2012

Protokół nr 10/12posiedzenia Komisji Spraw Społecznych,które odbyło się dnia 13 grudnia 2012 r.w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 10/12
posiedzenia Komisji Spraw Społecznych,
które odbyło się dnia 13 grudnia 2012 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.4.10.12
Godzina rozpoczęcia: 17.35
Godzina zakończenia: 18.35
 
Tematy:
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie zadań dotyczących organizacji pracy z rodziną.
 3. Podsumowanie pracy komisji w 2012 roku.
 4. Propozycje do planu pracy na 2013 rok.
 5. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz otworzyła posiedzenie Komisji powitała gości i radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnej Elżbiety Czarneckiej; chwilowa nieobecność radnego Macieja Stelmachowskiego; obecnych 4 radnych).
 
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski powiedział, że przygotowanie programu jest obowiązkiem ustawowym. Pan Karol Majewski poinformował, że z pieniędzy pozyskanych z koncesji na sprzedaż alkoholu finansowana jest działalność świetlicy socjoterapeutycznej oraz patrole policyjne, kontrolujące przestrzeganie przepisów dot. sprzedaży alkoholu. Program zawiera wyniki ankiety przeprowadzonej w puszczykowskich gimnazjach.
Psycholog z MOPS-u pani Maria Bobrowska omówiła wyniki ankiety, która została przeprowadzona wśród młodzieży puszczykowskich gimnazjów.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz zaproponowała, żeby wystosować apel do właścicieli sklepów, przypominając że sprzedaż alkoholu nieletnim jest przestępstwem, za które grożą różne sankcje.
Pani Maria Bobrowska zaproponowała, aby wyniki ankiety opublikować w „Echu Puszczykowa”.
Pani Maria Bobrowska poinformowała o bardzo dobrej współpracy policji z MOPS-em.
 
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 (druk nr 198).
Wynik głosowania: „za” - 4 głosy, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Projekt uchwały z druku nr 198 został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie zadań dotyczących organizacji pracy z rodziną.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił ww. projekt uchwały informując, że dotyczy on zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. powierzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie zadań dotyczących organizacji pracy z rodziną (druk nr 197).
Wynik głosowania: „za” - 4 głosy, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Projekt uchwały z druku nr 197 został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 5. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany Uchwały Nr 8/10/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 grudnia 2010 r. powołania Komisji Spraw Społecznych (druk nr 201).
Wynik głosowania: „za” - 4 głosy, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Projekt uchwały z druku nr 201 został przyjęty jednogłośnie.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz poinformowała, że na prośbę Przewodniczącego Rady przeprowadzi głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. przyjęcia planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2013 (druk nr 199).
 
Wynik głosowania: „za” - 4 głosy, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Projekt uchwały z druku nr 199 został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 3. Podsumowanie pracy komisji w 2012 roku.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz stwierdziła, że ten rok będzie zapamiętany przede wszystkim jako rok, w którym odszedł nasz Kolega Jarosław Strzelczyk.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz powiedziała, że w mijającym roku Komisja dużo czasu poświęciła na pracę związaną z tzw. ustawą śmieciową oraz podkreśliła dobrą współpracę z MOPS-em.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz powiedziała, że chciałaby w przyszłym roku podjąć współpracę z bliźniaczymi komisjami sąsiednich gmin, np. organizując wspólne posiedzenie.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz podziękowała Burmistrzowi, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, pracownikom Urzędu oraz radnym za współpracę.
Radna Kinga Górna-Krzeszowiak podziękowała radnej Małgorzacie Hempowicz za przewodniczenie Komisji, której posiedzenia odbywają się zawsze w miłej i spokojnej atmosferze.
Burmistrz Andrzej Balcerek podziękował za miłe słowa wypowiedziane pod adresem Urzędu i podległych mu jednostek, życząc jednocześnie aby dyskusje prowadzone podczas posiedzeń Komisji Spraw Społecznych były tak merytoryczne jak do tej pory.
 
O godz. 18.35 Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz zamknęła posiedzenie Komisji.

Protokół nr 8/12posiedzenia Komisji Spraw Społecznych,które odbyło się dnia 18 października 2012 r.w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 8/12
posiedzenia Komisji Spraw Społecznych,
które odbyło się dnia 18 października 2012 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.4.8.12
 
Godzina rozpoczęcia: 17.40
Godzina zakończenia: 19.40
 
Tematy:
 1. Spotkanie z Puszczykowską Radą Działalności Pożytku Publicznego – podsumowanie działalności w 2012 roku i program na następny rok.
 2. Bezpieczeństwo w mieście – spotkanie z Komendantem Komisariatu Policji w Puszczykowie p. Konradem Domino.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału Miasta Puszczykowa na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów.
 4. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz otworzyła posiedzenie Komisji, a następnie poprosiła, by minutą ciszy uczcić pamięć zmarłego radnego Jarosława Strzelczyka.
Następnie Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz powitała gości i radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Macieja Stelmachowskiego; chwilowa nieobecność radnego Andrzeja Dettloffa; obecnych 4 radnych).
 
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Spotkanie z Puszczykowską Radą Działalności Pożytku Publicznego – podsumowanie działalności w 2012 roku i program na następny rok.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz powiedziała, że rok temu powołana została Puszczykowska Rada Działalności Pożytku Publicznego.
Inspektor ds. organizacji pozarządowych pani Katarzyna Nowak poinformowała, że w Puszczykowie działa prawie 40 organizacji pozarządowych, które zajmują się organizowaniem zajęć dla seniorów, działalnością sportową, zagospodarowaniem czasu wolnego dla każdej grupy społecznej. Miasto finansuje realizowane przez organizacje zadania publiczne oraz pomaga rzeczowo. W tym roku podpisanych zostało 41 umów na łączną kwotę 328 570 zł.
Pani Katarzyna Nowak podkreśliła, że organizacje pozarządowe silnie wspierają Miasto, realizując zadania. Do największych organizacji w Puszczykowie należą Związek Emerytów i Rencistów (ponad 400 członków) oraz Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe, które organizuje całą gamę zajęć sportowych.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz powiedziała, że warto wspierać organizacje pozarządowe, ponieważ robią dużo dobrego i dlatego należy wysokość środków przeznaczanych na zadania dla organizacji pozarządowych pozostawić na tym samym poziomie.
Pani Gabriela Lewandowska, członek PRDPP oraz ZEiR zaapelowała, aby utrzymać wysokość środków na tym samym poziomie oraz dodała, że jej organizacja pomaga niemal 5% mieszkańców Puszczykowa (wyciągając starsze osoby z domu, organizując wyjazdy itp.).
Pani Maria Michałowska z powiedziała, ze jej organizacja zajmuje się nie tylko seniorami, ale również młodzieżą oraz dodała, że dla organizacji pozarządowych liczy się każdy grosz.
O godz. 17.53 do obradujących dołączył radny Andrzej Dettloff (jest 5 radnych).
Burmistrz Andrzej Balcerek poprosił, by organizacje tak konstruowały budżety, żeby w ciągu roku nie wnioskowały o dodatkowe środki, bo później jest trudno to właściwie zorganizować.
 
Ad 2. Bezpieczeństwo w mieście – spotkanie z Komendantem Komisariatu Policji w Puszczykowie p. Konradem Domino.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz powitała pana Konrada Domino - nowego Komendanta Komisariatu Policji w Puszczykowie.
Komendant Konrad Domino przedstawił się oraz poinformował, że obecnie zapoznaje się ze specyfiką miasta i zapotrzebowaniem mieszkańców. Komendant Konrad Domino stwierdził, że generalnie Puszczykowo jest miastem bezpiecznym (nie ma rozboi i bójek). Powiedział, że miasto finansuje płatne patrole policyjne, podczas których policjanci udzielili kilkudziesięciu mandatów za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych oraz w przypadku dwóch sklepów stwierdzili proceder sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim.
Odpowiadając na pytania radnych Komendant Konrad Domino powiedział, że:
 • przyjmuje mieszkańców w poniedziałki w godz. 15.30-17.30,
 • w Puszczykowie pracuje 16 funkcjonariuszy,
 • monitoring jest pomocny, ale konieczne jest podłączenie szybszego internetu,
 • monitoring powinien obejmować tereny przy szkołach,
 • komisariat nie jest całodobowy, ale grafik jest tak ustawiany, żeby zawsze funkcjonariusz pełnił służbę,
 • pracownicy SOR puszczykowskiego szpitala mają numer telefonu komendanta i mogą się z nim kontaktować o każdej porze.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz poprosiła mieszkańców ul. Słonecznej o zabranie głosu.
Pan Marek Nowakowski przedstawił problem mieszkańców ul. Słonecznej, jakim są auta parkujące wzdłuż całej ulicy (kierowcy są pracownikami przedsiębiorstwa, które jest zlokalizowane na tej ulicy) oraz zdewastowany chodnik. Podczas zimy parkujące samochody utrudniają odśnieżanie.
Pan Marek Nowakowski zaproponował, by jeśli to możliwe, przy okazji kładzenia światłowodu wyremontować chodnik oraz dodał, że mieszkańcy są otwarci na różne propozycje rozwiązania ich problemu.
Głos w sprawie zabrali również inni mieszkańcy ul. Słonecznej.
Komendant Konrad Domino powiedział, że przez 2 dni patrolował ulicę Słoneczną.
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski poinformował, że od roku nie otrzymał żadnego zgłoszenia zastawionej bramy oraz przypomniał, że na wniosek mieszkańców na ul. Słonecznej został ustawiony znak nakazujący parkowanie tylko po jednej stronie jezdni.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że porozmawia ze Skarbnikiem oraz pracownikami właściwego referatu o możliwości naprawy chodnika.
Burmistrz Andrzej Balcerek odniósł się do pomysłu mieszkańców ustanowienia ruchu jednokierunkowego mówiąc, że nie jest to możliwe ze względu na fakt, iż ul. Podleśna jest duktem leśnym, należącym do WPN.
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski poinformował o zmianach w ruchu w dniu 1 listopada (Wszystkich Świętych).
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz powiedziała, że radny Maciej Stelmachowski złożył wniosek o namalowanie znaków poziomych na ścieżkach rowerowych.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że takie znaki zostaną namalowane.
Radna Kinga Górna-Krzeszowiak zapytała o możliwość przygotowania „rankingu chodników”.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poprosił, aby radni informowali Urząd o miejscach, gdzie chodniki są najbardziej zdewastowane (czasami wystarczy wyremontować kilka metrów chodnika, by problem znikł).
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału Miasta Puszczykowa na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały i dwie wersje podziału miasta na jednomandatowe okręgi wyborcze oraz dodał, że Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta opowiedziała się za wersją nr 1, natomiast Puszczykowska Rada Działalności Pożytku Publicznego za wersją nr 2.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowania, w wyniku których za wersją nr 1 opowiedziało się 4 radnych, a za wersją nr 2 – 1 radny.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pan Karol Majewski poinformował o problemie z ustaleniem procedury w przypadku nakazu odebrania dziecka rodzicom (nie ustalono kto i w jaki sposób miałyby fizycznie przewieźć dziecko). Pan Karol Majewski dodał, że jak dotąd w Puszczykowie taka sytuacja nie miała miejsca, niemniej jednak należy ustalić procedurę.
Następnie dyskutowano na temat Związku Międzygminnego Selekt oraz tzw. ustawie śmieciowej.
 
O godz. 19.40 Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz zamknęła posiedzenie Komisji.

Protokół nr 6/12posiedzenia Komisji Spraw Społecznych,które odbyło się dnia 28 czerwca 2012 r.w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 6/12
posiedzenia Komisji Spraw Społecznych,
które odbyło się dnia 28 czerwca 2012 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.4.6.12
 
Godzina rozpoczęcia: 17.40
Godzina zakończenia: 18.50
 
Tematy:
 1. Spotkanie z panem Konradem Domino p.o. komendanta Komisariatu Policji w Puszczykowie – dyskusja nad stanem bezpieczeństwa w mieście.
 2. Omówienie ewentualnych spraw, z zakresu działań Komisji Spraw Społecznych, poruszanych podczas spotkania z radnymi w dniu 20 czerwca.
 3. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz otworzyła posiedzenie Komisji, powitała gości i radnych (nieobecny radny Andrzej Dettloff; obecnych 6 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Spotkanie z panem Konradem Domino p.o. komendanta Komisariatu Policji w Puszczykowie – dyskusja nad stanem bezpieczeństwa w mieście.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz poinformowała, że w spotkaniu nie będzie mógł uczestniczyć pan Konrad Domino p.o. komendanta Komisariatu Policji w Puszczykowie.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz zapytała czy patrole policyjne finansowane ze środków z koncesji na alkohol będą kontynuowane.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że patrole będą kontynuowane, a w budżecie przeznaczono na ten cel 25 tys. zł.
 
Odpowiadając na pytanie Przewodniczącej Małgorzaty Hempowicz, Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski powiedział, że na monitoring składają się 2 obrotowe kamery, które zostały zamontowane na Rynku oraz na rondzie Przy Rynku. Policja otrzymała od miasta sprzęt, umożliwiający obsługę kamer (nagrania przechowywane są przez okres 7 dni, ale ten czas ma zostać wydłużony). Komendant Dariusz Borowski zapewnił, że Straż Miejska współpracuje z Policją.
Odpowiadając na pytanie odnośnie fotoradaru na ul. Nadwarciańskiej, Komendant Dariusz Borowski powiedział, że od czasu przestawienia fotoradaru jest o ok. 4000 spraw o przekroczenie dozwolonej prędkości więcej (pomimo iż urządzenie dokonuje pomiarów od 60 km/h).
 
Pani Gabriela Ozorowska zaapelowała o:
 • egzekwowanie zakazu oblepiania plakatami i ulotkami miejsc do tego nieprzeznaczonych,
 • ustawienia, w miarę dostępnych środków, większej liczby koszy na śmieci przy głównych ulicach,
 • usunięcie nieaktualnych informacji z gabloty Urzędu przy ul. Dworcowej.
Radna Kinga Górna-Krzeszowiak poprosiła o ustawienie kosza na śmieci przy tzw. „domkach” nad Wartą.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że ten teren należy do WPN, ale chyba uda się tam postawić kosz.
 
Ad 2. Omówienie ewentualnych spraw, z zakresu działań Komisji Spraw Społecznych, poruszanych podczas spotkania z radnymi w dniu 20 czerwca.
Radni i goście otrzymali wykaz spraw poruszanych podczas spotkania Rady Miasta z mieszkańcami w dniu 20 czerwca (ww. wykaz stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 • Problem dzikich zwierząt, wchodzących na posesje
Komendant Dariusz Borowski powiedział, że przede wszystkim należy właściwie opłotować posesje i nie tworzyć na ogrodach kompostowników, które wabią zwierzynę (gł. dziki).
 • Parkowanie na Rynku
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zdania co do rozwiązania problemu parkowania na Rynku są podzielone. Najpierw należy zakończyć budowę parkingu przy ul. Kościelnej i sprawdzić w jakim zakresie przejmie on ruch samochodowy.
 • Sprawa budynku przy ul. Poznańskiej 26
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że aby podjąć decyzję dot. tego budynku, najpierw trzeba znaleźć lokale dla jego mieszkańców (dla części z nich znajdą się mieszkania w budynku, w którym obecnie znajduje się przychodnia).
Ponadto Urząd wystąpił o środki unijne na adaptację budynku przy ul. Niwka Stara na małe mieszkania komunalne (wniosek przeszedł pierwszą weryfikację).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że układ komunikacyjny budynku przy ul. Poznańskiej 36 pozwala na rozmieszczenie w nim zarówno mieszkań, jak i przychodni.
 • Czystość i porządek w mieście
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz zaproponowała przeprowadzenie jakiejś kolorowej akcji (plakaty, publikacje w „Echu Puszczykowa”) zachęcającej mieszkańców do utrzymywania porządku wokół swoich posesji.
Pan Jerzy Kolassa oraz pani Gabriela Ozorowska zasugerowali, żeby np. strażnicy miejscy zwracali uwagę mieszkańcom na nieporządek wokół ich posesji.
Odpowiadając na pytania, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że Urząd przygotuje zestawienie kosztów, jakie trzeba by ponieść, żeby rozmieścić w mieście specjalne kosze na psie odchody.
Pani Gabriela Ozorowska powiedziała, że zanim miasto zdecyduje się na tego rodzaju zakup należy przeprowadzić akcję informacyjną w lokalnej prasie.
Komendant Dariusz Borowski dodał, że Straż Miejska za zanieczyszczanie kara właścicieli psów mandatem w wys. 50 zł.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz stwierdziła, że w mieście brakuje ławek np. przy cmentarzu, przy ul. Dworcowej, przy muzeum, na terenie zakola Warty (w tym miejscu również powinny zostać ustawione stoły piknikowe, kosze na śmieci).
 • Problemy osób starszych
Radna Elżbieta Czarnecka opowiedziała o przypadkach osób, które nawiązują kontakt ze starszymi osobami i wymuszają przepisanie na siebie majątku.
 • Sala dla organizacji pozarządowych
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że z sali korzysta szkoła oraz organizacje pozarządowe. Obecnie sala wymaga remontu. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że nie może zagwarantować, iż od września sala będzie wyłącznie do dyspozycji organizacji pozarządowych.
 
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz poinformowała, że kolejne spotkanie Komisji odbędzie się 26 lipca, chyba że nie będzie takiej konieczności.
O godz. 18.50 Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz zamknęła posiedzenie Komisji.

Protokół nr 5/12posiedzenia Komisji Spraw Społecznych,które odbyło się dnia 24 maja 2012 r.w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 5/12
posiedzenia Komisji Spraw Społecznych,
które odbyło się dnia 24 maja 2012 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.4.5.12
Godzina rozpoczęcia: 17.35
Godzina zakończenia: 19.00
 
Tematy:
 1. Przedstawienie przebiegu prac nad wprowadzeniem zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez dyrektora Związku Międzygminnego SELEKT pana Macieja Augustyniaka – dyskusja.
 2. Dyskusja nad projektem nowego Statutu Miasta Puszczykowa.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz rozpoczęła posiedzenie Komisji, przywitała gości i radnych (chwilowa nieobecność radnego Macieja Stelmachowskiego; obecnych 6 radnych).
Listy obecności radny i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przedstawienie przebiegu prac nad wprowadzeniem zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez dyrektora Związku Międzygminnego SELEKT pana Macieja Augustyniaka – dyskusja.
Dyrektor Biura Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadami – SELEKT” pan Maciej Augustyniak przedstawił prezentację nt. historii powstania oraz działalności ZM „CZO SELEKT”.
O godz. 17.40 do obradujących dołączył radny Maciej Stelmachowski (obecnych 7 radnych).
Pan Maciej Augustyniak poinformował o nowych zapisach znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (m.in. o sposobie naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych).
Pan Maciej Augustyniak powiedział, że w przedłożonym Radzie projekcie uchwały dot. statutu ZM „CZO – SELEKT” nie można dokonywać żadnych zmian, ponieważ wszystkie gminy członkowskie Związku zobowiązane są do przyjęcia jednakowo brzmiącej treści statutu.
Następnie pan Maciej Augustyniak odpowiedział na pytania radnych.
 
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz ogłosiła przerwę w obradach, które zostały wznowione o godz. 18.43.
 
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. przyjęcia zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku (druk nr 157).
Wynik głosowania: „za” - 7 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Projekt uchwały z druku nr 157 został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 2. Dyskusja nad projektem nowego Statutu Miasta Puszczykowa.
Na pytania Przewodniczącej Małgorzaty Hempowicz dot. projektu nowego Statutu Miasta Puszczykowa odpowiedzi udzielił Sekretarz Maciej Dettlaff.
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że w sprawie projektu nowego Statutu Miasta Puszczykowa ogłoszone zostały konsultacje społeczne oraz konsultacje z organizacjami pozarządowymi.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 • Druk nr 147a – projekt uchwały ws. określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz poinformowała, że ww. projekt uchwały był konsultowany z Puszczykowską Radą Pożytku Publicznego, której uwagi został uwzględnione.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. projekt uchwały ws. określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Wynik głosowania: „za” - 7 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Projekt uchwały z druku nr 147a został przyjęty jednogłośnie.
 
Termin kolejnego spotkania został wyznaczony na 21.06.2012 r. o godz. 17.30.
 
O godz. 19.00 Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz zamknęła posiedzenie Komisji.
 

Projekt protokołu nr 3/12 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się dnia 22 marca 2012 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 3/12 z posiedzenia
Komisji Spraw Społecznych,
które odbyło się dnia 22 marca 2012 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4
OB.0012.4.3.12
 
Godzina rozpoczęcia: 17.30
Godzina zakończenia: 18.40
 
Komisja w składzie:
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Hempowicz
Zastępca przewodniczącej: Elżbieta Czarnecka
Członkowie:
 • Andrzej Dettloff 
 • Bogumiła Dolska 
 • Kinga Górna-Krzeszowiak 
 • Maciej Stelmachowski 
 • Jarosław Strzelczyk
Protokolant:Katarzyna Szykulska
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Tematy:
 1. Stan techniczny budynku przy ul. Poznańskiej 26 – przewidywane działania i konsekwencje społeczne tych działań.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2012”.
 3. Sprawy bieżące.
Ad 1. Stan techniczny budynku przy ul. Poznańskiej 26 – przewidywane działania i konsekwencje społeczne tych działań.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Hempowicz poinformowała, że brała udział w wziji lokalnej podczas posiedzenia Komisji budżetu i Rozwoju Miasta i stan budynku jest fatalny.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że w związku ze zgłoszeniami mieszkańców, zaplanowano przeprowadzenie ekspertyzy a następnie sporządzenie projektu i remont, jednak projektanci po zapoznaniu się ze stanem budynku poinformowali, że jakikolwiek remont jest możliwy dopiero po wyprowadzeniu z budynku mieszkańców. Wiceburmistrz dodał, że po wcześniejszych rozmowach z komisją ustalono, że w pierwszym etapie na mieszkania zostanie przeznaczony budynek przychodni i zlecono już wykonanie dokumentacji projektowej.
Pani Barbara Mulczyńska dodała, że aby zwiększyć doraźnie bezpieczeństwo mieszkańców, zamówiono czujniki na czad i dym, dodała też, że ze zględu na bardzo cienkie ściany budynek przemarza, jednak konserwator nakazuje zachować gzymsy i nie pozwala ocieplać budynku. Ponadto pani Barbara Mulczyńska dodała, że miasto dysponuje budynkiem przy ulicy Niwka Stara, gdzie można wydzielić sześć kawalerek.
Wiceburmistrz dodał, że nie tylko w budynku przy ul. Poznańskiej bywają dramatyczne sytuacje i przypomniał, że komisja mieszkaniowa posiada długa listę oczekujących na mieszkanie.
Radni wysłuchali także mieszkańców. Pan Roman Wesoły, który prowadzi zakład szewski, uzyskał zapewnienie pomocy w poszukiwaniu lokalu na prowadzenie działalności po opuszczeniu lokalu.
Ustalono także, że co do terminów przeprowadzek, gdy miasto będzie gotowe, powiadomi o tym mieszkańców, aby mieli czas na przygotowania, ale to kwestia miesięcy a nie dni.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2012”.
Pani Janina Kozeńska przedstawiła projekt uchwały, ponadto wyjaśniła, że program uzyskał pozytywne opinie powiatowego lekarza weterynarii i Fundacji „Animalia”, ponadto miasto jest w Związku Międzygminnym SCHRONISKO.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Hempowicz przeprowadziła glosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. Wynik głosowania: „za” - 7. Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Pan Karol Majewski przedstawił wyniki przedświątecznej zbiórki żywności, dzięki której pomoc trafiła do około 100 rodzin.
Pan Dariusz Borowski poinformował o dalszym ciągu rozmów w sprawie instalacji masztu fotoradarowego.
Ponadto radni postanowili, aby w kwietniu odbyło się posiedzenie wyjazdowe komisji do siedziby Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Piotrowie Pierwszym.
Pani Janina Kozeńska poinformowała o akcji szczepienia dziewczynek z rocznika 1998 przeciwko wirusowi HPV, wyjaśniła, że pisma zostaną wysłane do wszystkich rodziców i opiekunów.
Przewodnicząca Komisji o godzinie 18.40 zakończyła posiedzenie.

Protokół nr 2/12posiedzenia Komisji Spraw Społecznych,które odbyło się dnia 16 lutego 2012 r.w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 2/12
posiedzenia Komisji Spraw Społecznych,
które odbyło się dnia 16 lutego 2012 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.4.2.12
 
Godzina rozpoczęcia: 17.05
Godzina zakończenia: 18.40
 
Tematy:
 1. Aktualny stan bezpieczeństwa w puszczykowskich szkołach i zaangażowanie Miasta w problemy wychowawcze uczniów – dyskusja na wniosek m.in. Fundacji Aktywności Lokalnej z Puszczykowa.
 2. Zima 2012 – informacje z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Straży Miejskiej dot. podjętych działań celem zminimalizowania skutków bardzo mroźnej zimy, aktualne potrzeby, wnioski na przyszłość.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz rozpoczęła posiedzenie Komisji, przywitała gości i radnych.
Listy obecności radny i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Aktualny stan bezpieczeństwa w puszczykowskich szkołach i zaangażowanie Miasta w problemy wychowawcze uczniów – dyskusja na wniosek m.in. Fundacji Aktywności Lokalnej z Puszczykowa.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz odczytała pismo z Fundacji Aktywności Lokalnej, która wnioskowała o podjęcie tematu dot. stanu bezpieczeństwa w puszczykowskich szkołach – w związku z samobójczą śmiercią gimnazjalisty. Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz powiedziała, że nadal trwa śledztwo w tej sprawie.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że szczegółowość pytań, które w piśmie do Burmistrza sformułowała Fundacja Aktywności Lokalnej wymaga, aby w dyskusji uczestniczyli również dyrektorzy szkół, którzy są odpowiedzialni za przygotowanie kadry nauczycielskiej. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że nie otrzymywał żadnych sygnałów jakoby nauczyciele czy pedagodzy działali w niewłaściwy sposób, który zagrażałby bezpieczeństwu dzieci. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że wpłynęła skarga od rodziców, którzy twierdzili, że ich córki są szykanowane.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w sprawie samobójczej śmierci gimnazjalisty nadal toczy się śledztwo, dlatego nie można na ten temat dyskutować. Dodał jednak, że jeśli prokuratura wykaże, iż w szkole dochodziło do szkalowania, nie będzie można tego zostawić bez konsekwencji.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że Puszczykowo jest jednym z nielicznych miast, które nie musi wyrównywać do średnich wynagrodzeń nauczycieli, zatem miasto nie oszczędza na edukacji. Ponadto miasto nigdy nie odmówiło dyrektorom szkół środków na nauczanie indywidualne.
Inspektor ds. oświaty pani Katarzyna Świniarska powiedziała, że nadzór nad placówkami dydaktyczno-edukacyjnymi prowadzi kuratorium oświaty. Zgodnie z przepisami dyrektorzy szkół muszą zatrudniać pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami. Co roku Burmistrz zapoznaje się z arkuszem kadry nauczycielskiej, który dyrektorzy szkół zobowiązani są przedkładać do końca kwietnia.
 
Głos zabrała pani Maria Bobrowska – psycholog z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mosinie, do której uczęszczają również dzieci i młodzież z Puszczykowa, opowiedziała o przeprowadzanych spotkaniach i akcjach profilaktycznych dla młodzieży i ich rodziców.
Pani Maria Bobrowska powiedziała, że zajmowała się rodziną zmarłego gimnazjalisty bezpośrednio po tragedii. Ponadto powiedziała, że miasto, udzielając pomocy rodzinie, działało interdyscyplinarnie.
 
Ad 2. Zima 2012 – informacje z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Straży Miejskiej dot. podjętych działań celem zminimalizowania skutków bardzo mroźnej zimy, aktualne potrzeby, wnioski na przyszłość.
Pan Karol Majewski – kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poinformował, że na stronie internetowej miasta była informacja o tym, by zgłaszać do MOPS-u osoby, które wymagają opieki. Pan Karol Majewski powiedział, że nie było nigdy w Puszczykowie przypadku zamarznięcia. MOPS ma dobrze rozpoznane środowisko oraz współpracuje ze Strażą Miejską. MOPS udzielił pomocy 109 osobom na zakup opału na łączną kwotę 50 tys. zł.
Pan Dariusz Borowski – komendant Straży Miejskiej potwierdził, że ściśle współpracuje z MOPS. Strażnicy kontrolują pustostany i monitorują newralgiczne punkty w mieście.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 • Druk nr 128 – projekt uchwały ws. współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
Wynik głosowania: „za” - 6 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Druk nr 128 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz zapytała o możliwość zatrudnienia pracownika socjalnego w szpitalu?
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że Burmistrz rozmawiał na ten temat z dyrekcją szpitala oraz że wystosowane będzie jeszcze pismo w tej sprawie.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz zapytała czy w przychodni POZMED przyjmuje lekarz rodzinny?
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że lekarz przyjmuje popołudniami, ale nie wiadomo czy przychodnia wywiązuje się z kontraktu z NFZ.
 
O godz. 18.40 Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz zamknęła posiedzenie Komisji.

Protokół nr 1/12 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się dnia 19 stycznia 2012 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,ul. Podleśna 4

Protokół nr 1/12 z posiedzenia
Komisji Spraw Społecznych,
które odbyło się dnia 19 stycznia 2012 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4
OB.0012.4.1.12
 
Godzina rozpoczęcia: 17.30
Godzina zakończenia: 19.20
 
Komisja w składzie:
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Hempowicz
Zastępca przewodniczącej: Elżbieta Czarnecka
Członkowie:
 • Andrzej Dettloff
 •  
 •  
 • Bogumiła Dolska
 •  
 •  
 • Kinga Górna-Krzeszowiak
 •  
 •  
 • Maciej Stelmachowski
 •  
 •  
 • Jarosław Strzelczyk
Protokolant:Katarzyna Szykulska
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Tematy:
 1. Sprawozdanie z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 i omówienie bieżących zagadnień problematyki społecznej miasta (MOPS).
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
  • ws. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012,
  • ws. uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017.
 1. Sprawozdanie z działalności oraz wykonania budżetu w 2011 r. Straży Miejskiej. Omówienie najistotniejszych problemów bezpieczeństwa w mieście.
 2. Sprawy bieżące (m.in. POZMED - lekarz rodzinny).
Ad 4. Sprawy bieżące (m.in. POZMED - lekarz rodzinny).
Przewodnicząca komisji poprosiła o wyjaśnienia odnośnie braku lekarza rodzinnego w przychodni POZMED.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że aby zabezpieczyć pomoc medyczną dla mieszkańców, skontaktowano się z właścicielem drugiej spółki działającej na terenie Puszczykowa, panem Andrzejem Laskowskim, który zgodził się przyjmować pacjentów z nagłymi zachorowaniami.
Ponadto pan Remigiusz Motycki dodał, że nie udało się skontaktować z właścicielami spółki POZMED, przeczytał tez notatkę służbową, która stanowi załącznik do materiałów z posiedzenia komisji.
Wiceburmistrz dodał, że w związku z brakiem kontaktu z właścicielami spółki, miasto podejmie jedyne możliwe kroki i wystąpi o interwencję do Narodowego Funduszu Zdrowia.
Radny Andrzej Dettloff dodał, że każdy z pacjentów, którzy nie zostali przyjęci przez lekarza, może również wystąpić do NFZ.
Wyjaśniono również, że taka forma działa powinna być skuteczniejsza, niż wypowiedzenie umowy najmu budynku, ponieważ przeprowadzenie nowej procedury przetargowej zajęłoby kilka miesięcy.
Ustalono również, że przedstawicielka mieszkańców zgłosi się do pana Remigiusza Motyckiego, aby pomógł w sformułowaniu pisma od mieszkańców do NFZ.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
Druk nr 120. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017.
Pani Janina Kozeńska wyjaśniła, że program powstał w 2004 r. w związku z zapisami ustawy prawo ochrony środowiska i wykonała go firma zewnętrzna, w 2008 r. podjęto się aktualizacji, ale starosta nazwał powstały dokument już nowym programem. Następnie w 2010 r. program przedstawiono komisjom poprzedniej Rady. Dziś przedstawiany jest już program, jako projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Pani Janina Kozeńska dodała, że nadrzędnym dokumentem jest polityka ekologiczna państwa, która wymusza tworzenie takich programów przez gminy.
Podczas dyskusji omówiono zadania wynikające z programu.
Przewodnicząca komisji Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały druk nr 120.
Wynik głosowania:
„za” - 7, „przeciw” - 0, „wstrzymuję się” - 0.
 
Ad 1. Sprawozdanie z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 i omówienie bieżących zagadnień problematyki społecznej miasta (MOPS).
Ad 2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
Projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.
Głos zabrała pani Maja Bobrowska, psycholog pracująca w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, która przedstawiła, w jaki sposób realizowany jest programu przeciwdziałania alkoholizmowi (m.in. finansowane są wyjazdy dla dzieci, dodatkowe patrole policji, bieżąca profilaktyka na terenie miasta).
Następnie pan Piotr Przystański przedstawił działania świetlicy „Klub Puszcza”, gdzie odbywa się praca z dziećmi i ich rodzicami. Pan Przystański dodał, że obecnie zapisanych jest 25 dzieci, z tego regularnie 19 uczestniczy w zajęciach, jednak na specyfikę pracy poproszono urząd o zgodę na podział pomieszczenia na dwa niezależne, co zwiększa ich funkcjonalność. Ponadto pan Przystański wyjaśnił, że pracują z dziećmi nad ich zachowaniami, nad porozumiewaniem się, pomagają odkrywać potencjał, ale trudno zwalczyć w nich przeświadczenie o tym, że są gorsze, dlatego też ważna jest praca z rodzicami i ze szkołami, z MOPS-em, chcą też włączyć do współpracy seniorów.
Następnie pani Wioletta Flieger z MOPS-u przedstawiła problem związany z problem związany z dodatkową pracą, jaka zmuszeni są wykonywać pracownicy MOPS w związku ze zwolnieniem przez szpital pracownika socjalnego, który przeprowadzał wywiady środowiskowe z pacjentami znajdującymi się w trudnej sytuacji, nieposiadającymi ubezpieczenia zdrowotnego czy bezdomnymi.
Po krótkiej dyskusji radni zawnioskowali, aby miasto wystąpiło z interwencją do starostwa powiatowego, które jest właścicielem szpitala z prośba o interwencje w tej sprawie.
Następnie przewodnicząca komisji przeprowadziła glosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.
Wynik głosowania:
„za” - 7, „przeciw” - 0, „wstrzymuję się” - 0.
 
Ad 3. Sprawozdanie z działalności oraz wykonania budżetu w 2011 r. Straży Miejskiej. Omówienie najistotniejszych problemów bezpieczeństwa w mieście.
Komendant straży miejskiej Dariusz Borowski przedstawił sprawozdanie z działalności straży, wniósł też o przeznaczenie środków na zakup dla strażników pracujących w terenie szczepionek przeciwko wściekliźnie.
Radni zajęli się tez planem pracy komisji na rok 2012, po krótkiej dyskusji przyjęto projekt przygotowany przez przewodniczącą komisji.
 
Termin kolejnego posiedzenia wyznaczono na 16 lutego na godz. 17.30. Posiedzenie zakończono o godz. 19.20.
3