Protokół nr 6/15 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 24 września 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie


OB.0012.5.6.15
 
Godz. rozpoczęcia: 17:37
Godz. zakończenia: 19:48
 
Tematy:
  1. Sytuacja na rynku pracy - stan bezrobocia w Puszczykowie - Karol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
  2. Dyskusja na temat wprowadzenia Karty Życia dla Seniorów w Puszczykowie.
  3. Informacja dotycząca działalności Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego:
        - Regionalny System Ostrzegania,
        - Straż Miejska,
        - Policja,
        - Straż Pożarna (OSP).
  1. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski poprosił o udzielenie głosu przedstawicielom kancelarii prawnej Kompensata, panu Jackowi Pałce i Paulinie Kubackiej, którzy udzielają bezpłatnych porad prawnych w MOPS-ie. Kancelaria wygrała konkurs wojewody wielkopolskiego na udzielanie bezpłatnych porad prawnych osobom najuboższym. Pan Jacek Pałka powiedział, że obecny kontrakt, podpisany z wojewodą, kończy się w listopadzie (porady udzielane są przez 2 godziny w tygodniu) i zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie środków na jego przedłużenie. Pan Jacek Pałka zaproponował zabezpieczenie kwoty 200 zł tygodniowo (po 100 zł za godzinę).
 
Komisja nie podjęła żadnej decyzji w powyższej sprawie.
 
Ad 1. Sytuacja na rynku pracy - stan bezrobocia w Puszczykowie - Karol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski za pomocą prezentacji multimedialnej przedstawił temat bezrobocia w Puszczykowie (ww. prezentacja multimedialna stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Pan Karol Majewski poinformował m.in., że w ramach aktywizacji bezrobotnych prowadzone były projekty: „W stronę aktywności" 2008-2013 oraz „Pokonać wykluczenie" 2014 (realizacja wspólnie z PCPR), podczas których zorganizowano różnego rodzaju kursy.
 
Ad 2. Dyskusja na temat wprowadzenia Karty Życia dla Seniorów w Puszczykowie.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski wyjaśnił, że „koperta życia" to akcja, do której przystąpienia zachęcają lekarze i pracownicy pogotowia ratunkowego. Akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i polega na umieszczeniu, w specjalnie przygotowanych kopertach, najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr PESEL. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne. Pan Karol Majewski dodał, że „koperty życia" w wersji angielskiej przeznaczone są np. dla kierowców zawodowych oraz osób wybierających się za granicę (prezentacja multimedialna nt. akcji „koperta życia" stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Pan Karol Majewski powiedział, że dla indywidualnej osoby „koperta życia" kosztuje 10 zł (z kosztami przesyłki - 19 zł), dlatego podjął wstępne rozmowy ze skarbnikiem w sprawie zamówienia większej liczby zestawów („koperta życia", czyli karta do wypełnienia oraz magnes na lodówkę lub naklejka). Koszt netto wyniesie: 407 zł za 100 sztuk albo 750 zł za 200 sztuk. Pan Karol Majewski powiedział, że w pierwszej kolejności należałoby przekazać „koperty życia" osobom starszym, chorym i samotnym (MOPS w porozumieniu z przychodniami mógłby wskazać osoby, które powinny takie „koperty" posiadać).
 
Pani Honorata Kubzdela z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zadeklarowała pomoc w dystrybucji „kopert życia".
 
Burmistrz Andrzej Balcerek zapewnił, że przekazane zostaną środki na zakup 200 zestawów „koperty życia".
 
Komisja przychyliła się do inicjatywy zakupu i dystrybucji „kopert życia" wśród mieszkańców.
 
Radna Małgorzata Hempowicz zaproponowała także, aby każdy, kto ma taką możliwość, wpisał do kontaktów w swoim telefonie komórkowym, numer ICE (In Case of Emergency), czyli numer do osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska poprosiła o publikację w „Echu Puszczykowa" artykułu nt. „kopert życia".
 
Ad 3. Informacja dotycząca działalności Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Pan Bogusław Ostrowski, pracownik ds. obrony cywilnej poinformował, że przygotowany został plan zarządzania kryzysowego oraz zarządzenie ws. powołania i określenia składu osobowego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK zbiera się wtedy, gdy zachodzi taka potrzeba). Pan Bogusław Ostrowski przedstawił główne założenia planu zarządzania kryzysowego oraz odpowiedział na pytania radnych.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Komendant straży miejskiej Dariusz Borowski poinformował, że od stycznia 2016 roku straż miejska straci uprawnienia do obsługi fotoradarów i w związku z tym wszczęta została procedura przekazania trzech masztów (w których montowany jest fotoradar) Inspektoratowi Transportu Drogowego. Na razie nie wiadomo, czy maszty pozostaną na terenie Puszczykowa.
 
Radny Tomasz Potocki zapytał, jak będzie wyglądała organizacja pracy straży miejskiej od 1 stycznia 2016 r.
Komendant Dariusz Borowski przestawił dotychczasową (dwuzmianową) organizację pracy informując, że w straży pracuje 6 osób (1 etat cywilny i 5 strażników).
 
Radny Tomasz Potocki powiedział, że absolutnie nie jest zwolennikiem likwidacji puszczykowskiej straży miejskiej, stwierdził jednak, że należy przyjrzeć się jej pracy.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że straż miejska, oprócz pracy związanej z obsługą fotoradarem, ma również szereg innych zadań.
 
Komendant Dariusz Borowski poinformował, że w latach 2011-2014 było ok. 2000 interwencji rocznie (co daje ok. 8-9 interwencji dziennie). Ponadto strażnicy dokonują kilku objazdów całego miasta i przekazują zgłoszenia odpowiednim służbom lub właściwemu referatowi urzędu. 
 
Burmistrz Andrzej Balcerek zapytał, czy na, zmniejszony od 1 stycznia 2016 roku, zakres zadań straży miejskiej, liczba 6 pracowników jest wystarczająca czy za duża.
Komendant Dariusz Borowski powiedział, że ta sprawa będzie zależna od Rady Miasta. Do tej pory komendant był w stanie zapewnić dwuzmianową służbę w godz. 6-22 od poniedziałku do piątku oraz służbę w soboty, a w okresie wiosenno-letnim również w niedziele. Komendant Dariusz Borowski powiedział, że cięcia kadrowe spowodują ograniczenie działań straży miejskiej na terenie miasta.
 
Radny Tomasz Potocki powiedział, że pozostawienie 6-osobowego składu straży miejskiej przełoży się na zwiększenie porządku w mieście.
Radny Ryszard Teuschner zaproponował wprowadzenie okresu przejściowego, tzn. pozostawienie 6 etatów do wiosny przyszłego roku.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska i radna Elżbieta Czarnecka opowiedziały się za utrzymaniem służby dwuzmianowej.
  
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że ze względu na likwidację fotoradarów, będzie należało zastanowić się nad uszczupleniem kadrowym straży miejskiej.
 
Radny Tomasz Potocki złożył wniosek formalny, aby każdy z członków Komisji wypowiedział się, czy jest za likwidacją straży miejskiej w Puszczykowie.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że jego zdaniem nie należy likwidować straży miejskiej, a jedynie rozważyć zmniejszenie jej składu osobowego.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem wniosku formalnego radnego Tomasza Potockiego, tzn. czy przeprowadzić głosowanie nad opinią ws. likwidacji straży miejskiej.
Wynik głosowania: „za" - 1 głos, „przeciw" - 4 głosy, „wstrzymało się" - 1 głos.
Wniosek został odrzucony.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zwróciła się z prośbą o zapraszanie służb mundurowych (tj. policji, straży miejskiej oraz OSP) na każde posiedzenie Komisji Spraw Społecznych.
 
O godz. 19:48 przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zamknęła posiedzenie Komisji.
 
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
                protokolant