Protokół nr 3/15 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 18 marca 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 3/15
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych,
które odbyło się w dniu 18 marca 2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.5.3.15
 
Godz. rozpoczęcia: 17:32
Godz. zakończenia: 20:21
 
Tematy:
Opieka zdrowotna w Puszczykowie
1. Podstawowa opieka zdrowotna - doktor Elżbieta Czarnecka:
  • kierowanie do specjalistów,
  • szczepienia dzieci.
2. Funkcjonowanie Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. - Piotr Reiter, Wiceprezes Zarządu.
3. Programy profilaktyczne - Janina Kozeńska, Inspektor ds. Ochrony Środowiska.
4. Polityka zdrowotna w powiecie poznańskim - Teresa Gromadzińska, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa.
6. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Podstawowa opieka zdrowotna - doktor Elżbieta Czarnecka.
Radna Elżbieta Czarnecka powiedziała, że podstawowa opieka zdrowotna w Puszczykowie realizowana jest w ramach trzech kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia przez przychodnię PozMed oraz Medicor, a także Panią Marię Stempniak, lekarza rodzinnego. Lekarz rodzinny przekierowuje na badania do specjalistów. Na opiekę zdrowotną lekarz może również kierować do sanatorium. Radna Elżbieta Czarnecka dodała, że został utworzony kalendarz szczepień obowiązkowych dla dzieci. Rodzice mogą zaszczepić swoje dziecko dodatkowo przeciwko zakażeniom pneumokokowym.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, jak funkcjonuje „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych".
 
Radna Elżbieta Czarnecka odpowiedziała, że lekarze rodzinni wypełniali karty opieki onkologicznej, jednakże program został wycofany, a koszty zostały zrzucone na podstawową opiekę zdrowotną.
 
Radna Alfreda Brączkowska zadała pytanie dotyczące wystąpienia przypadków nieprzyjęcia chorych na wizytę lekarską.
 
Radna Elżbieta Czarnecka poinformowała, że lekarz może przyjąć określoną liczbę chorych. Pielęgniarki przeprowadzają wywiad, w którym decydują, czy osoba zostanie przyjęta.
 
Radna Agata Wójcik zapytała, czy osoby dorosłe są szczepione.
 
Radna Elżbieta Czarnecka poinformowała, że w Polsce osoby dorosłe nie są szczepione, ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia nie refunduje szczepionek.
 
Ad 2. Funkcjonowanie Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. - Piotr Reiter, Wiceprezes Zarządu.
Wiceprezes Zarządu Szpitala Piotr Reiter powiedział, że Szpital w Puszczykowie spełnia trzy zakresy usług, które obejmują podstawową opiekę zdrowotną i ambulatoryjną oraz diagnostykę. Szpital składa się z 17 oddziałów, między innymi z okulistyki, neurochirurgi kardiologicznej oraz ginekologii. W roku 2014 przyjęto ponad 15 tys. pacjentów, a zmarło 650 osób. Pan Piotr Reiter poinformował, że od początku roku przyjęto 3100 pacjentów, z których zmarło 137 osób. Szpitalny Oddział Ratunkowym udzielił pomocy lekarskiej 2250 osobom. Na terenie szpitala zatrudnionych jest 656 pracowników. Pan Piotr Reiter dodał, że w roku 2013 rozpoczęto modernizację budynku szpitalnego, która wymaga wybudowania bloku operacyjnego w roku 2016
 
Radna Elżbieta Czarnecka zapytała, dlaczego szpital sprzedaje część swojego majątku.
 
Pan Piotr Reiter odpowiedział, że zbycie majątku szpitala wynika z braku pieniędzy na leczenie chorych oraz dalszej modernizacji budynku.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poruszyła kwestię sprzedaży bloku mieszkalnego przy ulicy Kraszewskiego.
 
Pan Piotr Reiter odpowiedział, że z mieszkańcami budynku zarząd szpitala posiada stały kontakt korespondencyjny, gdzie informowano mieszkańców o możliwości wykupu mieszkań.
 
Radna Alfreda Brączkowska zadała pytanie, czy w szpitalu zostanie otworzony Szpitalny Oddział Ratunkowy dla dzieci.
 
Pan Piotr Reiter poinformował, że szpital nie jest wyposażony medycznie na przyjęcie dzieci i nie zostanie otworzony Szpitalny Oddział Ratunkowy dla najmłodszych.
 
Radny Tomasz Potocki zapytał, czy szpital bierze udział w programach Unii Europejskiej, polegających na zatrudnieniu studentów, na co otrzymał odpowiedź od Pana Piotra Reitera, że tak.
 
Radny Ryszard Teuschner zadał pytanie, czy mieszkańcy będą mieli dostęp do darmowych badań przeprowadzanych za pomocą rezonansu magnetycznego.
 
Pan Piotr Reiter poinformował, że sprzęt, którym wykonuje się rezonans magnetyczny nie jest własnością szpitala.
 
Pani Renata Kawalec poruszyła kwestię wykupu mieszkań przy ulicy Kraszewskiego przez lokatorów.
Pan Piotr Reiter odpowiedział, że część czynszu pokrywa koszty utrzymania oraz naprawy budynku, gdzie znajduje się 120 lokali, z których około 100 jest zamieszkałych. Oferty, które nadesłali mieszkańcy, w większości nie spełniły kryteriów określonych przez zarząd szpitala. Koszt metra kwadratowego powierzchni mieszkaniowej został oszacowany na 2300 zł, gdzie rzeczoznawca ocenił puste lokale.
 
Pan Krzysztof Kamiński zapytał, ile będzie kosztować budowa bloku operacyjnego.
 
Pan Piotr Reiter odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie posiada takiej informacji.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska ogłosiła kilkuminutową przerwę.
 
Ad 3. Programy profilaktyczne - Janina Kozeńska, Inspektor ds. Ochrony Środowiska.
Pani Janina Kozeńska, inspektor do spraw Ochrony Środowiska, wyjaśniła, że zmianie uległy przepisy realizujące programy profilaktyczne. Na dzień dzisiejszy realizacji podlega program przeprowadzający badania wykrywające jaskrę dla klas trzecich gimnazjum w kwocie 3 tys. zł rocznie. Puszczykowo uczestniczy również w programach realizowanych przez Starostwo Poznańskie, między innymi w szczepieniach przeciwko wirusowi HPV.
 
Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w powiecie poznańskim Teresa Gromadzińska, odpowiedziała, że gminy, powiaty i województwa powinny realizować programy profilaktyki zdrowotnej.
 
Radna Elżbieta Czarnecka zapytała, czy będą przeprowadzane badania profilaktyczne odnośnie wczesnego wykrycia cukrzycy.
 
Pani Janina Kozeńska powiedziała, że w latach ubiegłych Rada Miasta zadecydowała o wykonywaniu badań przeciwko jaskrze. Diagnoza, polegająca na wykryciu cukrzycy, jest kosztowna. Nie dzień dzisiejszy nie zaplanowano przeprowadzenia takich badań.
 
Radny Tomasz Potocki zadał pytanie, ilu gimnazjalistów zostało zbadanych na jaskrę, na co otrzymał odpowiedź od Pani Janiny Kozeńskiej, że badania przeprowadzono wśród 68 dzieci.
 
Pani Teresa Gromadzińska powiedziała, że programy realizowane są nie tylko przez gminy, ale również przez różne organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, w formie festynów lub spotkań. W Polsce najwięcej chorób występuje na tle krążeniowym i nowotworowym.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że gminy nie otrzymują dofinansowania na utworzenie i realizację programów profilaktyki zdrowotnej. Gminy nie posiadają obowiązku utworzenia tego program, co zostało ustawowo określone.
 
Ad 4. Polityka zdrowotna w powiecie poznańskim - Teresa Gromadzińska, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia.
Pani Teresa Gromadzińska przedstawiła program profilaktyki zdrowotnej w powiecie poznańskim, który był realizowany w latach 2009-20013, gdzie zawarto 9 programów zdrowotnych, obejmujących między innymi cztery edycje programu w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy, wczesnego wykrywania chorób nowotworowych przewodu pokarmowego i chorób tarczycy, cukrzycy typu II oraz program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci z powiatu poznańskiego. Pani Teresa Gromadzińska dodała, że opracowano „Program działań Powiatu Poznańskiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia na lata 2014-2018" obejmujący poprawę zdrowia i związanej z nim jakości życia oraz zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych mieszkańców powiatu poznańskiego, podejmując działania z zakresu profilaktyki, promocji i edukacji zdrowotnej.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa.
Pani Janinia Kozeńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Radny Tomasz Potocki zadał pytanie, czy środki pieniężne, przeznaczone na ten cel, zostały zabezpieczone w budżecie, na co otrzymał odpowiedź od Wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego, że tak.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała, ile złapano bezpańskich psów w ubiegłym roku na terenie Puszczykowa.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że około 35 psów zostało schwytanych i przewiezionych do schroniska w Komornikach.
 
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski dodał, że po 25 psów zgłosili się właściciele.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za"- 6 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 6. Sprawy bieżące.
Radny Tomasz Potocki zapytał, jaki samochód zostanie zakupiony dla Straży Miejskiej.
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski odpowiedział, że zostanie zakupiony Fiat Fiorino, który będzie dwuosobowy, w kolorze srebrnym.
 
O godz. 20:21 Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Monika Barczak
Protokolant