2014

Protokół nr 1/14 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 29 grudnia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 1/14
posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
które odbyło się w dniu 29 grudnia 2014 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.5.1.14
 
Godz. rozpoczęcia: 18:00
Godz. zakończenia: 19:47
 
Tematy:
 1. Wybór wiceprzewodniczącego komisji.
 2. Analiza projektu budżetu miasta na rok 2015 w zakresie zadań komisji.
 3. Omówienie projektu planu pracy komisji na rok 2015.
 4. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych; obecnych 5 radnych (chwilowa nieobecność Radnej Elżbiety Czarneckiej).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Analiza projektu budżetu miasta na rok 2015 w zakresie zadań komisji.
Skarbnik Piotr Łoździn omówił projekt budżetu miasta na rok 2015 w zakresie zadań Komisji, tj. działy:
- Pomoc społeczna,
- Gospodarka mieszkaniowa,
- Ochrona zdrowia (zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi),
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski zapowiedział, że w styczniu przedłożony zostanie projekt uchwały ws. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
Pan Karol Majewski opowiedział o działaniu świetlic socjoterapeutycznych oraz prowadzonej profilaktyce przeciwalkoholowej.  
 
O godz. 18:18 do obradujących dołączyła Radna Elżbieta Czarnecka (obecnych 6 radnych).
 
Komisja poruszyła sprawę wniosku OSP o przedłużenie umowy użyczenia terenu.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że został przygotowany projekt umowy użyczenia na 10 lat i obecnie jest opiniowany przez kancelarię prawną. Następnie trafi na pod obrady komisji.  
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski odpowiedział na pytanie dotyczące umieszczania mieszkańców w domach pomocy społecznej. Sprawa jest regulowana przez właściwą ustawę (osoby kieruje się do DPS-ów w ostateczności). Pensjonariusze mogą pokrywać do 70 proc. kosztów, natomiast pozostałą część kosztów musi uiścić gmina lub rodzina. Pan Karol Majewski dodał, że miesięczne koszty utrzymania w DPS-ach są bardzo wysokie i wynoszą np. 3400 i 3860 zł. Obecnie w DPS-ach znajduje się 16 osób z terenu Puszczykowa.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytania dotyczące zarządzania kryzysowego.  
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że zatwierdzony został zakup nowego samochodu dla Straży Miejskiej i zapytała, czy komendant przewiduje reorganizację pracy.
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski powiedział, że w ciągu 3 lat od zakupu nowego auta nie zamierza go reperować, a obecnie posiadany samochód będzie również użytkowany. Przy aktualnym stanie osobowym SM nie przewiduje się reorganizacji pracy (służby podczas weekendów odbywane są przez jednego strażnika).
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu budżetu na 2015 rok.
Wynik głosowania: „za" - 4 głosy, „przeciw" - 1 głos, „wstrzymało się" - 1 głos.
Projekt budżetu na 2015 rok został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 3. Omówienie projektu planu pracy komisji na rok 2015.
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska omówiła przygotowany przez siebie projekt planu pracy Komisji na 2015 rok.
 
Radni oraz kierownik MOPS-u zgłosili swoje propozycje do planu pracy, tj.:
- spotkanie z przedstawicielami OSP,
- zmiana członka komisji mieszkaniowej,
- spotkanie z mieszkańcami bloku przy szpitalu,
- spotkanie z rodzicami dzieci niepełnosprawnych,
- spotkanie z lekarzem rodzinnym.
 
Odnośnie tematów z projektu planu pracy Komisji, Radna Agata Wójcik poruszyła sprawę rodzin wielodzietnych, które zgłaszały, iż miasto ma im niewiele do zaoferowania.
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski powiedział, że w Puszczykowie obowiązuje Karta Dużej Rodziny (informacje o Karcie można znaleźć m.in. na stronie internetowej miasta), której jedynym kryterium jest liczba dzieci i ich wiek (wydane zostały 94 Karty).
 
Ad 1. Wybór wiceprzewodniczącego komisji.
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska poprosiła o zgłaszanie kandydatur na funkcję wiceprzewodniczącego komisji.
 
Radna Alfreda Brączkowska zgłosiła kandydaturę Radnego Tomasza Potockiego, który nie wyraził zgody na kandydowanie.
 
Radny Tomasz Potocki zgłosił kandydaturę Radnej Elżbiety Czarneckiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad kandydaturą Radnej Elżbiety Czarneckiej na funkcję wiceprzewodniczącej Komisji.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Na funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Spraw Społecznych wybrana została Radna Elżbieta Czarnecka.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Odnośnie sytuacji hotelu przy szpitalu w Puszczykowie, Radna Agata Wójcik uważa, iż niezależnie od tego czyją własnością jest hotel, należałoby zaprosić jego mieszkańców, celem zapoznania się z ich opinią w sprawie.
Radny Jan Łagoda zaproponował zorganizowanie trójstronnego spotkania z udziałem: mieszkańców hotelu, zarządcy obiektu oraz Radnych.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zapytała o stan przygotowania do zimy.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski odpowiedział, że sytuacja jest kontrolowana (m.in. monitorowane są miejsca, w których mogą przebywać bezdomni).
 
Radny Maciej Krzyżański zgłosił przypadek starszej kobiety, która na narożniku ulic: Piaskowej i Powstańców Wlkp. na jezdni zatrzymuje samochody i prosi o podwiezienie do kościoła.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski odpowiedział, że dla wspomnianej osoby został wyznaczony opiekun prawny oraz regularnie odwiedza ją pracownik socjalny.
 
Odpowiadając na pytanie Radnego Macieja Krzyżańskiego dot. konkursu na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że do końca roku konkursy zostaną rozstrzygnięte.
 
Pan Bronisław Frankowski zapytał o częstotliwość i kryteria dot. prac porządkowych na terenie miasta.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że umowa dot. sprzątania miasta jest zawsze podpisywana na początku każdego roku (kosze uliczne opróżniane są codziennie w dni powszednie, na bocznych ulicach co drugi dzień; zamiatanie ulic odbywa się 6 razy w roku; zieleń utrzymywana jest na bieżąco) a co najmniej raz do roku udrożniana jest kanalizacji.
 
Pan Bronisław Frankowski zwrócił uwagę na:
- zbyt wysokie krawężniki w niektórych miejscach przy zejściach z chodnika na boczne ulice np. przy ul. Działkowej,
- małą liczbę ławek i koszy na śmieci,
- korony drzew wchodzące w linie energetycznie,
- parkowanie aut w miejscach niedozwolonych np. w zatoce autobusowej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poprosił mieszkańca o interwencyjne zgłaszanie uwag.
 
Radna Agata Wójcik zgłosiła, że lekarz z przychodni przy ul. Poznańskiej zwrócił uwagę, że mieszkańcy lokali komunalnych parkują auta przy samym wejściu do budynku.
 
O godz. 19: 47 Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
               protokolant

Protokół nr 6/14 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się dnia 9 października 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr  6/14
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych,
które odbyło się dnia 9 października 2014 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012..4.6.14
Godzina rozpoczęcia: 17:30
Godzina zakończenia: 19:30
 
Komisja w składzie:
 
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Hempowicz
Zastępca przewodniczącej: Elżbieta Czarnecka
Członkowie:
Andrzej Dettloff
Bogumiła Dolska
Kinga Górna-Krzeszowiak
Tomasz Potocki
Maciej Stelmachowski
Protokolant: Karolina Janton-Małecka
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Tematy:
1.      Omówienie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta, dotyczącego dotacji dla organizacji pozarządowych - projekt programu na rok 2015.
2.      Budżet 2015:
-          potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Straży Miejskiej,
-          zgłoszenie wniosków radnych do budżetu.
3.      Podsumowanie pracy radnych Komisji Spraw Społecznych w kadencji 2010 - 2014.
4.      Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz otworzyła posiedzenie Komisji powitała gości i radnych.
 
 
Ad 1. Omówienie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta, dotyczącego dotacji dla organizacji pozarządowych - projekt programu na rok 2015.
 
Pani Katarzyna Nowak-Śronek omówiła ustalenia pokontrolne sformułowane przez Komisję Rewizyjną i wyjaśniła, że pośród błędów wskazano m.in. sygnowanie ofert na kopertach, niewłaściwe podsumowanie tabelki, literówki w zarządzeniach. Pani Katarzyna Nowak-Śronek dodała, że taki błąd nie decyduje o nieważności sprawozdania ponieważ zadania merytoryczne zostały wykonane prawidłowo, ponadto błędy będą skorygowane w następnych konkursach, a dodatkowo zostanie wprowadzona kontrola z referatu księgowości.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Hempowicz oznajmiła, że należy pamiętać o prawidłowym rozliczaniu, aczkolwiek najważniejsze jest, że zadania zostały wykonane a dotacje zostały przekazane na określony cel.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Hempowicz oznajmiła, że projekt uchwały jest znany od 4 lat a wszystkie punkty i założenia są te same.
 
Następnie Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie w sprawie projektu programu na rok 2015. Komisja zaopiniowała projekt jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad. 2 Budżet 2015.
 
Potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Straży Miejskiej
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski wyjaśnił, jakie są różnice w stosunku do potrzeb zgłaszanych w ubiegłym roku m.in. świadczenia rodzinne, jednak jest to kwota z budżetu centralnego, która nie obciąży budżetu gminy. Do pozostałych kosztów zalicza się opłatę za osoby przebywające w domach pomocy społecznej i dodatki mieszkaniowe, z których korzysta coraz większa ilość osób. 
 
Radny Andrzej Dettloff zapytał o ilość osób korzystających z dodatków mieszkaniowych.
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski odpowiedział, że na chwilę obecna jest to 48 rodzin.
 
Następnie wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że w prasie ukazały się artykuły informujące, że miasto płaci za mieszkania socjalne w hotelu przy ul. Kraszewskiego i wyjaśnił, że Miasto płaci dodatek mieszkaniowy i nie ważne czy osoba ma mieszkanie swoje czy nie.
 
Ponadto Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski poinformował, że na terenie Puszczykowa nie ma mieszkań socjalnych.
 
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski zwrócił się o wyrażenie zgody na zakup nowego samochodu służbowego w kwocie 70 tys. Komendant wyjaśnił, że Fiat Doblo, którym dysponują ma 6 lat i jego naprawy są kosztowne, Citroen c15 został wycofany. Drugim punktem do rozpatrzenia była rozbudowa sieci monitoringu na terenie byłego MOSiR-u, zwłaszcza na boisku.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że podpisano umowę z Inea a prace mają zostać powiązane.  Ponadto poinformował, że trwa etap składania zapotrzebowania w budżecie na rok 2015
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Hempowicz poinformowała, że wpłynął wniosek od Komisariatu Policji  w Puszczykowie z prośbą o dofinansowanie w kwocie 10 tys. na zakup dwóch zestawów komputerowych oraz kserokopiarki z przeznaczeniem do codziennej pracy. Przewodnicząca oznajmiła również, że nie jest to rola miasta aczkolwiek stało się już tradycją, że Urząd Miasta wspiera Policję z Puszczykowa. 
Komisja jednogłośnie poparła wniosek Policji.
 
Burmistrz Miasta Andrzej Balcerek zaznaczył, że słowa przewodniczącej są trafne, jednak zasięgał opinii innych gmin, w których również są komisariaty i te gminy również pomagają jednostkom znajdującym się na ich terenie.
 
Ponadto ustalono, że w nowym budżecie znajdą się środki na czipowanie psów.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że jeżeli Straż Miejska otrzymuje zgłoszenie dotyczące błąkającego się psa, musi zareagować oraz odwieźć psa do schroniska.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Hempowicz chciała uzyskać informację, czy będą środki na sfinansowanie odbioru zielonych odpadów.
 
Wiceburmistrz oznajmił, że działania te są na krawędzi prawa, ponieważ za to wszystko odpowiedzialny jest Selekt i to on miał wprowadzić odbiór bezpośredni od mieszkańców. Na chwilę obecną miasto stara się o powstanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) co spowoduje, że odbiór odpadów zielonych będzie możliwy na miejscu, bez dodatkowych kosztów.
 
Poruszano również sprawę koszy znajdujących się na terenie byłego MOSiR-u, jak ustalono zrobiono izolację zieleni, zostały nasadzone dodatkowe drzewa, niestety nie ma koszy bezszmerowych, dlatego muszą pozostać obecne. Teren jest zamykany po 21:30 i osoby wchodzące na teren po tej godzinie są tam nielegalnie.
 
Ad 3. Podsumowanie pracy radnych Komisji Spraw Społecznych w kadencji 2010 - 2014.
 
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz przeczytała podsumowanie pracy Komisji Spraw Społecznych, następnie Burmistrz Miasta Andrzej Balcerek podziękował za efekty współpracy z przewodnicząca oraz Komisją.
 
 
O godz. 19:30 Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz zakończyła posiedzenie komisji.
 

Protokół nr 5/14 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się dnia 24 lipca 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 5/14
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych,
które odbyło się dnia 24 lipca 2014 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.4.5.14
Godzina rozpoczęcia: 16:30
Godzina zakończenia: 17:50
 
Komisja w składzie:
 
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Hempowicz
Zastępca przewodniczącej: Elżbieta Czarnecka
Członkowie:
Andrzej Dettloff
Bogumiła Dolska
Kinga Górna-Krzeszowiak
Tomasz Potocki
Maciej Stelmachowski
Protokolant: Karolina Janton-Małecka
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Tematy:
1. Karta Dużej Rodziny - zapoznanie się z zasadami jej funkcjonowania.
2. Zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Puszczykowo.
3. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz otworzyła posiedzenie Komisji powitała gości i radnych.
 
Ad 1. Karta Dużej Rodziny - zapoznanie się z zasadami jej funkcjonowania.
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pan Karol Majewski poinformował, że od dnia 16 czerwca rozpoczęła się akcja karty dużej rodziny i od tego czasu przyjęto 17 wniosków. Kierownik MOPS oznajmił, że karta przysługuje rodzinom, które mają przynajmniej 3 dzieci (rodzic dostaje kartę bezterminowo natomiast dziecko do 18 roku życia).
 
Radni zasugerowali, aby wykonać baner dotyczący tego programu, tak aby informacja dotarłą do jak największej liczby mieszkańców.
 
Ad 2. Zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Puszczykowo.
 
Zebrani radni zaproponowali, aby w regulaminie zawrzeć informacje, takie jak zakaz posypywania chodników żwirem czy popiołem oraz zakaz palenia ognisk.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że problemem są przepisy prawne i po dokonaniu takich zapisów, wojewoda może odrzucić regulamin.
Ppani Janina Kozeńska pracownik referatu Ochrony i Monitoringu Środowiska zasugerowała, że można stworzyć coś na wzór dobrych praktyk.
 
Głos zabrał mieszkaniec pan Mikołaj Pietraszak-Dmowski, który oznajmił, że chciałby, aby w Puszczykowie zapanował porządek estetyczny oraz wspólna troska mieszkańców, zasugerował również, że reklamy w mieście są zbędne.
 
Burmistrz Miasta Andrzej Balcerek poinformował, że zapisy o możliwości sytuowania reklam znajdują się w planach miejscowych, a w przypadku ich naruszenia Straż Miejska poucza mieszkańców.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Hempowicz poruszyła temat pisma jednej z mieszkanek dotyczącego wybiegu dla psów.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że wybiegi takie tworzy się w miejscach, gdzie występuje ścisła zabudowa typu bloki.
 
Poruszono również temat parkowania na rynku i ustalono, że nie będzie się wprowadzać opłat dla mieszkańców.
 
O godz. 17:50 Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz zakończyła posiedzenie komisji.
 

Protokół nr 4/14 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się dnia 22 maja 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4


Protokół nr 4/14
posiedzenia Komisji Spraw Społecznych,
które odbyło się dnia 22 maja 2014 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.4.4.14
 
Godzina rozpoczęcia: 17.35
Godzina zakończenia: 20.30
 
Tematy:
 1. Przedstawienie przez projektanta p. Jerzego Mielewskiego trzech propozycji zagospodarowania placu pomiędzy apteką a komisariatem policji.
 2. Analiza ruchu drogowego i sposobu parkowania przestawiona przez p. Jana Sklorza na odcinku ul. Poznańskiej pomiędzy rondem ks. Pielatowskiego a ul. Słoneczną oraz Rynku - propozycja rozwiązań, dyskusja.
 3. Bezpieczeństwo w Mieście - spotkanie z komendantem komisariatu policji w Puszczykowie p. Konradem Domino i komendantem Straży Miejskiej p. Dariuszem Borowskim.
 4. Zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok, sprawozdaniem finansowym, informacją o stanie mienia Miasta, wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium oraz opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2013 rok,
  - udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2013 rok,
  - współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest,
  - porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 6. Sprawy bieżące (m.in. Regulamin utrzymania czystości i porządku; relacja z konferencji w Konarzewie pn. „Gmina przyjazna rodzinie").
 
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz otworzyła posiedzenie Komisji powitała gości i radnych  (obecnych 7 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Analiza ruchu drogowego i sposobu parkowania przestawiona przez p. Jana Sklorza na odcinku ul. Poznańskiej pomiędzy rondem ks. Pielatowskiego a ul. Słoneczną oraz Rynku - propozycja rozwiązań, dyskusja.
Pan Jan Sklorz za pomocą prezentacji multimedialnej przedstawił analizę ruchu drogowego i sposobu parkowania na odcinku ul. Poznańskiej pomiędzy rondem ks. Pielatowskiego a ul. Słoneczną oraz Rynku (ww. prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
W celu wymuszenia pożądanych zachowań związanych z ruchem samochodowym i parkowaniem, pan Jan Sklorz zaproponował rozważenie możliwości wprowadzenia płatnego parkowania.
 
Radni oraz mieszkańcy podjęli dyskusję nad sposobem rozwiązania problemu pakowania na Rynku oraz w jego pobliżu.
 
Ad 1. Przedstawienie przez projektanta p. Jerzego Mielewskiego trzech propozycji zagospodarowania placu pomiędzy apteką a komisariatem policji.
Projektant Jerzy Milewski przedstawił propozycje zagospodarowania placu pomiędzy apteką a komisariatem policji:
- 1 koncepcja - połączenie miejsc parkingowych z uporządkowaniem komunikacji wjazdowej; utwardzenie części terenu pod stragany; uporządkowana strefa zieleni;
- 2 koncepcja - podobna do koncepcji pierwszej, ale z większą liczbą miejsc parkingowych (17);
- 3 koncepcja - wyłącznie miejsca parkingowe (21); ruch jednokierunkowy;
- 4 koncepcja: wyłącznie miejsca parkingowe (23) z parkowaniem ukośnym.
 
Komisja i mieszkańcy podjęli dyskusję, w trakcie której pan Marek Błajecki powiedział, że aktualna liczba miejsc parkingowych jest wystarczająca i dlatego nie należy tworzyć kolejnych oraz dodał, że miejsce w centrum miasta powinno służyć wypoczynkowi i spotkaniom.
 
Komisja rozważała możliwość wprowadzenia ograniczonego parkowania na Rynku. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zauważył, że takie rozwiązanie mogłoby nie zyskać aprobaty ze strony mieszkańców Rynku.
 
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz zapowiedziała, że temat ten będzie kontynuowany na kolejnych posiedzeniach i ogłosiła kilkuminutową przerwę.
 
W trakcie przerwy spotkanie opuścił radny Andrzej Dettloff (obecnych 6 radnych).
 
Ad 6. Sprawy bieżące.
Mieszkańcy budynku komunalnego przy ul. Poznańskiej 36 wyrazili niezadowolenie z wykonania remontu mieszkań, do których zostali przeniesieni.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w inny sposób sytuację przedstawia inspektor nadzoru i dlatego zaproponował wspólne spotkanie.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz przychyliła się do pomysłu Wiceburmistrz i zasugerowała spotkanie z mieszkańcami budynku, wykonawcą, inspektorem nadzoru, radnymi i urzędnikami.
 
Ad 3. Bezpieczeństwo w Mieście - spotkanie z komendantem komisariatu policji w Puszczykowie p. Konradem Domino i komendantem Straży Miejskiej p. Dariuszem Borowskim.
Komendant komisariatu policji w Puszczykowie Konrad Domino oraz komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski wypowiedzieli się na temat bezpieczeństwa w mieście, które ich zdaniem cechuje się bardzo małą dynamiką przestępstw.
W kwestii niedawnych aktów wandalizmu, komendant Konrad Domino powiedział, że 3 osoby zostały zatrzymane a kolejne będą przesłuchiwane.
Ponadto komendant Konrad Domino zapowiedział, że ze środków pozyskanych z koncesji na sprzedaż alkoholu, przeprowadzone zostaną dodatkowe patrole policyjne w terminie od 1 czerwca do 30 września.
 
Ad 4. Zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok, sprawozdaniem finansowym, informacją o stanie mienia Miasta, wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium oraz opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok, sprawozdanie finansowe, informację o stanie mienia Miasta, wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium oraz opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 • Druk nr 320
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2013 rok.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 320 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • Druk nr 321
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2013 rok.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Projekt uchwały z druku nr 321 został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • Druk nr 318 - projekt uchwały ws. współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
Inspektor ds. ochrony środowiska Janina Kozeńska przedstawiła i omówiła ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 318 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • Druk nr 319 - projekt uchwały ws. porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Puszczykowo a Miastem Poznań, Miastem Luboń, Gminą Komorniki i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Pan Remigiusz Motycki z referatu infrastruktury i zamówień publicznych przedstawił ww. projekt uchwały.
 
Po zakończonej dyskusji, Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Puszczykowo a Miastem Poznań, Miastem Luboń, Gminą Komorniki i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 319 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 
Ad 6. Sprawy bieżące (m.in. Regulamin utrzymania czystości i porządku; relacja z konferencji w Konarzewie pn. „Gmina przyjazna rodzinie").
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz przedstawiła informacje z konferencji.
 
Kierownik MOPS Karol Majewski poinformował, że w Puszczykowie obecnie jest ok. 20 rodzin 3+, które korzystają z pomocy MOPS-u. Stwierdził także, iż tego typu program nie obejmuje np. samotnych matek z dwójką dzieci.
 
Radny Tomasz Potocki powiedział, że uczestniczył w tworzeniu regulaminu programu „Karty Dużej Rodziny" w Mosinie i zaoferował pomoc w tworzeniu podobnego programu w Puszczykowie. Radny dodał, że taki program również promuje lokalnych przedsiębiorców.  
 
Następnie Komisja dyskutowała nt. zmian w Regulamin utrzymania czystości i porządku oraz zapoznała się propozycjami zmian zgłoszonymi m.in. przez Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa.
 
 
O godz. 20.30. Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz zakończyła posiedzenie Komisji.
 

Protokół nr 3/14 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się dnia 24 kwietnia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.

 

Protokół nr 3/14

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych,

które odbyło się dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 

OB.0012.1.6.14

Godzina rozpoczęcia: 17:35

Godzina zakończenia: 19:35

 

Komisja w składzie:

 

Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Hempowicz

Zastępca przewodniczącej: Elżbieta Czarnecka

Członkowie:

Andrzej Dettloff

Bogumiła Dolska

Kinga Górna-Krzeszowiak

Tomasz Potocki

Maciej Stelmachowski

Protokolant: Karolina Janton-Małecka

Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

 

Tematy:

 1. Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych z Puszczykowa, które otrzymały największe dotacje w konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych w 2014 roku (PZERiI, Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich, Fundacja Fiedlerów).

 

 1. Informacje Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nt. bieżących problemów i działań systemu opieki społecznej w mieście.

 

 1. Dyskusja dot. zmian w istniejącym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Puszczykowa.

 

 1. Sprawy bieżące.

 

Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz otworzyła posiedzenie Komisji powitała gości i radnych.

 

Ad.1. Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych z Puszczykowa, które otrzymały największe dotacje w konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych w 2014 roku (PZERiI, Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich, Fundacja Fiedlerów).

 

Przewodnicząca Komisji poprosiła, aby jako pierwsi głos zabrali przedstawiciele organizacji PZERiI.

 

Przewodnicząca Związku pani Danuta Janaszek poinformowała, że organizowane są wyjazdy rehabilitacyjne czy kulturalne, spotkania wiosenne i jesienne a dodatkowo przygotowywane są paczki dla seniorów (170-176 szt.). Pani Janaszek poinformowała, że na corocznym spotkaniu opłatkowym dla seniorów 80+ spotkało się ponad 80 osób na 400 członków.

 

Następnie głos zabrał pan Jerzy Pelowski z Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich, który poinformował, iż z ośrodka korzysta 26 osób. Pan Pelowski poinformował, że Fundacja na chwilę obecną realizuje 5 projektów takich jak: Malta Strong, obóz sportowo-rehabilitacyjny, akademia umiejętności, smaki Polski czy W ieczór z Aniołami.

 

Anna Fiedler poinformowała, że Fundacja Fiedlerów obchodzi podwójny jubileusz, dlatego przygotowano szereg atrakcji takich jak: wystawa fotografii, warsztaty mody Etno, warsztaty literacko-artystyczne dla dzieci czy festiwal nad Wartą. Pani Anna Fiedler poinformowała, że uczestnictwo jest bezpłatne, dlatego Fundacja stara się o dofinansowania od sponsorów.

 

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Hempowicz podziękowała przedstawicielom za wypowiedzi oraz zapytała czy wszystkie dotacje są już rozliczone.

 

Katarzyna Nowak-Śronek poinformowała, że zostało 10,5 tys. aczkolwiek jest to pula na dodatkowe wydarzenia.

 

Przewodnicząca Komisji zapytała również dlaczego Festiwal Dawnych Komputerów i Gier oraz Harcerze nie dostali dofinansowania. Jak wytłumaczyła Katarzyna Nowak-Śronek pierwsi nie mieścili się w obszarze kultury natomiast harcerze musieliby poprawić ofertę.

 

Ustalono również, że zwroty wynikają ze źle wydanych środków na rzeczy, które nie były zaplanowane w budżecie.

 

 

Ad.2. Informacje Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nt. bieżących problemów i działań systemu opieki społecznej w mieście.

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy pan Karol Majewski poinformował, że z pomocy społecznej korzysta 197 rodzin. Wyjaśnił, że zasiłek pielęgnacyjny to 153 zł i korzystają z niego łącznie 54 osoby. Zmiana nastąpiła w kwestii świadczeń pielęgnacyjnych dla rodziców opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi, kwota zasiłku to 620 zł a pomoc otrzymuje 20 osób.

 

Przewodnicząca Komisji chciała się dowiedzieć czy MOPS korzysta z środków zewnętrznych oraz programów powiatu.

 

Karol Majewski poinformował, że w latach 2008-2013 realizowano w Puszczykowie projekt w stronę aktywności a na chwilę obecną wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie realizują projekt Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego". Ponadto MOPS chce zorganizować wakacje z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi.

 

Ustalono, że podczas zbiórki żywności uzbierano prawie 800 kg jedzenia co wystarczyło na ponad 100 paczek dla najbardziej potrzebujących.

 

Ad.3. Dyskusja dot. zmian w istniejącym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Puszczykowa.

 

Wiceburmistrz poinformował, że nie można ingerować w kompetencje osób prywatnych, zapisy dotyczące tego, co można robić na swoim terenie natychmiast są wyrzucane przez wojewodę. Wiceburmistrz oznajmił, że radca prawny sprawdzi czy zapisy na temat roślin wyrastających poza płot są zgodne z ustawą.

 

 

Ad.4. Sprawy bieżące.

 

Zebrani Radni poruszyli temat mieszkań znajdujących się na ul. Poznańskiej 36.

 

Wiceburmistrz wyjaśnił, że po przekazaniu mieszkań niektórzy właściciele podjęli prace polegające na demontażu płytek oraz paneli podłogowych. W związku z tym wykonawca oznajmił, że nie udzieli na te prace gwarancji.

 

Radny Tomasz Potocki przypomniał sprawę mieszkańca, który zwrócił się z prośbą aby sam wyremontować mieszkanie.

 

Wiceburmistrz oznajmił, że nie ma pewności czy mieszkańcy ul. Poznańskiej 36 sami nie po uszkadzali mieszkania podczas rozbiórki a jeśli chodzi o mieszkańca, który chce wyremontować mieszkanie samodzielnie to sytuacja jest zupełnie odmienna.

 

Przewodnicząca Komisji poruszyła temat wandalizmu w mieście, chciała również uzyskać informację czy Straż Miejska jest w stanie zmienić godziny dyżurowania, tak aby była dostępna w nocy.

 

Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski poinformował, że niestety ma za mało osób do zmian tego typu.

 

Ustalono, że na kolejne posiedzenie Komisji Spraw Społecznych należy zaprosić Komendanta Policji w Puszczykowie.

 

Zebrani Radni ustalili, że warto zrobić koncepcje terenu znajdującego się pomiędzy apteką a komisariatem policji.

 

O godz. 19:35 Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz zakończyła posiedzenie komisji.

 

Protokół nr 2/13 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się dnia 20 marca 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 2/13
posiedzenia Komisji Spraw Społecznych,
które odbyło się dnia 20 marca 2014 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.4.2.14
 
Godzina rozpoczęcia: 17.35
Godzina zakończenia: 19.20
 
Tematy:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Puszczykowa na lata 2014-2016,
- przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego „CZO - Selekt",
- przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa.
 1. Informacja nt. rozstrzygnięcia konkursu dla organizacji pozarządowych.
 2. Sprawy bieżące (informacja nt. gospodarki odpadami; sprawa ewentualnej budowy parkingu przy ul. Poznańskiej).
 
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz otworzyła posiedzenie Komisji powitała gości i radnych  (obecnych 7 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz powiedziała, że punkt 2 porządku obrad, tj. Informacja nt. rozstrzygnięcia konkursu dla organizacji pozarządowych zostanie omówiony podczas posiedzenia w kwietniu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 • Druk nr 306 - projekt uchwały ws. Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Puszczykowa na lata 2014-2016
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski omówił ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowania nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Puszczykowa na lata 2014-2016.
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 306 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • Druk nr 302 - projekt uchwały ws. przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego „CZO - Selekt"
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński omówił ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowania nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego „CZO - Selekt".
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 302 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 
Druk nr 304 - projekt uchwały ws. przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa.
Inspektor ds. ochrony środowiska Janina Kozeńska przedstawiła i omówiła ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowania nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 304 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz poinformowała, że mają zostać wprowadzone zmiany dot. wprowadzenia środków w wys. 10 tys. zł na budowę przyłącza wodociągowego oraz wewnętrznej linii zasilającej instalacji elektrycznej do działki miejskiej przy ul. Nadwarciańskiej 11. 
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że powyższy teren zamierza się przygotować pod utworzenie PSZOK-u. Odpowiadając na pytanie Przewodniczącej Małgorzaty Hempowicz, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że uda się w tym samym miejscu pogodzić lokalizację OSP oraz PSZOK.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poruszył temat nasadzeń wzdłuż ul. Moniuszki informując, że proponuje się posadzić klony czerwone o wys. 4 m, które przez rok będą pielęgnowane przez firmę, dokonującą nasadzeń.
Komisja wyraziła aprobatę dla takiego rozwiązania.
 
 
O godz. 19.17 Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz zakończyła posiedzenie Komisji.
 

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się dnia 23 stycznia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 1/14
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych,
które odbyło się dnia 23 stycznia 2014 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
OB.0012.4.1.14
Godzina rozpoczęcia: 17:35
Godzina zakończenia: 19:35
Komisja w składzie:
 
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Hempowicz
Zastępca przewodniczącej: Elżbieta Czarnecka
Członkowie:
Andrzej Dettloff
Bogumiła Dolska
Kinga Górna-Krzeszowiak
Tomasz Potocki
Maciej Stelmachowski
Protokolant: Karolina Janton-Małecka
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Tematy:
 1. Podsumowanie działalności Komisji w 2013 roku i zatwierdzenie planu pracy na rok 2014.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • planu pracy Rady Miasta na 2014 rok,
 • planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok,
 • ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego
  i wiceprzewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa,
 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Puszczykowo,
  a Gminą Komorniki w zakresie wspólnej realizacji inicjatywy LEADER w ramach
  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 • ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania
  „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”,
 • określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku
  albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
  wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
 • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
  nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na
  zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania
  finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na
  lata 2014-2020,
 • Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  na rok 2014,
 • Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 – 2016,
 • zmiany statutu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt -
  SCHRONISKO” z siedzibą w Kostrzynie.
3. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz otworzyła posiedzenie Komisji powitała gości i radnych.
Ad.1. Podsumowanie działalności Komisji w 2013 roku i zatwierdzenie planu pracy na rok 2014.
Przewodnicząca Komisji przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.
Ponadto Przewodnicząca Komisji poinformowała, że do najważniejszych zadań w 2014 roku będzie należeć PSZOK-u oraz przygotowanie karty dużej rodziny 3+. Plan pracy na 2014 rok został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.
Ad.2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
planu pracy Rady Miasta na 2014 rok
Przewodnicząca komisji Małgorzata Hempowicz zawnioskowała o zmianę terminu sesji w maju na 27, natomiast czerwcowej na 30. Obecni radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zmianę terminów.
planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok
Radni poprosili Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o informację dotycząca celowości przeprowadzania kontroli w dziale promocji.
ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz stwierdziła, że Komisja zapoznała się z regulaminem.
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Puszczykowo, a Gminą Komorniki w zakresie wspólnej realizacji inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że Wiceburmistrz Władysław Ślisiński należał do lokalnej grupy działania gminy Dopiewo. Projekt dotychczas dedykowany był dla miast poniżej 5 tys. mieszkańców, na chwilę obecną limit w projekcie został zwiększony do 20 tys. mieszkańców. Ponadto Sekretarz poinformował, że inicjatywą grupy LEADER jest odnowa obszarów wiejskich i małych miast. Środki jakie można uzyskać to około 120 zł na jednego mieszkańca.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Hempowicz oznajmiła, że pierwsze środki zostaną przyznane w 3 kwartale 2014 r., a wkład własny będzie wynosił tylko 5%.
Ponadto ustalono, że organizacje pozarządowe mogą być członkami a przystąpienie do tej inicjatywy to szansa dla aktywnych mieszkańców Puszczykowa.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poinformował, że w ostatnich latach realizowane zadania są podobne a ośrodek reaguje na nowinki. Ponadto kierownik poinformował, że na cały program Ośrodek przeznaczone ma 192 tys. z czego MOPS wykorzystuje 66 tys. (pozostała kwota rozkłada się następująco: 101 tys. świetlice socjoterapeutyczne, 25 tys. dodatkowe patrole policyjne).
Psycholog MOPS pani Maria Bobrowska poinformowała radnych, że w obu gimnazjach znajdujących się na terenie miasta zostały przeprowadzone diagnozy, które miały na celu wykazanie stopnia problemu alkoholowego oraz narkotykowego wśród młodzieży. Wyniki w obu szkołach są do siebie zbliżone a problem z nadużywaniem alkoholu jest zdecydowanie większy jest to spowodowane łatwiejszym dostępem do napojów wysokoprocentowych.
Kierownik MOPS poinformował, że na 22 niebieskie karty, 10 związanych jest z przemocą, która miała podtekst alkoholowy bądź narkotykowy.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 – 2016
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Hempowicz zasugerowała aby najpierw omówić wszystkie trzy kolejne projekty uchwał a następnie je przegłosować.
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
Kierownik MOPS poinformował, że do ubiegłego roku posiłki, dzięki ustawie, były bezpłatne, aczkolwiek w związku z jej wygaśnięciem rząd wprowadził program pod tą samą nazwą uchwalany przez Radę Ministrów. Gminy muszą jak najszybciej uchwalić uchwały oraz podnieść kryterium dochodowe. Puszczykowo od 2006 r. realizuje ten program.
Przewodnicząca Komisji pytała kierownika MOPS dlaczego przedłożone zostały 3 projekty. Jak wyjaśnił Karol Majewski aby wejść w program i otrzymać dofinansowanie należy zaopiniować wszystkie uchwały.
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
Pan Karol Majewski poinformował, iż kryterium odnosi się do świadczeń a posiłek nie jest świadczeniem pieniężnym.
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
Pan Karol Majewski poinformował iż MOPS chce podnieść kryterium dochodowe do 150% aby pojawiła się większa możliwość na uzyskanie świadczenia. Z posiłków korzystają zarówno dzieci jak dorośli, jednak niektórzy dorośli nie mogą dotrzeć do stołówki więc w tym przypadku MOPS przyznaje świadczenie pieniężne, które może być okresowe.
W międzyczasie ustalono, że w hotelu przy ul. Kraszewskiego 6 mieszka 12 osób korzystających z dodatku mieszkaniowego.
Następnie Przewodnicząca Komisji Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektów uchwał.
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
Projekt uchwały przyjęty jednogłośnie pozytywnie.
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
Projekt uchwały przyjęty jednogłośnie pozytywnie.
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
Projekt uchwały przyjęty jednogłośnie pozytywnie
zmiany statutu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt - SCHRONISKO” z siedzibą w Kostrzynie.
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że zmiany są dwie, przyjęto nową gminę Nekle a w skutek rezygnacji wykreślono Murowaną Goślinę.
Radny Andrzej Dettloff zasugerował, aby pozyskać informację na temat kiedy schronisko zostanie utworzone.
Projekt uchwały przyjęty jednogłośnie pozytywnie.
Ad.3. Sprawy bieżące.
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że stawki za wywóz odpadów oraz ich cykliczność pozostają bez zmian.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Hempowicz zasugerowała, że należy zwalczyć problem samochodów parkujących na Rynku.
Burmistrz poinformował, że została wykonana symulacja kosztów dla parkometrów.
Ponadto ustalono, że od połowy lutego mieszkańcy „Mimozy” będą mogli zmienić miejsce zamieszkania.
O godz. 19:35 Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz zakończyła posiedzenie Komisji.