Protokół nr 5/2016 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 16 czerwca 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4


OB.0012.5.5.2016

Godz. rozpoczęcia: 17:00
Godz. zakończenia: 18:21

Temat:
 1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015.
 2. Przedstawienie Strategii rozwiązywania problemów społecznych - Karol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
 3. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytanie przewodniczącej Elżbiety Bijaczewskiej, że łącznie zaległości z tytułu niezapłaconych czynszów przez osoby wynajmujące mieszkania komunalne oraz zaległości wynikające z nieuiszczonych opłat za użytkowanie wieczyste w 2015 roku to 436 000 zł.

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytanie radnej Alfredy Brączkowskiej, że trudno jednoznacznie określić, dlaczego osoby wynajmujące mieszkania komunalne zalegają z opłatami za wynajem. Przyczyn może być wiele, m. in. brak legalnych źródeł dochodu. Prowadzone postępowania egzekucyjne są nieskuteczne ze względu na to, że komornik może zająć jedynie część legalnie wykazanego dochodu.

Radna Agata Wójcik powiedziała, że jeżeli od najemcy lokalu komunalnego nie można wyegzekwować opłacenia czynszu, to powinna zostać wszczęta egzekucja, a jeżeli ta okaże się nieskuteczna to powinna zostać przeprowadzona eksmisja.

Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że opisał przed chwilą dlaczego w niektórych przypadkach egzekucja bywa nieskuteczna. Natomiast, w przypadku eksmisji konieczne jest zapewnienie osobie eksmitowanej lokalu socjalnego, a takich Miasto nie posiada.

Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska oznajmiła, że Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok.

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska przeprowadził głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015.
Wynik głosowania: „za"- 6 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 0.
Sprawozdanie zostało zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie.

Ad 2. Przedstawienie Strategii rozwiązywania problemów społecznych - Karol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
Pan Piotr Fuchs przedstawił projekt Strategii rozwiązywania problemów społecznych. Projekt Strategii stanowi załącznik do protokołu.

Pan Piotr Fuchs odpowiedział na pytanie przewodniczącej Elżbiety Bijaczewskiej, że zespół opracowujący strategię tworzył on wraz z panem Michałem Cichockim, który jest pracownikiem socjalnym w poznańskim MOPR-ze.

Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska powiedziała, że strategia jej się nie podoba i jest nie do przyjęcia. Wymieniła następujące błędy i braki:
 • wstęp jest nieproporcjonalnie krótki i nie przywołano w nim podstaw prawnych uzasadniających potrzebę opracowania strategii,
 • nie podano z jakimi dokumentami krajowymi i europejskimi strategia jest spójna,
 • diagnoza jest nieczytelna (brak odniesień do danych liczbowych),
 • nie wskazano jak kształtuje się struktura wykształcenia mieszkańców,
 • w dokumencie pojawia się wiele skrótów, które nie są rozwinięte (brak słowniczka),
 • dokument cechuje duży poziom ogólności (brak konkretnych informacji, dużo ogólników),
 • dokument zawiera słownictwo potoczne, ogólniki oraz błędy interpunkcyjne,
 • nie wykorzystano ogólnodostępnych danych publikowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz informacji, które posiada Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • w dokumencie cytowane są wypowiedzi radnych,
 • nie podano listy organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie miasta,
 • użyto słów niezrozumiałych, np. prekariatryczny (brak definicji oraz przypisów).
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska dodała, że wymienione przez nią uchybienia mają charakter przykładowy, ponieważ dokument zawiera więcej błędów i przywołała tylko niektóre z nich.

Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska powiedziała, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zamierza złożyć 3 wnioski o dofinansowanie projektów obejmujących swym zasięgiem Puszczykowo. Do wniosków należy dołączyć Strategię rozwiązywania problemów społecznych, ale dokument w przedstawionej formie jest niedopuszczalny. Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska dodała, że pierwsze nabory wniosków odbywają się w sierpniu i jeżeli jest konieczna pomoc przy opracowaniu strategii to ona deklaruje wsparcie.

Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że docenia, że przewodnicząca potraktowała temat bardzo wnikliwie oraz dodał, że twórcy strategii powinni skorzystać z zadeklarowanej pomocy.

Pan Piotr Fuchs podziękował za przedstawione uwagi i powiedział, że chętnie się z nimi zapozna, jednocześnie zaznaczył, że przedstawiony dokument jest wersją roboczą.

Pan Piotr Fuchs odpowiedział na pytanie radnej Agaty Wójcik, że przy tworzeniu dokumentu nie wzorowano się na poprzedniej Strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Pan Piotr Fuchs odpowiedział na pytanie przewodniczącej Elżbiety Bijaczewskiej, że projekt Strategii powinien zostać poprawiony w ciągu 2 tygodni od dnia wniesienia uwag.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie Karol Majewski powiedział, że zostaną dołożone wszelkie starania, aby Strategia powstała jak najszybciej. Do tego czasu we wnioskach aplikacyjnych można zamieścić informację, że Strategia jest w trakcie opracowywania.

Ad 3.  Sprawy bieżące.
Dyskusji w zakresie spraw bieżących nie podjęto.

O godz. 18:21 Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie Komisji./-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant