Protokół nr 2/2016 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 18 lutego 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4


OB.0012.5.2.16

Godz. rozpoczęcia: 17:32
Godz. zakończenia: 19:07

Tematy:
  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
  1. Założenia do opracowania map zagrożeń na terenie Miasta Puszczykowa.
  1. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych (obecnych 4 radnych, usprawiedliwiona nieobecność radnej Małgorzaty Hempowicz).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Pan Karol Majewski, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawił projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Komendant Komisariatu Policji Konrad Domino powiedział, że w ubiegłym roku nie prowadzono postępowań dotyczących narkotyków oraz dopalaczy, ponieważ nie było żadnego ogłoszenia na Policję, że na terenie Miasta sprzedawane są narkotyki lub dopalacze.

Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy Policja przeprowadzała badania na obecności narkotyków w organizmie

Komendant Konrad Domino odpowiedział, że Policja posiada testy narkotykowe, które zostały użyte dwukrotnie.

Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała, jak badana jest obecność narkotyków w organizmie.

Komendant Konrad Domino odpowiedział, że badanie odbywa się poprzez pobranie próbki śliny, a w przypadku pozytywnego wyniku testu, pobierana jest krew do analizy toksykologicznej.

Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała, ile osób zatrudnionych jest na komisariacie.

Komendant Konrad Domino odpowiedział, że zatrudnionych jest 14 osób, jednakże występują problemy kadrowe, ze względu na występujące długotrwałe zwolnienia lekarskie.

Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy policjanci patrolują Puszczykowo w pełnym umundurowaniu.

Komendant Konrad Domino odpowiedział, że zatrudnionych jest dwóch dzielnicowych, z których jeden patroluje Miasto pieszo, a drugi zastępuje kierownika. Policjanci jeżdżą samochodem do miejsc, gdzie zostaną zadysponowani, na przykład do okolicznych gmin i są w pełnym umundurowaniu.

Radny Tomasz Potocki zapytał, jak wygląda sprawa postawienia fotoradaru na ulicy Wysokiej.

Komendant Konrad Domino odpowiedział, że Burmistrz na jednym ze spotkań poruszył kwestię postawienia fotoradaru i otrzymał zapewnienie, że okresowo będzie pojawiał się fotoradar na ulicy Wysokiej.

Pan Jarosław Dobicki, przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie, zapytał, czy dyrektorzy szkół zapoznali się z wynikami przeprowadzonych analiz na terenie ich placówek.

Pan Karol Majewski odpowiedział, że były przeprowadzane zajęcia na temat narkotyków z uczniami oraz MOPS jest w stałym kontakcie ze szkołami.

Radna Agata Wójcik zapytała, czy w liceum zostanie przeprowadzone badania ankietowe wśród uczniów dotyczące narkotyków i dopalaczy w przyszłym roku szkolnym czy w roku 2017.

Pan Karol Majewski odpowiedział, że przeprowadzenie badań planowane jest na nowy rok szkolny.

Radna Agata Wójcik zapytała, czy policjanci patrolują okolice szkół, gdzie uczniowie mogą mieć dostęp do narkotyków.

Komendant Konrad Domino odpowiedział, że nie, ponieważ nie został poinformowany o miejscach, gdzie mogą pojawiać się osoby sprzedające narkotyki.

Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy Policja przeprowadza akcje tematyczne dotyczące narkomanii.

Komendant Konrad Domino odpowiedział, że policjantka regularnie przeprowadza zajęcia w szkołach na temat narkomanii. Rozprowadzane są ulotki i plakaty dotyczące uzależnień.

Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Wynik głosowania: za”- 4, „przeciw”- 0, „wstrzymało się”- 0.
Projekt uchwały został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.

Ad 2. Założenia do opracowania map zagrożeń na terenie Miasta Puszczykowa.

Komendant Konrad Domino oraz Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski przedstawili założenia do opracowania map zagrożeń na terenie Miasta Puszczykowa, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy można utworzyć mapę zagrożeń obejmującą pożary.

Pan Jarosław Dobicki odpowiedział, że umiejscowienie obszarów zagrożonych pożarami, jest niemożliwe do zamieszczenia.

Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powiedziała, że w mapach zagrożeń należy wskazać miejsca, gdzie występują nieużytki oraz tereny niezagospodarowane.

Pan Jarosław Dobicki powiedział, ze dużo przypadków to wypadki losowe. Na zakolu Warty zdarzają się pożary spowodowane przez podpalenie, rozpalanie ognisk i grille.

Radna Agata Wójcik zapytała, jaka jest perspektywa czasowa obowiązywania map zagrożeń.

Komendant Konrad Domino odpowiedział, że mapa będzie aktualizowana i obowiązywała bezterminowo.

Ad 3. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała, jak będzie wyglądało wykonanie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że pełne wykonanie omawianej ustawy zostało przekazane do MOPS-u.

Pan Karol Majewski powiedział, że w dniu 17 lutego 2016 roku została podpisana ww. ustawa przez Prezydenta RP, gdzie ze wstępnych wyliczeń wynika, że świadczenia mogą zostać przyznane ponad 1000 dzieci. Miasto powinno otrzymać około 4,5 mln zł na wypłacenie świadczeń z budżetu państwa. Pan Karol Majewski dodał, że na dzień dzisiejszy nie zostały utworzone rozporządzenia wykonawcze do ustawy. Do końca lipca rodziny będą mogły składać wnioski, gdzie świadczenie zostanie im wypłacone za okres od kwietnia do lipca. Pan Karol Majewski zastanawia się, czy nie należy zatrudnić dodatkowego pracownika, ponieważ w związku z wykonaniem wymienionej ustawy dochodzą dodatkowe obowiązki.

Pan Jarosław Dobicki zapytał, czy wnioski będzie można składać elektronicznie.

Pan Karol Majewski odpowiedział, że będzie możliwość składania wniosków elektronicznie, ale będą musiały być opatrzone podpisem elektronicznym.

Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, czy jeśli jedno z dzieci jest pełnoletnie, a drugie nieletnie, to czy rodzina może otrzymać świadczenie.

Pan Karol Majewski odpowiedział, że w przypadku, kiedy dochody netto na osobę przekraczają 800 zł, a tylko jedno dziecko jest niepełnoletnie, to rodzina nie może ubiegać się o wypłatę takiego świadczenia.

Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała, ile w ubiegłym roku wydano niebieskich kart, na co otrzymała odpowiedź od Komendanta Konrada Domino, że około 18.

Radna Alfreda Brączkowska zapytała, czy MOPS będzie monitorował wydawane pieniądze przez rodziców za otrzymane świadczenia, na co otrzymała odpowiedź od Pana Karola Majewskiego, że nie.

Radna Agata Wójcik zapytała, czy wniosek o przyznanie świadczenia będzie dotyczył wszystkich dzieci, czy tylko jednego.

Pan Karol Majewski odpowiedział, że formularz dotyczy wszystkich dzieci.

Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała, jakich środków transportu dotyczy bezpłatna komunikacja na terenie Miasta Puszczykowa.

Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że bezpłatna komunikacja dotyczyć będzie lokalnego transportu zbiorowego, czyli autobusów, kursujących po Puszczykowie.

Radna Agata Wójcik zapytała, jak wygląda sytuacja związana z przetargiem na halę widowiskowo-sportową.

Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że w pierwszym przetargu firma, która go wygrała, nie przystąpiła do podpisania umowy, przez co przetarg został unieważniony. W dniu 11 lutego bieżącego roku odbyło się otwarcie złożonych ofert konkursowych na ogłoszony drugi przetarg, które podlegają weryfikacji.

Radna Agata Wójcik zapytała, jak wygląda sprawa odzyskania pobranych środków finansowych od byłego radnego Czyża.

Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że sprawa została oficjalnie zgłoszona do sądu, a na obecna chwilę Urząd nie posiada żadnych informacji na temat tej sprawy.

Radna Agata Wójcik zapytała, czy Urząd posiada informacje o prywatyzacji szpitala.

Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że Urząd nie posiada oficjalnej informacji na ten temat.

Radna Alfreda Brączkowska zapytała, jak wygląda wytypowanie ulic do zastosowania innowacyjnej technologii utwardzania dróg.

Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że na początku tygodnia Wiceburmistrz wraz z pracownikami wytypował kilka ulic. Należy pobrać próbki podłoża i wysłać do analizy do Holandii, gdzie zostanie określona mieszanka nawierzchni i oszacowane koszty wykonania ulicy.

Radna Elżbieta Czarnecka zapytała, jaki to będzie rodzaj nawierzchni.

Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że należy wykonać odwierty w ziemi i pobrać próbki z całego odcinka ulicy, gdzie zostaną ustalone komponenty. Po przeprowadzeniu badań zostaną określone proporcje.

Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała, kiedy zostanie otwarty Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że została zakończona budowa „PSZOK-u”. Odbyły się rozmowy, aby teren wokół płotu został obsadzony, co zostało pozytywnie zatwierdzone przez SELEKT. Zgłosili oni uaktualnienie map do geodety. Do 24 lutego zostanie wyrażona opinia przez Straż Pożarną i Sanepid, a następnie cała dokumentacja zostanie przekazana do nadzoru budowlanego. Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że możliwe otwarcie „PSZOK-u” przypada na dzień 1 kwietnia bieżącego roku.

O godz. 19:07 Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie Komisji.
 
/-/ Monika Barczak
protokolant