2013

Protokół nr 6/13 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się dnia 17 października 2013 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,ul. Podleśna 4

Protokół nr 6/13
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych,
które odbyło się dnia 17 października  2013 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.4.6.13
 
Godzina rozpoczęcia: 17:34
Godzina zakończenia: 19:27
 
Komisja w składzie:
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Hempowicz
Zastępca przewodniczącej: Elżbieta Czarnecka - nieobecna
Członkowie:
Andrzej Dettloff
Bogumiła Dolska
Kinga Górna-Krzeszowiak
Tomasz Potocki
Maciej Stelmachowski
 
Protokolant: Karolina Janton-Małecka
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Tematy:
 
1.   Gospodarka odpadami wg nowych zasad na terenie miasta Puszczykowa - uwagi mieszkańców i wnioski z dotychczasowych działań Związku Międzygminnego SELEKT; lokalizacja i sposób funkcjonowania przyszłego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
2.   Aktualne problemy społeczne sygnalizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - dyskusja nad ewentualnymi rozwiązaniami.
3.   Zaopiniowanie projektów uchwał.
4.   Sprawy bieżące
 
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz otworzyła posiedzenie Komisji, powitała gości i radnych.
 
 
Ad 1. Gospodarka odpadami wg nowych zasad na terenie miasta Puszczykowa - uwagi mieszkańców i wnioski z dotychczasowych działań Związku Międzygminnego SELEKT; lokalizacja i sposób funkcjonowania przyszłego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że rozpoczął się przetarg na wybór firmy, która zajmować będzie się odbiorem odpadów Puszczykowa. Od 1 stycznia 2014 r. mieszkańcy, którzy podpisali deklarację otrzymywać będą worki do odpadów biodegradowalnych, które odbierane będą wraz z odpadami do przerobu wtórnego.
Ponadto Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że miasto wraz z 3 innymi gminami zaprotestowało, ponieważ Selekt nie zmienił zapisu dotyczącego częstszego odbioru śmieci.
 
Ustalono, że każdy mieszkaniec, który podpisał deklarację będzie mógł zostawić liście oraz trawę w siedzibie Eko-Rondo. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że koszty związane z odbiorem liści są następujące: wywóz kontenera 250 zł, dzierżawa terenu 340 zł, zatrudnienie pracownika, który będzie odpowiedzialny za przyjmowanie 20 zł brutto za godzinę pracy.
 
Ponadto poruszono sprawę zmian deklaracji przez mieszkańców. Przewodnicząca Komisji Małgorzata Hempowicz pytała czy Rada Miasta może jakoś wpłynąć na Selekt tak, aby częściej wywożono odpady. Przewodnicząca zasugerowała, że może warto zwrócić się do innych gmin w tej sprawie.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Hempowicz poinformowała o piśmie pana Zenona Guźniczaka (właściciela firmy Eko-Rondo), który wnioskował o umożliwienie nabycia gruntów znajdujących się przy ul. Nadwarciańskiej dzierżawionych od 20 lat. Podczas dyskusji ustalono, że bezpieczniej będzie pozostawić teren w dzierżawie.
 
Ponadto Przewodnicząca Komisji Małgorzata Hempowicz prosiła o odpowiedź czy do Selektu wpływały wnioski o zniżki dla rodzin wielodzietnych. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że uchwała ZM "Selekt" dotycząca zniżek została unieważniona przez Wojewodę.
 
Ad 2. Aktualne problemy społeczne sygnalizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - dyskusja nad ewentualnymi rozwiązaniami.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski poinformował, że bardzo duża liczba petentów MOPS-u, mieszkających w hotelu przy ul. Kraszewskiego obawia się o przyszłość, gdyż ich sytuacja nie poprawi się na tyle, aby mogli wykupić mieszkania. Pan Majewski przedstawił również sytuację osób korzystających z pomocy ośrodka.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że odbył spotkanie z delegacją mieszkańców hotelu, którzy opowiedzieli jak cała sprawa wygląda z ich perspektywy.  
 
Radni dyskutowali również na temat sprzedaży hotelu oraz związanych z tym remontów, poruszono także temat obawy ze strony mieszkańców w kwestii podwyżek czynszów.
 
Kierownik MOPS Karol Majewski poinformował, że od momentu powstania zespołu zajmującego się przemocą w rodzinie tzn. od czerwca 2011, założono 29 niebieskich kart a 4 sprawy zostały przekazane do prokuratury.
 
Ponadto radni debatowali na temat karty dużej rodziny, która dedykowana jest rodzinom z co najmniej trójką potomstwa. Karta daje liczne ulgi dla jej posiadaczy, aczkolwiek jeśli chodzi o Puszczykowo to najlepszym rozwiązaniem byłaby w tym zakresie współpraca z całym powiatem.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali na terenie nieruchomości przy ulicy Poznańskiej 36 na okres do 3 lat (druk nr 250).
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że niezależne wejście do ośrodka zdrowia nie będzie kolidować z wejściem do mieszkań komunalnych. Ponadto podjęto już działania, aby wydzierżawić pomieszczenia (zgłosiła się firma która dotychczasowo wynajmowała obiekt). Konieczne jest podjęcie przez Radę uchwały, wyrażającej zgodę na dzierżawę pomieszczeń. 
 
Ponadto ustalono, że stawka wynajęcia wzrosła wraz z zwiększeniem standardu budynku przy ul. Poznańskiej.
 
Wynik głosowania: "za" -  6 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie.
 
Projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 239).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przypomniał, że "Za Rynkiem" to nazwa, która funkcjonuje nieoficjalnie. Wiceburmistrz poinformował równie, że od radnego Janusza Szafarkiewicz padła propozycja nazwy "Sportowa".
 
Wynik głosowania: "za" -  2  głosy, "przeciw" -3 głosy, "wstrzymało się" - 1 głos.
Projekt uchwały został zaopiniowany negatywnie.
 
Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 202/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie: nadania nazw rond w Mieście Puszczykowie (druk nr 247).
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że wpłynął wniosek od 190 mieszkańców o zmianę nazwy ronda znajdującego się przy cmentarzu na "Rondo Franciszka Heigelmanna".
 
Wynik głosowania: "za" -  3 głosów, "przeciw" - 0 głosów, "wstrzymało się" - 3 głosy.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej (druk nr 246).
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały oraz poinformował, że plan miałby wykazać obecny stan wszystkich urządzeń oraz instalacji, które przyczyniają się do zanieczyszczeń (dla każdej gminy zostałaby wykonana osobna analiza).
 
Wynik głosowania: "za" - 5  głosów, "przeciw" - 0 , "wstrzymało się" - 1 głos.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 251).
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Hempowicz poinformowała o skardze, która wpłynęła na Burmistrza od pana Daniela Rewersa. Przewodnicząca oznajmiła, że sprawa ta trwa już 3 lata i sama starała się załagodzić konflikt.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff oznajmił, że problem ten został szeroko omówiony podczas Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta. Skarga, która wpłynęła związana była tylko i wyłącznie z wydaną przez Burmistrza decyzją, która była niekorzystna dla pana Daniela Rewersa. Ponadto Sekretarz poinformował, że proponowaną uchwałę można zaskarżyć do sądu administracyjnego.
 
Wynik głosowania: "za" - 0  głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 6 głosów.
 
 
Ad 4. Sprawy bieżące
Podczas posiedzenia ustalono, że jeszcze nie wszystkie mieszkania komunalne na Niwce zostały zasiedlone.
 
Radni poruszyli temat dalszego prowadzenia światłowodu w Puszczykowie. Jak oznajmił Sekretarz Maciej Dettlaff na chwilę obecną nie ma informacji na temat rozszerzenia projektu.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Hempowicz poinformowała o prośbie pracowników banku znajdującego się na Rynku - kierowcy parkują swoje samochody na miejscu dla rowerów dlatego zaapelowano o postawienie w tym miejscu blokady.
 
 
O godz. 19.27 Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz zakończyła posiedzenie Komisji.
 
 

Protokół nr 5/13 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych,które odbyło się dnia 23 lipca 2013 r.w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 5/13 z posiedzenia
Komisji Spraw Społecznych,
które odbyło się dnia 23 lipca 2013 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4
OB.0012.4.5.12
 
Godzina rozpoczęcia: 17.30
Godzina zakończenia: 19.55
Komisja w składzie:
 
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Hempowicz
Zastępca przewodniczącej: Elżbieta Czarnecka
Członkowie:

Andrzej Dettloff

Bogumiła Dolska

Kinga Górna-Krzeszowiak

Tomasz Potocki – nieobecny

Maciej Stelmachowski

 

Protokolant: Katarzyna Szykulska
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Tematy:
 1. Bieżące problemy funkcjonowania nowych zasad gospodarki odpadami – spotkanie z właścicielem firmy Eko-Rondo p. Zenonem Guźniczakiem.
 2. Porządek i bezpieczeństwo w Mieście – spotkanie z komendantem komisariatu policji w Puszczykowie p. Konradem Domino.
 3. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz otworzyła posiedzenie Komisji powitała gości i radnych.
 
Ad 1. Bieżące problemy funkcjonowania nowych zasad gospodarki odpadami – spotkanie z właścicielem firmy Eko-Rondo p. Zenonem Guźniczakiem.
Pani Janina Kozeńska przedstawiła informacje na temat problemów z wdrożeniem nowych zasad gospodarki odpadami.
Następnie Pan Zenon Guźniczak, właściciel firmy Eko-Rondo, poinformował, co zostało przyjęte w umowie, którą podpisał z SELEKTEM a także, że nie może poza nią wykraczać, dodał też, że zasady odbierania odpadów zostały opisane w ulotce dostarczanej do mieszkańców.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Hempowicz zapytała, czy gminy zgłaszają problem częstotliwości wywozu odpadów na posiedzeniach związku SELEKT?
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że temat wielokrotnie był poruszany na posiedzeniach związku, jednak głosów było zbyt mało a pojedynczo gminy nie mają wpływu na związek.
Następnie Pani Janina Kozeńska odpowiadała na pytania radnych, wyjaśniła m.in. dlaczego nie są odbierane pojemniczki po jogurtach.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował też o problemach związanych z kubłami na śmieci m.in. o braku możliwości ich zakupu, wskazał również, że sporo osób zmienia już deklaracje i odstępuje od segregowania, ponieważ przechowywanie odpadów jest kłopotliwe i zabiera zbyt dużo miejsca.
Wiceburmistrz przedstawił również problemy związane z dostarczaniem indywidualnych numerów kont, wyjaśnił, że miał zająć się tym SELEKT, ostatecznie przerzucono to na gminy.
Następnie Wiceburmistrz poinformował, że w najbliższym czasie rozpoczęta zostanie procedura przetargowa w związku z koniecznością wyboru odbiorcy odpadów na kolejny rok.
Komisja debatowała też nad możliwością wystąpienia z SELEKTu na rzecz innego związku, wysłuchano też Pani Beaty Durczewskiej, która poinformowała, że zwiększyła się ilość śmieci podrzucanych do lasu, a dodatkowo wielu mieszkańców nie stać na zakup nowego pojemnika na śmieci. Ponadto Pani Durczewska dodała, że firma zmieniła termin wpłaty, co zdezorientowało mieszkańców.
Przewodnicząca Komisji wskazała na problem dostarczania zbyt małej ilości worków dostarczanych do mieszkańców.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że SELEKT dostarcza na każde gospodarstwo po 2 worki każdego rodzaju co łącznie daje 6, zakup 3 worka to 1zł za pierwszym razem, następnie firma zostawia już 3, za które się nie płaci.
 
Ad 2. Porządek i bezpieczeństwo w Mieście – spotkanie z komendantem komisariatu policji w Puszczykowie p. Konradem Domino.
Przewodnicząca Komisji pani Małgorzata Hempowicz przywitała pana Konrada Domino i poprosiła o zabranie głosu.
Komendant Konrad Domino poinformował, że komisariat otrzymał od Urzędu dofinansowanie w wysokości 7 tys. zł na wymianę okien, jednak wymiana została sfinansowana przez komendę wojewódzką, wobec powyższego poprosił o możliwość zakupu za tę kwotę sprzętu komputerowego.
Komendant przekazał też informacje o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta, oznajmił m.in., że w pierwszym półroczu zostało rozpoczętych 78 postępowań policyjnych, najczęstsze przestępstwa to nietrzeźwość kierowców i rowerzystów, zdarzyły się też 4 kradzieże, przestępstwa internetowe, dwa skradzione pojazdy oraz dwa przestępstwa na terenie gimnazjum - pobicie i groźby; wydano 10 niebieskich kart, nie odnotowano jednak przestępstw, które zagrażałyby życiu czy zdrowiu.
Podczas posiedzenia rozmawiano również o problemie narkotyków w mieście, jak poinformował Komendant,nie odnotowano obecności dealerów, ale udało się zatrzymać młodego mężczyznę posiadającego plantację kilku drzewek marihuany.
Komendant poruszył też temat ewentualnej możliwości wprowadzenia do szkół specjalnie przeszkolonego psa, aby sprawdzić czy uczniowie nie posiadają substancji zabronionych, wyjaśnił jednocześnie, że jest to możliwe tylko przy wskazaniu osoby podejrzanej.
Radny Andrzej Dettloff zwrócił uwagę na problem bezpieczeństwa osób w związku z parkowaniem przy lodziarni państwa Kostusiak.
Pani Beata Durczewska przedstawiła problem związany z parkowaniem przy bankomacie znajdującym się na ścianie sklepu Biedronka. Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski odpowiedział, że najczęściej parkują tam mieszkańcy Puszczykowa, którzy tłumaczą się brakiem miejsc parkingowych, dodał też, że są oni karani mandatami.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że do końca lipca powstanie parking, który rozwiąże sytuację.
Przewodnicząca Komisji zapytała Komendanta o sprawność monitoringu. Pan Konrad Domino wyjaśnił, że kamera jest dobra a wszystkie komplikacje związane są z procesorem oraz kartą graficzną komputerów co przekłada się na jakość nagrywanego obrazu. Komendant dodał, że problem rozwiązałby się przy zakupie nowych komputerów a to ułatwiłoby pracę oraz wygląd materiałów, które są przechowywane. Ponadto pan Domino poinformował, że gdyby wyrażono także zgodę na zakup urządzeń do kontrolowania trzeźwości, usprawniłoby to pracę Policji.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Hempowicz zapytała, czy radni wyrażają zgodę na przeznaczenie pozostałej policji kwoty na zakupy przedstawione przez Komendanta. Radni wyrazili zgodę poprzez aklamację.
Przewodnicząca poinformowała, że do Straży Miejskiej wpłynęło pismo z Komendy Wojewódzkiej Policji informujące o pozytywnemu rozpatrzeniu lokalizacji fotoradarów.
Komendant straży Dariusz Borowski dodał, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra, odbywać będzie się audyt masztów dla fotoradarów, z 7 znajdujących się na terenie miasta 2 dostały akceptację, kolejny maszt fotoradarowy ma stanąć przy ul. Wysokiej, jednak w związku z posiadaniem przez miasto tylko dwóch fotoradarów, należy zrezygnować z jednej lokalizacji masztu.
Przewodnicząca zaproponowała, aby sprzedać 4 niepotrzebne maszty i środki przeznaczyć na zakup trzeciego fotoradaru.
Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że w takim wypadku można miasto może dołożyć pieniądze do zakupu trzeciego fotoradaru.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali na okres do 3 miesięcy.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Hempowicz oznajmiła, że uchwała jest związana z remontem i przetargiem na gabinet lekarza rodzinnego w budynku przy ul. Poznańskiej 36.
Wiceburmistrz poinformował, że umowa podpisana przez spółkę wygasa z końcem lipca, natomiast z początkiem sierpnia zacznie się kapitalny remont. Poprzednia umowa podpisana była na 3 lata, jednak jeśli Rada wyrazi zgodę aby przedłużyć ją o 3 miesiące, to prace będą kończone i zarazem będzie można ogłosić przetarg na wynajem tych lokali. Wiceburmistrz poinformował też, że podczas remontu zostanie utworzone osobne wejście do przychodni lekarza rodzinnego znajdujące się na tyłach budynku.
Po wyczerpaniu dyskusji, Przewodnicząca Komisji Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali na okres do 3 miesięcy.
Wynik głosowania: „za” - 6 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Hempowicz poprosiła pana Karola Majewskiego, kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o zrelacjonowanie działalności ośrodka.
Pan Karol Majewski poinformował, że 7 lipca miał miejsce pożar budynku, właścicielka lokalu przebywa obecnie u syna, a dwie osoby, które wynajmowały tam pokój, zostały umieszczone w hotelu. Pan Karol Majewski dodał też, że spalony budynek najprawdopodobniej nadaje się już tylko do rozbiórki.
Ponadto kierownik poinformował o wyjeździe na letni obóz dzieci z rodzin objętych profilaktyką alkoholową.
Następnie dyskutowano nad wydatkami ośrodka, pan Majewski oznajmił, że placówka jest na pograniczu 50% wykorzystania funduszu ponieważ dwie osoby zmarły a następne dwie zostały umieszczone w domu opieki w Lisówkach, który podwyższył stawkę i pobiera opłatę w wysokości 4200 zł miesięcznie za osobę.
W dalszej części posiedzenia, Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz przedstawiła dwa wnioski, które wpłynęły z OSP, pierwszy dotyczący dofinansowania na sprzęt w wysokości 5200zł, drugi dotyczący szkolenia z pierwszej pomocy.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że na ten temat dyskutowano już na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, gdzie wnioski te również zostały przedstawione i Komisja wyraziła się negatywnie.
Radni podjęli dyskusję nad możliwością przeznaczenia środków na OSP, ustalono, że wiązałoby się to np. z uszczupleniem środków przeznaczonych na leczenie zdrowotne.
Pani Izabela Bałazy zastępca Naczelnika OSP poinformowała, że działają już od 2 lat i chcieliby posiadać jak największą wiedzę dotycząca skutecznego działania na korzyść poszkodowanych.
Wiceburmistrz zwrócił uwagę, że w przypadku wystąpienia np. dużych opadów, co miało miejsce niedawno, Burmistrz poprosił OSP o pomoc, jednak w związku z brakiem dyspozycji z komendy w Poznaniu, oddział osp w Puszczykowie nie mógł włączyć się w akcję.
Po dalszej dyskusji, Przewodnicząca Komisji poinformował, że radni są za dwustronną współpracą, zaproponowała też, aby wrócić do tematu dofinansowania w późniejszym terminie, po rozeznaniu się w sytuacji budżetu.
Przez aklamację, radni zgodzili się z propozycją Przewodniczącej Komisji.
Kolejnym tematem omawianym na posiedzeniu Komisji była kwestia zagospodarowania terenu przy ulicy Poznańskiej pomiędzy komisariatem policji a apteką.
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że zgłosił się przedstawiciel firmy, który chciałby zainwestować w utworzenie tam targowiska.
Radny Andrzej Dettloff zwrócił uwagę na mogący powstać problem z komunikacją w przypadku dowożenia towaru i ewentualnymi klientami.
Głos zabrała mieszkanka Pani Durczewska, która wyraziła opinię, że takie targowisko jest potrzebne w mieście.
Następnie Przewodnicząca Komisji Małgorzata Hempowicz poprosiła o zrelacjonowanie sytuacji zasiedlania budynku komunalnego w Niwce.
Pan Remigiusz Motycki odpowiedział, że część mieszkań jest już rozdzielona, ale nie zamieszkana.
Następnie pan Durczewski poruszył temat ruchu rowerzystów na chodnikach. Podczas dyskusji komendant straży Dariusz Borowski wyjaśnił, że osoby poruszające się rowerem po ul. Poznańskiej będą karane mandatami w związku z możliwością korzystania ze ścieżki rowerowej.
Radny Andrzej Dettloff poinformował, że przy szpitalu zlikwidowano bariery dla osób niepełnosprawnych. Wiceburmistrz dodał, że miasto wywiązało się z umowy przenosząc przystanek autobusowy i oświetlenie, natomiast zagospodarowanie parkingu leży po stronie szpitala.
Następnie radna Bogumiła Dolska poruszyła temat równani ulic i unoszącego się pyłu.
Wiceburmistrz wyjaśnił, że równania odbywają się także w związku z takimi prośbami mieszkańców, którzy skarżą się na możliwość uszkodzenia pojazdu.
 
Po wyczerpaniu tematów, o godz. 19.55 Przewodnicząca Komisji Małgorzata Hempowicz zamknęła posiedzeniu.

Protokół nr 4/13z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych,które odbyło się dnia 20 czerwca 2013 r.w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 4/13
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych,
które odbyło się dnia 20 czerwca 2013 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.4.4.13
Godzina rozpoczęcia: 17:40
Godzina zakończenia: 19.30
 
Komisja w składzie:
 
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Hempowicz
Zastępca przewodniczącej: Elżbieta Czarnecka - nieobecna
Członkowie:
Andrzej Dettloff
Bogumiła Dolska
Kinga Górna-Krzeszowiak - nieobecna
Tomasz Potocki
Maciej Stelmachowski
 
Protokolant: Katarzyna Szykulska
 
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Tematy:
 
1.    Zapoznanie z aktualnym stanem prac Związku Międzygminnego "SELEKT" dot. wdrożenia z dniem 1 lipca br. znowelizowanej ustawy o gospodarce odpadami (w szczególności w zakresie dot. Puszczykowa).
2.    Bezpieczeństwo i porządek w Mieście - dyskusja z udziałem m.in. komendanta Straży Miejskiej nt. bieżących problemów w Mieście.
3.    Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok - podsumowanie.
4.    Sprawy bieżące
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Hempowicz otworzyła posiedzenie Komisji powitała gości i radnych.
 
Ad 1. Zapoznanie z aktualnym stanem prac Związku Międzygminnego "SELEKT" dot. wdrożenia z dniem 1 lipca br. znowelizowanej ustawy o gospodarce odpadami (w szczególności w zakresie dot. Puszczykowa).
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił informacje związane z przetargiem na obsługę miasta w związku z nowelizacją ustawy o gospodarce odpadami. Wiceburmistrz wyjaśnił, że najlepsze oferty złożyły firmy Alkom oraz Eko-Rondo, jednak szczegółowe badanie wykazało, że oferta firmy Alkom jest zbyt niska odnośnie ceny, przez co nie spełnia wymaganych warunków, ponadto firma podała nieprawdziwe informacje odnośnie liczby obsługiwanych wcześniej podmiotów. W związku z powyższym teren Puszczykowa byłby obsługiwany przez Eko-Rondo, które zajęło drugą pozycję w przetargu, ale firma Alkom ma 10 dni na odwołanie i jeśli z nim wystąpi, to SELEKT będzie musiał rozstrzygnąć skargę.
 
Ponadto Komisja dyskutowała na temat odwołania firmy oraz ulg dla mieszkańców. Jak wyjaśnił Burmistrz Andrzej Balcerek, ulgi są przewidziane dla rodzin wielodzietnych (przy czwartym dziecku).
 
Ad 2. Bezpieczeństwo i porządek w Mieście - dyskusja z udziałem m.in. komendanta Straży Miejskiej nt. bieżących problemów w Mieście.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Hempowicz zapytała o możliwość zakupu nowego samochodu dla straży miejskiej i sytuację związaną z masztami fotoradarowymi.
 
Jak wyjaśnił komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski, w związku z nowelizacją ustawy, każdy fotoradar musi być zamontowany na stałe, musi być przypisany do konkretnego miejsca. Komendant dodał, że istniejące maszty mogą być wykorzystywane przez 3 lata, następnie należy zdecydować, które usunąć, wskazał jednak, że zgodnie z audytem, najpotrzebniejsze maszty znajdują się przy ulicach Wysokiej, Nadwarciańskiej oraz Cyryla Ratajskiego, jednak na dziś miasto dysponuje tylko dwoma urządzeniami rejestrującymi.
 
Podczas dyskusji radni ustalili, że według Komisji korzystne byłoby posiadanie jednego fotoradaru mobilnego i dwóch na masztach tj. przy ul. Nadwarciańskiej i przy ul. Wysokiej. 
 
Omówiony został też problem sprawności kamer monitoringu zarówno na rynku, jak i przy rondzie, oraz zabezpieczenia Dni Puszczykowa.
 
Ad 3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok - podsumowanie.
Przewodnicząca Komisji przypomniała, że Rada formalnie od kwietnia zapoznaje się ze sprawozdaniem z wykonaniem budżetu i zapytała, czy radni mają jakieś uwagi.
 
Wobec braku uwag, uznano, przez aklamację, wyrażono pozytywną opinię na temat sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok.
 
Ad 4. Sprawy bieżące
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że pojawiły się głosy o zamknięciu działalności ośrodka zdrowia przy ul. Poznańskiej z końcem lipca.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że z dniem dzisiejszym ogłoszono przetarg, do dnia 5 lipca zostanie wybrany wykonawca inwestycji a następnie zostanie ustalony harmonogram prac, tak aby odbywały się one bez przerwy.
 
Głos zabrał też pan Andrzej Berezowski, który zwrócił uwagę na utrudnienia dla osób poruszających się na rowerach m.in. wysokie krawężniki przy wylotach bocznych dróg, wstające gałęzie i karanie przez strażników w przypadku jazdy ulicą, a nie ścieżką rowerową przy ul. Poznańskiej.
 
Komendant Dariusz Borowski przeprosił pana Berezowskiego za zachowanie jednego ze strażników, obiecał też przeprowadzić z nim rozmowę.
 
Głos zabrał też pan Frankowski, który zapytał o możliwość zlikwidowania progów spowalniających na ulicach bądź ich zniżenie, zwrócił też uwagę, że w mieście brakuje  przejść dla pieszych, ławek oraz koszy na śmieci. 
 
Przewodnicząca Komisji poinformowała pana Frankowskiego, że jego wnioski będą wzięte pod uwagę i w miarę możliwości finansowych oraz przepisów zostaną realizowane.
 
Po wyczerpaniu tematów, o godz. 19.30 Przewodnicząca Komisji Małgorzata Hempowicz zakończyła posiedzenie.
 

Protokół nr 3/2013z posiedzenia Komisji Spraw Społecznychktóre odbyło się w dniu 18 kwietnia 2013 r.w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B

Protokół nr 3/2013
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2013 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B
OB.0012.4.3.13
 
Godz. Rozpoczęcia: 17.30
Godz. Zakończenia: 19.20
 
 
Tematy:
 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2012 roku.
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Straży Miejskiej w 2012 roku.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały ws.:
            - powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych,
            - Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Puszczykowa.
 1. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz otworzyła posiedzenie Komisji powitała gości i radnych oraz stwierdziła quorum (nieobecna radna Elżbieta Czarnecka).
 
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Hempowicz oddała głos pani Joannie Hybiak, która przedstawiła problem uciążliwości brzóz, które rosną na posesji jej sąsiada 15 cm od granicy płotu i poprosiła o pomoc w sprawie ich wycięcia.
 
Pani Janina Kozeńska wyjaśniła, że bez wniosku właściciela, urząd nie może sam podjąć wycinki, jeśli jednak udałoby się wykazać zagrożenie, można skierować z powództwa cywilnego, ale jest to niewygodna i kosztowna droga. Ponadto pani Kozeńska dodała, że urząd może podjąć próbę i napisać do sąsiada, że jeśli powziąłby zamiar wycinki drzew, to burmistrz wyda zgodę.
 
Ad 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Straży Miejskiej w 2012 roku.
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Hempowicz poruszyła problem wysokich kosztów napraw samochodu straży miejskiej.
 
Komendant Dariusz Borowski wyjaśnił, że samochód jest mocno eksploatowany, wysokie są też koszty serwisowania.
 
Dyskutowano także na temat masztów fotoradarowch. Komendant Dariusz Borowski wyjaśnił, że projekt będzie zaakceptowany do końca kwietnia, będzie też trzeba zadecydować o likwidacji pięciu masztów.
Poruszono też temat problemów komunikacyjnych przy szkołach, podwożąc dzieci, rodzice nie przestrzegają przepisów i zasad bezpieczeństwa.  
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że tylko policja może reagować i nakładać mandaty.
 
Komendant Dariusz Borowski dodał, że co drugi dzień straż jest pod obiema szkołami i podejmuje interwencje.
 
 
Ad 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2012 roku.
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Kierownik MOPS pan Karol Majewski omówił sprawozdanie, zwrócił szczególną uwagę na rosnące koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej (podniesiono stawki z 4200 zł do 4800 zł za osobę na miesiąc). Pan Majewski wyjaśnił też, że nie można umieszczać podopiecznych w prywatnych domach opieki, ponieważ nie można podpisywać umów cywilnych, ponadto w przypadku nagłego zamknięcia takiego domu, nie byłoby gdzie umieścić podopiecznych.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwał:
- Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Puszczykowa.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz oddała głos pani Janinie Kozeńskiej, która podsumowała, że dyskusja już się odbyła, ale chciała dodać, że może uda się zarządzeniem uregulować sprawę spalania liści na posesjach.
 
Wobec braku głosów, przewodnicząca Komisji Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały.
Wynik głosowania: "za" - 6 głosów. Jednogłośnie.
 
- Projekt uchwały w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Hempowicz wyjaśniła, że członkowie komisji zostaną wybrani podczas sesji, uchwałą dotyczy przyznania wyróżnienia ks. Kardynałowi Marianowi Jaworskiemu.
 
Wobec braku głosów, przewodnicząca Komisji Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały.
Wynik głosowania: "za" - 6 głosów. Jednogłośnie.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Hempowicz poinformowała o wniosku Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa w sprawie nadania skwerowi imienia Władysława Tomaszewskigo.
 
Po zapoznaniu się z szczegółami, członkowie Komisji zaopiniowali wniosek Stowarzyszenia pozytywnie.
 
Na prośbę przewodniczącej Komisji, wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił też bieżące informacje odnośnie tematu odbioru śmieci a także postępów prac w budynku komunalnym na Niwce.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Hempowicz o godzinie 19.20 zakończyła posiedzenie Komisji.

Projekt protokołu nr 2/2013 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 14 marca 2013 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek

Protokół nr 2/2013
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
które odbyło się w dniu 14 marca 2013 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B
 
OB.0012.4.2.13
 
Godz. rozpoczęcia: 17.30
Godz. zakończenia: 19.15
 
Tematy:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2013,
- regulaminu utrzymania czystości i porządku w Mieście.
 1. Zapoznanie się z wynikami konkursu na dotacje dla organizacji pozarządowych.
 2. Sprawy bieżące (m.in. porządek i bezpieczeństwo w Mieście).
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz rozpoczęła posiedzenie Komisji Spraw Społecznych(stwierdzono nieobecność dwóch radnych, Andrzeja Dettloffa oraz Tomasza Potockiego, obecnych 5 radnych).
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opieki nad zwierzętami.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2013.
Pani Janina Kozeńska wyjaśniła, że przyjęcie uchwały jest wymagane ustawą, uchwała wcześniej była opiniowana przez fundację zajmującą się zwierzętami działającą w przytulisku w Łęczycy, a także przez lekarza weterynarii i koło łowieckie.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował także o postępach budowy schroniska przez związek międzygminny.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Hempowicz zapytała również o program sterylizacji i kastracji, ponieważ do czasu wybudowania schroniska nie przewiduje się takich działań.
Pani Janina Kozeńska oznajmiła, że lekarz weterynarii nie podważył tego.
Wobec braku dalszych głosów, Przewodnicząca Komisji Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały.
Wynik głosowania: „za” - 5 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0. Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie.
 
Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Mieście.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Hempowicz poinformowała, że projekt uchwały nie będzie podlegał głosowaniu ponieważ nie będzie omawiany na sesji ze względu na niepełne opiniowanie.
Pani Janina Kozeńska poinformowała, że nie są przewidywane istotne zmiany, ponieważ z doświadczenia innych gmin wynika, że wojewoda odrzuca zmiany zapisane ponad punktem 4.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Hempowicz podjęła dyskusję na temat usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy, sposobów egzekwowania sprzątania przez mieszkańców oraz tego jak ich do tego zachęcić.
Pani Janina Kozeńska wyjaśniła, że można uwzględnić zapisy w uchwale, ale wojewoda może je uchylić.
 
Ad 2. Zapoznanie się z wynikami konkursu na dotacje dla organizacji pozarządowych
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Hempowicz poprosiła Panią Katarzynę Nowak o przedstawienie wyników konkursu dla organizacji pozarządowych.
Pani Katarzyna Nowak omówiła kryteria przyznawania dotacji, przedstawiła też wyniki konkursu i sposób podziału dotacji, a także odpowiedziała na pytania radnych.
 
Ad 3. Sprawy bieżące (m.in. porządek i bezpieczeństwo w Mieście).
Na początku poruszono sprawę Pana Krzysztofa Paszkowskiego, mieszkańca miasta, który w korespondencji z Urzędem zwracał uwagę na źle odśnieżone chodniki w mieście, dziury na przejściu dla pieszych przy torach kolejowych czy niewykaszanie trawy wzdłuż chodników co uniemożliwia przejście. Pan Paszkowski twierdził też, że nie uzyskał żadnej odpowiedzi z Urzędu Miasta.
Burmistrz Miasta Andrzej Balcerek poinformował, że na większość uwag była odpowiedź, jeśli chodzi o problem z przejściem dla pieszych przy przejeździe, to w tym wypadku miasto nie może nic zrobić, ponieważ teren należy do PKP. Natomiast sprawa zaśnieżonych wtórnie chodników jest trudna, ponieważ samochody, które jeżdżąc z nadmierną prędkością ponownie je zasypują, jednak firma która zajmuje się odśnieżaniem poinformowała, że w takiej sytuacji odśnieżarka jest cofana, aby oczyścić chodnik.
Głos w tej sprawie zabrał również Komendant Straży Miejskiej tłumacząc, że w wielu przypadkach chodniki odśnieżane są w godzinach popołudniowych gdy mieszkańcy posesji wracają z pracy.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Hempowicz zabrała głos w sprawie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, które znajdują się przy sklepie Biedronka i zapytała, czy miejsca te są komfortowe, czy nie należy ich zmienić oraz czy oznakowanie jest odpowiednie.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że miasto zakupiło już nowe znaki i gdy tylko będzie dogodna pogoda zostaną one zmienione.
Największym problemem tego miejsca zgłoszonym przez komendanta straży miejskiej są kierowcy, którzy stawiają na parkingu swoje auta w poprzek, co może prowadzić do licznych stłuczek czy zarysowań samochodu.
Pan Krzysztof Paszkowski poruszył też sprawę zachodniej części ul. 3-go Maja gdzie jest podwójna linia ciągła i pionowy zakaz wyprzedzania, jednak każdy, kto tam jedzie łamie przepisy np. by ominąć rowerzystę.
Komendant Straży Miejskiej wyjaśnił, że to właśnie na wniosek mieszkańców została tam wprowadzona podwójna linia ciągła, dodał też, że zawsze znajdzie się ktoś kto złamie przepis.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński na pytanie przewodniczącej Komisji dotyczące zbierania deklaracji na odbiór odpadów, poinformował, że codziennie przynosi je kilkadziesiąt osób i pomimo tego, że w dniu następnym mija termin, Urząd nie poprzestanie ich zbierania.
Przewodnicząca Komisji poinformowała także o inicjatywie uczniów z liceum, którzy planują na 17 maja happening dotyczący transplantologii.
 
Następnie przewodnicząca Komisji poinformowała, że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 18 kwietnia br. o godz. 17:30, oraz o godz. 19.15 zakończyła posiedzenie Komisji.

Protokół nr 1/2013 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 24 stycznia 2013 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B

Protokół nr 1/13
posiedzenia Komisji Spraw Społecznych,
które odbyło się dnia 24 stycznia 2013 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.4.1.13
 
Godzina rozpoczęcia: 17.35
Godzina zakończenia: 19.20
 
Tematy:
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 187/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
 2. Omówienie sprawozdania z działalności Komisji w 2012 roku.
 3. Przyjęcie planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2013 rok.
 4. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz otworzyła posiedzenie Komisji powitała gości i radnych (obecnych 7 radnych).
 
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 187/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz poinformowała o otrzymanym projekcie uchwały oraz piśmie Przewodniczącego Miasta Lubonia do ZM Selekt i odpowiedzi na nie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały.
 
Radny Maciej Stelmachowski zapytał czy Wiceburmistrz proponuje podjąć przedłożony projekt uchwały.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zaproponował wpisanie faktycznie obowiązujących stawek.
 
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektu uchwały, z uwzględnieniem sugestii Wiceburmistrza i wpisaniu faktycznie obowiązujących stawek.
Wynik głosowania: „za” - 7 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 2. Omówienie sprawozdania z działalności Komisji w 2012 roku.
Wobec braku uwag do sprawozdania z działalności Komisji w 2012 roku, Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz uznała, że zostało ono przyjęte (ww. sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 3. Przyjęcie planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2013 rok.
Wobec braku uwag do planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2013 rok, Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz uznała, że plan został przyjęty (plan pracy Komisji Spraw Społecznych na 2013 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Radni dyskutowali m.in. na temat:
 • decyzji SKO dot. ul. Magazynowej,
 • pisma p. Ochockiego,
 • problemie osób bezdomnych,
 • problemie dzików, wchodzących na posesje,
 • kwestii odśnieżania,
 • adaptacji budynku na Niwce na mieszkania komunalne.
O godz. 19.20 Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz zakończyła posiedzenie Komisji.