Protokół nr 5/14 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się dnia 24 lipca 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 5/14
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych,
które odbyło się dnia 24 lipca 2014 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.4.5.14
Godzina rozpoczęcia: 16:30
Godzina zakończenia: 17:50
 
Komisja w składzie:
 
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Hempowicz
Zastępca przewodniczącej: Elżbieta Czarnecka
Członkowie:
Andrzej Dettloff
Bogumiła Dolska
Kinga Górna-Krzeszowiak
Tomasz Potocki
Maciej Stelmachowski
Protokolant: Karolina Janton-Małecka
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Tematy:
1. Karta Dużej Rodziny - zapoznanie się z zasadami jej funkcjonowania.
2. Zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Puszczykowo.
3. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz otworzyła posiedzenie Komisji powitała gości i radnych.
 
Ad 1. Karta Dużej Rodziny - zapoznanie się z zasadami jej funkcjonowania.
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pan Karol Majewski poinformował, że od dnia 16 czerwca rozpoczęła się akcja karty dużej rodziny i od tego czasu przyjęto 17 wniosków. Kierownik MOPS oznajmił, że karta przysługuje rodzinom, które mają przynajmniej 3 dzieci (rodzic dostaje kartę bezterminowo natomiast dziecko do 18 roku życia).
 
Radni zasugerowali, aby wykonać baner dotyczący tego programu, tak aby informacja dotarłą do jak największej liczby mieszkańców.
 
Ad 2. Zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Puszczykowo.
 
Zebrani radni zaproponowali, aby w regulaminie zawrzeć informacje, takie jak zakaz posypywania chodników żwirem czy popiołem oraz zakaz palenia ognisk.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że problemem są przepisy prawne i po dokonaniu takich zapisów, wojewoda może odrzucić regulamin.
Ppani Janina Kozeńska pracownik referatu Ochrony i Monitoringu Środowiska zasugerowała, że można stworzyć coś na wzór dobrych praktyk.
 
Głos zabrał mieszkaniec pan Mikołaj Pietraszak-Dmowski, który oznajmił, że chciałby, aby w Puszczykowie zapanował porządek estetyczny oraz wspólna troska mieszkańców, zasugerował również, że reklamy w mieście są zbędne.
 
Burmistrz Miasta Andrzej Balcerek poinformował, że zapisy o możliwości sytuowania reklam znajdują się w planach miejscowych, a w przypadku ich naruszenia Straż Miejska poucza mieszkańców.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Hempowicz poruszyła temat pisma jednej z mieszkanek dotyczącego wybiegu dla psów.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że wybiegi takie tworzy się w miejscach, gdzie występuje ścisła zabudowa typu bloki.
 
Poruszono również temat parkowania na rynku i ustalono, że nie będzie się wprowadzać opłat dla mieszkańców.
 
O godz. 17:50 Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz zakończyła posiedzenie komisji.