Protokół nr 5/15 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

OB.0012.5.5.15
 
Godz. rozpoczęcia: 16:04
Godz. zakończenia: 16:47
 
Tematy:
  1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2014 w zakresie działań komisji.
  2. Stan przygotowań służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców Puszczykowa do okresu wakacyjnego.
  3. Dyskusja na temat wniosku o patronacie św. Jana Pawła II dla Miasta Puszczykowo.
  4. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2014 w zakresie działań komisji.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2014 w zakresie działań komisji, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
O godzinie 16:07 do obradujących dołączyła radna Alfreda Brączkowska (obecnych 6 radnych).
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powiedziała, że należy zwiększyć liczbę asystentów do pracy z rodzinami, aby przeciwdziałać przemocy.
 
Pan Karol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, powiedział, że na jeden etat zatrudnionych jest dwóch pracowników, a dodatnie kolejnego etatu polepszyłoby sytuację.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2014 rok.
Wynik głosowania: „za"- 5 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za rok 2014.
Wynik głosowania: „za"- 5 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 
Ad 2. Stan przygotowań służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców Puszczykowa do okresu wakacyjnego.
 
Pan Dariusz Borowski, Komendant Straży Miejskiej, powiedział, że strażnicy miejscy kontrolują place zabaw, tereny zielone oraz zakole Warty.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy prowadzone są szkolenia dla przedszkolaków.
 
Pan Dariusz Borowski odpowiedział, że corocznie wraz z Komisariatem Policji przeprowadzane są, przed rozpoczęciem i po zakończeniu wakacji, szkolenia na temat bezpieczeństwa dla klas pierwszych, drugich i trzecich szkół podstawowych.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała, ile w tym roku wystąpiło przypadków utonięć na terenie Miasta.
 
Pan Dariusz Borowski odpowiedział, że w tym roku wystąpił jeden przypadek.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zadała pytanie, jak układa się współpraca z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.
 
Pan Dariusz Borowski odpowiedział, że Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zapraszane jest na imprezy, które mają miejsce na zakolu Warty, gdzie ludzie rozpalają ogniska, które regulaminem są zabronione. Pan Dariusz Borowski dodał, że istnieje możliwość organizowania ogniska na terenie przystani, po uprzednim wyrażeniu zgody przez gospodarza tego terenu.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zadała pytanie, co dzieje się w sytuacji, kiedy Straż Miejska otrzymuje zgłoszenie na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 
Pan Dariusz Borowski odpowiedział, że Straż Miejska w takiej sytuacji nie może karać poprzez wystawienie mandatu. Powiadamiani są strażnicy Wielkopolskiego Parku Narodowego. Pan Dariusz Borowski dodał, że Ochotnicza Straż Pożarna powinna patrolować zakole Warty, ponieważ użycie otwartego ognia powoduje niebezpieczeństwo.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zadała pytanie, jak Straż Miejska radzi sobie z dopalaczami.
 
Pan Dariusz Borowski odpowiedział, że w maju wpłynęło pismo od Dyrektora Zespołu Szkół w Puszczykowie z prośbą o patrolowanie rejonu ulic Langego, Żupańskiego, Gwarnej i Kasprowicza w czasie trwania przerw, ponieważ pojawiły się informacje o możliwości zażywania dopalaczy przez młodzież. Jak poinformował pan Dariusz Borowski, dzięki interwencjom młodzież podczas przerw nie opuszcza terenu szkoły.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy Ochotnicza Straż Pożarna może pobierać opłaty za likwidację gniazd szerszeni.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że na następne posiedzenie Komisji informacja, czy opłaty są pobierane, zostanie zweryfikowana.
 
Ad 3. Dyskusja na temat wniosku o patronacie św. Jana Pawła II dla Miasta Puszczykowo.
 
Radna Agata Wójcik powiedziała, że jest przeciwna nadawaniu patronatu obiektom publicznym, ponieważ wykracza to poza obszar autonomii religijnej oraz nie czuje się upoważniona do decydowania w imieniu mieszkańców.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że nie czuje się upoważniona do decydowania za innych, gdyż jest to sprawa religijna.
 
Radny Tomasz Potocki powiedział, że decydowanie o patronacie nie leży w kompetencji Rady.
 
Radna Elżbieta Czarnecka, powiedziała, że niestosowne jest nadawanie obiektom publicznym nazwy św. Jana Pawła II.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powiedziała, że gdyby w Puszczykowie zostało utworzone hospicjum, to w tym przypadku patronat św. Jana Pawła II byłby adekwatny.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy na następne posiedzenie Komisji będzie można przygotować dane na temat bezrobocia w Puszczykowie, na co otrzymała odpowiedź od pana Karola Majewskiego, że tak.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że wizyty studyjne Komisji odbędą się w okresie jesiennym.
 
O godz. 16:47 Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie Komisji.
 
 
 
Protokolant
/-/ Monika Barczak