Protokół nr 4/2016 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 28 kwietnia 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4


OB.0012.5.4.2016

Godz. rozpoczęcia: 17:32
Godz. zakończenia: 19:50

Temat:
 1. Analiza rocznego sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Karol Majewski, kierownik MOPS-u.
 2. Ocena zasobów pomocy społecznej - omówienie (Karol Majewski - kierownik MOPS-u).
 3. Spotkanie z mieszkankami bloku przy ulicy Kraszewskiego w Puszczykowie.
 4. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych; obecnych 6 radnych. Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 4. Sprawy bieżące:
 • Problem wyłączonej sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ul. Libelta i ul. Kasprowicza.
Członek Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 Natasza Nowotna-Kromolicka powiedziała, że od ubiegłego tygodnia sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Libelta i ul. Kasprowicza jest wyłączona. Wyłączenie świateł nastąpiło na skutek decyzji wydanej przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

Matka dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 2 Joanna Żeromska uważa, że decyzja Starostwa Powiatowego w Poznaniu o nakazie niezwłocznego wyłączenia sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu była pochopna. Stwarza to zagrożenia dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich, Gimnazjum nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego oraz młodzieży z Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika.

Pani Natasza Nowotna-Kromolicka przekazała Burmistrzowi Andrzejowi Balcerkowi pismo Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu wyłączenia sygnalizacji świetlnej. Pismo stanowi załącznik do protokołu.

Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że już w ubiegłym tygodniu od razu po otrzymaniu informacji o wyłączeniu sygnalizacji Urząd Miejski skontaktował się ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu w celu wyjaśnienia sprawy.

Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński powiedział, że Starosta Poznański podpisał decyzję przygotowywaną przez Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej. Wydział dokona powtórnej analizy i przedłuży termin działania żółtego pulsującego światła do 13.05.2016 r. Starosta dał w ten sposób czas na stworzenie nowej dokumentacji organizacji świateł. Istnieje możliwość, że do połowy maja sygnalizacja świetlna zostanie przywrócona.

Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy do tej pory sygnalizacja działała niezgodnie z prawem. Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że powodem wyłączenia sygnalizacji świetlnej jest uwaga zgłoszona przez mieszkańca Mosiny podczas posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Mosinie dnia 12.04.2016 r. Mieszkaniec poinformował wtedy, że sygnalizacja na tym skrzyżowaniu jest źle ustawiona.

Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski powiedział, że światła wyłączają tzw. zasadę prawej ręki i tak według Policji nie może być.

Pan Dariusz Borowski odpowiedział na pytanie radnego Tomasza Potockiego, że w ciągu 2 tygodni, kiedy sygnalizacja świetlna nie będzie działać Policja zabezpieczy przejście w godzinach od 7:40 do 9:00, a Straż Miejska w godzinach od 11:30 do 13:30.

Radna Agata Wójcik zapytała, czy gdyby termin przywrócenia sygnalizacji świetlnej się wydłużył, to czy Straż Miejska i Policja będzie nadal zabezpieczać przejście dla pieszych w podanych godzinach. Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński odpowiedział, że tak.

Ad 1. Analiza rocznego sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Karol Majewski, kierownik MOPS-u.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił roczne sprawozdanie z działalności MOPS. Prezentacja stanowi załącznik do protokołu.

Radna Elżbieta Czarnecka zapytała, jak często się weryfikowane zasiłki stałe. Pan Karol Majewski odpowiedział, że zasiłki stałe są weryfikowane przez pracownika socjalnego minimum raz na pół roku. W decyzji o przyznaniu zasiłku stałego znajduje się pouczenie o obowiązku aktualizacji wysokości dochodów w przypadku ich zmiany. W razie wykrycia rozbieżności między zadeklarowanym dochodem a faktycznym, osoba musi zwrócić świadczenie.

Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zapytała, ile wynoszą koszty utrzymania MOPS-u. Pan Karol Majewski odpowiedział, że wynoszą 827 009,00 zł.

Ad 2. Ocena zasobów pomocy społecznej - omówienie (Karol Majewski - kierownik MOPS-u).
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił ocenę zasobów pomocy społecznej. Prezentacja stanowi załącznik do protokołu.

Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział przewodniczącej Elżbiecie Bijaczewskiej, że jeżeli radni będą zainteresowani to na sesji Rady Miasta można poruszyć temat pomocy społecznej.

Pan Karol Majewski odpowiedział radnej Małgorzacie Hempowicz, że może zaprezentować na majowej sesji roczne sprawozdanie MOPS.

Ad 3. Spotkanie z mieszkankami bloku przy ulicy Kraszewskiego w Puszczykowie.
Mieszkanka bloku przy ul. Kraszewskiego 6 Renata Kawalec przedstawiła problem planowanej sprzedaży bloku mieszkalnego przy ul. Kraszewskiego 6 przez właściciela budynku, czyli spółkę Puszczykowo Real Estate Investment sp. z o.o. Zaproponowana cena wykupu mieszkań to ponad 2 000 zł za m2. Pani Renata Kawalec poprosiła władze miasta o pomoc, ponieważ boi się zmiany warunków umów wynajmu oraz że umowy zostaną nagle wypowiedziane.

Mieszkanka bloku przy ul. Kraszewskiego 6 Magdalena Frąckowiak powiedziała, że mieszkańcy chcą wykupić mieszkania w cenie 1 000 zł za m2. Gdyby wszystkie mieszkania zostały wykupione w tej cenie to spółka zarobiłaby ok. 5 mln zł, czyli tyle za ile chce sprzedać nieruchomość.

Pani Magdalena Frąckowiak odpowiedziała na pytanie radnej Małgorzata Hempowicz, że nie wie czy wszyscy mieszańcy chcą wykupić mieszkania, ale wystarczy 50 proc. wykupionych mieszkań, żeby ich właściciele mogli utworzyć wspólnotę mieszkaniową. Cena 2 500 zł za m2 jest za wysoka za mieszkania w tak złym stanie. Wielu mieszkańców to osoby otrzymujące dodatki mieszkaniowe i nie będzie ich stać na wykup.

Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że musimy sobie pomóc i jeżeli do Urzędu Miejskiego wpłynie formalne pismo z deklaracjami mieszkańców, to się do niego ustosunkuje.

Pani Renata Kawalec stwierdziła, że mieszkańcy, radni miasta, radni powiatowi oraz władze miasta to większa siła w negocjacjach ze spółką.

O godzinie 19:15 przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska ogłosiła 5-minutową przerwę. W trakcie przerwy radna Agata Wójcik opuściła posiedzenie komisji (obecnych 5 radnych).

Ad 4. Sprawy bieżące.
 • Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2017
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że na ostatniej sesji Rady Powiatu w Poznaniu podjęto uchwałę nr XVI/225/V/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej miastu Puszczykowo z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy budynku gminnego - remizy strażackiej. Dotacja celowa z budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2017 wyniesie 100 tys. zł.

 • Wspólne patrole Policji i Straży Miejskiej
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski odpowiedział na pytanie przewodniczącej Elżbiety Bijaczewskiej, że odnosi się sceptycznie do inicjatywy wspólnych patroli, ale zgodził się na patrole w ciągu najbliższego miesiąca. Aktualnie w Straży Miejskiej jest zatrudnionych 4 pracowników, w przypadku urlopu lub choroby któregoś z nich, patrol będzie niemożliwy. Patrole są elementem prewencji i zapewniają poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom, ale Straż Miejska nie pracuje w weekendy, kiedy te patrole są najpotrzebniejsze. W tym czasie Policja powinna zabezpieczać teren miasta.

 • Koperty Życia"
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski odpowiedział na pytanie przewodniczącej Elżbiety Bijaczewskiej, że zakupiono 200 „Kopert Życia" i od 2.11.2015 r. są wydawane bezpłatnie zainteresowanym osobom w MOPS-ie oraz w przychodniach zdrowia na terenie Puszczykowa. Informacja o tej inicjatywie ukazała się w „Echu Puszczykowa" oraz na stronie internetowej miasta, pozostało do dyspozycji jeszcze ok. 70 kopert.

 • Problem cyrków
Mieszkaniec Adam Staliński powiedział, że kilka tygodni temu wysłał do Urzędu Miejskiego pismo, w którym poprosił o zajęcie się sprawą cyrków i wprowadzeniu, wzorem innych miast, na terenie Puszczykowa zakazu występów cyrków z tresowanymi zwierzętami.

Radna Małgorzata Hempowicz stwierdziła, że aktualnie temat jest bardzo medialny. W Polsce jest na razie tylko jeden cyrk występujący bez zwierząt. Być może jeżeli będzie więcej miast w Polsce, które nie będą udostępniały terenów miejskim cyrkom, w których występują tresowane zwierzęta, to cyrk bez zwierząt stanie się standardem.

Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że przy ostatniej wizycie cyrku w Puszczykowie mieszkańcy nie byli zainteresowani i frekwencja była mała. Mieszkańcy są podzieleni, bo temat jest kontrowersyjny. Żeby podjąć pracę nad projektem uchwały potrzebna jest inicjatywa radnych.

Radny Tomasz Potocki wniósł o przeprowadzenie głosowania w sprawie zobowiązania Burmistrza do przygotowania projektu uchwały w sprawie: zakazu organizowania przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt na terenach należących do miasta.

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku o zobowiązanie Burmistrza do przygotowania projektu uchwały w sprawie: zakazu organizowania przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt na terenach należących do miasta.
Wynik głosowania: „za"- 5 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 0.
Wniosek został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

 • Aplikacja Alertownik
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział na pytanie przewodniczącej Elżbiety Bijaczewskiej, że podpisano umowę z Fundacją Veracity i Alertownik działa. Zgłoszenia są obsługiwane przez pracowników urzędu. Informacja o możliwości korzystania z aplikacji Alertownik ukaże się w kolejnym numerze „Echa Puszczykowa".

 • Nawierzchnia ul. Wiązowej
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział na pytanie radnego Tomasza Potockiego, że na ul. Wiązowej zostanie wysypany granulat z kruszarni, następnie nawierzchnia zostanie wyrównana walcem.

 • Kamienie
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział na pytanie radnego Tomasza Potockiego, że w „Głosie Wielkopolskim" zamieszczono ogłoszenie dotyczące sprzedaży kamieni.

 • Bezpłatna komunikacja miejska
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział na pytania radnego Tomasza Potockiego, że przewoźnik zapewni oznakowanie przystanków i zamieści na nich rozkłady jazdy oraz, że jednym z głównych kryteriów w przetargu było dostosowanie autobusów do potrzeb osób niepełnosprawnych.

O godz. 19:50 przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zamknęła posiedzenie Komisji./-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant