2016

Protokół nr 8/2016 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 13 grudnia 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4


OB.0012.5.8.2016
 
Godzina rozpoczęcia: 17.30
Godzina zakończenia: 18:40
 
Tematy:
 1. Omówienie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 - Karol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
 1. Przedstawienie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowa. Zaopiniowanie projektu uchwały.
 1. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca komisji Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca komisji Elżbieta Bijaczewska poprosiła o minutę ciszy na pamiątkę rocznicy 13 grudnia 1981 r.
 
Ad 1. Omówienie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 - Karol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
Pan Karol Majewski wyjaśnił, że w tym roku pojawiła się możliwość połączenia w jednym programie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i profilaktyki przeciwdziałania narkomani. Następnie Pan Karol Majewski przedstawił założenia programu.
 
Przewodnicząca komisji Elżbieta Bijaczewska zwróciła uwagę, że radni zbyt późno otrzymali materiały i nie mieli czasu, aby się z nimi zapoznać, oraz na nieczytelność tabeli.
 
Pan Karol Majewski odpowiedział, że poprawi uszkodzoną tabelkę, oraz dane procentowe dotyczące liczby osób korzystających z pomocy, a także przedstawił cele i zadania rozpisane w programie.
 
Przewodnicząca komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała, jakie organy działają na terenie Puszczykowa, które oferują pomoc.
 
Pani Maria Bobrowska odpowiedziała, że działa świetlica socjoterapeutyczna, udzielana jest też pomoc ofiarom przestępstw, dużo osób korzysta także z pomocy prawnej.
 
Przewodnicząca komisji Elżbieta Bijaczewska wniosła, aby w programie wymienić te organizacje.
 
Odpowiadając na pytanie przewodniczącej Elżbiety Bijaczewskiej, Pan Karol Majewski wyjaśnił, że po zakończeniu leczenia odwykowego zakładana jest kontynuacja leczenia, jednak nie zawsze się to udaje.
 
Pani Maria Bobrowska dodała, że bardzo dobrze układa się współpraca z policją oraz poinformowała, że dzięki pomocy ośrodka dwie panie, ofiary przemocy domowej, uwolniły się i odizolowały od sprawców.
 
Przewodnicząca komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" -  0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 2. Przedstawienie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowo w latach 2016 - 2020.
Pan Remigiusz Motycki omówił projekt uchwały, przedstawił analizę potrzeb, plan remontów, zasady polityki czynszowej, źródła finansowania, a także podał informacje na temat członkostwa we wspólnotach mieszkaniowych, oraz informacje o lokalach komunalnych i socjalnych.
 
Ponadto Pan Remigiusz Motycki poinformował, że obecnie złożonych jest 62 wniosków o przyznanie mieszkania komunalnego.
 
Następnie dyskutowano na temat sytuacji mieszkańców hotelu przy szpitalu, wyjaśniono, że osoby te nie są zameldowane w Puszczykowie i jako takie nie mogą ubiegać się o przydział lokalu komunalnego.
 
Radny Tomasz Potocki zapytał z czego wynika wzrost przeznaczanych środków?
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że miasto chce rozbudować bazę mieszkaniową, byłaby taka możliwość na gruntach należących do miasta, ale konieczne są zmiany w zapisach studium.
 
Radna Małgorzata Hempowicz zapytała, czy w przypadku hotelu była mowa o możliwości wykupu mieszkań.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w hotelu jest kilkadziesiąt pomieszczeń, które są nieprzystosowane i gdyby powstała tam wspólnota, musiałaby znaleźć milionowe środki na remont.
 
Przewodnicząca komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowo w latach 2016 - 2020.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" -  1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Radna Agata Wójcik zapytała o składowisko ziemi przy ul. Nadwarciańskiej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że jest to nadmiar ziemi składowany przez firmę Skanska, wędkarze chcą dzięki temu powiększyć parking , prace zostały zawieszone z powodu deszczu, teraz powinny być kontynuowane.
 
Przewodnicząca komisji Elżbieta Bijaczewska zapowiedziała, że na następnym posiedzeniu będzie omawiany plan pracy.
O godzinie 18:40 przewodnicząca zamknęła posiedzenie.
 
Protokołowała
/-/ Katarzyna Szykulska

Protokół nr 7/2016 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 21 listopada 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.5.7.2016
 
Godz. rozpoczęcia: 17:41
Godz. zakończenia: 19:16
 
Temat:
 1. Informacja na temat nieodpłatnej pomocy prawnej.
 2. Przedstawienie i omówienie projektu budżetu miasta na rok 2017.
 3. Informacja dotycząca działalności służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Miasta w związku z nadchodzącą zimą:
 • MOPS - bezdomność,
 • Straż Miejska,
 • Policja,
 • Straż Pożarna (OSP).
 1. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych; obecnych 4 radnych (chwilowa nieobecność radnej Elżbiety Czarneckiej oraz usprawiedliwiona nieobecność radnego Tomasza Potockiego).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Informacja na temat nieodpłatnej pomocy prawnej.
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska powiedziała, że nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców jest udzielana w Puszczykowie przez prawników i radców prawnych od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 15:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Wysokiej 1. Z bezpłatnych porad mogą skorzystać uprawnieni mieszkańcy powiatu poznańskiego. Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska rozdała zgromadzonym ulotki dotyczące darmowej pomocy prawnej (ulotka stanowi załącznik do protokołu).
 
O godzinie 17:43 do obradujących dołączyła radna Elżbieta Czarnecka (obecnych 5 radnych).
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił informacje na temat nieodpłatnej pomocy prawnej w Puszczykowie. Pan Karol Majewski powiedział, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Powiat Poznański realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Pan Karol Majewski poinformował, że informacja o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w „Echu Puszczykowa" oraz przekazana mieszkańcom w formie ulotki informacyjnej.
 
Pan Karol Majewski powiedział, że zainteresowanie nieodpłatną pomocą prawną jest niewielkie, ale uważa, że na jego wzrost mogłoby wpłynąć odbywanie się części dyżurów w godzinach popołudniowych.
 
Ad 2. Przedstawienie i omówienie projektu budżetu miasta na rok 2017.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił i omówił projekt uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na 2017 rok (projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu).
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania radnych dotyczące projektu uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na 2017 rok.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy zdaniem skarbnika Piotra Łoździna byłoby możliwe zorganizowanie w Puszczykowie cyklicznej imprezy będącej świętem wolontariatu. Takie wydarzenie służyłoby przyznaniu wyróżnień i nagród mieszkańcom szczególnie zaangażowanym w wolontariat i stanowiłoby uhonorowanie pracy, którą wykonują dobrowolnie i nieodpłatnie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że zabezpieczenie w budżecie odpowiedniej kwoty na zorganizowanie takiego wydarzenia jest możliwe. Skarbnik Piotr Łoździn zaproponował przewodniczącej Elżbiecie Bijaczewskiej, żeby przygotowała propozycję projektu uchwały w tej sprawie wraz z regulaminem przyznawania nagród dla wolontariuszy i poddała go pod obrady komisji.
 
Ad 3. Informacja dotycząca działalności służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Miasta w związku z nadchodzącą zimą:
 • MOPS
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił sytuację bezdomnych mieszkańców Puszczykowa w związku z nadchodząca zimą. Pan Karol Majewski powiedział, że w 2016 roku opłacono pobyt w noclegowniach 4 osób. Za 734 doby zapłacono 15.676 zł. Średnia opłata za pobyt w noclegowni to ok. 20 zł za dobę. Pan Karol Majewski dodał, że zgodnie z prawem koszty pobytu mieszkańców w ośrodkach dla bezdomnych oraz noclegowaniach pokrywa gmina, w której znajdowało się ich ostatnie miejsce zameldowania.
 
Pan Karol Majewski odpowiedział na pytanie radnej Agaty Wójcik, że na terenie Puszczykowa nie ma noclegowni.
 
 • Policja
Komendant Policji Tomasz Maćkowiak odpowiedział na pytanie przewodniczącej Elżbiety Bijaczewskiej, że pracownicy Komisariatu Policji cyklicznie realizują programy edukacyjne dla młodzieży dotyczące m.in. cyberprzemocy oraz dopalaczy, a w związku z nadchodzącą zimą najbliższe spotkania z uczniami puszczykowskich szkół będą dotyczyły bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych, przerwy świątecznej oraz Sylwestra.
 
Pan Tomasz Maćkowiak odpowiedział na pytanie przewodniczącej Elżbiety Bijaczewskiej, że wszystkie prowadzone programy edukacyjne są realizowane cyklicznie. Rozpoczynają się z początkiem roku szkolnego i kończą wraz z jego zakończeniem.
 
Pan Tomasz Maćkowiak odpowiedział na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, że doraźne kontrole prędkości samochodów przejeżdżających przez Puszczykowo są prowadzone w ramach służb funkcjonariuszy, niestety nie ma możliwości całodobowego patrolowania miasta. Pan Tomasz Maćkowiak poinformował, że nowym narzędziem, z którego korzystają policjanci w Puszczykowie jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.
 
 • Straż Miejska
Radna Małgorzata Hempowicz zgłosiła, że po wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu na Rynku i wyznaczeniu nowych miejsc parkingowych nie usunięto nieobowiązujących już oznaczeń dotychczasowych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że sprawa zostanie przekazana pracownikom właściwego referatu.
 
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski poinformował, że miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy Szpitalu w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. zostały wyznaczone nieprawidłowo oraz dodał, że został o tym poinformowany wiceprezes szpitala Piotr Reiter, który zobowiązał się do ich poprawnego wykonania.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, że tak jak w ubiegłych latach ustawiono na terenie miasta pojemniki z piaskiem oraz zostały podpisane umowy dotyczące odśnieżania chodników i ulic.
 
 • OSP
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Gniewko Niedbała poinformował, że przygotowania OSP do sezonu zimowego polegają głównie na odpowiednim zabezpieczeniu posiadanego sprzętu.
 
Pan Gniewko Niedbała poinformował, że Starostwo Powiatowe w Poznaniu cyklicznie, w okresie zimowym, realizuje konkurs pod nazwą „Czujka tlenku węgla może uratować Twoje życie".
 
Ad 2. Przedstawienie i omówienie projektu budżetu miasta na rok 2017 - kontynuacja.
Skarbnik Piotr Łoździn poprosił członków komisji o zaopiniowanie, przedstawionego na początku posiedzenia, projektu uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na 2017 rok.
 
Przewodnicząca komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na 2017 rok.
Wynik głosowania: „za" - 4 głosy, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Projekt budżetu został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 4.  Sprawy bieżące.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że w dniu 4 listopada br. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę obejmującą „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Puszczykowa - sektor XII" (protokół otwarcia stanowi załącznik). W przeprowadzonym przez Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadami „Selekt" przetargu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma FB Serwis S.A. z Warszawy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnej Agaty Wójcik, że w przypadku ewentualnej zmiany firmy odbierającej odpady na terenie Puszczykowa mieszkańcy nie będą musieli ponownie składać deklaracji.
 
O godz. 19:16 przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant

Protokół nr 6/2016 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 26 września 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.5.6.2016
 

Godz. rozpoczęcia: 18:25

Godz. zakończenia: 19:40

 

Temat:

 1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za pierwsze półrocze 2016 r.
 2. Przedstawienie Strategii rozwiązywania problemów społecznych - Karol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
 3. Sprawy bieżące m.in. zaopiniowanie projektu uchwały ws. górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych; obecnych 6 radnych.

Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 2. Przedstawienie Strategii rozwiązywania problemów społecznych - Karol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.

Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska udzieliła głosu dr. Ryszardowi Necel, będącemu konsultantem dokumentu strategii, który omówił dokument.

Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska podsumowała, że w jej opinii jest to dobra strategia i diagnoza, oraz oddała głos radnym.

Radna Małgorzata Hempowicz poprosiła o wyjaśnienie słabych stron i relatywnie niskiego potencjału, ponieważ sporą część środków miasto przeznacza na pomoc społeczną, a przedstawiono to jako słabą stronę na tle powiatu.

Dr Ryszard Necel odpowiedział, że to nie wina gminy, problem polega na tym, że generalnie inwestowanie w aktywizację społeczną, zawodową na poziomie dotacji z budżetu z ministerstwa są niewystarczające.

Skarbnik Piotr Łoździn zwrócił uwagę, że wskazuje to, iż na tle innych gmin powiatu poznańskiego, jesteśmy gorzej przygotowani do realizacji zadań a nie sposób się z tym zgodzić.

Dr Ryszard Necel odpowiedział, że w związku z tym sugeruje, aby dokonać uzupełnienia, iż jest to spowodowane niewystarczającymi środkami z budżetu państwa.

Następnie Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad Strategią rozwiązywania problemów społecznych.

Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" -  0.

Ad 1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za pierwsze półrocze 2016 r.

Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu.

Ad 3. Sprawy bieżące m.in. zaopiniowanie projektu uchwały ws. górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Pani Janina Kozeńska wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada miasta ustala w drodze uchwały górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Pani Janina Kozeńska dodała, ze zmiana uchwały ma na celu dostosowanie jej zapisów do wymogów znowelizowanej ustawy oraz do aktualnych cen rynkowych.

Następnie Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaopiniowanie projektu uchwały ws. górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" -  0.

Sprawy bieżące

Radna Małgorzata Hempowicz poruszyła temat masztu na granicy Puszczykowa i Mosiny i zapytała, czy możliwe jest uzyskanie ekspertyzy dotyczącej jego oddziaływania.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że pozwolenie na budowę masztu wydaje wojewoda i miasto nie posiada takich dokumentów, jednak wystąpiło o ich przesłanie; w odpowiedzi wojewoda napisał, że miasto ma się zwrócić o udostępnienie w trybie dostępu do informacji publicznej. Ponadto Wiceburmistrz zwrócił uwagę, że nie jest dokładnie znane miejsce lokalizacji masztu, ponieważ określono strefę około 150m2 w lesie i dodał, że stosowny wniosek zostanie złożony do wojewody.

Radny Maciej Krzyżański poruszył temat dworca w Puszczykówku i możliwości przesunięcia peronu.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiiński odpowiedział, że miasto poprosi wykonawcę o odpowiedź, czy jest taka możliwość, oraz dodał, że wyrażono zgodę na obniżenie płotu do 1,

Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska oddała głos Panu Gniewkowi Niedbale Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie, który przedstawił informację o przeznaczeniu środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 30 tys. zł m.in. na zakup aparaty ochrony dróg oddechowych, czujników, maesi, pilarka do betonu i stali, latarek kątowych i radiotelefonów.

Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała o sytuację związaną z wypłatą świadczenia 500+, czy zmniejszyła się liczba klientów ośrodka pomocy społecznej?

Pan Karol Majewski kierownik MOPS odpowiedział, że część rodzin nie ubiega się już o pomoc i sami płacą np. za obiady.

Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska o godzinie 19:40 zakończyła posiedzenie Komisji.

Protokołowała

/-/Katarzyna Szykulska

 

Protokół nr 5/2016 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 16 czerwca 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4


OB.0012.5.5.2016

Godz. rozpoczęcia: 17:00
Godz. zakończenia: 18:21

Temat:
 1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015.
 2. Przedstawienie Strategii rozwiązywania problemów społecznych - Karol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
 3. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytanie przewodniczącej Elżbiety Bijaczewskiej, że łącznie zaległości z tytułu niezapłaconych czynszów przez osoby wynajmujące mieszkania komunalne oraz zaległości wynikające z nieuiszczonych opłat za użytkowanie wieczyste w 2015 roku to 436 000 zł.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytanie radnej Alfredy Brączkowskiej, że trudno jednoznacznie określić, dlaczego osoby wynajmujące mieszkania komunalne zalegają z opłatami za wynajem. Przyczyn może być wiele, m. in. brak legalnych źródeł dochodu. Prowadzone postępowania egzekucyjne są nieskuteczne ze względu na to, że komornik może zająć jedynie część legalnie wykazanego dochodu.

Radna Agata Wójcik powiedziała, że jeżeli od najemcy lokalu komunalnego nie można wyegzekwować opłacenia czynszu, to powinna zostać wszczęta egzekucja, a jeżeli ta okaże się nieskuteczna to powinna zostać przeprowadzona eksmisja.

Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że opisał przed chwilą dlaczego w niektórych przypadkach egzekucja bywa nieskuteczna. Natomiast, w przypadku eksmisji konieczne jest zapewnienie osobie eksmitowanej lokalu socjalnego, a takich Miasto nie posiada.

Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska oznajmiła, że Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok.

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska przeprowadził głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015.
Wynik głosowania: „za"- 6 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 0.
Sprawozdanie zostało zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie.

Ad 2. Przedstawienie Strategii rozwiązywania problemów społecznych - Karol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
Pan Piotr Fuchs przedstawił projekt Strategii rozwiązywania problemów społecznych. Projekt Strategii stanowi załącznik do protokołu.

Pan Piotr Fuchs odpowiedział na pytanie przewodniczącej Elżbiety Bijaczewskiej, że zespół opracowujący strategię tworzył on wraz z panem Michałem Cichockim, który jest pracownikiem socjalnym w poznańskim MOPR-ze.

Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska powiedziała, że strategia jej się nie podoba i jest nie do przyjęcia. Wymieniła następujące błędy i braki:
 • wstęp jest nieproporcjonalnie krótki i nie przywołano w nim podstaw prawnych uzasadniających potrzebę opracowania strategii,
 • nie podano z jakimi dokumentami krajowymi i europejskimi strategia jest spójna,
 • diagnoza jest nieczytelna (brak odniesień do danych liczbowych),
 • nie wskazano jak kształtuje się struktura wykształcenia mieszkańców,
 • w dokumencie pojawia się wiele skrótów, które nie są rozwinięte (brak słowniczka),
 • dokument cechuje duży poziom ogólności (brak konkretnych informacji, dużo ogólników),
 • dokument zawiera słownictwo potoczne, ogólniki oraz błędy interpunkcyjne,
 • nie wykorzystano ogólnodostępnych danych publikowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz informacji, które posiada Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • w dokumencie cytowane są wypowiedzi radnych,
 • nie podano listy organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie miasta,
 • użyto słów niezrozumiałych, np. prekariatryczny (brak definicji oraz przypisów).
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska dodała, że wymienione przez nią uchybienia mają charakter przykładowy, ponieważ dokument zawiera więcej błędów i przywołała tylko niektóre z nich.

Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska powiedziała, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zamierza złożyć 3 wnioski o dofinansowanie projektów obejmujących swym zasięgiem Puszczykowo. Do wniosków należy dołączyć Strategię rozwiązywania problemów społecznych, ale dokument w przedstawionej formie jest niedopuszczalny. Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska dodała, że pierwsze nabory wniosków odbywają się w sierpniu i jeżeli jest konieczna pomoc przy opracowaniu strategii to ona deklaruje wsparcie.

Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że docenia, że przewodnicząca potraktowała temat bardzo wnikliwie oraz dodał, że twórcy strategii powinni skorzystać z zadeklarowanej pomocy.

Pan Piotr Fuchs podziękował za przedstawione uwagi i powiedział, że chętnie się z nimi zapozna, jednocześnie zaznaczył, że przedstawiony dokument jest wersją roboczą.

Pan Piotr Fuchs odpowiedział na pytanie radnej Agaty Wójcik, że przy tworzeniu dokumentu nie wzorowano się na poprzedniej Strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Pan Piotr Fuchs odpowiedział na pytanie przewodniczącej Elżbiety Bijaczewskiej, że projekt Strategii powinien zostać poprawiony w ciągu 2 tygodni od dnia wniesienia uwag.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie Karol Majewski powiedział, że zostaną dołożone wszelkie starania, aby Strategia powstała jak najszybciej. Do tego czasu we wnioskach aplikacyjnych można zamieścić informację, że Strategia jest w trakcie opracowywania.

Ad 3.  Sprawy bieżące.
Dyskusji w zakresie spraw bieżących nie podjęto.

O godz. 18:21 Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie Komisji./-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant

Protokół nr 4/2016 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 28 kwietnia 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4


OB.0012.5.4.2016

Godz. rozpoczęcia: 17:32
Godz. zakończenia: 19:50

Temat:
 1. Analiza rocznego sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Karol Majewski, kierownik MOPS-u.
 2. Ocena zasobów pomocy społecznej - omówienie (Karol Majewski - kierownik MOPS-u).
 3. Spotkanie z mieszkankami bloku przy ulicy Kraszewskiego w Puszczykowie.
 4. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych; obecnych 6 radnych. Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 4. Sprawy bieżące:
 • Problem wyłączonej sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ul. Libelta i ul. Kasprowicza.
Członek Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 Natasza Nowotna-Kromolicka powiedziała, że od ubiegłego tygodnia sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Libelta i ul. Kasprowicza jest wyłączona. Wyłączenie świateł nastąpiło na skutek decyzji wydanej przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

Matka dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 2 Joanna Żeromska uważa, że decyzja Starostwa Powiatowego w Poznaniu o nakazie niezwłocznego wyłączenia sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu była pochopna. Stwarza to zagrożenia dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich, Gimnazjum nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego oraz młodzieży z Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika.

Pani Natasza Nowotna-Kromolicka przekazała Burmistrzowi Andrzejowi Balcerkowi pismo Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu wyłączenia sygnalizacji świetlnej. Pismo stanowi załącznik do protokołu.

Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że już w ubiegłym tygodniu od razu po otrzymaniu informacji o wyłączeniu sygnalizacji Urząd Miejski skontaktował się ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu w celu wyjaśnienia sprawy.

Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński powiedział, że Starosta Poznański podpisał decyzję przygotowywaną przez Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej. Wydział dokona powtórnej analizy i przedłuży termin działania żółtego pulsującego światła do 13.05.2016 r. Starosta dał w ten sposób czas na stworzenie nowej dokumentacji organizacji świateł. Istnieje możliwość, że do połowy maja sygnalizacja świetlna zostanie przywrócona.

Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy do tej pory sygnalizacja działała niezgodnie z prawem. Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że powodem wyłączenia sygnalizacji świetlnej jest uwaga zgłoszona przez mieszkańca Mosiny podczas posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Mosinie dnia 12.04.2016 r. Mieszkaniec poinformował wtedy, że sygnalizacja na tym skrzyżowaniu jest źle ustawiona.

Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski powiedział, że światła wyłączają tzw. zasadę prawej ręki i tak według Policji nie może być.

Pan Dariusz Borowski odpowiedział na pytanie radnego Tomasza Potockiego, że w ciągu 2 tygodni, kiedy sygnalizacja świetlna nie będzie działać Policja zabezpieczy przejście w godzinach od 7:40 do 9:00, a Straż Miejska w godzinach od 11:30 do 13:30.

Radna Agata Wójcik zapytała, czy gdyby termin przywrócenia sygnalizacji świetlnej się wydłużył, to czy Straż Miejska i Policja będzie nadal zabezpieczać przejście dla pieszych w podanych godzinach. Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński odpowiedział, że tak.

Ad 1. Analiza rocznego sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Karol Majewski, kierownik MOPS-u.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił roczne sprawozdanie z działalności MOPS. Prezentacja stanowi załącznik do protokołu.

Radna Elżbieta Czarnecka zapytała, jak często się weryfikowane zasiłki stałe. Pan Karol Majewski odpowiedział, że zasiłki stałe są weryfikowane przez pracownika socjalnego minimum raz na pół roku. W decyzji o przyznaniu zasiłku stałego znajduje się pouczenie o obowiązku aktualizacji wysokości dochodów w przypadku ich zmiany. W razie wykrycia rozbieżności między zadeklarowanym dochodem a faktycznym, osoba musi zwrócić świadczenie.

Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zapytała, ile wynoszą koszty utrzymania MOPS-u. Pan Karol Majewski odpowiedział, że wynoszą 827 009,00 zł.

Ad 2. Ocena zasobów pomocy społecznej - omówienie (Karol Majewski - kierownik MOPS-u).
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił ocenę zasobów pomocy społecznej. Prezentacja stanowi załącznik do protokołu.

Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział przewodniczącej Elżbiecie Bijaczewskiej, że jeżeli radni będą zainteresowani to na sesji Rady Miasta można poruszyć temat pomocy społecznej.

Pan Karol Majewski odpowiedział radnej Małgorzacie Hempowicz, że może zaprezentować na majowej sesji roczne sprawozdanie MOPS.

Ad 3. Spotkanie z mieszkankami bloku przy ulicy Kraszewskiego w Puszczykowie.
Mieszkanka bloku przy ul. Kraszewskiego 6 Renata Kawalec przedstawiła problem planowanej sprzedaży bloku mieszkalnego przy ul. Kraszewskiego 6 przez właściciela budynku, czyli spółkę Puszczykowo Real Estate Investment sp. z o.o. Zaproponowana cena wykupu mieszkań to ponad 2 000 zł za m2. Pani Renata Kawalec poprosiła władze miasta o pomoc, ponieważ boi się zmiany warunków umów wynajmu oraz że umowy zostaną nagle wypowiedziane.

Mieszkanka bloku przy ul. Kraszewskiego 6 Magdalena Frąckowiak powiedziała, że mieszkańcy chcą wykupić mieszkania w cenie 1 000 zł za m2. Gdyby wszystkie mieszkania zostały wykupione w tej cenie to spółka zarobiłaby ok. 5 mln zł, czyli tyle za ile chce sprzedać nieruchomość.

Pani Magdalena Frąckowiak odpowiedziała na pytanie radnej Małgorzata Hempowicz, że nie wie czy wszyscy mieszańcy chcą wykupić mieszkania, ale wystarczy 50 proc. wykupionych mieszkań, żeby ich właściciele mogli utworzyć wspólnotę mieszkaniową. Cena 2 500 zł za m2 jest za wysoka za mieszkania w tak złym stanie. Wielu mieszkańców to osoby otrzymujące dodatki mieszkaniowe i nie będzie ich stać na wykup.

Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że musimy sobie pomóc i jeżeli do Urzędu Miejskiego wpłynie formalne pismo z deklaracjami mieszkańców, to się do niego ustosunkuje.

Pani Renata Kawalec stwierdziła, że mieszkańcy, radni miasta, radni powiatowi oraz władze miasta to większa siła w negocjacjach ze spółką.

O godzinie 19:15 przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska ogłosiła 5-minutową przerwę. W trakcie przerwy radna Agata Wójcik opuściła posiedzenie komisji (obecnych 5 radnych).

Ad 4. Sprawy bieżące.
 • Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2017
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że na ostatniej sesji Rady Powiatu w Poznaniu podjęto uchwałę nr XVI/225/V/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej miastu Puszczykowo z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy budynku gminnego - remizy strażackiej. Dotacja celowa z budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2017 wyniesie 100 tys. zł.

 • Wspólne patrole Policji i Straży Miejskiej
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski odpowiedział na pytanie przewodniczącej Elżbiety Bijaczewskiej, że odnosi się sceptycznie do inicjatywy wspólnych patroli, ale zgodził się na patrole w ciągu najbliższego miesiąca. Aktualnie w Straży Miejskiej jest zatrudnionych 4 pracowników, w przypadku urlopu lub choroby któregoś z nich, patrol będzie niemożliwy. Patrole są elementem prewencji i zapewniają poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom, ale Straż Miejska nie pracuje w weekendy, kiedy te patrole są najpotrzebniejsze. W tym czasie Policja powinna zabezpieczać teren miasta.

 • Koperty Życia"
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski odpowiedział na pytanie przewodniczącej Elżbiety Bijaczewskiej, że zakupiono 200 „Kopert Życia" i od 2.11.2015 r. są wydawane bezpłatnie zainteresowanym osobom w MOPS-ie oraz w przychodniach zdrowia na terenie Puszczykowa. Informacja o tej inicjatywie ukazała się w „Echu Puszczykowa" oraz na stronie internetowej miasta, pozostało do dyspozycji jeszcze ok. 70 kopert.

 • Problem cyrków
Mieszkaniec Adam Staliński powiedział, że kilka tygodni temu wysłał do Urzędu Miejskiego pismo, w którym poprosił o zajęcie się sprawą cyrków i wprowadzeniu, wzorem innych miast, na terenie Puszczykowa zakazu występów cyrków z tresowanymi zwierzętami.

Radna Małgorzata Hempowicz stwierdziła, że aktualnie temat jest bardzo medialny. W Polsce jest na razie tylko jeden cyrk występujący bez zwierząt. Być może jeżeli będzie więcej miast w Polsce, które nie będą udostępniały terenów miejskim cyrkom, w których występują tresowane zwierzęta, to cyrk bez zwierząt stanie się standardem.

Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że przy ostatniej wizycie cyrku w Puszczykowie mieszkańcy nie byli zainteresowani i frekwencja była mała. Mieszkańcy są podzieleni, bo temat jest kontrowersyjny. Żeby podjąć pracę nad projektem uchwały potrzebna jest inicjatywa radnych.

Radny Tomasz Potocki wniósł o przeprowadzenie głosowania w sprawie zobowiązania Burmistrza do przygotowania projektu uchwały w sprawie: zakazu organizowania przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt na terenach należących do miasta.

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku o zobowiązanie Burmistrza do przygotowania projektu uchwały w sprawie: zakazu organizowania przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt na terenach należących do miasta.
Wynik głosowania: „za"- 5 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 0.
Wniosek został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

 • Aplikacja Alertownik
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział na pytanie przewodniczącej Elżbiety Bijaczewskiej, że podpisano umowę z Fundacją Veracity i Alertownik działa. Zgłoszenia są obsługiwane przez pracowników urzędu. Informacja o możliwości korzystania z aplikacji Alertownik ukaże się w kolejnym numerze „Echa Puszczykowa".

 • Nawierzchnia ul. Wiązowej
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział na pytanie radnego Tomasza Potockiego, że na ul. Wiązowej zostanie wysypany granulat z kruszarni, następnie nawierzchnia zostanie wyrównana walcem.

 • Kamienie
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział na pytanie radnego Tomasza Potockiego, że w „Głosie Wielkopolskim" zamieszczono ogłoszenie dotyczące sprzedaży kamieni.

 • Bezpłatna komunikacja miejska
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział na pytania radnego Tomasza Potockiego, że przewoźnik zapewni oznakowanie przystanków i zamieści na nich rozkłady jazdy oraz, że jednym z głównych kryteriów w przetargu było dostosowanie autobusów do potrzeb osób niepełnosprawnych.

O godz. 19:50 przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zamknęła posiedzenie Komisji./-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant

Protokół nr 3/2016 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 17 marca 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4


OB.0012.5.3.2016

Godz. rozpoczęcia: 17:05
Godz. zakończenia: 19:32

Temat:
 1. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016 - Karol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
 2. Omówienie diagnozy do Strategii rozwiązywania problemów społecznych - Piotr Fuchs.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa,
 • współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
 1. Plan pracy komisji na rok 2016.
 2. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 5.  Sprawy bieżące:
 • Prezentacja aplikacji Alertownik przez przedstawiciela Fundacji Veracity Pana Jarosława Matuszewskiego.
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przedstawiła pomysł wdrożenia Alertownika, czyli aplikacji, która pomógłaby mieszkańcom informować urzędników o awariach na terenie miasta. Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska poprosiła Pana Jarosława Matuszewskiego o zabranie głosu.

Pan Jarosław Matuszewski z Fundacji Veracity przedstawił prezentację, dotyczącą aplikacji Alertownik. Alertownik to aplikacja mobilna na smartfony oraz aplikacja dostępna przez Internet dedykowana urzędom oraz mieszkańcom gmin.

Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zadała pytanie dla kogo aplikacja jest bezpłatna. Pan Jarosław Matuszewski odpowiedział, że aplikacja jest bezpłatna dla obywatela.

Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zapytała jakie koszty użytkowania aplikacji ponosi urząd. Pan Jarosław Matuszewski odpowiedział, że cena dla urzędu to 249 zł brutto miesięcznie. W ramach tej ceny jest możliwość wysłania 30 powiadomień do wszystkich obserwujących obszar Puszczykowa, użytkownicy mogą bez ograniczeń zgłaszać informacje do urzędu, urząd ma możliwość przeprowadzenia 2 ankiet w miesiącu i korzystania z 5 kont administracyjnych dla pracowników.

W odpowiedzi na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz pan Jarosław Matuszewski wyjaśnił sposób instalacji aplikacji.

Radna Małgorzata Hempowicz zapytała, czy temat był już prezentowany w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie. Pan Jarosław Matuszewski odpowiedział, że jeszcze nie kontaktował się z władzami urzędu.

Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy Policja i Ochotnicza Straż Pożarna będzie mogła i chciała skorzystać z takiej aplikacji.

Pani Patrycja Janus z Komisariatu Policji w Puszczykowie odpowiedziała, że w komisariacie w tej chwili nie ma ogólnodostępnego stanowiska z dostępem do Internetu, jeżeli korzystamy z Internetu, to jedynie swojego prywatnego. Internet w komisariacie jest podłączony i można z niego korzystać na komputerze w sekretariacie. Korzysta z niego komendant, sekretarka oraz kierownik, ale nie jest dostępny dla wszystkich funkcjonariuszy.

Radna Małgorzata Hempowicz powiedział, że z tego, co wie miasto pokrywa koszty dostępu do Internetu w Komisariacie Policji w Puszczykowie.

Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zadała pytanie, czy i ile Komisariat Policji w Puszczykowie posiada telefonów komórkowych. Pani Patrycja Janus odpowiedziała, że służbowe telefony komórkowe posiada: komendant, dwóch dzielnicowych oraz jest telefon służbowy od Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ale on nie ma dostępu do Internetu.

Radna Małgorzata Hempowicz zapytała, czy nie ma możliwości podłączenia do Internetu pozostałych komputerów znajdujących się w komisariacie. Pani Patrycja Janus odpowiedziała, że służbowe komputery, zawierające informacje niejawne i posiadające dostęp do sieci policyjnych nie mogą być podłączone do Internetu ze względu na zagrożenie wycieku danych niejawnych w przypadku włamania. Dlatego w sekretariacie znajduje się osobny komputer posiadający dostęp do Internetu.

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie Gniewko Niedbała powiedział, że aplikacja Alertownik bardzo mu się podoba. Straż nadal nie posiada własnej siedziby, więc sytuacja jest inna niż w przypadku policji. Wszyscy członkowie Straży posiadają prywatne telefony z dostępem do Internetu, więc z dostępem do aplikacji nie będzie problemu. Straż bardzo chętnie skorzysta z aplikacji.

Radny Tomasz Potocki zapytał, czy istnieje możliwość darmowego skorzystania z aplikacji w ramach okresu próbnego. Pan Jarosław Matuszewski odpowiedział, że istnieje możliwość udostępnienia konta bezpłatnie na okres 1 miesiąca. Aplikacja jest w czasie testów w pełni funkcjonalna.

Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie w sprawie wstępnego zainteresowania aplikacją Alertownik.
Wynik głosowania: „za" - 6, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Inicjatywa została zaopiniowana jednogłośnie pozytywnie.
 
 • Prezentacja dotycząca propozycji ustawienia pojemników na odzież używaną w Puszczykowie - Pani Daria Kin z firmy PPHU WTÓRPOL współpracującej z fundacją Eco Textil.
Pani Daria Kin z firmy PPHU WTÓRPOL, współpracującej z fundacją Eco Textil przedstawiła propozycję współpracy. Inicjatywa zakłada postawienie ok. 20 pojemników na odzież używaną na gruntach należących do miasta Puszczykowa. Firma współpracuje z fundacją Eco Textil, która pomaga osobom niepełnosprawnym. Część dochodów firmy przekazywana jest fundacji i z tych środków finansowana jest akcja pomagania osobom niepełnosprawnym przez zakupu specjalnych trzykołowych rowerów rehabilitacyjnych. Pani Daria Kin złożyła w imieniu firmy WTÓRPOL propozycję dzierżawy gruntów miejskich na kwotę 10 zł netto miesięcznie za miejsce na jeden pojemnik, który zajmuje powierzchnię 1 m2 oraz zaproponowała zawarcie umowy na 3-miesięczny okres próbny, tak aby miasto mogło ocenić działanie firmy.

Radna Małgorzata Hempowicz zapytała, jakie są wymiary pojemnika. Pani Daria Kin odpowiedziała, że wymiary pojemnika to 1 m szerokości x 1m długości x 2 m wysokości.

Radna Alfreda Brączkowska powiedziała, że jest przeciwna współpracy. W Puszczykowie stały już podobne pojemniki i był z nimi problem. Pani Daria Kin w odpowiedzi przedstawiła walory oddawania niechcianej odzieży do pojemników na odzież używaną.

Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zadała pytanie, czy firma ma umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pani Daria Kin odpowiedziała, że nie.

Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska powiedziała, że każda osoba niepełnosprawna ma prawo wystąpić do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o dofinansowanie. Taki rower jest też dofinansowywany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pani Daria Kin odpowiedziała na pytanie przewodniczącej Elżbiety Bijaczewskiej, że nie wie czy kiedykolwiek przekazano rowery mieszkańcom Puszczykowa, ale obecnie są złożone 3 podania przez mieszkańców Puszczykowa.

Radna Małgorzata Hempowicz zapytała, czy rowery mają certyfikaty. Pani Daria Kin odpowiedziała, że rower nie ma certyfikatu, ale jest wyspecjalizowanym sprzętem dla osób niepełnosprawnych.

Ad 1. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2015 - Karol Majewski, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2015. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2015.
Wynik głosowania: „za" - 6, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Sprawozdanie zostało zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

Ad 2. Omówienie diagnozy do Strategii rozwiązywania problemów społecznych - Piotr Fuchs.
Pan Piotr Fuchs przedstawił i omówił wyciąg z raportu diagnozy do Strategii rozwiązywania problemów społecznych. Wyciąg z raportu stanowi załącznik do protokołu.

Radna Agata Wójcik zapytała, jaki wynik badań przedstawionych w raporcie byłby reprezentatywny. Pan Piotr Fuchs odpowiedział, że istnieje kilka czynników reprezentatywności w badaniach, są to; wielkość próby i struktura tej próby. Obydwa kryteria nie zostały należycie spełnione. Wypełniono 58 ankiet i w badaniu wzięły udział głównie osoby młode. Liczba reprezentatywna dla tego badania to 384 osoby.

Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zadała pytanie jak długo będzie trwało pisanie strategii. Pan Piotr Fuchs odpowiedział, że strategia będzie gotowa do końca kwietnia.

O godzinie 18:45 wyszła radna Agaty Wójcik (obecnych 5 radnych).

Ad 3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa.
Inspektor ds. ochrony środowiska Janina Kozeńska przedstawiła treść projektu uchwały.

Radna Małgorzata Hempowicz zapytała jak rozkładają się środki wydawane przez miasto.
 
Pani Janina Kozeńska odpowiedziała, że miasto przewidziało na opiekę nad zwierzętami kwotę 80 300 zł:
 • lek. wet. Jan Blumczyński - 4 000 zł,
 • MedicVet Przychodnia weterynaryjna - 300 zł,
 • Gaja Dominika Ludwiczak - 6 000 zł,
 • Składka na schronisko - 40 000 zł,
 • Składka na przytulisko - 30 000 zł.
   
Radna Małgorzata Hempowicz zapytała, dlaczego brak w programie wzmianki o przytulisku w Łęczycy. Pani Janina Kozeńska odpowiedziała, że ustawa nakłada obowiązek zapewnienia opieki w schronisku i w programie zostało to uwzględnione, natomiast przytulisko jest miejscem tymczasowego pobytu zwierząt. Korzystanie z przytuliska w Łęczycy jest rozwiązaniem korzystnym ze względów organizacyjnych.

Radna Małgorzata Hempowicz prosiła o dołączenie do programu wykazu podziału środków.

Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 121)
Wynik głosowania: „za" - 5, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

 • współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
Inspektor ds. ochrony środowiska Janina Kozeńska przedstawiła treść projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 122).
Wynik głosowania: „za" - 5, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

Ad 4. Plan pracy komisji na rok 2016.
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przedstawia plan pracy Komisji Spraw Społecznych na rok 2016. Plan stanowi załącznik do protokołu.

Ad 5. Sprawy bieżące.
Radny Tomasz Potocki zapytał jak wyglądają przygotowania do wprowadzenia programu 500+.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski opowiedział o stanie przygotowania MOPS do wprowadzenia programu 500+. Na stronach internetowych Urzędu Miejskiego oraz MOPS znajdują się informacje, wnioski do pobrania i szczegółowe instrukcje. Zostały opracowane plakaty informacyjne. MOPS nie zamierza zatrudniać pracowników merytorycznych. Mieszkańcy będą mieli możliwość składania wniosków elektronicznie oraz osobiście w MOPS. Pan Karol Majewski wyraził nadzieję, że uda się uniknąć utworzenia kasy, ale należy liczyć się z tym, że pojawią się wypłaty gotówkowe. W „Echu Puszczykowa" ukaże się dodatek informacyjny. Zostanie utworzony bezpośredni numer telefonu przeznaczony do obsługi programu 500+. Składanie wniosków odbędzie się w okresie od 1 kwietnia do 1 lipca, a czas na ich rozpatrzenie to 3 miesiące. Po okresie wdrożenia, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, ten okres wyniesie 1 miesiąc. Pracownicy jednostki są już przeszkoleni.

Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zapytała czy MOPS tak jak Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie składa zapotrzebowanie na konkretne środki do Wojewody Wielkopolskiego.

Pan Karol Majewski odpowiedział, że pieniądze zostaną rozdzielone zgodnie z liczbą dzieci objętych programem. W Puszczykowie programem będzie objętych ok. 1100 dzieci.

O godz. 19:32 Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie Komisji./-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant 

Protokół nr 2/2016 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 18 lutego 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4


OB.0012.5.2.16

Godz. rozpoczęcia: 17:32
Godz. zakończenia: 19:07

Tematy:
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 1. Założenia do opracowania map zagrożeń na terenie Miasta Puszczykowa.
 1. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych (obecnych 4 radnych, usprawiedliwiona nieobecność radnej Małgorzaty Hempowicz).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Pan Karol Majewski, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawił projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Komendant Komisariatu Policji Konrad Domino powiedział, że w ubiegłym roku nie prowadzono postępowań dotyczących narkotyków oraz dopalaczy, ponieważ nie było żadnego ogłoszenia na Policję, że na terenie Miasta sprzedawane są narkotyki lub dopalacze.

Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy Policja przeprowadzała badania na obecności narkotyków w organizmie

Komendant Konrad Domino odpowiedział, że Policja posiada testy narkotykowe, które zostały użyte dwukrotnie.

Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała, jak badana jest obecność narkotyków w organizmie.

Komendant Konrad Domino odpowiedział, że badanie odbywa się poprzez pobranie próbki śliny, a w przypadku pozytywnego wyniku testu, pobierana jest krew do analizy toksykologicznej.

Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała, ile osób zatrudnionych jest na komisariacie.

Komendant Konrad Domino odpowiedział, że zatrudnionych jest 14 osób, jednakże występują problemy kadrowe, ze względu na występujące długotrwałe zwolnienia lekarskie.

Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy policjanci patrolują Puszczykowo w pełnym umundurowaniu.

Komendant Konrad Domino odpowiedział, że zatrudnionych jest dwóch dzielnicowych, z których jeden patroluje Miasto pieszo, a drugi zastępuje kierownika. Policjanci jeżdżą samochodem do miejsc, gdzie zostaną zadysponowani, na przykład do okolicznych gmin i są w pełnym umundurowaniu.

Radny Tomasz Potocki zapytał, jak wygląda sprawa postawienia fotoradaru na ulicy Wysokiej.

Komendant Konrad Domino odpowiedział, że Burmistrz na jednym ze spotkań poruszył kwestię postawienia fotoradaru i otrzymał zapewnienie, że okresowo będzie pojawiał się fotoradar na ulicy Wysokiej.

Pan Jarosław Dobicki, przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie, zapytał, czy dyrektorzy szkół zapoznali się z wynikami przeprowadzonych analiz na terenie ich placówek.

Pan Karol Majewski odpowiedział, że były przeprowadzane zajęcia na temat narkotyków z uczniami oraz MOPS jest w stałym kontakcie ze szkołami.

Radna Agata Wójcik zapytała, czy w liceum zostanie przeprowadzone badania ankietowe wśród uczniów dotyczące narkotyków i dopalaczy w przyszłym roku szkolnym czy w roku 2017.

Pan Karol Majewski odpowiedział, że przeprowadzenie badań planowane jest na nowy rok szkolny.

Radna Agata Wójcik zapytała, czy policjanci patrolują okolice szkół, gdzie uczniowie mogą mieć dostęp do narkotyków.

Komendant Konrad Domino odpowiedział, że nie, ponieważ nie został poinformowany o miejscach, gdzie mogą pojawiać się osoby sprzedające narkotyki.

Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy Policja przeprowadza akcje tematyczne dotyczące narkomanii.

Komendant Konrad Domino odpowiedział, że policjantka regularnie przeprowadza zajęcia w szkołach na temat narkomanii. Rozprowadzane są ulotki i plakaty dotyczące uzależnień.

Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Wynik głosowania: za”- 4, „przeciw”- 0, „wstrzymało się”- 0.
Projekt uchwały został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.

Ad 2. Założenia do opracowania map zagrożeń na terenie Miasta Puszczykowa.

Komendant Konrad Domino oraz Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski przedstawili założenia do opracowania map zagrożeń na terenie Miasta Puszczykowa, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy można utworzyć mapę zagrożeń obejmującą pożary.

Pan Jarosław Dobicki odpowiedział, że umiejscowienie obszarów zagrożonych pożarami, jest niemożliwe do zamieszczenia.

Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powiedziała, że w mapach zagrożeń należy wskazać miejsca, gdzie występują nieużytki oraz tereny niezagospodarowane.

Pan Jarosław Dobicki powiedział, ze dużo przypadków to wypadki losowe. Na zakolu Warty zdarzają się pożary spowodowane przez podpalenie, rozpalanie ognisk i grille.

Radna Agata Wójcik zapytała, jaka jest perspektywa czasowa obowiązywania map zagrożeń.

Komendant Konrad Domino odpowiedział, że mapa będzie aktualizowana i obowiązywała bezterminowo.

Ad 3. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała, jak będzie wyglądało wykonanie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że pełne wykonanie omawianej ustawy zostało przekazane do MOPS-u.

Pan Karol Majewski powiedział, że w dniu 17 lutego 2016 roku została podpisana ww. ustawa przez Prezydenta RP, gdzie ze wstępnych wyliczeń wynika, że świadczenia mogą zostać przyznane ponad 1000 dzieci. Miasto powinno otrzymać około 4,5 mln zł na wypłacenie świadczeń z budżetu państwa. Pan Karol Majewski dodał, że na dzień dzisiejszy nie zostały utworzone rozporządzenia wykonawcze do ustawy. Do końca lipca rodziny będą mogły składać wnioski, gdzie świadczenie zostanie im wypłacone za okres od kwietnia do lipca. Pan Karol Majewski zastanawia się, czy nie należy zatrudnić dodatkowego pracownika, ponieważ w związku z wykonaniem wymienionej ustawy dochodzą dodatkowe obowiązki.

Pan Jarosław Dobicki zapytał, czy wnioski będzie można składać elektronicznie.

Pan Karol Majewski odpowiedział, że będzie możliwość składania wniosków elektronicznie, ale będą musiały być opatrzone podpisem elektronicznym.

Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, czy jeśli jedno z dzieci jest pełnoletnie, a drugie nieletnie, to czy rodzina może otrzymać świadczenie.

Pan Karol Majewski odpowiedział, że w przypadku, kiedy dochody netto na osobę przekraczają 800 zł, a tylko jedno dziecko jest niepełnoletnie, to rodzina nie może ubiegać się o wypłatę takiego świadczenia.

Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała, ile w ubiegłym roku wydano niebieskich kart, na co otrzymała odpowiedź od Komendanta Konrada Domino, że około 18.

Radna Alfreda Brączkowska zapytała, czy MOPS będzie monitorował wydawane pieniądze przez rodziców za otrzymane świadczenia, na co otrzymała odpowiedź od Pana Karola Majewskiego, że nie.

Radna Agata Wójcik zapytała, czy wniosek o przyznanie świadczenia będzie dotyczył wszystkich dzieci, czy tylko jednego.

Pan Karol Majewski odpowiedział, że formularz dotyczy wszystkich dzieci.

Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała, jakich środków transportu dotyczy bezpłatna komunikacja na terenie Miasta Puszczykowa.

Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że bezpłatna komunikacja dotyczyć będzie lokalnego transportu zbiorowego, czyli autobusów, kursujących po Puszczykowie.

Radna Agata Wójcik zapytała, jak wygląda sytuacja związana z przetargiem na halę widowiskowo-sportową.

Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że w pierwszym przetargu firma, która go wygrała, nie przystąpiła do podpisania umowy, przez co przetarg został unieważniony. W dniu 11 lutego bieżącego roku odbyło się otwarcie złożonych ofert konkursowych na ogłoszony drugi przetarg, które podlegają weryfikacji.

Radna Agata Wójcik zapytała, jak wygląda sprawa odzyskania pobranych środków finansowych od byłego radnego Czyża.

Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że sprawa została oficjalnie zgłoszona do sądu, a na obecna chwilę Urząd nie posiada żadnych informacji na temat tej sprawy.

Radna Agata Wójcik zapytała, czy Urząd posiada informacje o prywatyzacji szpitala.

Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że Urząd nie posiada oficjalnej informacji na ten temat.

Radna Alfreda Brączkowska zapytała, jak wygląda wytypowanie ulic do zastosowania innowacyjnej technologii utwardzania dróg.

Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że na początku tygodnia Wiceburmistrz wraz z pracownikami wytypował kilka ulic. Należy pobrać próbki podłoża i wysłać do analizy do Holandii, gdzie zostanie określona mieszanka nawierzchni i oszacowane koszty wykonania ulicy.

Radna Elżbieta Czarnecka zapytała, jaki to będzie rodzaj nawierzchni.

Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że należy wykonać odwierty w ziemi i pobrać próbki z całego odcinka ulicy, gdzie zostaną ustalone komponenty. Po przeprowadzeniu badań zostaną określone proporcje.

Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała, kiedy zostanie otwarty Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że została zakończona budowa „PSZOK-u”. Odbyły się rozmowy, aby teren wokół płotu został obsadzony, co zostało pozytywnie zatwierdzone przez SELEKT. Zgłosili oni uaktualnienie map do geodety. Do 24 lutego zostanie wyrażona opinia przez Straż Pożarną i Sanepid, a następnie cała dokumentacja zostanie przekazana do nadzoru budowlanego. Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że możliwe otwarcie „PSZOK-u” przypada na dzień 1 kwietnia bieżącego roku.

O godz. 19:07 Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie Komisji.
 
/-/ Monika Barczak
protokolant