Protokół nr 1/15 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 15 stycznia 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.5.1.15
 
Godz. rozpoczęcia: 17:30
Godz. zakończenia: 18:45
 
Tematy:
  1. Omówienie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 - Karol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Puszczykowie.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015,
- upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie do realizacji zadania zleconego gminie z zakresu przyznawania i wypłaty dodatku energetycznego.
  1. Zatwierdzenie planu pracy komisji na rok 2015.
  2. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych; obecnych 5 radnych (chwilowa nieobecność Radnej Elżbiety Czarneckiej).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Omówienie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 - Karol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Puszczykowie.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił i omówił Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała o efekty dotychczasowych programów.
Pan Karol Majewski stwierdził, że na podstawie Programu przeprowadza się ankiety i diagnozy w szkołach (w II i III klasach gimnazjum). W przypadku 5 osób w 2013 roku oraz 3 osób w 2014 roku, został skierowany wniosek do sądu z nakazem przymusowego leczenia. Ponadto kontrolowane są punkty sprzedaży alkoholu.
 
O godz. 17:41 do obradujących dołączyła Radna Elżbieta Czarnecka (obecnych 6 radnych).
 
Pani Maria Bobrowska, psycholog z MOPS-u opowiedziała o rezultatach diagnozy, przeprowadzonej w gimnazjach (zeszłoroczna diagnoza została przeprowadzona po raz drugi, a jej wyniki są lepsze niż poprzednio), z której wynika, że młodzież się nie upija, ale nadal uważa, iż dostęp do alkoholu jest łatwy albo zbyt łatwy.
Pani Maria Bobrowska poinformowała, że ze świetlicy socjoterapeutycznej w MOPS-ie korzysta 20-25 dzieci z rodzin zagrożonych niedostosowaniem społecznym i alkoholizmem.
W ubiegłym roku założono 24 niebieskie karty dla przypadków, w których podłożem był alkohol (obecnie jest ok. 24-28 tzw. otwartych niebieskich kart). Pani Maria Bobrowska opowiedziała o procedurze, która jest wszczynana w momencie założenia takiej karty. MOPS kontaktuje się z ofiarą, ale nie ma uprawnień, żeby skutecznie wezwać sprawcę (może 7-krotnie wezwać sprawcę, ale on nie musi się stawić), dlatego działania skupiają się głównie na pomocy dzieciom.
 
Pan Karol Majewski powiedział, że zdarzają się przypadki osób, które wyjdą z nałogu (po zakończeniu leczenia powinny utrzymywać kontakt z terapeutą). Osoby współuzależnione mogą korzystać z punktu konsultacyjnego.
 
Pan Karol Majewski poinformował, że Programu jest finansowany z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu. Na realizację Programu w 2015 roku przeznacza się 186 233 zł (profilaktyka, punkt konsultacyjny, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, dodatkowe patrole policyjne) oraz 6 tys. zł na program przeciwdziałania narkomanii.
 
Pani Maria Bobrowska opowiedziała o współpracy ze szkołami, głównie z psychologami szkolnymi, którzy zgłaszają zapotrzebowanie na różnego rodzaju akcje profilaktyczne, np. spektakle, warsztaty. Działania kierowane są także dla rodziców uczniów.
 
Pani Maria Bobrowska oraz pan Karol Majewski opowiedzieli o:
- sposobie monitorowania rodzin, w przypadku których zamknięte zostały niebieskie karty,
- współpracy z kościołami,
- płatnych patrolach policyjnych (kontrolujących m.in. miejsca sprzedaży alkoholu).
 
Ustalono, że raz na kwartał w „Echu Puszczykowa" powinna być zamieszczana informacja o możliwościach uzyskania pomocy (dla osób zagrożonych przemocą, alkoholizmem, itp.).
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  • Druk nr 19 - projekt uchwały ws. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 19 został przyjęty jednogłośnie.
 
  • Druk nr 18 - projekt uchwały ws. upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie do realizacji zadania zleconego gminie z zakresu przyznawania i wypłaty dodatku energetycznego.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił i omówił ww. projekt uchwały informując, że odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Dodatek wypłacają gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Pan Karol Majewski dodał, że stawka dodatku jest bardzo niska (ok. 15 zł dla 1 osoby w mieszkaniu).
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie do realizacji zadania zleconego gminie z zakresu przyznawania i wypłaty dodatku energetycznego.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 18 został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zapytała o powód umniejszenia środków na budżet MOPS-u.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski poinformował, że wynika to z umniejszenia wydatków na wynagrodzenia.
  • Druk nr 16 - projekt uchwały ws. przyjęcia planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2015.
Wobec braku uwag, Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. przyjęcia planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2015.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 16 został przyjęty jednogłośnie.
  • Druk nr 17 - projekt uchwały ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2015.
Wobec braku uwag, Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2015.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 17 został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 3. Zatwierdzenie planu pracy komisji na rok 2015.
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że nikt spośród członków Komisji nie zgłosił uwag do przedłożonego planu pracy.
Komisja zaakceptowała plan pracy Komisji Spraw Społecznych na 2015 rok.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zaznaczyła, że jeśli zajdzie taka potrzeba plan pracy będzie uzupełniany w ciągu roku.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska powiedziała, że posiedzenia Komisji będą odbywać się w czwartki na tydzień przed sesją.
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na 19 lutego godz. 17:30.
 
O godz. 18:45 Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
    protokolant