Protokół nr 7/2015 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 19 listopada 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 7/2015
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych,
które odbyło się w dniu 19 listopada 2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.5.7.15
 
Godz. rozpoczęcia: 17:36
Godz. zakończenia: 19:40
 
Tematy:
1. Przedstawienie i omówienie projektu budżetu Miasta na rok 2016.
2. Informacja dotycząca działalności służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Miasta w związku z nadchodzącą zimą:
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - bezdomność,
  • Straż Miejska,
  • Straż Pożarna (OSP).
3. Informacja na temat nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych (obecnych 5 radnych; usprawiedliwiona nieobecność radnej Agaty Wójcik).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przedstawienie i omówienie projektu budżetu Miasta na rok 2016.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił i omówił projekt budżetu Miasta na rok 2016, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy planowany dochód Miasta uwzględnia prawdopodobne zmiany legislacyjne dotyczące między innymi podatku dochodowego od osób fizycznych.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że stawka podatku dochodowego od osób fizycznych ustalana jest przez Ministra Finansów. Jeżeli wejdą w życie zmiany dotyczące tego podatku, to prawdopodobnie w roku 2017.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy w przypadku wprowadzenia świadczeń w wysokości 500 zł na dziecko miesięcznie, zwrot pieniędzy nastąpi z budżetu państwa.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że świadczenia te będą finansowane z budżetu państwa.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że opis zawarty w wydatkach majątkowych na budowę hali widowiskowo-sportowej nie został ujęty w odpowiedni sposób, ponieważ nie wyraża głównego celu budowy, którym jest zapewnienie sali gimnastycznej dla dwóch szkół.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że opis można uzupełnić.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy nie nastąpiła pomyłka pisarska, ponieważ w planach wydatków majątkowych budowa oświetlenia ulicznego wynosi 350 tys. zł, natomiast w wykazie inwestycji wymieniona jest kwota 50 tys. zł.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że nastąpiła pomyłka pisarska, ponieważ kwota wynosi 350 tys. zł, co zostanie poprawione.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że organizacja imprez, które były przez Miasto współfinansowane w poprzednich latach, była umieszczana w dziale kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że zostały one umieszczone w innym dziale.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy Miasto będzie płaciło mniejsze „janosikowe", na co otrzymała odpowiedź od Skarbnika Piotra Łoździna, że tak.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, dlaczego zwiększono środki pieniężne na pomoc społeczną.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że wynika to z dotacji z budżetu państwa oraz z wyższych świadczeń.
 
Pan Karol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, powiedział, że obawia się wprowadzenia zmian legislacyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych, ponieważ w Puszczykowie jest około 200 rodzin korzystających z tych świadczeń.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, dlaczego obniżono środki pieniężne na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków do kwoty 30 tys. zł.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że do Urzędu wpłynęły dwa wnioski, przez co wysokość pieniędzy przeznaczonych na ten cel jest mniejsza.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, dlaczego zwiększono środki pieniężne dla Centrum Animacji Sportu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że Centrum Animacji Sportu zwiększono środki pieniężne na opłaty za trwały zarząd, który został ustanowiony w bieżącym roku.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy wszystkie wnioski zostały uwzględnione w projekcie budżetu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że w większości nie zostały one uwzględnione, ponieważ dotyczyły między innymi budowy dróg niezgodnie z rankingiem ulic. Program na utworzenie profilaktyki zdrowotnej na terenie Puszczykowa także nie został uwzględniony w przyszłorocznym budżecie.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powiedziała, że program powinien zostać utworzony.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że program nie jest obligatoryjny dla gmin, ponieważ należy do zadań własnych powiatu. Kwota 30 tys. zł mogłaby nie wystarczyć na napisanie programu i jego zrealizowanie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn zaproponował, aby wesprzeć Powiat Poznański w realizacji polityki zdrowotnej, na co zebrani radni wyrazili zgodę.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała, jak będzie wyglądało finansowanie budowy remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że został złożony wniosek o zabezpieczenie środków pieniężnych (obciążenie finansowe nastąpi w roku 2017). Prace rozpoczną się jesienią 2016 roku, a zakończą w roku 2017. Ochotnicza Straż Pożarna przeznaczy na ten cel 20 tys. zł ze środków własnych.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu budżetu Miasta na rok 2016.
Wynik głosowania: „za"- 4 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 1.
Projekt budżetu został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 2. Informacja dotycząca działalności służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Miasta w związku z nadchodzącą zimą:
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - bezdomność,
  • Straż Miejska,
  • Ochotnicza Straż Pożarna.
Pan Karol Majewski powiedział, że na dzień dzisiejszy na terenie Miasta nie znajdują się osoby bezdomne. Cztery osoby przebywają w schroniskach, za które płaci MOPS.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała, ile wynosi koszt pobytu osób bezdomnych w schronisku.
 
Pan Karol Majewski odpowiedział, że koszt pobytu w schronisku za pół roku wynosi około 3 tys. zł za 4 osoby.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy Miasto jest przygotowane na przyjęcie uchodźców.
 
Pan Karol Majewski odpowiedział, że lokalowo Miasto nie jest gotowe na przyjęcie uchodźców, a gmina nie deklarowała chęci ich przyjęcia.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy OSP interweniowała w związku z silnym wiatrem.
 
Pan Gniewko Niedbała, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej, odpowiedział, że interweniowano dwukrotnie, ale podczas dojazdu na miejsce jednego ze zdarzeń strażacy zostali odwołani.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy drzewa oznaczone na drodze nr 430, są przeznaczone do wycięcia i w jakim celu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że są one przeznaczone do wycięcia w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, na czyje zlecenie zostało przycięte drzewo przy rondzie niedaleko cmentarza.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że zostanie to sprawdzone. Miasto korzysta z usług leśnika, który ma sporą wiedzę o przycinaniu gałęzi. Przycinki dokonywane są w taki sposób, aby wegetacja drzewa nadal trwała.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, jak będzie wyglądała organizacja pracy po redukcji etatów w Straży Miejskiej.
 
Pan Dariusz Borowski, Komendant Straży Miejskiej, odpowiedział, że do 1 grudnia zostanie opracowany plan organizacji pracy.
 
Radny Tomasz Potocki poprosił o przesłanie informacji dotyczących kompetencji oraz doświadczenia strażników wraz z uzasadnieniem zwolnienia części z nich.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że są to sprawy personalne, które nie powinny być przedstawiane. W kompetencji Burmistrza jest zwalnianie pracowników.
 
Radny Tomasz Potocki powiedział, że Komisja stoi na straży bezpieczeństwa na terenie Puszczykowa.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że zostały przeprowadzone 2 spotkania z Komendantem Policji, który zdeklarował się pomagać Straży Miejskiej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że dane które będą mogły zostać udostępnione, zostaną przekazane.
 
Radny Tomasz Potocki zapytał, czy w Ochotniczej Straży Pożarnej są przeszkolone osoby pod względem zabezpieczania imprez i organizacji ruchu.
 
Pan Gniewko Niedbała odpowiedział, że są takie osoby, jednakże zostanie przeszkolonych więcej osób, jeśli zostaną pozyskane środki na ten cel. Od przyszłego roku organizatorzy imprez będą poproszeni o zapewnienie wolontariuszy zabezpieczających trasy, ponieważ strażacy narażeni są na niecenzuralne obelgi podczas takich czynności.
 
Ad 3. Informacja na temat nieodpłatnej pomocy prawnej.
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powiedziała, że od 1 stycznia 2016 roku ruszy nieodpłatna pomoc prawna na terenie kraju w 1524 punktach. Powiat zwrócił się do gminy z prośbą o nieodpłatny dostęp do lokalu, który będzie znajdował się w siedzibie MOPS-u. Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia. Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska dodała, że istnieją kryteria osób mogących ubiegać się o taką pomoc, do których należą osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po ukończeniu 65 lat, młodzież do 26. roku życia, kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną oraz osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
 
Pan Karol Majewski powiedział, że konsultacje 5 razy w tygodniu po 4 godziny mogą być za długim czasem pracy. Po roku zostanie dokonana ocena realizacji tego programu. W Puszczykowie prawnik będzie urzędować w godzinach od 11 do 15.
 
Pan Karol Majewski powiedział, że jak co roku Wielkopolski Bank Żywności organizuje zbiórkę żywości w dniach 4-6 grudnia, która zostanie przekazana dla potrzebujących mieszkańców Puszczykowa.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała, jak wygląda funkcjonowanie akcji „Koperta Życia".
 
Pan Karol Majewski odpowiedział, że w 3 przychodniach zostały rozdysponowane koperty. Czy warto było organizować taką akcję okaże się po roku od jej funkcjonowania.
 
O godz. 19:40  Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Monika Barczak
protokolant