2015

Protokół nr 7/2015 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 19 listopada 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 7/2015
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych,
które odbyło się w dniu 19 listopada 2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.5.7.15
 
Godz. rozpoczęcia: 17:36
Godz. zakończenia: 19:40
 
Tematy:
1. Przedstawienie i omówienie projektu budżetu Miasta na rok 2016.
2. Informacja dotycząca działalności służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Miasta w związku z nadchodzącą zimą:
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - bezdomność,
 • Straż Miejska,
 • Straż Pożarna (OSP).
3. Informacja na temat nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych (obecnych 5 radnych; usprawiedliwiona nieobecność radnej Agaty Wójcik).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przedstawienie i omówienie projektu budżetu Miasta na rok 2016.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił i omówił projekt budżetu Miasta na rok 2016, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy planowany dochód Miasta uwzględnia prawdopodobne zmiany legislacyjne dotyczące między innymi podatku dochodowego od osób fizycznych.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że stawka podatku dochodowego od osób fizycznych ustalana jest przez Ministra Finansów. Jeżeli wejdą w życie zmiany dotyczące tego podatku, to prawdopodobnie w roku 2017.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy w przypadku wprowadzenia świadczeń w wysokości 500 zł na dziecko miesięcznie, zwrot pieniędzy nastąpi z budżetu państwa.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że świadczenia te będą finansowane z budżetu państwa.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że opis zawarty w wydatkach majątkowych na budowę hali widowiskowo-sportowej nie został ujęty w odpowiedni sposób, ponieważ nie wyraża głównego celu budowy, którym jest zapewnienie sali gimnastycznej dla dwóch szkół.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że opis można uzupełnić.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy nie nastąpiła pomyłka pisarska, ponieważ w planach wydatków majątkowych budowa oświetlenia ulicznego wynosi 350 tys. zł, natomiast w wykazie inwestycji wymieniona jest kwota 50 tys. zł.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że nastąpiła pomyłka pisarska, ponieważ kwota wynosi 350 tys. zł, co zostanie poprawione.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że organizacja imprez, które były przez Miasto współfinansowane w poprzednich latach, była umieszczana w dziale kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że zostały one umieszczone w innym dziale.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy Miasto będzie płaciło mniejsze „janosikowe", na co otrzymała odpowiedź od Skarbnika Piotra Łoździna, że tak.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, dlaczego zwiększono środki pieniężne na pomoc społeczną.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że wynika to z dotacji z budżetu państwa oraz z wyższych świadczeń.
 
Pan Karol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, powiedział, że obawia się wprowadzenia zmian legislacyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych, ponieważ w Puszczykowie jest około 200 rodzin korzystających z tych świadczeń.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, dlaczego obniżono środki pieniężne na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków do kwoty 30 tys. zł.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że do Urzędu wpłynęły dwa wnioski, przez co wysokość pieniędzy przeznaczonych na ten cel jest mniejsza.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, dlaczego zwiększono środki pieniężne dla Centrum Animacji Sportu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że Centrum Animacji Sportu zwiększono środki pieniężne na opłaty za trwały zarząd, który został ustanowiony w bieżącym roku.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy wszystkie wnioski zostały uwzględnione w projekcie budżetu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że w większości nie zostały one uwzględnione, ponieważ dotyczyły między innymi budowy dróg niezgodnie z rankingiem ulic. Program na utworzenie profilaktyki zdrowotnej na terenie Puszczykowa także nie został uwzględniony w przyszłorocznym budżecie.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powiedziała, że program powinien zostać utworzony.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że program nie jest obligatoryjny dla gmin, ponieważ należy do zadań własnych powiatu. Kwota 30 tys. zł mogłaby nie wystarczyć na napisanie programu i jego zrealizowanie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn zaproponował, aby wesprzeć Powiat Poznański w realizacji polityki zdrowotnej, na co zebrani radni wyrazili zgodę.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała, jak będzie wyglądało finansowanie budowy remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że został złożony wniosek o zabezpieczenie środków pieniężnych (obciążenie finansowe nastąpi w roku 2017). Prace rozpoczną się jesienią 2016 roku, a zakończą w roku 2017. Ochotnicza Straż Pożarna przeznaczy na ten cel 20 tys. zł ze środków własnych.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu budżetu Miasta na rok 2016.
Wynik głosowania: „za"- 4 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 1.
Projekt budżetu został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 2. Informacja dotycząca działalności służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Miasta w związku z nadchodzącą zimą:
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - bezdomność,
 • Straż Miejska,
 • Ochotnicza Straż Pożarna.
Pan Karol Majewski powiedział, że na dzień dzisiejszy na terenie Miasta nie znajdują się osoby bezdomne. Cztery osoby przebywają w schroniskach, za które płaci MOPS.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała, ile wynosi koszt pobytu osób bezdomnych w schronisku.
 
Pan Karol Majewski odpowiedział, że koszt pobytu w schronisku za pół roku wynosi około 3 tys. zł za 4 osoby.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy Miasto jest przygotowane na przyjęcie uchodźców.
 
Pan Karol Majewski odpowiedział, że lokalowo Miasto nie jest gotowe na przyjęcie uchodźców, a gmina nie deklarowała chęci ich przyjęcia.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy OSP interweniowała w związku z silnym wiatrem.
 
Pan Gniewko Niedbała, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej, odpowiedział, że interweniowano dwukrotnie, ale podczas dojazdu na miejsce jednego ze zdarzeń strażacy zostali odwołani.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy drzewa oznaczone na drodze nr 430, są przeznaczone do wycięcia i w jakim celu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że są one przeznaczone do wycięcia w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, na czyje zlecenie zostało przycięte drzewo przy rondzie niedaleko cmentarza.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że zostanie to sprawdzone. Miasto korzysta z usług leśnika, który ma sporą wiedzę o przycinaniu gałęzi. Przycinki dokonywane są w taki sposób, aby wegetacja drzewa nadal trwała.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, jak będzie wyglądała organizacja pracy po redukcji etatów w Straży Miejskiej.
 
Pan Dariusz Borowski, Komendant Straży Miejskiej, odpowiedział, że do 1 grudnia zostanie opracowany plan organizacji pracy.
 
Radny Tomasz Potocki poprosił o przesłanie informacji dotyczących kompetencji oraz doświadczenia strażników wraz z uzasadnieniem zwolnienia części z nich.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że są to sprawy personalne, które nie powinny być przedstawiane. W kompetencji Burmistrza jest zwalnianie pracowników.
 
Radny Tomasz Potocki powiedział, że Komisja stoi na straży bezpieczeństwa na terenie Puszczykowa.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że zostały przeprowadzone 2 spotkania z Komendantem Policji, który zdeklarował się pomagać Straży Miejskiej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że dane które będą mogły zostać udostępnione, zostaną przekazane.
 
Radny Tomasz Potocki zapytał, czy w Ochotniczej Straży Pożarnej są przeszkolone osoby pod względem zabezpieczania imprez i organizacji ruchu.
 
Pan Gniewko Niedbała odpowiedział, że są takie osoby, jednakże zostanie przeszkolonych więcej osób, jeśli zostaną pozyskane środki na ten cel. Od przyszłego roku organizatorzy imprez będą poproszeni o zapewnienie wolontariuszy zabezpieczających trasy, ponieważ strażacy narażeni są na niecenzuralne obelgi podczas takich czynności.
 
Ad 3. Informacja na temat nieodpłatnej pomocy prawnej.
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powiedziała, że od 1 stycznia 2016 roku ruszy nieodpłatna pomoc prawna na terenie kraju w 1524 punktach. Powiat zwrócił się do gminy z prośbą o nieodpłatny dostęp do lokalu, który będzie znajdował się w siedzibie MOPS-u. Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia. Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska dodała, że istnieją kryteria osób mogących ubiegać się o taką pomoc, do których należą osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po ukończeniu 65 lat, młodzież do 26. roku życia, kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną oraz osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
 
Pan Karol Majewski powiedział, że konsultacje 5 razy w tygodniu po 4 godziny mogą być za długim czasem pracy. Po roku zostanie dokonana ocena realizacji tego programu. W Puszczykowie prawnik będzie urzędować w godzinach od 11 do 15.
 
Pan Karol Majewski powiedział, że jak co roku Wielkopolski Bank Żywności organizuje zbiórkę żywości w dniach 4-6 grudnia, która zostanie przekazana dla potrzebujących mieszkańców Puszczykowa.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała, jak wygląda funkcjonowanie akcji „Koperta Życia".
 
Pan Karol Majewski odpowiedział, że w 3 przychodniach zostały rozdysponowane koperty. Czy warto było organizować taką akcję okaże się po roku od jej funkcjonowania.
 
O godz. 19:40  Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Monika Barczak
protokolant
 
 
 

Protokół nr 6/15 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 24 września 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie


OB.0012.5.6.15
 
Godz. rozpoczęcia: 17:37
Godz. zakończenia: 19:48
 
Tematy:
 1. Sytuacja na rynku pracy - stan bezrobocia w Puszczykowie - Karol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
 2. Dyskusja na temat wprowadzenia Karty Życia dla Seniorów w Puszczykowie.
 3. Informacja dotycząca działalności Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego:
        - Regionalny System Ostrzegania,
        - Straż Miejska,
        - Policja,
        - Straż Pożarna (OSP).
 1. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski poprosił o udzielenie głosu przedstawicielom kancelarii prawnej Kompensata, panu Jackowi Pałce i Paulinie Kubackiej, którzy udzielają bezpłatnych porad prawnych w MOPS-ie. Kancelaria wygrała konkurs wojewody wielkopolskiego na udzielanie bezpłatnych porad prawnych osobom najuboższym. Pan Jacek Pałka powiedział, że obecny kontrakt, podpisany z wojewodą, kończy się w listopadzie (porady udzielane są przez 2 godziny w tygodniu) i zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie środków na jego przedłużenie. Pan Jacek Pałka zaproponował zabezpieczenie kwoty 200 zł tygodniowo (po 100 zł za godzinę).
 
Komisja nie podjęła żadnej decyzji w powyższej sprawie.
 
Ad 1. Sytuacja na rynku pracy - stan bezrobocia w Puszczykowie - Karol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski za pomocą prezentacji multimedialnej przedstawił temat bezrobocia w Puszczykowie (ww. prezentacja multimedialna stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Pan Karol Majewski poinformował m.in., że w ramach aktywizacji bezrobotnych prowadzone były projekty: „W stronę aktywności" 2008-2013 oraz „Pokonać wykluczenie" 2014 (realizacja wspólnie z PCPR), podczas których zorganizowano różnego rodzaju kursy.
 
Ad 2. Dyskusja na temat wprowadzenia Karty Życia dla Seniorów w Puszczykowie.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski wyjaśnił, że „koperta życia" to akcja, do której przystąpienia zachęcają lekarze i pracownicy pogotowia ratunkowego. Akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i polega na umieszczeniu, w specjalnie przygotowanych kopertach, najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr PESEL. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne. Pan Karol Majewski dodał, że „koperty życia" w wersji angielskiej przeznaczone są np. dla kierowców zawodowych oraz osób wybierających się za granicę (prezentacja multimedialna nt. akcji „koperta życia" stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Pan Karol Majewski powiedział, że dla indywidualnej osoby „koperta życia" kosztuje 10 zł (z kosztami przesyłki - 19 zł), dlatego podjął wstępne rozmowy ze skarbnikiem w sprawie zamówienia większej liczby zestawów („koperta życia", czyli karta do wypełnienia oraz magnes na lodówkę lub naklejka). Koszt netto wyniesie: 407 zł za 100 sztuk albo 750 zł za 200 sztuk. Pan Karol Majewski powiedział, że w pierwszej kolejności należałoby przekazać „koperty życia" osobom starszym, chorym i samotnym (MOPS w porozumieniu z przychodniami mógłby wskazać osoby, które powinny takie „koperty" posiadać).
 
Pani Honorata Kubzdela z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zadeklarowała pomoc w dystrybucji „kopert życia".
 
Burmistrz Andrzej Balcerek zapewnił, że przekazane zostaną środki na zakup 200 zestawów „koperty życia".
 
Komisja przychyliła się do inicjatywy zakupu i dystrybucji „kopert życia" wśród mieszkańców.
 
Radna Małgorzata Hempowicz zaproponowała także, aby każdy, kto ma taką możliwość, wpisał do kontaktów w swoim telefonie komórkowym, numer ICE (In Case of Emergency), czyli numer do osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska poprosiła o publikację w „Echu Puszczykowa" artykułu nt. „kopert życia".
 
Ad 3. Informacja dotycząca działalności Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Pan Bogusław Ostrowski, pracownik ds. obrony cywilnej poinformował, że przygotowany został plan zarządzania kryzysowego oraz zarządzenie ws. powołania i określenia składu osobowego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK zbiera się wtedy, gdy zachodzi taka potrzeba). Pan Bogusław Ostrowski przedstawił główne założenia planu zarządzania kryzysowego oraz odpowiedział na pytania radnych.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Komendant straży miejskiej Dariusz Borowski poinformował, że od stycznia 2016 roku straż miejska straci uprawnienia do obsługi fotoradarów i w związku z tym wszczęta została procedura przekazania trzech masztów (w których montowany jest fotoradar) Inspektoratowi Transportu Drogowego. Na razie nie wiadomo, czy maszty pozostaną na terenie Puszczykowa.
 
Radny Tomasz Potocki zapytał, jak będzie wyglądała organizacja pracy straży miejskiej od 1 stycznia 2016 r.
Komendant Dariusz Borowski przestawił dotychczasową (dwuzmianową) organizację pracy informując, że w straży pracuje 6 osób (1 etat cywilny i 5 strażników).
 
Radny Tomasz Potocki powiedział, że absolutnie nie jest zwolennikiem likwidacji puszczykowskiej straży miejskiej, stwierdził jednak, że należy przyjrzeć się jej pracy.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że straż miejska, oprócz pracy związanej z obsługą fotoradarem, ma również szereg innych zadań.
 
Komendant Dariusz Borowski poinformował, że w latach 2011-2014 było ok. 2000 interwencji rocznie (co daje ok. 8-9 interwencji dziennie). Ponadto strażnicy dokonują kilku objazdów całego miasta i przekazują zgłoszenia odpowiednim służbom lub właściwemu referatowi urzędu. 
 
Burmistrz Andrzej Balcerek zapytał, czy na, zmniejszony od 1 stycznia 2016 roku, zakres zadań straży miejskiej, liczba 6 pracowników jest wystarczająca czy za duża.
Komendant Dariusz Borowski powiedział, że ta sprawa będzie zależna od Rady Miasta. Do tej pory komendant był w stanie zapewnić dwuzmianową służbę w godz. 6-22 od poniedziałku do piątku oraz służbę w soboty, a w okresie wiosenno-letnim również w niedziele. Komendant Dariusz Borowski powiedział, że cięcia kadrowe spowodują ograniczenie działań straży miejskiej na terenie miasta.
 
Radny Tomasz Potocki powiedział, że pozostawienie 6-osobowego składu straży miejskiej przełoży się na zwiększenie porządku w mieście.
Radny Ryszard Teuschner zaproponował wprowadzenie okresu przejściowego, tzn. pozostawienie 6 etatów do wiosny przyszłego roku.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska i radna Elżbieta Czarnecka opowiedziały się za utrzymaniem służby dwuzmianowej.
  
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że ze względu na likwidację fotoradarów, będzie należało zastanowić się nad uszczupleniem kadrowym straży miejskiej.
 
Radny Tomasz Potocki złożył wniosek formalny, aby każdy z członków Komisji wypowiedział się, czy jest za likwidacją straży miejskiej w Puszczykowie.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że jego zdaniem nie należy likwidować straży miejskiej, a jedynie rozważyć zmniejszenie jej składu osobowego.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem wniosku formalnego radnego Tomasza Potockiego, tzn. czy przeprowadzić głosowanie nad opinią ws. likwidacji straży miejskiej.
Wynik głosowania: „za" - 1 głos, „przeciw" - 4 głosy, „wstrzymało się" - 1 głos.
Wniosek został odrzucony.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zwróciła się z prośbą o zapraszanie służb mundurowych (tj. policji, straży miejskiej oraz OSP) na każde posiedzenie Komisji Spraw Społecznych.
 
O godz. 19:48 przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zamknęła posiedzenie Komisji.
 
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
                protokolant
 
 

Protokół nr 5/15 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

OB.0012.5.5.15
 
Godz. rozpoczęcia: 16:04
Godz. zakończenia: 16:47
 
Tematy:
 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2014 w zakresie działań komisji.
 2. Stan przygotowań służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców Puszczykowa do okresu wakacyjnego.
 3. Dyskusja na temat wniosku o patronacie św. Jana Pawła II dla Miasta Puszczykowo.
 4. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2014 w zakresie działań komisji.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2014 w zakresie działań komisji, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
O godzinie 16:07 do obradujących dołączyła radna Alfreda Brączkowska (obecnych 6 radnych).
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powiedziała, że należy zwiększyć liczbę asystentów do pracy z rodzinami, aby przeciwdziałać przemocy.
 
Pan Karol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, powiedział, że na jeden etat zatrudnionych jest dwóch pracowników, a dodatnie kolejnego etatu polepszyłoby sytuację.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2014 rok.
Wynik głosowania: „za"- 5 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za rok 2014.
Wynik głosowania: „za"- 5 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 
Ad 2. Stan przygotowań służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców Puszczykowa do okresu wakacyjnego.
 
Pan Dariusz Borowski, Komendant Straży Miejskiej, powiedział, że strażnicy miejscy kontrolują place zabaw, tereny zielone oraz zakole Warty.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy prowadzone są szkolenia dla przedszkolaków.
 
Pan Dariusz Borowski odpowiedział, że corocznie wraz z Komisariatem Policji przeprowadzane są, przed rozpoczęciem i po zakończeniu wakacji, szkolenia na temat bezpieczeństwa dla klas pierwszych, drugich i trzecich szkół podstawowych.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała, ile w tym roku wystąpiło przypadków utonięć na terenie Miasta.
 
Pan Dariusz Borowski odpowiedział, że w tym roku wystąpił jeden przypadek.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zadała pytanie, jak układa się współpraca z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.
 
Pan Dariusz Borowski odpowiedział, że Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zapraszane jest na imprezy, które mają miejsce na zakolu Warty, gdzie ludzie rozpalają ogniska, które regulaminem są zabronione. Pan Dariusz Borowski dodał, że istnieje możliwość organizowania ogniska na terenie przystani, po uprzednim wyrażeniu zgody przez gospodarza tego terenu.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zadała pytanie, co dzieje się w sytuacji, kiedy Straż Miejska otrzymuje zgłoszenie na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 
Pan Dariusz Borowski odpowiedział, że Straż Miejska w takiej sytuacji nie może karać poprzez wystawienie mandatu. Powiadamiani są strażnicy Wielkopolskiego Parku Narodowego. Pan Dariusz Borowski dodał, że Ochotnicza Straż Pożarna powinna patrolować zakole Warty, ponieważ użycie otwartego ognia powoduje niebezpieczeństwo.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zadała pytanie, jak Straż Miejska radzi sobie z dopalaczami.
 
Pan Dariusz Borowski odpowiedział, że w maju wpłynęło pismo od Dyrektora Zespołu Szkół w Puszczykowie z prośbą o patrolowanie rejonu ulic Langego, Żupańskiego, Gwarnej i Kasprowicza w czasie trwania przerw, ponieważ pojawiły się informacje o możliwości zażywania dopalaczy przez młodzież. Jak poinformował pan Dariusz Borowski, dzięki interwencjom młodzież podczas przerw nie opuszcza terenu szkoły.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy Ochotnicza Straż Pożarna może pobierać opłaty za likwidację gniazd szerszeni.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że na następne posiedzenie Komisji informacja, czy opłaty są pobierane, zostanie zweryfikowana.
 
Ad 3. Dyskusja na temat wniosku o patronacie św. Jana Pawła II dla Miasta Puszczykowo.
 
Radna Agata Wójcik powiedziała, że jest przeciwna nadawaniu patronatu obiektom publicznym, ponieważ wykracza to poza obszar autonomii religijnej oraz nie czuje się upoważniona do decydowania w imieniu mieszkańców.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że nie czuje się upoważniona do decydowania za innych, gdyż jest to sprawa religijna.
 
Radny Tomasz Potocki powiedział, że decydowanie o patronacie nie leży w kompetencji Rady.
 
Radna Elżbieta Czarnecka, powiedziała, że niestosowne jest nadawanie obiektom publicznym nazwy św. Jana Pawła II.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powiedziała, że gdyby w Puszczykowie zostało utworzone hospicjum, to w tym przypadku patronat św. Jana Pawła II byłby adekwatny.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy na następne posiedzenie Komisji będzie można przygotować dane na temat bezrobocia w Puszczykowie, na co otrzymała odpowiedź od pana Karola Majewskiego, że tak.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że wizyty studyjne Komisji odbędą się w okresie jesiennym.
 
O godz. 16:47 Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie Komisji.
 
 
 
Protokolant
/-/ Monika Barczak
 

Protokół nr 4/15 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 14 maja 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0012.5.4.15
 
Godz. rozpoczęcia: 17:40
Godz. zakończenia: 20:15
 
Tematy:
1. Sprawozdania z pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
a) Ocena zasobów pomocy społecznej;
b) Sprawozdanie roczne z udzielenia świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach;
c) Sprawozdanie z realizacji programu „Pomoc Państwa  w  zakresie dożywiania";
d) Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy  zastępczej.
2. Omówienie pism Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
3. Stan prac nad Strategią rozwiązywania problemów społecznych.
4. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Sprawozdania z pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił w formie prezentacji multimedialnej sprawozdania z pracy MOPS (sprawozdania stanowią załączniki do niniejszego protokołu), informując m.in. o:
- współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
- Karcie Dużej Rodziny (w 2014 roku skorzystało z Karty 19 rodzin; wydanych zostało 95 kart  dla każdego członka rodziny).
- programie dożywiania,
- podejmowanych działaniach antyalkoholowych,
- działalności logopedycznej,
- kosztach utrzymania MOPS-u,
- kosztach wspierania rodziny,
- rodzinach zastępczych,
- działaniach tzw. asystentów rodziny.
 
Kierownik Karol Majewski odpowiedział na pytania radnych, dotyczące prezentowanych sprawozdań.
 
O godz. 18:56 Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska ogłosiła kilkuminutową przerwę.
 
Ad 2. Omówienie pism Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
 • Pismo PZERiI ws. wprowadzenia w Puszczykowie tzw. „kopert życia" (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski opowiedział na czym polega akcja pn. „koperty życia".
 
Komisja jednogłośnie przychyliła się do wdrożenia akcji sugerując, że jej przeprowadzeniem i rozpowszechnieniem powinien zająć się MOPS.
 
 • Pismo PZERiI ws. przeprowadzenia bezpłatnych szczepień dla seniorów
Inspektor ds. ochrony zdrowia pani Janina Kozeńska poinformowała o procedurze przeprowadzenia szczepień oraz przedstawiła informacje o zrealizowanych szczepieniach, sfinansowanych przez Miasto oraz Starostwo Powiatowe. Pani Janina Kozeńska powiedziała, że w latach ubiegłych Starostwo finansowało szczepienia dla osób powyżej 45. roku życia, ale z terenu Puszczykowa skorzystała z nich niewielka liczba osób. 
Ustalono, że omawiana sprawa wymaga szerszego rozeznania i uzyskania dodatkowych informacji od wnioskodawców.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska poprosiła radnych o zapoznanie się z regulaminem utrzymania czystości  i porządku w mieście i zapowiedziała, że na kolejnym posiedzeniu zamierza rozważyć możliwość ustalenia i wprowadzenia karty dobrych praktyk.
 
Komisja podjęła dyskusję nt. możliwości rozpropagowania potencjalnej „karty dobrych obyczajów" (np. broszury, akcja na billboardach, przedsięwzięcia edukacyjne).
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zapytała o zainteresowanie wolontariatem w Puszczykowie.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski powiedział, że wolontariat w Puszczykowie istnieje, ale ma charakter raczej incydentalny, tzn. np. młodzież organizuje dwa razy w roku (przed świętami) zbiórki żywności. W MOPS-ie był też wolontariusz, który pomagał przez 1,5 roku konkretnej rodzinie. Dwóch wolontariuszy udziela się na zajęciach terapeutycznych.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że wolontariusze działają także w schronisku dla psów.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że zna osoby, które - jeśli będzie taka potrzeba - mogą pomóc w koordynacji i organizowaniu wolontariatu w Puszczykowie.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz przekazała prośbę mieszkańców, którzy chcieliby wydłużenia godzin pracy Urzędu.
 
O godz. 20:15 przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zamknęła posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
    protokolant

Protokół nr 3/15 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 18 marca 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 3/15
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych,
które odbyło się w dniu 18 marca 2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.5.3.15
 
Godz. rozpoczęcia: 17:32
Godz. zakończenia: 20:21
 
Tematy:
Opieka zdrowotna w Puszczykowie
1. Podstawowa opieka zdrowotna - doktor Elżbieta Czarnecka:
 • kierowanie do specjalistów,
 • szczepienia dzieci.
2. Funkcjonowanie Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. - Piotr Reiter, Wiceprezes Zarządu.
3. Programy profilaktyczne - Janina Kozeńska, Inspektor ds. Ochrony Środowiska.
4. Polityka zdrowotna w powiecie poznańskim - Teresa Gromadzińska, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa.
6. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Podstawowa opieka zdrowotna - doktor Elżbieta Czarnecka.
Radna Elżbieta Czarnecka powiedziała, że podstawowa opieka zdrowotna w Puszczykowie realizowana jest w ramach trzech kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia przez przychodnię PozMed oraz Medicor, a także Panią Marię Stempniak, lekarza rodzinnego. Lekarz rodzinny przekierowuje na badania do specjalistów. Na opiekę zdrowotną lekarz może również kierować do sanatorium. Radna Elżbieta Czarnecka dodała, że został utworzony kalendarz szczepień obowiązkowych dla dzieci. Rodzice mogą zaszczepić swoje dziecko dodatkowo przeciwko zakażeniom pneumokokowym.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, jak funkcjonuje „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych".
 
Radna Elżbieta Czarnecka odpowiedziała, że lekarze rodzinni wypełniali karty opieki onkologicznej, jednakże program został wycofany, a koszty zostały zrzucone na podstawową opiekę zdrowotną.
 
Radna Alfreda Brączkowska zadała pytanie dotyczące wystąpienia przypadków nieprzyjęcia chorych na wizytę lekarską.
 
Radna Elżbieta Czarnecka poinformowała, że lekarz może przyjąć określoną liczbę chorych. Pielęgniarki przeprowadzają wywiad, w którym decydują, czy osoba zostanie przyjęta.
 
Radna Agata Wójcik zapytała, czy osoby dorosłe są szczepione.
 
Radna Elżbieta Czarnecka poinformowała, że w Polsce osoby dorosłe nie są szczepione, ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia nie refunduje szczepionek.
 
Ad 2. Funkcjonowanie Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. - Piotr Reiter, Wiceprezes Zarządu.
Wiceprezes Zarządu Szpitala Piotr Reiter powiedział, że Szpital w Puszczykowie spełnia trzy zakresy usług, które obejmują podstawową opiekę zdrowotną i ambulatoryjną oraz diagnostykę. Szpital składa się z 17 oddziałów, między innymi z okulistyki, neurochirurgi kardiologicznej oraz ginekologii. W roku 2014 przyjęto ponad 15 tys. pacjentów, a zmarło 650 osób. Pan Piotr Reiter poinformował, że od początku roku przyjęto 3100 pacjentów, z których zmarło 137 osób. Szpitalny Oddział Ratunkowym udzielił pomocy lekarskiej 2250 osobom. Na terenie szpitala zatrudnionych jest 656 pracowników. Pan Piotr Reiter dodał, że w roku 2013 rozpoczęto modernizację budynku szpitalnego, która wymaga wybudowania bloku operacyjnego w roku 2016
 
Radna Elżbieta Czarnecka zapytała, dlaczego szpital sprzedaje część swojego majątku.
 
Pan Piotr Reiter odpowiedział, że zbycie majątku szpitala wynika z braku pieniędzy na leczenie chorych oraz dalszej modernizacji budynku.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poruszyła kwestię sprzedaży bloku mieszkalnego przy ulicy Kraszewskiego.
 
Pan Piotr Reiter odpowiedział, że z mieszkańcami budynku zarząd szpitala posiada stały kontakt korespondencyjny, gdzie informowano mieszkańców o możliwości wykupu mieszkań.
 
Radna Alfreda Brączkowska zadała pytanie, czy w szpitalu zostanie otworzony Szpitalny Oddział Ratunkowy dla dzieci.
 
Pan Piotr Reiter poinformował, że szpital nie jest wyposażony medycznie na przyjęcie dzieci i nie zostanie otworzony Szpitalny Oddział Ratunkowy dla najmłodszych.
 
Radny Tomasz Potocki zapytał, czy szpital bierze udział w programach Unii Europejskiej, polegających na zatrudnieniu studentów, na co otrzymał odpowiedź od Pana Piotra Reitera, że tak.
 
Radny Ryszard Teuschner zadał pytanie, czy mieszkańcy będą mieli dostęp do darmowych badań przeprowadzanych za pomocą rezonansu magnetycznego.
 
Pan Piotr Reiter poinformował, że sprzęt, którym wykonuje się rezonans magnetyczny nie jest własnością szpitala.
 
Pani Renata Kawalec poruszyła kwestię wykupu mieszkań przy ulicy Kraszewskiego przez lokatorów.
Pan Piotr Reiter odpowiedział, że część czynszu pokrywa koszty utrzymania oraz naprawy budynku, gdzie znajduje się 120 lokali, z których około 100 jest zamieszkałych. Oferty, które nadesłali mieszkańcy, w większości nie spełniły kryteriów określonych przez zarząd szpitala. Koszt metra kwadratowego powierzchni mieszkaniowej został oszacowany na 2300 zł, gdzie rzeczoznawca ocenił puste lokale.
 
Pan Krzysztof Kamiński zapytał, ile będzie kosztować budowa bloku operacyjnego.
 
Pan Piotr Reiter odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie posiada takiej informacji.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska ogłosiła kilkuminutową przerwę.
 
Ad 3. Programy profilaktyczne - Janina Kozeńska, Inspektor ds. Ochrony Środowiska.
Pani Janina Kozeńska, inspektor do spraw Ochrony Środowiska, wyjaśniła, że zmianie uległy przepisy realizujące programy profilaktyczne. Na dzień dzisiejszy realizacji podlega program przeprowadzający badania wykrywające jaskrę dla klas trzecich gimnazjum w kwocie 3 tys. zł rocznie. Puszczykowo uczestniczy również w programach realizowanych przez Starostwo Poznańskie, między innymi w szczepieniach przeciwko wirusowi HPV.
 
Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w powiecie poznańskim Teresa Gromadzińska, odpowiedziała, że gminy, powiaty i województwa powinny realizować programy profilaktyki zdrowotnej.
 
Radna Elżbieta Czarnecka zapytała, czy będą przeprowadzane badania profilaktyczne odnośnie wczesnego wykrycia cukrzycy.
 
Pani Janina Kozeńska powiedziała, że w latach ubiegłych Rada Miasta zadecydowała o wykonywaniu badań przeciwko jaskrze. Diagnoza, polegająca na wykryciu cukrzycy, jest kosztowna. Nie dzień dzisiejszy nie zaplanowano przeprowadzenia takich badań.
 
Radny Tomasz Potocki zadał pytanie, ilu gimnazjalistów zostało zbadanych na jaskrę, na co otrzymał odpowiedź od Pani Janiny Kozeńskiej, że badania przeprowadzono wśród 68 dzieci.
 
Pani Teresa Gromadzińska powiedziała, że programy realizowane są nie tylko przez gminy, ale również przez różne organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, w formie festynów lub spotkań. W Polsce najwięcej chorób występuje na tle krążeniowym i nowotworowym.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że gminy nie otrzymują dofinansowania na utworzenie i realizację programów profilaktyki zdrowotnej. Gminy nie posiadają obowiązku utworzenia tego program, co zostało ustawowo określone.
 
Ad 4. Polityka zdrowotna w powiecie poznańskim - Teresa Gromadzińska, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia.
Pani Teresa Gromadzińska przedstawiła program profilaktyki zdrowotnej w powiecie poznańskim, który był realizowany w latach 2009-20013, gdzie zawarto 9 programów zdrowotnych, obejmujących między innymi cztery edycje programu w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy, wczesnego wykrywania chorób nowotworowych przewodu pokarmowego i chorób tarczycy, cukrzycy typu II oraz program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci z powiatu poznańskiego. Pani Teresa Gromadzińska dodała, że opracowano „Program działań Powiatu Poznańskiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia na lata 2014-2018" obejmujący poprawę zdrowia i związanej z nim jakości życia oraz zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych mieszkańców powiatu poznańskiego, podejmując działania z zakresu profilaktyki, promocji i edukacji zdrowotnej.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa.
Pani Janinia Kozeńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Radny Tomasz Potocki zadał pytanie, czy środki pieniężne, przeznaczone na ten cel, zostały zabezpieczone w budżecie, na co otrzymał odpowiedź od Wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego, że tak.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała, ile złapano bezpańskich psów w ubiegłym roku na terenie Puszczykowa.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że około 35 psów zostało schwytanych i przewiezionych do schroniska w Komornikach.
 
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski dodał, że po 25 psów zgłosili się właściciele.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za"- 6 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 6. Sprawy bieżące.
Radny Tomasz Potocki zapytał, jaki samochód zostanie zakupiony dla Straży Miejskiej.
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski odpowiedział, że zostanie zakupiony Fiat Fiorino, który będzie dwuosobowy, w kolorze srebrnym.
 
O godz. 20:21 Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Monika Barczak
Protokolant
 
 

Protokół nr 2/15 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 19 lutego 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.5.2.15
 
Godz. rozpoczęcia: 17:34
Godz. zakończenia: 20:05
 
Tematy:
Analiza stanu bezpieczeństwa mieszkańców Puszczykowa.
1.      Omówienie działalności Centrum Zarządzania Kryzysowego - Pan Maciej Dettlaff, Sekretarz Miasta.
2.      Zagrożenia występujące na terenie Puszczykowa - Pan Konrad Domino, Komendant Komisariatu Policji.
3.      Sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej - Pan Wojciech Hahuła, młodszy inspektor SM.
4.      Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej - Pan Jarosław  Dobicki.
5.      Opiniowanie projektów uchwał ws.:
- powołania i odwołania członka Komisji Mieszkaniowej,
- współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
6.      Sprawy bieżące.
 
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Analiza stanu bezpieczeństwa mieszkańców Puszczykowa.
 
Ad 1. Omówienie działalności Centrum Zarządzania Kryzysowego - Pan Maciej Dettlaff, Sekretarz Miasta.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił pracownika ds. obrony cywilnej, Pana Bogusława Ostrowskiego, który omówił działalność Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska poprosiła o wpisanie do wykazu miejsc użytku publicznego ośrodka na ul. Kopernika.
Pan Bogusław Ostrowski zapewnił, że lista zostanie zaktualizowana do końca czerwca.
Radna Agata Wójcik poruszyła kwestię zagrożeń, z którymi Miasto zetknęło się na przestrzeni lat.
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że na ternie Puszczykowa występowały jednostkowe pożary, a w roku 2010 miała miejsce powódź. Sekretarz dodał, że nie ma informacji o przeciekach na wałach przeciwpowodziowych wzdłuż Warty, a zarastaniem nabrzeży zajmuje się Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 
Ad 3. Zagrożenia występujące na terenie Puszczykowa - Pan Konrad Domino, Komendant Komisariatu Policji.
Komendant Konrad Domino przedstawił sprawozdanie z pracy Komisariatu Policji.
Radna Alfreda Brączkowska poruszyła kwestię oznakowania rowerów.
Jak poinformował Komendant Konrad Domino, aby oznakować rower wymagane są dokumenty potwierdzające jego zakup, lecz oznakowaniu podlegają także rowery bez powyższych dokumentów, które w końcowym efekcie dostają dowód rejestracyjny pojazdu.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, które miejsce zajął Komisariat Policji w konkursie Powiatu Poznańskiego, na co otrzymała odpowiedź, że miejsce 8.
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska poruszyła problem przestępstw popełnianych na tzw. „wnuka".
Komendant Konrad Domino poinformował, że w 90% przypadków, przestępcy dzwonią z kart telefonicznych, które nie są zarejestrowane w kraju. Pierwszy przypadek w Puszczykowie wystąpił 2 lata temu. Komenda Policji przestrzega przed tym podczas akcji seniora, w gazetach, a także podczas mszy św.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy w punkcie hazardowym przy ulicy Poznańskiej są prowadzone patrole, a także o monitoring miejski.
Komendant Konrad Domino poinformował, że w najbliższym czasie nastąpi w tym miejscu kontrola z Izby Celnej, dotycząca legalności funkcjonowania obiektu, a funkcjonariusze Policji przeprowadzają tam patrole. Monitoring przydatny jest przy kolizjach na ulicy Poznańskiej, jednakże nagrania nie są dobrej jakości. Na terenie Puszczykowa jest zainstalowanych 8 kamer, a materiał przechowywany jest przez miesiąc.
Radna Agata Wójcik zadała pytanie, czy funkcjonariusze policji korzystają z testerów sprawdzających obecność substancji narkotycznych. Komendant Konrad Domino odpowiedział, że do tej pory Policjanci z nich nie korzystali.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała o przydatność urządzenia do pomiaru promili alkoholowych.
Komendant Konrad Domino wyjaśnił, że urządzenie jest przydatne w kontrolach drogowych, co w kilku przypadkach zapobiegło tragedii.
Radny Ryszard Teuschner zadał pytanie odnośnie miejsc zagrożonych wandalizmem.
Komendant Konrad Domino poinformował, że w tej chwili nie ma takich obszarów, ale wskazany jest montaż kamer na terenie obiektów sportowych.
Radny Maciej Krzyżański poruszył kwestię patroli letnich.
Komendant Konrad Domino wyjaśnił, że odbywają się one w weekendy.
Na posiedzeniu Komisji poruszono też kwestię urządzenia do pomiaru prędkości oraz naprawy radiowozów.
Komendant Konrad Domino odpowiedział, że Policja nie posiada takiego urządzenia, a 2 radiowozy czekają na naprawę od 7 miesięcy.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz wraz z Burmistrzem Andrzejem Balcerkiem poinformowali, że można dofinansować naprawę radiowozów oraz zakup urządzenia, potrzebny jest tylko wniosek Komisariatu.
 
Ad 4. Sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej - Pan Wojciech Hahuła, młodszy inspektor SM.
Młodszy inspektor Wojciech Hahuła przedstawił sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poruszyła kwestię zakupu nowego samochodu dla Straży Miejskiej.
Młodszy inspektor Wojciech Hahuła wyjaśnił, że zakup pojazdu jest już finalizowany, zostanie on  też wyposażony na potrzeby pełnienia służby.
Radna Agata Wójcik zwróciła uwagę na zwiększony ruch uliczny przy placówkach szkolnych.
Jak wyjaśnił młodszy inspektor Wojciech Hahuła, Straż Miejska monitoruje sytuację. Na ulicy Kasprowicza uspokoiło się od momentu powstania nowych miejsc parkingowych. Obok Szkoły Podstawowej nr 2, za pawilonami handlowymi jest możliwość swobodnego parkowania, co również wpływa na poprawę bezpieczeństwa.
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, czy będą przeprowadzane patrole rowerowe.
Młodszy inspektor Wojciech Hahuła poinformował, że będą się one odbywały na ścieżkach rowerowych, zwrócił jednak uwagę, że powoduje to wydłużenie czasu oczekiwania na przyjazd strażników.
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zwróciła uwagę na problem potrąconych zwierząt oraz grasujących dzików.
Jak wyjaśnił młodszy inspektor Wojciech Hahuła, w takiej sytuacji należy zadzwonić do firmy Eko-Rondo. Dziki były odławiane oraz przeganiane, ponadto na terenie Miasta przeprowadzane są patrole przez członka Bractwa Kurkowego, który posiada zgodę na odstrzał dzików.
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zadała pytanie dotyczące mandatów zamienionych na prace społeczne.
Młodszy inspektor Wojciech Hahuła wyjaśnił, że prace społeczne nakazuje sąd. Osoby te udają się do Urzędu Miasta, gdzie zostają wyznaczone dla nich zadania, a do Straży Miejskiej należy ich nadzorowanie.
Ad 4. Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej - Pan Jarosław  Dobicki.
Pan Jarosław Dobicki oraz Pani Eliza Bałazy przedstawili zgromadzonym na posiedzeniu Komisji sprawozdanie z działalność OSP.
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zadała pytanie dotyczące szkoleń.
Pani Eliza Bałazy poinformowała, że szkolenia odbywają się za pośrednictwem Państwowej Straży Pożarnej, we własnym zakresie oraz wspólnie z sąsiednimi gminami. Ochotnicza Straż Pożarna nie jest włączona do krajowego systemu powiadamiania. Kwalifikowanych jest 10 osób, które stale uczestniczą w akcjach.
Radny Ryszard Teuschner zadał pytanie o czas zebrania się Ochotniczej Straży Pożarnej po otrzymaniu alarmu, na co otrzymał odpowiedź od Pani Elizy Bałazy, że czas wynosi ok. 10 min.
Radna Agata Wójcik poruszyła kwestię braku remizy strażackiej.
Pani Eliza Bałazy odpowiedziała, że Ochotnicza Straż Pożarna planuje postawienie garażu oraz kontenera. Podjęte zostały starania o włączenie Straży do systemu powiadamiania, co wiąże się z koniecznością spełnienia licznych wymogów.
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała Komendanta Konrada Domino o najczęstszą przyczynę występowania kolizji drogowych.
Komendant odpowiedział, że w większości przypadków, kolizje spowodowane są nadmierną prędkością.
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska podziękowała zebranym gościom za uczestnictwo na posiedzeniu Komisji oraz ogłosiła kilkuminutową przerwę.
 
Ad 5. Opiniowanie projektów uchwał.
 • Druk nr 20 ws. współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że w programie uczestniczą wszystkie gminy należące do powiatu poznańskiego. Program finansowany jest ze środków publicznych, natomiast mieszkańcy muszą wystosować wniosek o usunięcie azbestu. W tym roku Miasto proponuje kwotę 7 tys. zł na jego usunięcie, jednakże w przypadku jej przekroczenia Powiat zwraca pieniądze. W 2013 roku zostało usuniętych 25 ton azbestu.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
Wynik głosowania: „za"- 6 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"-0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 • Druki nr 21-22 ws.  powołania i odwołania członka Komisji Mieszkaniowej
Sekretarz Maciej Dettlaff oraz Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski poinformowali, że Miasto posiada 64 mieszkania komunalne, które są użytkowane. W kolejce na mieszkania czeka ok. 160 osób. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony z głównym najemcą, jednakże istnieje możliwość wyeksmitowania lokatorów, która występuje ze względu na nieuiszczanie opłat, bądź zdewastowanie mieszkania.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, czy istnieje możliwość podniesienia czynszu.
 
Pan Karol Majewski odpowiedział, że stawka jest określona i pokrywa koszty eksploatacji. Komisja Mieszkaniowa może dokonać zamiany  mieszkania na większe bądź mniejsze.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy lokator z „Mimozy" został wyeksmitowany.
 
Pan Karol Majewski poinformował, że nie i nadal tam zamieszkuje.
 
Radny Tomasz Potocki poruszył kwestię sytuacji ludzi oczekujących na mieszkania komunalne.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że osoby takie mają gdzie mieszkać, jednakże chcą polepszyć swoją sytuację materialną. Ponadto Burmistrz powiedział, że nie można sprzedać mieszkania osobie wynajmującej, ponieważ zmniejszyłaby się ich ilość, a za te pieniądze musiano by wybudować nowe.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przeprowadził głosowanie nad kandydaturą radnej Agaty Wójcik na członka Komisji Mieszkaniowej.
Wynik głosowania: „za" - 5 „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
 
Ad 6. Sprawy bieżące.
Pan Karol Majewski poinformował, że w dniu 26.02.2015 r., w godzinach od 16 do 18 będą miały miejsce bezpłatne porady prawnika oraz psychologa w ramach współpracy z Fundacją „Dziecko w Centrum". Kolejne spotkania odbywać się będą w pierwszą i trzecią środę miesiąca, nie wliczając dotychczasowych spotkań.
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przedstawiła wstępny program posiedzenia następnej Komisji, która odbędzie się 19 marca o godzinie 17:30.
O godz. 20:05 Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie Komisji.
 
/-/ Monika Barczak
Protokolant
 
 
 

Protokół nr 1/15 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 15 stycznia 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.5.1.15
 
Godz. rozpoczęcia: 17:30
Godz. zakończenia: 18:45
 
Tematy:
 1. Omówienie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 - Karol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Puszczykowie.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015,
- upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie do realizacji zadania zleconego gminie z zakresu przyznawania i wypłaty dodatku energetycznego.
 1. Zatwierdzenie planu pracy komisji na rok 2015.
 2. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych; obecnych 5 radnych (chwilowa nieobecność Radnej Elżbiety Czarneckiej).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Omówienie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 - Karol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Puszczykowie.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił i omówił Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała o efekty dotychczasowych programów.
Pan Karol Majewski stwierdził, że na podstawie Programu przeprowadza się ankiety i diagnozy w szkołach (w II i III klasach gimnazjum). W przypadku 5 osób w 2013 roku oraz 3 osób w 2014 roku, został skierowany wniosek do sądu z nakazem przymusowego leczenia. Ponadto kontrolowane są punkty sprzedaży alkoholu.
 
O godz. 17:41 do obradujących dołączyła Radna Elżbieta Czarnecka (obecnych 6 radnych).
 
Pani Maria Bobrowska, psycholog z MOPS-u opowiedziała o rezultatach diagnozy, przeprowadzonej w gimnazjach (zeszłoroczna diagnoza została przeprowadzona po raz drugi, a jej wyniki są lepsze niż poprzednio), z której wynika, że młodzież się nie upija, ale nadal uważa, iż dostęp do alkoholu jest łatwy albo zbyt łatwy.
Pani Maria Bobrowska poinformowała, że ze świetlicy socjoterapeutycznej w MOPS-ie korzysta 20-25 dzieci z rodzin zagrożonych niedostosowaniem społecznym i alkoholizmem.
W ubiegłym roku założono 24 niebieskie karty dla przypadków, w których podłożem był alkohol (obecnie jest ok. 24-28 tzw. otwartych niebieskich kart). Pani Maria Bobrowska opowiedziała o procedurze, która jest wszczynana w momencie założenia takiej karty. MOPS kontaktuje się z ofiarą, ale nie ma uprawnień, żeby skutecznie wezwać sprawcę (może 7-krotnie wezwać sprawcę, ale on nie musi się stawić), dlatego działania skupiają się głównie na pomocy dzieciom.
 
Pan Karol Majewski powiedział, że zdarzają się przypadki osób, które wyjdą z nałogu (po zakończeniu leczenia powinny utrzymywać kontakt z terapeutą). Osoby współuzależnione mogą korzystać z punktu konsultacyjnego.
 
Pan Karol Majewski poinformował, że Programu jest finansowany z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu. Na realizację Programu w 2015 roku przeznacza się 186 233 zł (profilaktyka, punkt konsultacyjny, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, dodatkowe patrole policyjne) oraz 6 tys. zł na program przeciwdziałania narkomanii.
 
Pani Maria Bobrowska opowiedziała o współpracy ze szkołami, głównie z psychologami szkolnymi, którzy zgłaszają zapotrzebowanie na różnego rodzaju akcje profilaktyczne, np. spektakle, warsztaty. Działania kierowane są także dla rodziców uczniów.
 
Pani Maria Bobrowska oraz pan Karol Majewski opowiedzieli o:
- sposobie monitorowania rodzin, w przypadku których zamknięte zostały niebieskie karty,
- współpracy z kościołami,
- płatnych patrolach policyjnych (kontrolujących m.in. miejsca sprzedaży alkoholu).
 
Ustalono, że raz na kwartał w „Echu Puszczykowa" powinna być zamieszczana informacja o możliwościach uzyskania pomocy (dla osób zagrożonych przemocą, alkoholizmem, itp.).
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 • Druk nr 19 - projekt uchwały ws. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 19 został przyjęty jednogłośnie.
 
 • Druk nr 18 - projekt uchwały ws. upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie do realizacji zadania zleconego gminie z zakresu przyznawania i wypłaty dodatku energetycznego.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił i omówił ww. projekt uchwały informując, że odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Dodatek wypłacają gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Pan Karol Majewski dodał, że stawka dodatku jest bardzo niska (ok. 15 zł dla 1 osoby w mieszkaniu).
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie do realizacji zadania zleconego gminie z zakresu przyznawania i wypłaty dodatku energetycznego.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 18 został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zapytała o powód umniejszenia środków na budżet MOPS-u.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski poinformował, że wynika to z umniejszenia wydatków na wynagrodzenia.
 • Druk nr 16 - projekt uchwały ws. przyjęcia planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2015.
Wobec braku uwag, Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. przyjęcia planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2015.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 16 został przyjęty jednogłośnie.
 • Druk nr 17 - projekt uchwały ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2015.
Wobec braku uwag, Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2015.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 17 został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 3. Zatwierdzenie planu pracy komisji na rok 2015.
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że nikt spośród członków Komisji nie zgłosił uwag do przedłożonego planu pracy.
Komisja zaakceptowała plan pracy Komisji Spraw Społecznych na 2015 rok.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zaznaczyła, że jeśli zajdzie taka potrzeba plan pracy będzie uzupełniany w ciągu roku.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska powiedziała, że posiedzenia Komisji będą odbywać się w czwartki na tydzień przed sesją.
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na 19 lutego godz. 17:30.
 
O godz. 18:45 Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
    protokolant