Protokół nr 1/14 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 29 grudnia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 1/14
posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
które odbyło się w dniu 29 grudnia 2014 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.5.1.14
 
Godz. rozpoczęcia: 18:00
Godz. zakończenia: 19:47
 
Tematy:
  1. Wybór wiceprzewodniczącego komisji.
  2. Analiza projektu budżetu miasta na rok 2015 w zakresie zadań komisji.
  3. Omówienie projektu planu pracy komisji na rok 2015.
  4. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych; obecnych 5 radnych (chwilowa nieobecność Radnej Elżbiety Czarneckiej).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Analiza projektu budżetu miasta na rok 2015 w zakresie zadań komisji.
Skarbnik Piotr Łoździn omówił projekt budżetu miasta na rok 2015 w zakresie zadań Komisji, tj. działy:
- Pomoc społeczna,
- Gospodarka mieszkaniowa,
- Ochrona zdrowia (zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi),
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski zapowiedział, że w styczniu przedłożony zostanie projekt uchwały ws. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
Pan Karol Majewski opowiedział o działaniu świetlic socjoterapeutycznych oraz prowadzonej profilaktyce przeciwalkoholowej.  
 
O godz. 18:18 do obradujących dołączyła Radna Elżbieta Czarnecka (obecnych 6 radnych).
 
Komisja poruszyła sprawę wniosku OSP o przedłużenie umowy użyczenia terenu.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że został przygotowany projekt umowy użyczenia na 10 lat i obecnie jest opiniowany przez kancelarię prawną. Następnie trafi na pod obrady komisji.  
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski odpowiedział na pytanie dotyczące umieszczania mieszkańców w domach pomocy społecznej. Sprawa jest regulowana przez właściwą ustawę (osoby kieruje się do DPS-ów w ostateczności). Pensjonariusze mogą pokrywać do 70 proc. kosztów, natomiast pozostałą część kosztów musi uiścić gmina lub rodzina. Pan Karol Majewski dodał, że miesięczne koszty utrzymania w DPS-ach są bardzo wysokie i wynoszą np. 3400 i 3860 zł. Obecnie w DPS-ach znajduje się 16 osób z terenu Puszczykowa.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytania dotyczące zarządzania kryzysowego.  
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że zatwierdzony został zakup nowego samochodu dla Straży Miejskiej i zapytała, czy komendant przewiduje reorganizację pracy.
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski powiedział, że w ciągu 3 lat od zakupu nowego auta nie zamierza go reperować, a obecnie posiadany samochód będzie również użytkowany. Przy aktualnym stanie osobowym SM nie przewiduje się reorganizacji pracy (służby podczas weekendów odbywane są przez jednego strażnika).
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu budżetu na 2015 rok.
Wynik głosowania: „za" - 4 głosy, „przeciw" - 1 głos, „wstrzymało się" - 1 głos.
Projekt budżetu na 2015 rok został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 3. Omówienie projektu planu pracy komisji na rok 2015.
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska omówiła przygotowany przez siebie projekt planu pracy Komisji na 2015 rok.
 
Radni oraz kierownik MOPS-u zgłosili swoje propozycje do planu pracy, tj.:
- spotkanie z przedstawicielami OSP,
- zmiana członka komisji mieszkaniowej,
- spotkanie z mieszkańcami bloku przy szpitalu,
- spotkanie z rodzicami dzieci niepełnosprawnych,
- spotkanie z lekarzem rodzinnym.
 
Odnośnie tematów z projektu planu pracy Komisji, Radna Agata Wójcik poruszyła sprawę rodzin wielodzietnych, które zgłaszały, iż miasto ma im niewiele do zaoferowania.
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski powiedział, że w Puszczykowie obowiązuje Karta Dużej Rodziny (informacje o Karcie można znaleźć m.in. na stronie internetowej miasta), której jedynym kryterium jest liczba dzieci i ich wiek (wydane zostały 94 Karty).
 
Ad 1. Wybór wiceprzewodniczącego komisji.
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska poprosiła o zgłaszanie kandydatur na funkcję wiceprzewodniczącego komisji.
 
Radna Alfreda Brączkowska zgłosiła kandydaturę Radnego Tomasza Potockiego, który nie wyraził zgody na kandydowanie.
 
Radny Tomasz Potocki zgłosił kandydaturę Radnej Elżbiety Czarneckiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad kandydaturą Radnej Elżbiety Czarneckiej na funkcję wiceprzewodniczącej Komisji.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Na funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Spraw Społecznych wybrana została Radna Elżbieta Czarnecka.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Odnośnie sytuacji hotelu przy szpitalu w Puszczykowie, Radna Agata Wójcik uważa, iż niezależnie od tego czyją własnością jest hotel, należałoby zaprosić jego mieszkańców, celem zapoznania się z ich opinią w sprawie.
Radny Jan Łagoda zaproponował zorganizowanie trójstronnego spotkania z udziałem: mieszkańców hotelu, zarządcy obiektu oraz Radnych.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zapytała o stan przygotowania do zimy.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski odpowiedział, że sytuacja jest kontrolowana (m.in. monitorowane są miejsca, w których mogą przebywać bezdomni).
 
Radny Maciej Krzyżański zgłosił przypadek starszej kobiety, która na narożniku ulic: Piaskowej i Powstańców Wlkp. na jezdni zatrzymuje samochody i prosi o podwiezienie do kościoła.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski odpowiedział, że dla wspomnianej osoby został wyznaczony opiekun prawny oraz regularnie odwiedza ją pracownik socjalny.
 
Odpowiadając na pytanie Radnego Macieja Krzyżańskiego dot. konkursu na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że do końca roku konkursy zostaną rozstrzygnięte.
 
Pan Bronisław Frankowski zapytał o częstotliwość i kryteria dot. prac porządkowych na terenie miasta.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że umowa dot. sprzątania miasta jest zawsze podpisywana na początku każdego roku (kosze uliczne opróżniane są codziennie w dni powszednie, na bocznych ulicach co drugi dzień; zamiatanie ulic odbywa się 6 razy w roku; zieleń utrzymywana jest na bieżąco) a co najmniej raz do roku udrożniana jest kanalizacji.
 
Pan Bronisław Frankowski zwrócił uwagę na:
- zbyt wysokie krawężniki w niektórych miejscach przy zejściach z chodnika na boczne ulice np. przy ul. Działkowej,
- małą liczbę ławek i koszy na śmieci,
- korony drzew wchodzące w linie energetycznie,
- parkowanie aut w miejscach niedozwolonych np. w zatoce autobusowej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poprosił mieszkańca o interwencyjne zgłaszanie uwag.
 
Radna Agata Wójcik zgłosiła, że lekarz z przychodni przy ul. Poznańskiej zwrócił uwagę, że mieszkańcy lokali komunalnych parkują auta przy samym wejściu do budynku.
 
O godz. 19: 47 Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
               protokolant