Protokół nr 3/2016 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 17 marca 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4


OB.0012.5.3.2016

Godz. rozpoczęcia: 17:05
Godz. zakończenia: 19:32

Temat:
 1. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016 - Karol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
 2. Omówienie diagnozy do Strategii rozwiązywania problemów społecznych - Piotr Fuchs.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa,
 • współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
 1. Plan pracy komisji na rok 2016.
 2. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 5.  Sprawy bieżące:
 • Prezentacja aplikacji Alertownik przez przedstawiciela Fundacji Veracity Pana Jarosława Matuszewskiego.
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przedstawiła pomysł wdrożenia Alertownika, czyli aplikacji, która pomógłaby mieszkańcom informować urzędników o awariach na terenie miasta. Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska poprosiła Pana Jarosława Matuszewskiego o zabranie głosu.

Pan Jarosław Matuszewski z Fundacji Veracity przedstawił prezentację, dotyczącą aplikacji Alertownik. Alertownik to aplikacja mobilna na smartfony oraz aplikacja dostępna przez Internet dedykowana urzędom oraz mieszkańcom gmin.

Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zadała pytanie dla kogo aplikacja jest bezpłatna. Pan Jarosław Matuszewski odpowiedział, że aplikacja jest bezpłatna dla obywatela.

Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zapytała jakie koszty użytkowania aplikacji ponosi urząd. Pan Jarosław Matuszewski odpowiedział, że cena dla urzędu to 249 zł brutto miesięcznie. W ramach tej ceny jest możliwość wysłania 30 powiadomień do wszystkich obserwujących obszar Puszczykowa, użytkownicy mogą bez ograniczeń zgłaszać informacje do urzędu, urząd ma możliwość przeprowadzenia 2 ankiet w miesiącu i korzystania z 5 kont administracyjnych dla pracowników.

W odpowiedzi na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz pan Jarosław Matuszewski wyjaśnił sposób instalacji aplikacji.

Radna Małgorzata Hempowicz zapytała, czy temat był już prezentowany w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie. Pan Jarosław Matuszewski odpowiedział, że jeszcze nie kontaktował się z władzami urzędu.

Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy Policja i Ochotnicza Straż Pożarna będzie mogła i chciała skorzystać z takiej aplikacji.

Pani Patrycja Janus z Komisariatu Policji w Puszczykowie odpowiedziała, że w komisariacie w tej chwili nie ma ogólnodostępnego stanowiska z dostępem do Internetu, jeżeli korzystamy z Internetu, to jedynie swojego prywatnego. Internet w komisariacie jest podłączony i można z niego korzystać na komputerze w sekretariacie. Korzysta z niego komendant, sekretarka oraz kierownik, ale nie jest dostępny dla wszystkich funkcjonariuszy.

Radna Małgorzata Hempowicz powiedział, że z tego, co wie miasto pokrywa koszty dostępu do Internetu w Komisariacie Policji w Puszczykowie.

Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zadała pytanie, czy i ile Komisariat Policji w Puszczykowie posiada telefonów komórkowych. Pani Patrycja Janus odpowiedziała, że służbowe telefony komórkowe posiada: komendant, dwóch dzielnicowych oraz jest telefon służbowy od Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ale on nie ma dostępu do Internetu.

Radna Małgorzata Hempowicz zapytała, czy nie ma możliwości podłączenia do Internetu pozostałych komputerów znajdujących się w komisariacie. Pani Patrycja Janus odpowiedziała, że służbowe komputery, zawierające informacje niejawne i posiadające dostęp do sieci policyjnych nie mogą być podłączone do Internetu ze względu na zagrożenie wycieku danych niejawnych w przypadku włamania. Dlatego w sekretariacie znajduje się osobny komputer posiadający dostęp do Internetu.

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie Gniewko Niedbała powiedział, że aplikacja Alertownik bardzo mu się podoba. Straż nadal nie posiada własnej siedziby, więc sytuacja jest inna niż w przypadku policji. Wszyscy członkowie Straży posiadają prywatne telefony z dostępem do Internetu, więc z dostępem do aplikacji nie będzie problemu. Straż bardzo chętnie skorzysta z aplikacji.

Radny Tomasz Potocki zapytał, czy istnieje możliwość darmowego skorzystania z aplikacji w ramach okresu próbnego. Pan Jarosław Matuszewski odpowiedział, że istnieje możliwość udostępnienia konta bezpłatnie na okres 1 miesiąca. Aplikacja jest w czasie testów w pełni funkcjonalna.

Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie w sprawie wstępnego zainteresowania aplikacją Alertownik.
Wynik głosowania: „za" - 6, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Inicjatywa została zaopiniowana jednogłośnie pozytywnie.
 
 • Prezentacja dotycząca propozycji ustawienia pojemników na odzież używaną w Puszczykowie - Pani Daria Kin z firmy PPHU WTÓRPOL współpracującej z fundacją Eco Textil.
Pani Daria Kin z firmy PPHU WTÓRPOL, współpracującej z fundacją Eco Textil przedstawiła propozycję współpracy. Inicjatywa zakłada postawienie ok. 20 pojemników na odzież używaną na gruntach należących do miasta Puszczykowa. Firma współpracuje z fundacją Eco Textil, która pomaga osobom niepełnosprawnym. Część dochodów firmy przekazywana jest fundacji i z tych środków finansowana jest akcja pomagania osobom niepełnosprawnym przez zakupu specjalnych trzykołowych rowerów rehabilitacyjnych. Pani Daria Kin złożyła w imieniu firmy WTÓRPOL propozycję dzierżawy gruntów miejskich na kwotę 10 zł netto miesięcznie za miejsce na jeden pojemnik, który zajmuje powierzchnię 1 m2 oraz zaproponowała zawarcie umowy na 3-miesięczny okres próbny, tak aby miasto mogło ocenić działanie firmy.

Radna Małgorzata Hempowicz zapytała, jakie są wymiary pojemnika. Pani Daria Kin odpowiedziała, że wymiary pojemnika to 1 m szerokości x 1m długości x 2 m wysokości.

Radna Alfreda Brączkowska powiedziała, że jest przeciwna współpracy. W Puszczykowie stały już podobne pojemniki i był z nimi problem. Pani Daria Kin w odpowiedzi przedstawiła walory oddawania niechcianej odzieży do pojemników na odzież używaną.

Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zadała pytanie, czy firma ma umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pani Daria Kin odpowiedziała, że nie.

Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska powiedziała, że każda osoba niepełnosprawna ma prawo wystąpić do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o dofinansowanie. Taki rower jest też dofinansowywany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pani Daria Kin odpowiedziała na pytanie przewodniczącej Elżbiety Bijaczewskiej, że nie wie czy kiedykolwiek przekazano rowery mieszkańcom Puszczykowa, ale obecnie są złożone 3 podania przez mieszkańców Puszczykowa.

Radna Małgorzata Hempowicz zapytała, czy rowery mają certyfikaty. Pani Daria Kin odpowiedziała, że rower nie ma certyfikatu, ale jest wyspecjalizowanym sprzętem dla osób niepełnosprawnych.

Ad 1. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2015 - Karol Majewski, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2015. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2015.
Wynik głosowania: „za" - 6, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Sprawozdanie zostało zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

Ad 2. Omówienie diagnozy do Strategii rozwiązywania problemów społecznych - Piotr Fuchs.
Pan Piotr Fuchs przedstawił i omówił wyciąg z raportu diagnozy do Strategii rozwiązywania problemów społecznych. Wyciąg z raportu stanowi załącznik do protokołu.

Radna Agata Wójcik zapytała, jaki wynik badań przedstawionych w raporcie byłby reprezentatywny. Pan Piotr Fuchs odpowiedział, że istnieje kilka czynników reprezentatywności w badaniach, są to; wielkość próby i struktura tej próby. Obydwa kryteria nie zostały należycie spełnione. Wypełniono 58 ankiet i w badaniu wzięły udział głównie osoby młode. Liczba reprezentatywna dla tego badania to 384 osoby.

Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zadała pytanie jak długo będzie trwało pisanie strategii. Pan Piotr Fuchs odpowiedział, że strategia będzie gotowa do końca kwietnia.

O godzinie 18:45 wyszła radna Agaty Wójcik (obecnych 5 radnych).

Ad 3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa.
Inspektor ds. ochrony środowiska Janina Kozeńska przedstawiła treść projektu uchwały.

Radna Małgorzata Hempowicz zapytała jak rozkładają się środki wydawane przez miasto.
 
Pani Janina Kozeńska odpowiedziała, że miasto przewidziało na opiekę nad zwierzętami kwotę 80 300 zł:
 • lek. wet. Jan Blumczyński - 4 000 zł,
 • MedicVet Przychodnia weterynaryjna - 300 zł,
 • Gaja Dominika Ludwiczak - 6 000 zł,
 • Składka na schronisko - 40 000 zł,
 • Składka na przytulisko - 30 000 zł.
   
Radna Małgorzata Hempowicz zapytała, dlaczego brak w programie wzmianki o przytulisku w Łęczycy. Pani Janina Kozeńska odpowiedziała, że ustawa nakłada obowiązek zapewnienia opieki w schronisku i w programie zostało to uwzględnione, natomiast przytulisko jest miejscem tymczasowego pobytu zwierząt. Korzystanie z przytuliska w Łęczycy jest rozwiązaniem korzystnym ze względów organizacyjnych.

Radna Małgorzata Hempowicz prosiła o dołączenie do programu wykazu podziału środków.

Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 121)
Wynik głosowania: „za" - 5, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

 • współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
Inspektor ds. ochrony środowiska Janina Kozeńska przedstawiła treść projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 122).
Wynik głosowania: „za" - 5, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

Ad 4. Plan pracy komisji na rok 2016.
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przedstawia plan pracy Komisji Spraw Społecznych na rok 2016. Plan stanowi załącznik do protokołu.

Ad 5. Sprawy bieżące.
Radny Tomasz Potocki zapytał jak wyglądają przygotowania do wprowadzenia programu 500+.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski opowiedział o stanie przygotowania MOPS do wprowadzenia programu 500+. Na stronach internetowych Urzędu Miejskiego oraz MOPS znajdują się informacje, wnioski do pobrania i szczegółowe instrukcje. Zostały opracowane plakaty informacyjne. MOPS nie zamierza zatrudniać pracowników merytorycznych. Mieszkańcy będą mieli możliwość składania wniosków elektronicznie oraz osobiście w MOPS. Pan Karol Majewski wyraził nadzieję, że uda się uniknąć utworzenia kasy, ale należy liczyć się z tym, że pojawią się wypłaty gotówkowe. W „Echu Puszczykowa" ukaże się dodatek informacyjny. Zostanie utworzony bezpośredni numer telefonu przeznaczony do obsługi programu 500+. Składanie wniosków odbędzie się w okresie od 1 kwietnia do 1 lipca, a czas na ich rozpatrzenie to 3 miesiące. Po okresie wdrożenia, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, ten okres wyniesie 1 miesiąc. Pracownicy jednostki są już przeszkoleni.

Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zapytała czy MOPS tak jak Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie składa zapotrzebowanie na konkretne środki do Wojewody Wielkopolskiego.

Pan Karol Majewski odpowiedział, że pieniądze zostaną rozdzielone zgodnie z liczbą dzieci objętych programem. W Puszczykowie programem będzie objętych ok. 1100 dzieci.

O godz. 19:32 Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie Komisji./-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant