Protokół nr 2/13 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się dnia 20 marca 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 2/13
posiedzenia Komisji Spraw Społecznych,
które odbyło się dnia 20 marca 2014 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.4.2.14
 
Godzina rozpoczęcia: 17.35
Godzina zakończenia: 19.20
 
Tematy:
  1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Puszczykowa na lata 2014-2016,
- przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego „CZO - Selekt",
- przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa.
  1. Informacja nt. rozstrzygnięcia konkursu dla organizacji pozarządowych.
  2. Sprawy bieżące (informacja nt. gospodarki odpadami; sprawa ewentualnej budowy parkingu przy ul. Poznańskiej).
 
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz otworzyła posiedzenie Komisji powitała gości i radnych  (obecnych 7 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz powiedziała, że punkt 2 porządku obrad, tj. Informacja nt. rozstrzygnięcia konkursu dla organizacji pozarządowych zostanie omówiony podczas posiedzenia w kwietniu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  • Druk nr 306 - projekt uchwały ws. Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Puszczykowa na lata 2014-2016
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski omówił ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowania nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Puszczykowa na lata 2014-2016.
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 306 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
  • Druk nr 302 - projekt uchwały ws. przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego „CZO - Selekt"
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński omówił ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowania nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego „CZO - Selekt".
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 302 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 
Druk nr 304 - projekt uchwały ws. przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa.
Inspektor ds. ochrony środowiska Janina Kozeńska przedstawiła i omówiła ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowania nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 304 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz poinformowała, że mają zostać wprowadzone zmiany dot. wprowadzenia środków w wys. 10 tys. zł na budowę przyłącza wodociągowego oraz wewnętrznej linii zasilającej instalacji elektrycznej do działki miejskiej przy ul. Nadwarciańskiej 11. 
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że powyższy teren zamierza się przygotować pod utworzenie PSZOK-u. Odpowiadając na pytanie Przewodniczącej Małgorzaty Hempowicz, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że uda się w tym samym miejscu pogodzić lokalizację OSP oraz PSZOK.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poruszył temat nasadzeń wzdłuż ul. Moniuszki informując, że proponuje się posadzić klony czerwone o wys. 4 m, które przez rok będą pielęgnowane przez firmę, dokonującą nasadzeń.
Komisja wyraziła aprobatę dla takiego rozwiązania.
 
 
O godz. 19.17 Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz zakończyła posiedzenie Komisji.