
 3. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz rozpoczęła posiedzenie Komisji, powitała zaproszonych gości oraz radnych. Następnie Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz stwierdziła brak quorum (nieobecni radni: Elżbieta Czarnecka, Bogumiła Dolska, Maciej Stelmachowski, Andrzej Dettloff).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zapoznanie się z działalnością organizacji pozarządowych, tj. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Puszczykowskie Stowarzyszenie Nauczycieli – Senior, Związek Harcerstwa Polskiego.
Pani Barbara Wojciechowska z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
pan Jerzy Łagoda z Puszczykowskiego Stowarzyszenia Nauczycieli – Senior,
… Chojnacka
druhna Maria Michałowska i druh Ryszard Torzyński ze Związku Harcerstwa Polskiego
przedstawili swoje organizacje oraz opowiedzieli o ich działalnościach (ilość członków, charakter spotkań, organizowane wyjazdy, formy dotowania, itp.).
 
Ad 2. Dyskusja dotycząca organizacji pomocy i wsparcia dla osób starszych wymagających opieki – inicjatywa dr Elżbiety Czarneckiej.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz powiedziała, że oprócz osób zrzeszonych w różnego rodzaju stowarzyszeniach i związkach jest w Puszczykowie również duża grupa osób starszych, które nie przynależą do żadnych organizacji. Osób, które często są pacjentami dr Elżbiety Czarneckiej.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pan Karol Majewski powiedział, że MOPS głównie zajmuje się rodzinami, jednakże również osobami starszymi, którym pomaga w sposób usługowy (w pierwszej połowie 2011 roku pomagano w ten sposób 19 osobom) i finansowy. Pan Karol Majewski poinformował, że inną formą pomocy jest umieszczanie w domach opieki społecznej osób, które wymagają całodobowej opieki.
Pan Karol Majewski poprosił o przekazywanie do MOPS-u informacji o osobach, które potrzebują pomocy.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz poinformowała o docierających sygnałach od mieszańców, iż klienci pubu Forest na Rynku zachowują się w sposób zakłócający ciszę i porządek.
Pan Artur Krzewiński – właściciel pubu Forest, przedstawił sytuację konfliktu z sąsiadem, na wezwanie którego prawie codziennie przyjeżdża do pubu policja, która jednak nie stwierdza żadnego zakłócenia porządku.
Komendant Dariusz Borowski powiedział, że Straż Miejska nie miała żadnych zgłoszeń dotyczących powyższej sprawy.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz wyraziła nadzieję, że może założenie monitoringu na Rynku poprawi sytuację
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że Urząd udzielając odpowiedzi na skargę mieszkańca będzie mógł podeprzeć się protokołami policji.
 
O godz. 19.10 Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz zakończyła posiedzenie Komisji.

Projekt protokołu nr 7/11 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się dnia 21 lipca 2011 r. w sali dla organizacji pozarządowych, Biblioteka Miejska, ul. Wysoka 1

Protokół nr 7/11 z posiedzenia
Komisji Spraw Społecznych,
które odbyło się dnia 21 lipca 2011 r.
w sali dla organizacji pozarządowych,
Biblioteka Miejska, ul. Wysoka 1
 
OB.0012.4.7.11
 
Godzina rozpoczęcia: 17.30
Godzina zakończenia: 19.00
 
Komisja w składzie:
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Hempowicz
Zastępca przewodniczącej: Elżbieta Czarnecka
Członkowie:
 • Andrzej Dettloff
 • Bogumiła Dolska
 • Kinga Górna-Krzeszowiak
 • Maciej Stelmachowski – nieobecny
 • Jarosław Strzelczyk
Protokolant:Katarzyna Szykulska
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Tematy:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
Druk 73. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2020.
Pan Karol Majewski kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawił projekt uchwały, a także omówił występowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie miasta.
Po krótkiej dyskusji przewodnicząca komisji Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały.
Wynik głosowania: „za” - 6 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymuję się” - 0.
 
Druk nr 63. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Puszczykowa Nr 135/08/V z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zasad wynajmowania i zamiany lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Puszczykowo.
Projekt uchwały omówił pan Remigiusz Motycki, który wyjaśnił, że uchwała jest wywołana w związku ze skargą prokuratora i na tej podstawie konieczne jest naniesienie zmian. Wyjaśniono również, że przyjęcie zmian, nie będzie miało negatywnych konsekwencji w związku z wcześniejszymi decyzjami komisji mieszkaniowej.
Przewodnicząca komisji Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały.
Wynik głosowania: „za” - 6 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymuję się” - 0.
 
Druk 70. Projekt uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Mosina w realizacji zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Druk nr 71. Projekt uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Luboń w realizacji zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Radni podjęli dyskusję nad możliwością utworzenia oddziału integracyjnego w jednym z puszczykowskich przedszkoli. Burmistrz Andrzej Balcerek wyjaśnił, że przedszkola są niepubliczne i nie zależy to od miasta.
W związku z powyższym, radni poprosili, aby przygotować symulację i zapytać właścicieli przedszkoli, czy byliby zainteresowani.
Przewodnicząca komisji Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały.
Wynik głosowania: „za” - 6 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymuję się” - 0.
 
Projekt apelu w sprawie planowanej likwidacji przejazdu kolejowego w km 148,963 linii kolejowej E59 Wrocław – Poznań, położonego w ciągu drogi miejskiej ul. 3 Maja w Puszczykowie.
Wyjaśniono, że podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, sformułowano apel, aby wybudować przejście podobne do tego, jak przy ul. Mickiewicza.
 
Ad 2.Sprawy bieżące.
Poruszony został temat nieestetycznych bilbordów. Burmistrz Andrzej Balcerek wyjaśnił, że bilbordy zostały już oczyszczone i od 1 sierpnia do końca roku zostaną wynajęte.
Rozmawiano także na temat stanu boiska orlik przy ul. Jarosławskiej. Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że niezagospodarowana część została zalana i konieczna będzie przebudowa systemu odwadniającego.
Na prośbę przewodniczącej Komisji, Burmistrz Andrzej Balcerek przedstawił sytuację związaną ze zniszczoną drogą na rynku, która według wykonawcy ma zostać naprawiona do 15 sierpnia.
 
Termin kolejnego posiedzenia Komisji wyznaczono na 8 września 2011 r. na godz. 16.30.
Dyżur dla mieszkańców w dniu 12 września pełnić będzie radna Bogumiła Dolska.

Projekt protokołu nr 6/11 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się dnia 16 czerwca 2011 r. w sali dla organizacji pozarządowych,Biblioteka Miejska, ul. Wysoka 1

Protokół z posiedzenia
Komisji Spraw Społecznych,
które odbyło się dnia 16 czerwca 2011 r.
w sali dla organizacji pozarządowych,
Biblioteka Miejska, ul. Wysoka 1
OB.0012.4.6.11
Godzina rozpoczęcia: 17.30
Godzina zakończenia: 19.00
Komisja w składzie:
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Hempowicz
Zastępca przewodniczącej: Elżbieta Czarnecka
Członkowie:
 • Andrzej Dettloff
 • Bogumiła Dolska – nieobecna
 • Kinga Górna-Krzeszowiak
 • Maciej Stelmachowski
 • Jarosław Strzelczyk
Protokolant:Katarzyna Szykulska
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Tematy posiedzenia:
 1. Bezpieczeństwo i porządek podczas tegorocznych „Dni Puszczykowa” - spotkanie z komendantem Policji oraz komendantem Straży Miejskiej.
 2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok w części dotyczącej właściwości Komisji.
 3. Sprawy bieżące.
Ad 1. Bezpieczeństwo i porządek podczas tegorocznych „Dni Puszczykowa” - spotkanie z komendantem Policji oraz komendantem Straży Miejskiej.
Komendant komisariatu policji Robert Rasztorf i komendant straży miejskiej Dariusz Borowski przedstawili podsumowanie Dni Puszczykowa pod względem bezpieczeństwa imprezy. Wymieniono kilka incydentów związanych głównie z spożywaniem alkoholu w miejscach niedozwolonych. Imprezę podsumowano, jako bezpieczną.
 
Ad 2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok w części dotyczącej właściwości Komisji.
Przewodnicząca komisji Małgorzata Hempowicz wyjaśniła, że wszyscy członkowie komisji zapoznali się z pismem komisji rewizyjnej dotyczącym wykonania budżetu, jednak z uwagi na fakt, że absolutorium udzielane jest nowemu burmistrzowi, który nie może ponosić odpowiedzialności za decyzje poprzedniego burmistrza, komisja opowiada się za udzieleniem absolutorium.
Wynika głosowania: „za” - 5 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymuje się” - 1.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Puszczykowa.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że poprzednia uchwała została zaskarżona przez prokuratora i konieczne jest naniesienie poprawek uwzględnionych w ww. projekcie uchwały.
Przewodnicząca komisji Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głoswanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały.
Wynika glosowania: „za” - 6, „przeciw” - 0, „wstrzymuję się” - 0.
Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie.
 
Następnie kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z p. Wiolettą Flieger, przedstawili dwie sprawy dotyczące mieszkańców, których sytuacja społeczna wymaga pomocy ze strony miasta. Po omówieniu sytuacji dwóch rodzin ustalono, że sytuacja tych rodzin zostanie ponownie zbadana.
Pan Karol Majewski poinformował też, że złożył pismo do komisji budżetowej o zwiększenie środków na pokrycie kosztów za pobyt osób w domach pomocy społecznej i odnośnie dodatków mieszkaniowych, ponieważ szacowane koszty pobytu w ośrodkach wynosi 130 tys. zł, a przewidziano 90 tys. zł, ponadto z uwzględnieniem dodatków mieszkaniowych, brakuje ponad 110 tys. zł w tegorocznym budżecie.
 
Termin następnego posiedzenia wyznaczono na 21.07.2011 r. na godz. 17.30. Dyżur w dniu 11.07.br. w godz. 16-17 będzie pełnić przewodnicząca komisji Małgorzata Hempowicz.

Protokół nr 5/11 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się dnia 19 maja 2011 r. w sali sesyjnej, Biblioteka Miejska, ul. Wysoka 1

Protokół z posiedzenia
Komisji Spraw Społecznych,
które odbyło się dnia 19 maja 2011 r.
w sali sesyjnej,
Biblioteka Miejska, ul. Wysoka 1
 
OB.0012.4.5.11
 
Godzina rozpoczęcia: 17.30
 
 
Godzina zakończenia: 20.00
 
 
Tematy posiedzenia:
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. zmian w uchwale dot. zasad usytuowania na terenie miasta Puszczykowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
 2. Rozpatrzenie wniosku grupy mieszkańców Puszczykowa ws. powołania Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie.
 3. Informacja o organizacji wizyty gości z zaprzyjaźnionego Chateaugiron.
 4. Sprawy bieżące.
Listy obecności członków komisji oraz gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca komisji przedstawiła program posiedzenia, powitała zebranych gości.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. zmian w uchwale dot. zasad usytuowania na terenie miasta Puszczykowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że podjęcie uchwały jest konieczne w związku ze skargą prokuratora na uchwałę nr 43/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13.06.2007 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Puszczykowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia  poza miejscem sprzedaży jak  i w miejscu sprzedaży.
Wiceburmistrz zaproponował, aby zwiększyć do 22 liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz do 15 liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
Po dyskusji na temat liczby punktów sprzedaży alkoholu na terenie miasta ustalono, że uchwala otrzyma zapis:
 1. 22 punkty sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
 2. 16 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
Podczas glosowania 7 radnych było za przyjęciem projektu uchwały.
Na posiedzeniu Komisji nie ustalono szczegółowej odległości w metrach punktów obrotu napojami alkoholowymi zawierającymi pow. 4.5% alkoholu od obiektów wymienionych w ustawie -zdecydują o tym radni na posiedzeniu Sesji Rady Miasta w dniu 31.05.2001, a w międzyczasie straż miejska sprawdzi, pomierzy i przedstawi obecny stan faktyczny lokalizacji w/w punktów.
Ad 2. Rozpatrzenie wniosku grupy mieszkańców Puszczykowa ws. powołania Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie.
Pan Gniewko Niedbała przedstawił prezentację dotyczącą reaktywacji Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Puszczykowa. Podczas wyjaśnień wskazał plany związane z rejestracją stowarzyszenia i pozyskania środków na działalność OSP.
Następnie dyskutowano nad funkcją, planowanym rozwojem i lokalizacją jednostki. Głos w dyskusji zabierali m.in. pan Gniewko Niedbała, przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Czyż, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński oraz prezes OSP w Mosinie pan Dariusz Piechocki i radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego pan Marek Niedbała, który zapewnił o wsparciu grupy inicjatywnej dla mieszkańców Puszczykowa.
 
Ad 3. Informacja o organizacji wizyty gości z zaprzyjaźnionego Chateaugiron.
Pani Elżbieta Mikołajczyk prezes Stowarzyszenia Puszczykowo – Chateaugiron przedstawiła program, jaki stowarzyszenie przygotowało w związku z tegoroczną wizytą gości z Francji.
Ponadto pani Elżbieta Mikołajczyk poinformowała, o niewystarczającej ilości środków, w związku z przyznanym dofinansowaniem, przede wszystkim nie jest możliwy wyjazd polskich dzieci, które goszczą zaprzyjaźnionych Francuzów na wycieczkę do Krakowa. Poprosiła też o rozważanie możliwości wsparcia finansowego tych wyjazdów.
Pani Elżbieta Mikołajczyk krótko przedstawiła też działalność stowarzyszenia na terenie Puszczykowa.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że w budynku przy ul. Przecznica znajduje się wolne mieszkanie, które przekazano do dyspozycji komisji mieszkaniowej.
Ponadto Wiceburmistrz poinformował o wszczęciu przez Wojewodę postępowania w sprawie uchwały dotyczącej ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Wiceburmistrz wyjaśnił, że trwają rozmowy z Wojewodą i jeśli na kolejnej sesji zostanie przyjęta uchwała zmieniająca dyskusyjne zapisy i stwierdzająca utratę mocy poprzedniej uchwały, Wojewoda wstrzyma postępowanie.
Termin kolejnego posiedzenia wyznaczono na 16 czerwca, na godzinę 17.30.
2

Protokół nr 4/11 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się dnia 14 kwietnia 2011 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Wysoka 1

Protokół z posiedzenia
Komisji Spraw Społecznych,
które odbyło się dnia 14 kwietnia 2011 r.
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
ul. Wysoka 1
OB.0012.4.4.11
 
 
Godzina rozpoczęcia: 17.00
 
 
Godzina zakończenia: 20.00
 
 
Tematy posiedzenia:
O godz. 17.00 członkowie Komisji spotkli się w siedzibie Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi, ul. Wczasowa 8a.
 1. Zapoznanie się z działalnością Fundacji, a szczególnie Klubu Integracji Społecznej.
Powrót do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Wysoka 1
 1. Dyskusja o pracy pracowników socjalnych.
 2. Spotkanie z p. Piotrem Przystańskim - prezesem Terenowego Komitetu Pomocy Dzieciom z Poznania (realizatora działań świetlicy socjoterapeutycznej przy MOPS w Puszczykowie).
 3. Sprawy bieżące.
Ad 1. Zapoznanie się z działalnością Fundacji, a szczególnie Klubu Integracji Społecznej.
Prezes pan Andrzej Markiewicz przedstawił członkom komisji szczegóły działalności Fundacji i Klubu Integracji Społecznej. Radni poznali też jedną z grup terapeutycznych, zapoznali się z warunkami lokalowymi, a także z zasadami panującymi w Klubie.
O godz. 18.30 rozpoczęto posiedzenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
 
Ad 2. Dyskusja o pracy pracowników socjalnych.
Kierownik MOPS pan Karol Majewski przedstawil histoię i zakres dzialalności MOPS na terenie Puszczykowa.
 
Ad 3. Spotkanie z p. Piotrem Przystańskim - prezesem Terenowego Komitetu Pomocy Dzieciom z Poznania (realizatora działań świetlicy socjoterapeutycznej przy MOPS w Puszczykowie).
Pan Karol Majewski omówił też działalność świetlicy spocjo-terapeutycznej, wyjaśnil dlaczego nie jest już prowadzona przez MOPS. Następnie radni zapoznali się z osobami prowadzącymi zajęcia w świetlicy, a także z warunkami w jakich odbywają się zajęcia.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Radny Andrzej Dettloff poinformowal o otwarciu komercyjnego oddziału detoksykującego na terenie szpitala.
Przewodnicząca komisji Małgorzata Hempowicz zwróciła uwagę, że część spraw dotyczących Komisji Spraw Społecznych pokrywa się z zakresem zainteresowań Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Ustalono, że gdy zajdzie taka potrzeba, komisje będą odbywać wspólne posiedzenia.
Termin kolejnego posiedzenia wyznaczono na 19 maja na godz. 17.30.

Protokół nr 3/11 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się dnia 17 marca 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie,

Protokół nr 3/11 z posiedzenia
Komisji Spraw Społecznych,
które odbyło się dnia 17 marca 2011 r.
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie,
Biuro Rady Miasta, pok. nr 6
 
RM.0012.4.3.11
 
 
Godzina rozpoczęcia: 17.30
 
 
Godzina zakończenia: 20.20
 
 
Tematy posiedzenia:
 1. Spotkanie z przedstawicielami rodzin poszkodowanych w pożarze domu na ul. 3 Maja w dniu 16 lutego br.
 2. Aktualne problemy bezpieczeństwa w mieście – spotkanie z komendantem Straży Miejskiej.
 3. Zapoznanie się z projektem uchwały o przeciwdziałaniu narkomanii.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. zmian w uchwale powołującej Komisję Spraw Społecznych.
 5. Przyjęcie ostatecznej wersji planu pracy Komisji na 2011 rok.
 6. Sprawy bieżące.
Ad 1. Spotkanie z przedstawicielami rodzin poszkodowanych w pożarze domu na ul. 3 Maja w dniu 16 lutego br.
Radni o godz. 16.45 spotkali się z osobami poszkodowanymi w pożarze i zapoznali ze zniszczeniami na miejscu.
O godz. 17.30. radni przybyli do Urzędu Miejskiego, gdzie odbyła się właściwa część posiedzeni komisji.
Państwo Ignaszakowie i Szczepaniakowie zaprezentowali dokumentację fotograficzną dotyczącą zniszczeń spowodowanych pożarem.
Następnie dyskutowano nad możliwością dalszej pomocy poszkodowanym. Zarówno przedstawiciele Urzędu, jak również radni i przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej zadeklarowali chęć dalszej współpracy i pomocy rodzinie.
 
Ad 2. Aktualne problemy bezpieczeństwa w mieście – spotkanie z komendantem Straży Miejskiej.
Komendant straży miejskiej zreferował bieżące problemy, omówiono też sprawę zgłoszoną przez panią Annę Pytlik dotyczącą uciążliwości sąsiedztwa koni (rejon ulic Konwaliowej i Miętowej).
 
Ad 3. Zapoznanie się z projektem uchwały o przeciwdziałaniu narkomanii.
Projekt uchwały został zreferowany przez pana Karola Majewskiego kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Komisja nie miała uwag do projektu i podczas głosowania zaopiniowała go pozytywnie
.
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. zmian w uchwale powołującej Komisję Spraw Społecznych.
Członkowie komisji dyskutowali nad zmianami w zakresie działalności komisji. Projekt uchwały został przyjęty przez komisje i skierowany pod glosowanie Rady Miasta.
 
Ad 5. Przyjęcie ostatecznej wersji planu pracy Komisji na 2011 rok.
Komisja omowiła zmiany i przyjęła plan pracy na 2011 r.
 
Ad 6. Sprawy bieżące.
Termin kolejnego posiedzenia wyznaczono na 14 kwietnia na godz. 17.00.

Protokół nr 2/11 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 15.02.2011 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, Biuro Rady Miasta

Protokół nr 2/11
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych,
które odbyło się w dniu 15.02.2011 r.
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4,
Biuro Rady Miasta
RM-0012-4/2/11
Godz. rozpoczęcia: 17.40
Godz. zakończenia: 19.05
 
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Hempowicz
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
Tematy:
 1. Zaopiniowanie wniosku przedstawicieli firm z ul. Dworcowej.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 3. Zapoznanie się ze stanem rozmów dot. przytuliska dla zwierząt.
 4. Dyskusja i przyjęcie planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2011 rok.
Listy obecności członków Komisji oraz gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz otworzyła posiedzenie Komisji, powitała radnych i gości.
 
Ad 1. Zaopiniowanie wniosku przedstawicieli firm z ul. Dworcowej.
Wniosek przedstawicieli firm z ul. Dworcowej o przywrócenie prostopadłego sposobu parkowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz przypomniała, że teoretycznie problem został już rozwiązany w ubiegłym roku.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Remigiusz Motycki poinformował, że w zeszłym roku spośród 3 zaproponowanych rozwiązań sposobu parkowania wybrany został wariant mieszany. Natomiast obecnie wnioskodawcy proszą o rozważanie kolejnej koncepcji, która miałaby zwiększyć ilość miejsc parkingowych. Pan Remigiusz Motycki poinformował, że po przeprowadzonej analizie, przy osiągnięciu odpowiedniej szerokości drogi poprzez zwężenie chodnika o ok. 1 metr (od strony ul. Moniuszki, po zwężeniu szerokość chodnika wyniosłaby ok. 2 metrów) udałoby się uzyskać 19 miejsc parkingowych (ale przed przejazdem kolejowym ścieżka rowerowa ulegnie zwężeniu). Pan Remigiusz Motycki dodał, że dobrze byłoby, gdyby właściciel baru cofnął nieco ogródek.
Ponadto pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że możliwość parkowania będzie tylko z jednego pasa drogi.
Radny Andrzej Dettloff zapytał o możliwość ustawienia barierki przed wyjściem z lodziarni, żeby ograniczyć możliwość wtargnięcia na jezdnię (np. dziecka). Burmistrz Andrzej Balcerek zauważył jednak, że młodzież może siadać na takiej barierce i również powodować niebezpieczeństwo.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz zasugerowała ustawienie stojaka na rowery na narożniku ul. Dworcowej i Wiązowej, ale pan Marek Kostusiak powiedział, że stojak został ustawiony na terenie ogródka lodziarni, ponieważ klienci chcą pilnować swoich rowerów.
Wniosek Komisji:
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz stwierdziła, że Komisja opiniuje pozytywnie rozwiązanie dla ukośnego sposobu parkowania na 19 miejsc, przy założeniu zwężenia chodnika i ogródka przy barze.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że 19 miejsc parkingowych jest „na wyrost”, ale zapewnił, że na pewno utworzonych zostanie 18.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz zapytała, kto zapłaci za zniszczony parking przed bankiem i Biedronką na Rynku?
Pan Remigiusz Motycki powiedział, że kosztów naprawy nie będzie ponosić miasto. Burmistrz Andrzej Balcerek uzupełnił, że firma Geobud zobowiązała się naprawić drogę oraz poddał pod rozwagę Komisji położenie małego parkingu na Rynku.
Państwo Maria i Marek Kostusiakowie oraz pan Dariusz Mazierski podziękowali członkom Komisji za podjętą opinię w sprawie sposobu parkowania na ul Dworcowej.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektów uchwał (oraz ad 3. Zapoznanie się ze stanem rozmów dot. przytuliska dla zwierząt).
Projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, gruntu położonego w Puszczykowie, obręb geodezyjny Niwka, części działek o numerach: 971/3 i 971/5.
Pan Remigiusz Motycki poinformował, że:
 • dwa warianty ww. projektu uchwały były w dniu wczorajszym przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, podczas których zdecydowano o wyborze wariantu 2, tj. wydzierżawienia mniejszej powierzchni na okres 3-5 lat,
 • kwestia przytuliska nie miała być przedmiotem żadnej umowy,
 • na przytulisko przewidziano fragment terenu o powierzchni ok. 300 m2,
 • ciągle trwają rozmowy nad tym, czy przytulisko będzie finansowane z budżetu miasta czy przez firmę Eko-Rondo,
 • koszt budowy przytuliska wyniósłby ok. 30 tys. zł,
 • po dzisiejszych rozmowach, właściciel firmy Eko-Rondo przystał na warunki dzierżawy mniejszej powierzchni na okres 5 lat.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz poinformowała, że Komisja zaopiniuje drugi wariant projektu uchwały (druk nr 25a), który zakłada wydzierżawienie mniejszej powierzchni na okres do 5 lat.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie w tej sprawie.
Wynik głosowania: „za” - 6 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, gruntu położonego w Puszczykowie, obręb geodezyjny Niwka, części działek o numerach: 971/3 i 971/5 - został zaopiniowany pozytywnie.
Odpowiadając na pytanie radnego Andrzeja Dettloffa, pan Remigiusz Motycki powiedział, że na terenie Puszczykowa działa 5-6 firm, posiadających koncesję na wywóz śmieci.
Projekty uchwał ws. utworzenia Związku Międzygminnego „Transport Aglomeracji Poznańskiej” oraz ws. przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego „Transport Aglomeracji Poznańskiej”.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że wstąpienie do związku będzie bardzo korzystne dla miasta (niższe ceny biletów). Niemniej jednak powstała wątpliwość czy nie zrezygnować z nocnych kurów, z których korzysta niewielka liczba pasażerów. Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że rozmowy w sprawie transportu szynowego będą toczyć się później.
Więcej informacji w sprawie Związku „Transport Aglomeracji Poznańskiej” udzieli Wiceburmistrz Władysław Ślisiński podczas najbliższego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektami uchwał ws. utworzenia Związku Międzygminnego „Transport Aglomeracji Poznańskiej” oraz przyjęcia jego statutu.
Wynik głosowania: „za” - 5 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 2 głosy.
Projekty uchwał ws. utworzenia Związku Międzygminnego „Transport Aglomeracji Poznańskiej” oraz ws. przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego „Transport Aglomeracji Poznańskiej” - zostały zaopiniowane pozytywnie.
 
Ad 4. Dyskusja i przyjęcie planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2011 rok.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz przedstawiła przygotowany przez siebie projekt planu pracy Komisji (ww. projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Następnie Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz poprosiła członków Komisji o zapoznanie się z działaniami podejmowanymi przez Komisję Spraw Społecznych poprzedniej kadencji (może jakieś sprawy powinny być kontynuowane?) oraz wynikami konkursów dla organizacji pozarządowych.
Ponadto Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz zaproponowała, aby w kolejnym wydaniu Echa Puszczykowa znalazła się informacja o wysokości diet radnych.
Po sugestii Przewodniczącej Małgorzaty Hempowicz ustalono, że w każdy drugi poniedziałek miesiąca w godz. 16-17 jeden z członków Komisji będzie pełnił dyżur w Biurze Rady Miasta (informacja na ten temat na zostać zamieszczona na stronie internetowej oraz w Echu Puszczykowa).
Terminy najbliższych dyżurów:
 • 14 marca,
 • 11 kwietnia.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz poinformowała o konieczności poszerzenia zakresu działalności Komisji Spraw Społecznych (gospodarka komunalna, sprawy dot. bezdomnych zwierząt, opieka weterynaryjna, itp.). Odpowiednia uchwała w tej sprawie ma zostać przygotowana na kolejną sesję.
 
O godz. 19.05 Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz zakończyła posiedzenie Komisji.

Protokół nr 1/11 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 14.01.2011 r. w sali dla organizacji pozarządowych w Bibliotece Miejskiej w Puszczykowie, ul. Wysoka 1

Protokół nr 1/11
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
które odbyło się w dniu 14.01.2011 r.
w sali dla organizacji pozarządowych
w Bibliotece Miejskiej w Puszczykowie, ul. Wysoka 1
 
RM-0012-4/1/11
 
Godz. rozpoczęcia: 18.00
Godz. zakończenia: 20.40
 
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Hempowicz
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
Tematy:
 1. Zapoznanie się z proponowanym budżetem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2011 rok.
 2. Analiza projektu budżetu Straży Miejskiej na 2011 rok.
 3. Budżet, potrzeby i problemy gospodarki komunalnej miasta.
 4. Plan pracy Komisji Spraw Społecznych na 2011 rok – dyskusja.
 5. Sprawy bieżące.
Listy obecności członków Komisji oraz gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz otworzyła posiedzenie Komisji, powitała radnych i gości oraz poinformowała o tematach spotkania i konieczności szukania oszczędności.
 
Ad 1. Zapoznanie się z proponowanym budżetem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2011 rok.
Radni otrzymali sprawozdanie z działalności MOPS w 2010 roku (ww. sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Księgowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Małgorzata Kozak poinformowała, że nie wszystkie wydatkowane przez MOPS środki pochodzą z budżetu miasta, ponieważ Ośrodek realizuje pomoc z tzw. zadań zleconych. W roku ubiegłym budżet MOPS wyniósł 3.229.800 zł, z czego 1.645.010 zł stanowiły zadania własne (czyli ok. 51 %). Pozostałe dochody pochodzą z budżetu centralnego, od Wojewody oraz ze środków unijnych. W ramach działalności MOPS prowadzone są również zadania dodatkowe tj. Klub Seniora, świetlica socjoterapeutyczna, pracownia psychologiczno-terapeutyczna.
Pani Małgorzata Kozak powiedziała, że po przeanalizowaniu kosztów działalności MOPS razem z jego kierownikiem ustalili, że kwota 184 tys. zł w 2011 roku wystarczy na prowadzenie Ośrodka (i nie będzie to ze szkodą dla mieszkańców, korzystających z pomocy MOPS).
Pani Małgorzata Kozak powiedziała, że oszczędności wynikają głównie z „obcięcia” funduszu premiowego, rozważa się również zwolnienia pracowników.
Pani Małgorzata Kozak przedstawiła poszczególne wydatki MOPS (z tym, że pani Małgorzata Kozak dysponowała projektem budżetu MOPS przygotowanym na dzień 5.10.2010 r.) oraz poinformowała, że w rozdziale 85214 przyjęto kwotę wykonania zeszłorocznego budżetu.
Odpowiadając na pytania radnych oraz Skarbnika, pani Małgorzata Kozak wyjaśniła, w których paragrafach założono wzrost, a w których oszczędności, ponadto poinformowała o liczbie etatów (12 etatów, w tym: kierownik MOPS, główny księgowy i jego zastępca, 5 pracowników socjalnych, 1 pracownik ds. wypłat alimentacyjnych, logopeda, psycholog oraz pomoc biurowo-administracyjna).
W trakcie omawiania budżetu MOPS Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił w jaki sposób naliczane są dodatki mieszkaniowe.
W opinii Skarbnika Piotra Łoździna wydatki na MOPS są bardzo wysokie, zarówno jeśli chodzi o sam Ośrodek, jak i wysokość wypłacanych zasiłków.
Skarbnik Piotr Łoździn zasugerował, żeby księgowa MOPS wraz z kierownikiem przygotowali symulacje na 200 tys. oszczędności w całym dziale 852.
Wniosek Komisji:
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz stwierdziła, że wolą Komisji jest uzyskanie 200 tys. oszczędności w wydatkach MOPS, ale w taki sposób, aby nie ucierpieli na tym mieszkańcy, korzystający z pomocy Ośrodka.
Ochrona zdrowia
Następnie Komisja dyskutowała na temat prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej. W sprawie zasad jej prowadzenia wypowiadali się Sekretarz Maciej Dettlaff oraz Wiceburmistrz Władysław Ślisiński, który dodatkowo wyjaśnił w jaki sposób wykorzystywane są środki pozyskane z koncesji alkoholowej.
Odpowiadając na pytanie Skarbnika Piotra Łoździna, Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz poinformowała, że w dziale 85195 (związanym z wydatkami na szczepienia) z planowanych 20 tys. zł pozostaną tylko 3 tys. zł, tyle bowiem wystarczy na kontynuację rozpoczętych zadań.
 
Ad 2. Analiza projektu budżetu Straży Miejskiej na 2011 rok.
Członkowie Komisji przeszli do omówienia działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że w rozdziale 75414 na pewno dojedzie 10 tys. zł na obronę cywilną. Następnie Skarbnik powiedział, że Straż Miejska generuje pewne dochody, ale jej wydatki i skład osobową są dość duże, niemniej jednak to Komisja musi zdecydować czy obecny stan jest konieczny.
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski odpowiedział na pytania radnych, informując m.in. o grafiku pracy strażników miejskich, liczbie etatów (5 strażników, 2 pracowników administracyjnych).
Na pytanie Przewodniczącej Małgorzaty Hempowicz, czy utrzymanie wysokości budżetu Straży Miejskiej na poziomie ubiegłorocznego wykonania (tj. 437 tys. zł) wystarczy na rok 2011, Komendant Dariusz Borowski odpowiedział twierdząco. Jednakże Skarbnik Piotr Łoździn zauważył, że przy obecnym stanie osobowym SM nie będzie to możliwe. Komendant Dariusz Borowski zobowiązał się przeanalizować wysokość kwoty budżetu SM do najbliższego poniedziałku.
 
Ad 3. Budżet, potrzeby i problemy gospodarki komunalnej miasta.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Remigiusz Motycki odpowiedział na pytania radnych i omówił projekt budżetu z zakresu gospodarki komunalnej.
W opinii Skarbnika Piotra Łoździna 180 tys. zł na utrzymanie zieleni jest dużym wydatkiem.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że po rozmowach z panem Motyckim, zdecydowano pozostawić budżet utrzymania zieleni na poziomie 180 tys., ponieważ mieszkańcy są przyzwyczajeni do pewnego standardu.
Projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, gruntu położonego w Puszczykowie, obręb geodezyjny Niwka, działki o numerach: 967/2, 971/3 i 971/5.
Pan Remigiusz Motycki zreferował ww. projekt uchwały informując, że podjęta w październiku 2010 roku uchwała w tej sprawie (z 3-letnim okresem dzierżawy) nie satysfakcjonuje właściciela firmy Eko-Rondo, który zwrócił się z wnioskiem o możliwość wydzierżawienia terenu na 10 lat. Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że przedłożony projekt uchwały zakłada 10-letni okres dzierżawy, co pozwoli przedsiębiorstwu na uporządkowanie swojej działalności oraz stworzenie przytuliska dla zwierząt. Jednakże 10-letni okres dzierżawy wiąże się z tym, że po jego upływie dzierżawcy będzie przysługiwało prawo pierwokupu. W przypadku dzierżawy 9-letniej uniknie się tej klauzuli.
Po dyskusji na temat omawianego projektu uchwały, Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz zapytała kto jest za 9-letnim okresem dzierżawy?
Wynik głosowania: 5 głosów „za”.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz zapytała kto jest za 10-letnim okresem dzierżawy?
Wynik głosowania: 0 głosów.
Następnie Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz zapytała kto wstrzymuje się od głosu?
Wynik głosowania: 2 głosy „wstrzymujące”.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja opowiedziała się za 9-letnim okresem dzierżawy.
Projekt uchwały ws. powołania członka Komisji Mieszkaniowej.
Pan Remigiusz Motycki poinformował na czym polega praca w Komisji Mieszkaniowej oraz powiedział, że w jej skład wchodzi: 2 przedstawicieli Caritasu, 2 pracowników MOPS, 1 przedstawiciel Urzędu oraz 1 radny.
Komisja zaakceptowała powołanie radnej Kingi Górnej-Krzeszowiak w skład Komisji Mieszkaniowej.
 
Ad 4. Plan pracy Komisji Spraw Społecznych na 2011 rok – dyskusja.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz poinformowała, że przygotowany przez nią projekt planu pracy jest adekwatny do uchwały o powołaniu Komisji Spraw Społecznych, jednakże w rzeczywistości zakres działania Komisji będzie szerszy. Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz zaproponowała, żeby w związku z zaistniałą sytuacją zmienić treść uchwały o powołaniu KSS.
Następnie członkowie ustalili, że posiedzenia Komisji będą odbywać się we wtorki (godz. 17.30) na tydzień przed sesją, a Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz poprosiła, żeby zgłaszać jej propozycje tematów spotkań.
 
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na 15 lutego, godz. 17.30.
O godz. 20.40 Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz zakończyła posiedzenie Komisji.