Protokół nr 4/14 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się dnia 22 maja 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4


Protokół nr 4/14
posiedzenia Komisji Spraw Społecznych,
które odbyło się dnia 22 maja 2014 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.4.4.14
 
Godzina rozpoczęcia: 17.35
Godzina zakończenia: 20.30
 
Tematy:
 1. Przedstawienie przez projektanta p. Jerzego Mielewskiego trzech propozycji zagospodarowania placu pomiędzy apteką a komisariatem policji.
 2. Analiza ruchu drogowego i sposobu parkowania przestawiona przez p. Jana Sklorza na odcinku ul. Poznańskiej pomiędzy rondem ks. Pielatowskiego a ul. Słoneczną oraz Rynku - propozycja rozwiązań, dyskusja.
 3. Bezpieczeństwo w Mieście - spotkanie z komendantem komisariatu policji w Puszczykowie p. Konradem Domino i komendantem Straży Miejskiej p. Dariuszem Borowskim.
 4. Zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok, sprawozdaniem finansowym, informacją o stanie mienia Miasta, wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium oraz opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2013 rok,
  - udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2013 rok,
  - współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest,
  - porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 6. Sprawy bieżące (m.in. Regulamin utrzymania czystości i porządku; relacja z konferencji w Konarzewie pn. „Gmina przyjazna rodzinie").
 
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz otworzyła posiedzenie Komisji powitała gości i radnych  (obecnych 7 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Analiza ruchu drogowego i sposobu parkowania przestawiona przez p. Jana Sklorza na odcinku ul. Poznańskiej pomiędzy rondem ks. Pielatowskiego a ul. Słoneczną oraz Rynku - propozycja rozwiązań, dyskusja.
Pan Jan Sklorz za pomocą prezentacji multimedialnej przedstawił analizę ruchu drogowego i sposobu parkowania na odcinku ul. Poznańskiej pomiędzy rondem ks. Pielatowskiego a ul. Słoneczną oraz Rynku (ww. prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
W celu wymuszenia pożądanych zachowań związanych z ruchem samochodowym i parkowaniem, pan Jan Sklorz zaproponował rozważenie możliwości wprowadzenia płatnego parkowania.
 
Radni oraz mieszkańcy podjęli dyskusję nad sposobem rozwiązania problemu pakowania na Rynku oraz w jego pobliżu.
 
Ad 1. Przedstawienie przez projektanta p. Jerzego Mielewskiego trzech propozycji zagospodarowania placu pomiędzy apteką a komisariatem policji.
Projektant Jerzy Milewski przedstawił propozycje zagospodarowania placu pomiędzy apteką a komisariatem policji:
- 1 koncepcja - połączenie miejsc parkingowych z uporządkowaniem komunikacji wjazdowej; utwardzenie części terenu pod stragany; uporządkowana strefa zieleni;
- 2 koncepcja - podobna do koncepcji pierwszej, ale z większą liczbą miejsc parkingowych (17);
- 3 koncepcja - wyłącznie miejsca parkingowe (21); ruch jednokierunkowy;
- 4 koncepcja: wyłącznie miejsca parkingowe (23) z parkowaniem ukośnym.
 
Komisja i mieszkańcy podjęli dyskusję, w trakcie której pan Marek Błajecki powiedział, że aktualna liczba miejsc parkingowych jest wystarczająca i dlatego nie należy tworzyć kolejnych oraz dodał, że miejsce w centrum miasta powinno służyć wypoczynkowi i spotkaniom.
 
Komisja rozważała możliwość wprowadzenia ograniczonego parkowania na Rynku. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zauważył, że takie rozwiązanie mogłoby nie zyskać aprobaty ze strony mieszkańców Rynku.
 
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz zapowiedziała, że temat ten będzie kontynuowany na kolejnych posiedzeniach i ogłosiła kilkuminutową przerwę.
 
W trakcie przerwy spotkanie opuścił radny Andrzej Dettloff (obecnych 6 radnych).
 
Ad 6. Sprawy bieżące.
Mieszkańcy budynku komunalnego przy ul. Poznańskiej 36 wyrazili niezadowolenie z wykonania remontu mieszkań, do których zostali przeniesieni.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w inny sposób sytuację przedstawia inspektor nadzoru i dlatego zaproponował wspólne spotkanie.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz przychyliła się do pomysłu Wiceburmistrz i zasugerowała spotkanie z mieszkańcami budynku, wykonawcą, inspektorem nadzoru, radnymi i urzędnikami.
 
Ad 3. Bezpieczeństwo w Mieście - spotkanie z komendantem komisariatu policji w Puszczykowie p. Konradem Domino i komendantem Straży Miejskiej p. Dariuszem Borowskim.
Komendant komisariatu policji w Puszczykowie Konrad Domino oraz komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski wypowiedzieli się na temat bezpieczeństwa w mieście, które ich zdaniem cechuje się bardzo małą dynamiką przestępstw.
W kwestii niedawnych aktów wandalizmu, komendant Konrad Domino powiedział, że 3 osoby zostały zatrzymane a kolejne będą przesłuchiwane.
Ponadto komendant Konrad Domino zapowiedział, że ze środków pozyskanych z koncesji na sprzedaż alkoholu, przeprowadzone zostaną dodatkowe patrole policyjne w terminie od 1 czerwca do 30 września.
 
Ad 4. Zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok, sprawozdaniem finansowym, informacją o stanie mienia Miasta, wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium oraz opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok, sprawozdanie finansowe, informację o stanie mienia Miasta, wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium oraz opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 • Druk nr 320
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2013 rok.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 320 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • Druk nr 321
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2013 rok.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Projekt uchwały z druku nr 321 został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • Druk nr 318 - projekt uchwały ws. współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
Inspektor ds. ochrony środowiska Janina Kozeńska przedstawiła i omówiła ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 318 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • Druk nr 319 - projekt uchwały ws. porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Puszczykowo a Miastem Poznań, Miastem Luboń, Gminą Komorniki i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Pan Remigiusz Motycki z referatu infrastruktury i zamówień publicznych przedstawił ww. projekt uchwały.
 
Po zakończonej dyskusji, Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Puszczykowo a Miastem Poznań, Miastem Luboń, Gminą Komorniki i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 319 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 
Ad 6. Sprawy bieżące (m.in. Regulamin utrzymania czystości i porządku; relacja z konferencji w Konarzewie pn. „Gmina przyjazna rodzinie").
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz przedstawiła informacje z konferencji.
 
Kierownik MOPS Karol Majewski poinformował, że w Puszczykowie obecnie jest ok. 20 rodzin 3+, które korzystają z pomocy MOPS-u. Stwierdził także, iż tego typu program nie obejmuje np. samotnych matek z dwójką dzieci.
 
Radny Tomasz Potocki powiedział, że uczestniczył w tworzeniu regulaminu programu „Karty Dużej Rodziny" w Mosinie i zaoferował pomoc w tworzeniu podobnego programu w Puszczykowie. Radny dodał, że taki program również promuje lokalnych przedsiębiorców.  
 
Następnie Komisja dyskutowała nt. zmian w Regulamin utrzymania czystości i porządku oraz zapoznała się propozycjami zmian zgłoszonymi m.in. przez Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa.
 
 
O godz. 20.30. Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz zakończyła posiedzenie Komisji.