Protokół nr 2/15 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 19 lutego 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.5.2.15
 
Godz. rozpoczęcia: 17:34
Godz. zakończenia: 20:05
 
Tematy:
Analiza stanu bezpieczeństwa mieszkańców Puszczykowa.
1.      Omówienie działalności Centrum Zarządzania Kryzysowego - Pan Maciej Dettlaff, Sekretarz Miasta.
2.      Zagrożenia występujące na terenie Puszczykowa - Pan Konrad Domino, Komendant Komisariatu Policji.
3.      Sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej - Pan Wojciech Hahuła, młodszy inspektor SM.
4.      Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej - Pan Jarosław  Dobicki.
5.      Opiniowanie projektów uchwał ws.:
- powołania i odwołania członka Komisji Mieszkaniowej,
- współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
6.      Sprawy bieżące.
 
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Analiza stanu bezpieczeństwa mieszkańców Puszczykowa.
 
Ad 1. Omówienie działalności Centrum Zarządzania Kryzysowego - Pan Maciej Dettlaff, Sekretarz Miasta.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił pracownika ds. obrony cywilnej, Pana Bogusława Ostrowskiego, który omówił działalność Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska poprosiła o wpisanie do wykazu miejsc użytku publicznego ośrodka na ul. Kopernika.
Pan Bogusław Ostrowski zapewnił, że lista zostanie zaktualizowana do końca czerwca.
Radna Agata Wójcik poruszyła kwestię zagrożeń, z którymi Miasto zetknęło się na przestrzeni lat.
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że na ternie Puszczykowa występowały jednostkowe pożary, a w roku 2010 miała miejsce powódź. Sekretarz dodał, że nie ma informacji o przeciekach na wałach przeciwpowodziowych wzdłuż Warty, a zarastaniem nabrzeży zajmuje się Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 
Ad 3. Zagrożenia występujące na terenie Puszczykowa - Pan Konrad Domino, Komendant Komisariatu Policji.
Komendant Konrad Domino przedstawił sprawozdanie z pracy Komisariatu Policji.
Radna Alfreda Brączkowska poruszyła kwestię oznakowania rowerów.
Jak poinformował Komendant Konrad Domino, aby oznakować rower wymagane są dokumenty potwierdzające jego zakup, lecz oznakowaniu podlegają także rowery bez powyższych dokumentów, które w końcowym efekcie dostają dowód rejestracyjny pojazdu.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, które miejsce zajął Komisariat Policji w konkursie Powiatu Poznańskiego, na co otrzymała odpowiedź, że miejsce 8.
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska poruszyła problem przestępstw popełnianych na tzw. „wnuka".
Komendant Konrad Domino poinformował, że w 90% przypadków, przestępcy dzwonią z kart telefonicznych, które nie są zarejestrowane w kraju. Pierwszy przypadek w Puszczykowie wystąpił 2 lata temu. Komenda Policji przestrzega przed tym podczas akcji seniora, w gazetach, a także podczas mszy św.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy w punkcie hazardowym przy ulicy Poznańskiej są prowadzone patrole, a także o monitoring miejski.
Komendant Konrad Domino poinformował, że w najbliższym czasie nastąpi w tym miejscu kontrola z Izby Celnej, dotycząca legalności funkcjonowania obiektu, a funkcjonariusze Policji przeprowadzają tam patrole. Monitoring przydatny jest przy kolizjach na ulicy Poznańskiej, jednakże nagrania nie są dobrej jakości. Na terenie Puszczykowa jest zainstalowanych 8 kamer, a materiał przechowywany jest przez miesiąc.
Radna Agata Wójcik zadała pytanie, czy funkcjonariusze policji korzystają z testerów sprawdzających obecność substancji narkotycznych. Komendant Konrad Domino odpowiedział, że do tej pory Policjanci z nich nie korzystali.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała o przydatność urządzenia do pomiaru promili alkoholowych.
Komendant Konrad Domino wyjaśnił, że urządzenie jest przydatne w kontrolach drogowych, co w kilku przypadkach zapobiegło tragedii.
Radny Ryszard Teuschner zadał pytanie odnośnie miejsc zagrożonych wandalizmem.
Komendant Konrad Domino poinformował, że w tej chwili nie ma takich obszarów, ale wskazany jest montaż kamer na terenie obiektów sportowych.
Radny Maciej Krzyżański poruszył kwestię patroli letnich.
Komendant Konrad Domino wyjaśnił, że odbywają się one w weekendy.
Na posiedzeniu Komisji poruszono też kwestię urządzenia do pomiaru prędkości oraz naprawy radiowozów.
Komendant Konrad Domino odpowiedział, że Policja nie posiada takiego urządzenia, a 2 radiowozy czekają na naprawę od 7 miesięcy.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz wraz z Burmistrzem Andrzejem Balcerkiem poinformowali, że można dofinansować naprawę radiowozów oraz zakup urządzenia, potrzebny jest tylko wniosek Komisariatu.
 
Ad 4. Sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej - Pan Wojciech Hahuła, młodszy inspektor SM.
Młodszy inspektor Wojciech Hahuła przedstawił sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poruszyła kwestię zakupu nowego samochodu dla Straży Miejskiej.
Młodszy inspektor Wojciech Hahuła wyjaśnił, że zakup pojazdu jest już finalizowany, zostanie on  też wyposażony na potrzeby pełnienia służby.
Radna Agata Wójcik zwróciła uwagę na zwiększony ruch uliczny przy placówkach szkolnych.
Jak wyjaśnił młodszy inspektor Wojciech Hahuła, Straż Miejska monitoruje sytuację. Na ulicy Kasprowicza uspokoiło się od momentu powstania nowych miejsc parkingowych. Obok Szkoły Podstawowej nr 2, za pawilonami handlowymi jest możliwość swobodnego parkowania, co również wpływa na poprawę bezpieczeństwa.
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, czy będą przeprowadzane patrole rowerowe.
Młodszy inspektor Wojciech Hahuła poinformował, że będą się one odbywały na ścieżkach rowerowych, zwrócił jednak uwagę, że powoduje to wydłużenie czasu oczekiwania na przyjazd strażników.
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zwróciła uwagę na problem potrąconych zwierząt oraz grasujących dzików.
Jak wyjaśnił młodszy inspektor Wojciech Hahuła, w takiej sytuacji należy zadzwonić do firmy Eko-Rondo. Dziki były odławiane oraz przeganiane, ponadto na terenie Miasta przeprowadzane są patrole przez członka Bractwa Kurkowego, który posiada zgodę na odstrzał dzików.
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zadała pytanie dotyczące mandatów zamienionych na prace społeczne.
Młodszy inspektor Wojciech Hahuła wyjaśnił, że prace społeczne nakazuje sąd. Osoby te udają się do Urzędu Miasta, gdzie zostają wyznaczone dla nich zadania, a do Straży Miejskiej należy ich nadzorowanie.
Ad 4. Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej - Pan Jarosław  Dobicki.
Pan Jarosław Dobicki oraz Pani Eliza Bałazy przedstawili zgromadzonym na posiedzeniu Komisji sprawozdanie z działalność OSP.
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zadała pytanie dotyczące szkoleń.
Pani Eliza Bałazy poinformowała, że szkolenia odbywają się za pośrednictwem Państwowej Straży Pożarnej, we własnym zakresie oraz wspólnie z sąsiednimi gminami. Ochotnicza Straż Pożarna nie jest włączona do krajowego systemu powiadamiania. Kwalifikowanych jest 10 osób, które stale uczestniczą w akcjach.
Radny Ryszard Teuschner zadał pytanie o czas zebrania się Ochotniczej Straży Pożarnej po otrzymaniu alarmu, na co otrzymał odpowiedź od Pani Elizy Bałazy, że czas wynosi ok. 10 min.
Radna Agata Wójcik poruszyła kwestię braku remizy strażackiej.
Pani Eliza Bałazy odpowiedziała, że Ochotnicza Straż Pożarna planuje postawienie garażu oraz kontenera. Podjęte zostały starania o włączenie Straży do systemu powiadamiania, co wiąże się z koniecznością spełnienia licznych wymogów.
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała Komendanta Konrada Domino o najczęstszą przyczynę występowania kolizji drogowych.
Komendant odpowiedział, że w większości przypadków, kolizje spowodowane są nadmierną prędkością.
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska podziękowała zebranym gościom za uczestnictwo na posiedzeniu Komisji oraz ogłosiła kilkuminutową przerwę.
 
Ad 5. Opiniowanie projektów uchwał.
  • Druk nr 20 ws. współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że w programie uczestniczą wszystkie gminy należące do powiatu poznańskiego. Program finansowany jest ze środków publicznych, natomiast mieszkańcy muszą wystosować wniosek o usunięcie azbestu. W tym roku Miasto proponuje kwotę 7 tys. zł na jego usunięcie, jednakże w przypadku jej przekroczenia Powiat zwraca pieniądze. W 2013 roku zostało usuniętych 25 ton azbestu.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
Wynik głosowania: „za"- 6 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"-0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
  • Druki nr 21-22 ws.  powołania i odwołania członka Komisji Mieszkaniowej
Sekretarz Maciej Dettlaff oraz Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski poinformowali, że Miasto posiada 64 mieszkania komunalne, które są użytkowane. W kolejce na mieszkania czeka ok. 160 osób. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony z głównym najemcą, jednakże istnieje możliwość wyeksmitowania lokatorów, która występuje ze względu na nieuiszczanie opłat, bądź zdewastowanie mieszkania.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, czy istnieje możliwość podniesienia czynszu.
 
Pan Karol Majewski odpowiedział, że stawka jest określona i pokrywa koszty eksploatacji. Komisja Mieszkaniowa może dokonać zamiany  mieszkania na większe bądź mniejsze.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy lokator z „Mimozy" został wyeksmitowany.
 
Pan Karol Majewski poinformował, że nie i nadal tam zamieszkuje.
 
Radny Tomasz Potocki poruszył kwestię sytuacji ludzi oczekujących na mieszkania komunalne.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że osoby takie mają gdzie mieszkać, jednakże chcą polepszyć swoją sytuację materialną. Ponadto Burmistrz powiedział, że nie można sprzedać mieszkania osobie wynajmującej, ponieważ zmniejszyłaby się ich ilość, a za te pieniądze musiano by wybudować nowe.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przeprowadził głosowanie nad kandydaturą radnej Agaty Wójcik na członka Komisji Mieszkaniowej.
Wynik głosowania: „za" - 5 „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
 
Ad 6. Sprawy bieżące.
Pan Karol Majewski poinformował, że w dniu 26.02.2015 r., w godzinach od 16 do 18 będą miały miejsce bezpłatne porady prawnika oraz psychologa w ramach współpracy z Fundacją „Dziecko w Centrum". Kolejne spotkania odbywać się będą w pierwszą i trzecią środę miesiąca, nie wliczając dotychczasowych spotkań.
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przedstawiła wstępny program posiedzenia następnej Komisji, która odbędzie się 19 marca o godzinie 17:30.
O godz. 20:05 Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie Komisji.
 
/-/ Monika Barczak
Protokolant