Protokół nr 6/14 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się dnia 9 października 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr  6/14
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych,
które odbyło się dnia 9 października 2014 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012..4.6.14
Godzina rozpoczęcia: 17:30
Godzina zakończenia: 19:30
 
Komisja w składzie:
 
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Hempowicz
Zastępca przewodniczącej: Elżbieta Czarnecka
Członkowie:
Andrzej Dettloff
Bogumiła Dolska
Kinga Górna-Krzeszowiak
Tomasz Potocki
Maciej Stelmachowski
Protokolant: Karolina Janton-Małecka
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Tematy:
1.      Omówienie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta, dotyczącego dotacji dla organizacji pozarządowych - projekt programu na rok 2015.
2.      Budżet 2015:
-          potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Straży Miejskiej,
-          zgłoszenie wniosków radnych do budżetu.
3.      Podsumowanie pracy radnych Komisji Spraw Społecznych w kadencji 2010 - 2014.
4.      Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz otworzyła posiedzenie Komisji powitała gości i radnych.
 
 
Ad 1. Omówienie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta, dotyczącego dotacji dla organizacji pozarządowych - projekt programu na rok 2015.
 
Pani Katarzyna Nowak-Śronek omówiła ustalenia pokontrolne sformułowane przez Komisję Rewizyjną i wyjaśniła, że pośród błędów wskazano m.in. sygnowanie ofert na kopertach, niewłaściwe podsumowanie tabelki, literówki w zarządzeniach. Pani Katarzyna Nowak-Śronek dodała, że taki błąd nie decyduje o nieważności sprawozdania ponieważ zadania merytoryczne zostały wykonane prawidłowo, ponadto błędy będą skorygowane w następnych konkursach, a dodatkowo zostanie wprowadzona kontrola z referatu księgowości.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Hempowicz oznajmiła, że należy pamiętać o prawidłowym rozliczaniu, aczkolwiek najważniejsze jest, że zadania zostały wykonane a dotacje zostały przekazane na określony cel.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Hempowicz oznajmiła, że projekt uchwały jest znany od 4 lat a wszystkie punkty i założenia są te same.
 
Następnie Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie w sprawie projektu programu na rok 2015. Komisja zaopiniowała projekt jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad. 2 Budżet 2015.
 
Potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Straży Miejskiej
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski wyjaśnił, jakie są różnice w stosunku do potrzeb zgłaszanych w ubiegłym roku m.in. świadczenia rodzinne, jednak jest to kwota z budżetu centralnego, która nie obciąży budżetu gminy. Do pozostałych kosztów zalicza się opłatę za osoby przebywające w domach pomocy społecznej i dodatki mieszkaniowe, z których korzysta coraz większa ilość osób. 
 
Radny Andrzej Dettloff zapytał o ilość osób korzystających z dodatków mieszkaniowych.
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski odpowiedział, że na chwilę obecna jest to 48 rodzin.
 
Następnie wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że w prasie ukazały się artykuły informujące, że miasto płaci za mieszkania socjalne w hotelu przy ul. Kraszewskiego i wyjaśnił, że Miasto płaci dodatek mieszkaniowy i nie ważne czy osoba ma mieszkanie swoje czy nie.
 
Ponadto Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski poinformował, że na terenie Puszczykowa nie ma mieszkań socjalnych.
 
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski zwrócił się o wyrażenie zgody na zakup nowego samochodu służbowego w kwocie 70 tys. Komendant wyjaśnił, że Fiat Doblo, którym dysponują ma 6 lat i jego naprawy są kosztowne, Citroen c15 został wycofany. Drugim punktem do rozpatrzenia była rozbudowa sieci monitoringu na terenie byłego MOSiR-u, zwłaszcza na boisku.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że podpisano umowę z Inea a prace mają zostać powiązane.  Ponadto poinformował, że trwa etap składania zapotrzebowania w budżecie na rok 2015
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Hempowicz poinformowała, że wpłynął wniosek od Komisariatu Policji  w Puszczykowie z prośbą o dofinansowanie w kwocie 10 tys. na zakup dwóch zestawów komputerowych oraz kserokopiarki z przeznaczeniem do codziennej pracy. Przewodnicząca oznajmiła również, że nie jest to rola miasta aczkolwiek stało się już tradycją, że Urząd Miasta wspiera Policję z Puszczykowa. 
Komisja jednogłośnie poparła wniosek Policji.
 
Burmistrz Miasta Andrzej Balcerek zaznaczył, że słowa przewodniczącej są trafne, jednak zasięgał opinii innych gmin, w których również są komisariaty i te gminy również pomagają jednostkom znajdującym się na ich terenie.
 
Ponadto ustalono, że w nowym budżecie znajdą się środki na czipowanie psów.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że jeżeli Straż Miejska otrzymuje zgłoszenie dotyczące błąkającego się psa, musi zareagować oraz odwieźć psa do schroniska.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Hempowicz chciała uzyskać informację, czy będą środki na sfinansowanie odbioru zielonych odpadów.
 
Wiceburmistrz oznajmił, że działania te są na krawędzi prawa, ponieważ za to wszystko odpowiedzialny jest Selekt i to on miał wprowadzić odbiór bezpośredni od mieszkańców. Na chwilę obecną miasto stara się o powstanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) co spowoduje, że odbiór odpadów zielonych będzie możliwy na miejscu, bez dodatkowych kosztów.
 
Poruszano również sprawę koszy znajdujących się na terenie byłego MOSiR-u, jak ustalono zrobiono izolację zieleni, zostały nasadzone dodatkowe drzewa, niestety nie ma koszy bezszmerowych, dlatego muszą pozostać obecne. Teren jest zamykany po 21:30 i osoby wchodzące na teren po tej godzinie są tam nielegalnie.
 
Ad 3. Podsumowanie pracy radnych Komisji Spraw Społecznych w kadencji 2010 - 2014.
 
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz przeczytała podsumowanie pracy Komisji Spraw Społecznych, następnie Burmistrz Miasta Andrzej Balcerek podziękował za efekty współpracy z przewodnicząca oraz Komisją.
 
 
O godz. 19:30 Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz zakończyła posiedzenie komisji.