Protokół nr 4/15 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 14 maja 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0012.5.4.15
 
Godz. rozpoczęcia: 17:40
Godz. zakończenia: 20:15
 
Tematy:
1. Sprawozdania z pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
a) Ocena zasobów pomocy społecznej;
b) Sprawozdanie roczne z udzielenia świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach;
c) Sprawozdanie z realizacji programu „Pomoc Państwa  w  zakresie dożywiania";
d) Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy  zastępczej.
2. Omówienie pism Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
3. Stan prac nad Strategią rozwiązywania problemów społecznych.
4. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Sprawozdania z pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił w formie prezentacji multimedialnej sprawozdania z pracy MOPS (sprawozdania stanowią załączniki do niniejszego protokołu), informując m.in. o:
- współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
- Karcie Dużej Rodziny (w 2014 roku skorzystało z Karty 19 rodzin; wydanych zostało 95 kart  dla każdego członka rodziny).
- programie dożywiania,
- podejmowanych działaniach antyalkoholowych,
- działalności logopedycznej,
- kosztach utrzymania MOPS-u,
- kosztach wspierania rodziny,
- rodzinach zastępczych,
- działaniach tzw. asystentów rodziny.
 
Kierownik Karol Majewski odpowiedział na pytania radnych, dotyczące prezentowanych sprawozdań.
 
O godz. 18:56 Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska ogłosiła kilkuminutową przerwę.
 
Ad 2. Omówienie pism Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
  • Pismo PZERiI ws. wprowadzenia w Puszczykowie tzw. „kopert życia" (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski opowiedział na czym polega akcja pn. „koperty życia".
 
Komisja jednogłośnie przychyliła się do wdrożenia akcji sugerując, że jej przeprowadzeniem i rozpowszechnieniem powinien zająć się MOPS.
 
  • Pismo PZERiI ws. przeprowadzenia bezpłatnych szczepień dla seniorów
Inspektor ds. ochrony zdrowia pani Janina Kozeńska poinformowała o procedurze przeprowadzenia szczepień oraz przedstawiła informacje o zrealizowanych szczepieniach, sfinansowanych przez Miasto oraz Starostwo Powiatowe. Pani Janina Kozeńska powiedziała, że w latach ubiegłych Starostwo finansowało szczepienia dla osób powyżej 45. roku życia, ale z terenu Puszczykowa skorzystała z nich niewielka liczba osób. 
Ustalono, że omawiana sprawa wymaga szerszego rozeznania i uzyskania dodatkowych informacji od wnioskodawców.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska poprosiła radnych o zapoznanie się z regulaminem utrzymania czystości  i porządku w mieście i zapowiedziała, że na kolejnym posiedzeniu zamierza rozważyć możliwość ustalenia i wprowadzenia karty dobrych praktyk.
 
Komisja podjęła dyskusję nt. możliwości rozpropagowania potencjalnej „karty dobrych obyczajów" (np. broszury, akcja na billboardach, przedsięwzięcia edukacyjne).
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zapytała o zainteresowanie wolontariatem w Puszczykowie.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski powiedział, że wolontariat w Puszczykowie istnieje, ale ma charakter raczej incydentalny, tzn. np. młodzież organizuje dwa razy w roku (przed świętami) zbiórki żywności. W MOPS-ie był też wolontariusz, który pomagał przez 1,5 roku konkretnej rodzinie. Dwóch wolontariuszy udziela się na zajęciach terapeutycznych.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że wolontariusze działają także w schronisku dla psów.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że zna osoby, które - jeśli będzie taka potrzeba - mogą pomóc w koordynacji i organizowaniu wolontariatu w Puszczykowie.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz przekazała prośbę mieszkańców, którzy chcieliby wydłużenia godzin pracy Urzędu.
 
O godz. 20:15 przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zamknęła posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
    protokolant